DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 41     <-- 41 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 259-267
UDK 630* 432


ŠUMSKI POŽARI I FIZIKALNI MODELI


FOREST FIRES AND PHYSICAL MODELS


Željko ŠPANJOL*, Katica BILJAKOVIĆ**, Roman ROSAVEC*,
Damir DOMINKO**, Damir BARČIĆ*, Damir STAREŠINIĆ**


SAŽETAK: Hrvatska je zemlja relativno bogata šumama; 36 % od ukupne
površine države pokrivaju šumske površine. Međutim, poseban problem na
jadranskom području Hrvatske predstavljaju šumski požari, koji uništavaju
prirodna bogatstva smanjujući biološku raznolikost, a negativan utjecaj imaju
i na krajobraznu raznolikost. Sam problem je višeslojan, kompleksan i zahtijeva
uključivanje brojnih grana znanosti, kao što su šumarstvo, geologija,
biologija, meteorologija, a u zadnje vrijeme i fizika.


Poznato je da fizika uspješno prepoznaje osnovna načela pojavnosti i djelovanja
u materijalnom svijetu, a to ima vrlo široku primjenu i izvan njenih
vlastitih okvira. Načini manifestacije komplesnosti i posebno zakonitosti koje
fizičari sve više u suradnji s drugim disciplinama nalaze i proučavaju otvaraju
vrlo široke horizonte mogućih primjena. “Korelacije u kompleksnim sustavima:
od fizike do biotehnologije” je naziv interdisciplinarnog programa kojega
financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, koji je među inim povezao
znanstvene pristupe fizike i šumarstva na proučavanju šumskih požara.


Ovaj rad daje neke osnove o šumskim požarima specifične za svaku znanstvenu
disciplinu i pokazuje mogućnosti njihove interakcije kao i važnost takvog
interdisciplinarnog pristupa u rješavanju gorućih problema vezanih uz
šumske požare i njihovu prevenciju.


K l j u č n e r i je č i : požar, kompleksnost, jadransko područje, fizika, šumarstvo.


UVOD – Introduction
Šume su stanište brojnim predstavnicima biljnog i zuje podatak da je njezina količina od 12.4 do 59.5 t/ha
životinjskog svijeta i jedan od glavnih izvora kisika na (Ma r t i nov i ć i dr., 1978). Još jedna velika opasnost
Zemlji. Stabilnost šumskih ekoloških sustava ugrožena nakon požara je pojava erozije, čime nepovratno nestaje
je požarima, jer vatrena stihija može u vrlo kratkom vrestoljećima
i tisućljećima stvarano šumsko tlo. Tako je na
menu progutati cijela šumska područja. Osobito važno požarištu šume alepskog bora na Pelješcu na rendzini
je proučavanje požara da bi se izbjegle tragedije kao što povrh dolomita erozija od rujna do siječnja 1980. godine
je bila ona na Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. odnijela 5–11 mm tla, što u prosjeku iznosi 100 t/ha


Proučavanje posljedica požara važno je i zbog eko-(Martinović, 1987). Međutim u proučavanju šumskih
loških razloga. U šumskom požaru može izgoriti sva požara bitno je ukazati na količinu i sastav šumskog gošumska
prostirka. Koliki je to gubitak plodnosti tla ka-riva. Prema Bilandžiji (1992) šumskim gorivom smatra


se cjelokupna količina biljnog materijala, mrtvog i


Izv. prof. dr. sc. Željko Španjol, dr. sc. Damir Barčić, živog koja se nalazi iznad mineralnog dijela tla.


Roman Rosavec, dipl. ing. šum. Šumarski fakultet


Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma, Istovremeno vatra je ekološki čimbenik koji ima ve


Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb liku ulogu s obzirom na vegetaciju u sredozemnim eko-


Dr. sc. Katica Biljaković, dr. sc. Damir Starešinić,


loškim sustavima (Tr a b a u d , 1980; A tt i w il l , 1994;


Damir Dominko, dipl. ing. Institut za fiziku,


Bijenička 46, 10 000 Zagreb L a v o r el et al., 1998). Ona se može smatrati i sastav
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Z. Spanjol, K. Biljaković, R. Rosavec, D. Domiiiko, D. Barčić, D. Starešinić: ŠUMSKI POŽARI I FIZIKALNI Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 259-267
nim dijelom sredozemnih ekoloških sustava, što se posebno
odnosi na njen intenzitet i dva osnovna čimbenika
intenziteta vatre: vrijeme trajanja i postignuta temperatura
(Mal an son 1984; Sou sa 1984). Oba čimbenika
imaju važan utjecaj na vegetaciju i mogućnost njezine
obnove (Nunez iCalvo,2000).


Do boljeg razumijevanje nastanka i širenja šumskih
požara može se doći primjenom različitih fizikalnih
modela, te proučavanjem njihovih zakonitosti. U tom
smislu u radu je prikazan i niz čimbenika koje izučava
fizika kompleksnih sustava, a koji su povezani sa šumskim
požarima. Kompleksni sustavi su oni čije ponašanje
bitno ovisi o detaljima. Cilj njihovog proučavanja je
razumijevanje na koji način dijelovi sustava doprinose
kolektivnom ponašanju i na koji način okolina djeluje
na sustav. Iako se ta pitanja mogu izučavati općenito.


Klasifikacija šumskih požara
Postoji nekoliko klasifikacija, tj. podjela šumskih
požara. Kod nas se najčešće koristi klasifikacija koja
se odnosi na način postanka požara (Dimitrov,
1987; Španjol, 1996):
a) prirodni (nekontrolirani, divlji, stihijski)
b) umjetni (kontrolirani, planirani)
Prirodni požari su oni koji nisu pod kontrolom
stručnjaka ili neke druge osobe za razliku od umjetnih
koji su pod stalnom kontrolom stručnjaka. Njima se
obavljaju određeni poslovi u gospodarenju šumama,
kao što su; raščišćivanje mjesta prijašnjih sječa, paljenje
različitog drvnog otpada kao što su suha, izvaljena
stabla, borba protiv patogenih mikroorganizama i štetnih
kukaca, olakšavanje regeneracije pomlatka drveća


- poticanje izbojne snage iz panja i poboljšavanje stanišnih
uvjeta divljih životinja.
Prema tipu gorivog materijala razlikujemo (Španjol,
1996):


ona su itekako relevantna za sva tradicionalna područja
vezana uz konkretne slučajeve. Društveni sustavi koje
(dijelom) čine ljudi, mozak prožet mrežom neurona,
slivovi rijeka, atomi koji sačinjavaju molekule, tornada,
zemljotresi, burze, sve su to primjeri kompleksnih sustava.
Proučavati kompleksne sustave je zahtjevno, jer
se nastoje razumjeti pojave koje nisu neposredne posljedice
vanjskih djelovanja. "Pogurati" najednom mjestu
najčešće znači imati učinak na drugom mjestu, jer
su dijelovi međuzavisni. Područje kompleksnih sustava
nudi sofisticirane alate, konceptualne, koji pomažu kod
osmišljavanja, analitičke za dublje izučavanje i sve više
računalnih koji služe za opisivanje, modeliranje i simulacije.
U ovom radu prikazujemo osnove nekih modela
i mogućnosti njihove primjene.


- Forest Fire Classification
a) podzemni požar ili požar tla (korijenja humusa i
treseta)
b) prizemni ili niski požar
c) požar u krošnjama ili visoki požar (ovršni požar)
d) požar osamljenog drveća i grmlja
a) Podzemni požar ili požar tla (korijenja humusa i
treseta) zahvaća humus i tresetne slojeve koji su ispod
šumske organske prostirke ili nerazgrađenog dijela
površinskog sloja šumskog tla. Napreduje vrlo polagano,
ali stalno. Podzemni požar treseta može trajati ("tinjati")
nekoliko mjeseci, te stalno prijeti opasnost da
izbije na površinu i da se pretvori u opasni prizemni
požar. Štete su velike zbog stradavanja korijenja drveća
koje se potom suši. Takav požar se vrlo teško otkriva
i teško gasi.
b) Prizemni požar nastaje kada se zapali gornji
sloj šumske organske prostirke, podstojno grmlje i pomladak
šumskog drveća. To je najčešći tip požara koji
se pojavljuje u svim tipovima šuma. Jači prizemni po-


Slika 1. Prizemni požar u sastojini crnoga bora na području Paklenice,
šumski predjel Veliko Rujno
Figure 1 Ground fire in a black pine stand in Paklenica, forest Slika 2. Šumski požar u na Velikom Rujnu u srpnju 2007. godine
area of Veliko Rujno Figure 2 Forest fire in Veliko Rujno in July 2007


(Foto: Dujo Bušljeta) (Foto: Dujo Bušljeta)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Z. Spanjol, K. Biljaković, R. Rosavec, D. Domiiiko, D. Barčić, D. Starešinić: ŠUMSKI POŽARI I FIZIKALNI Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 259-267
Žar u šumama u kojima je drveće s tankom korom oštećuje
žilište stabla i tada ugiba kambij, pa dolazi do sušenja
stabla, a mjestimično i cijele sastojine. Za uništavanje
kambij a dovoljna je temperatura od 54 °C.


c) Požar u krošnjama ili visoki požar (ovršni požar)
je ona vrsta požara koja zasigurno uništava čitav
šumski ekosustav. On je ograničen pretežno na šume


četinjača. Kod tzv. letećih požara vatra se širi s jedne
krošnje na drugu. Potpomognut vjetrom ovaj požar
može uništiti velike komplekse šuma.


d) Požar osamljenog drveća i grmlja nastaje obično
od udara groma i stabla tada čitava izgore. Najčešći je
u prašumama. Cesto ga uzrokuju i pastiri, šumski radnici
ili izletnici ložeći vatru uz drveće.


Klimatske prilike i šumski požari -


Najvažniji klimatski pokazatelji koji se uzimaju u
razmatranje su vlaga i voda (oborine), budući da su oni
uz toplinu najznačajniji za rast i razvoj biljaka, te povezani
sa zapaljivošću gorive tvari. Osim toga, sušna i
prevlažna razdoblja u godini od posebnog su značenja
za vatrogasnu preventivu i sanaciju izgorjele površine.
Pri nastajanju, a posebice širenju šumskog požara važnu
ulogu ima i vjetar.


Ako je gorivi materijal dovoljno vlažan, tada čak ni
jak vjetar ne može uvjetovati brzo širenje požara. U uvjetima
kad se već stvorio razbuktali požar, vjetar pomaže
da se gorivi materijal uz požarnu površinu temeljito
isuši, što ubrzava dalje širenje vatre. Vjetar djeluje
na razvoj požara mehanički jer prenosi iskre i plamen.
Isto tako stalnim donošenjem kisika podržava i rasplamsava
vatru. Najveće promjene u vjetrovnom režimu
duž obale, obalnom zaleđu i na otocima uočavaju
se tijekom kolovoza (Vučetić, 2002). Kako u tom
mjesecu najčešće nastaju šumski požari, a po spaljenoj
površini ujedno su i najveći, može se zaključiti da je jedan
od bitnih vremenskih čimbenika za nastajanje požara
upravo promjena u vjetrovnom režimu.


Climatic Conditions and Forest Fires


Slika 3. Pojava gustog dima jasno ukazuje na nastajanje šumskog
požara. Nepristupačnost terena i nepovoljni uvjeti podneblja,
osobito jak vjetar otežavaju gašenje požara na
kršu Hrvatske.


Figure 3 Dense smoke is a clear indication of the occurrence of a


forest fire. The inaccessibility of the terrain and unfavorable
climatic conditions, combined with strong winds,
add to the difficulty of suppressing fires in the Croatian
karst region.


(Foto: Dujo Bušljeta)


Vegetacija i šumski požari - Vegetation and Forest Fires


Osim autohtonih fitocenoza u Republici Hrvatskoj,
a posebno na području krša imamo i umjetno podignute
sastojine (kulture) alohtonih vrsta kojima se vršilo pošumljivanje
i melioracija degradiranih površina. Općenito
je poznato da su primorske šumske fitocenoze s
obzirom na suše klimatske uvjete, te kseromorfiiu
građu flomog pokrova, u pravilu lakše zapaljive od
kontinentalnih šuma. Kako mediteranske vrste imaju
obilje smole (četinjače) ili eterična ulja, tako su i s tog
gledišta primorske šume ugroženije od požara. Istovremeno
četinjače su mnogo podložnije požarima od listopadnih
šuma koje su teže upaljive i slabije podržavaju
vatru. Šumski ekosustavi četinjača i vazdazelenih listača
u Mediteranu koji su u stalnom kontaktu s vatrom,
nazivaju se "pirofilnim ekosustavima". Njega čine vrste
iz rodova Pinus, Quercus, Cistus, Calicotome i poro


Slika 4. Požarom zahvaćena sastojina crnoga bora na predjelu


dice Ericaceae. U mediteranskom području (borove


Vratnik, šumarija Senj


sastojine) zbog velike frekvencije ljudi (turizam) iz


Figure 4 Fire-afi´ected stand of black pine in the area of Vratnik,nimnu opasnost predstavljaju neuređene, nečišćene i Senj Forest Office


nenjegovane borove sastojine (alohtone i autohtone) (Foto: Damir Barčić)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Z. Spanjol, K. Biljaković, R. Rosavec, D. Domiiiko, D. Barčić, D. Starešinić: ŠUMSKI POŽARI I FIZIKALNI Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 259-267
posebice uz turističke destinacije gdje je velika vjerojatnost
izbijanja požara zbog nemara i nepažnje. Isto tako,
ako se izgrađene protupožarne ceste ne održavaju,
brzo obrastu vrstama koje su sklone lakom zapaljenju.
Ponovljeni šumski požari na već izgorjeloj površini povećavaju
zapaljivost obnovljene vegetacije, budući da
je ona u pravilu jednoličnog sastava i siromašnija vrstama.
Prema dosadašnjim ekološko-fitocenološkim spoznajama,
iskustvu prema stupnju zapaljivosti i brzini
širenja požara, može se napraviti podjela šumske vegetacije
premaBertoviću iLovriću (1987):


I - prirodno nezapaljiva vegetacija, prirodni uvjeti
za nastanak šumskog požara vrlo su mali (močvarni tipovi
vegetacije, poplavne šume gdje prevladavaju hidrofilne
vrste)


II - teško zapaljiva vegetacija, vjerojatnost nastanka
šumskog požara mala (većina listopadnih šuma brdskog
i nižeg gorskog pojasa)


III - umjereno zapaljiva vegetacija, vjerojatnost nastanka
šumskog požara umjerena (cmogorične šume
visokogorskog, te nižeg i višeg pretplaninskog pojasa)


IV - lako zapaljiva vegetacija, vjerojatnost nastanka
šumskog požara velika (kserofitne listopadne submediteranske
šume)


Geološka građa, tlo i šumski požari -


Osim klimatskih uvjeta i vegetacije, posebnu važnost
ima geološka grada, petrografski sastav i pedološki
uvjeti. To se odnosi na njihov utjecaj na nastanak i širenje
požara. Pedološki čimbenici u ponajprije se odnose
na organski horizont (sloj šumske prostirke) koji predstavlja
glavni dio gorivog materijala u šumi. Na količinu
šumske prostirke i brže razlaganje može se utjecati
pravilnim i redovitim šumsko-uzgojnim radovima.
Osobito se to odnosi na šume mediteranskog (krškog)
pojasa. U pravilu nastanku požara dijelom pogoduje
stjenovitost i kamenitost na terenu tj., veća akumulacija
šumske prostirke na reduciranoj površini tla. S obzirom
na opasnost od nastanka i širenja požara, tipovi tla mogu
se razvrstati u dvije skupine prema Martinoviću
(1987):


-
veća opasnost od požara: rendzine, rankeri, crnice,
smeđe tlo na vapnencu i dolomitu,
-
manja opasnost od požara: lesivirana, eutrična i koluvijalna
tla, crvenice i rigolana terasirana tla.
Prema pedološkim istraživanjima i odnosu prema
kemijskim svojstvima tla, te sadržaju gline utvrđene su
sljedeće zakonitosti prema Martinoviću i dr (1978):


-
nakon požara na vegetaciji neznatno se mijenja reakcija
tla, sadržaj topljivog fosfora općenito je nizak
i pokazuje različite promjene, a veću varijabilnost
pokazuje sadržaj topljivog kalija,
-
na zgarištima se tijekom 10-13 godina smanji sadrSlika
5. Sastojina alepskog bora na otoku Hvaru nakon požara


Figure 5 A stand of Aleppo pine on the island of Hvar after afire


(Foto: Damir Barčić)


V - vrlo i krajnje zapaljiva vegetacija - vjerojatnost
nastanka šumskog požara vrlo velika (sredozemne
vazdazelene šume s makijama i garizima, šumske borove
kulture).


Geological Structure, Soil and Forest Fires


žaj humusa od 11-30 %, a ukupnog dušika od 7 do
25 %,
požar utječe na režim dušika u tlu, istraživanja pokazuju
da je na zgarištu u prosjeku idcupni dušik
pao za oko 10 %, a hidrolizirajući porastao za 13 %,
ovisno 0 tipu tla i nagibu terena na zgarištima se mijenja
sadržaj gline u tlu, uzima li se u obzir pad količine
i kvalitete humusa proizlazi da šumski požar
nepovoljno utječe na prirodni izgled i gradu tla.


Slika 6. Hvarski suhozid (Trim) je izvanredan primjer harmonične
suradnje čovjeka i krša, opstao je kroz vrijeme i vatru


Figure 6 Dry wall of Hvar (Trim) is an outstanding example of
harmonious cooperation between man and karst. It has
survived the passage of time and fires


(Foto: Katica Biljaković)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Z. Spanjol, K. Biljaković, R. Rosavec, D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić: ŠUMSKI POŽARI I FIZIKALNI Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 259-267
Fizika i modeli šumskih požara
Šumski požari su jedan od primjera
fizikalnih problema koji pokazuju
samoorganiziranu kritičnost,
odnosno vrlo su blizu točke kritičnog
ponašanja. U istu kategoriju
spadaju na oko vrlo različiti sustavi,
kao što su prirodne katastrofe u
obliku potresa, tornada, tsunamija,
lavina, poplava.. Neki jednostavni
modeli koje nudi fizika, mogu u prvoj
prilagodbi dosta vjerno opisati


Physics and Forest Fire Models
ponašanje takvih sustava.


Slika 7. Munja zapali drvo na označenom mjestu i vatra se proširi po cijelom perkolira-
Perkolacija je osnova najjednosjućem
grozdu označenom crveno. Za iduću stepenicu ostaje samo šuma desno,
gdje se požar može proširiti samo unutar manjih domena lijevo.


tavnijeg modela kompleksnih, neu


Figure 7 A flash of lightning ignites wood in the marked place and thefire spreads across the


ređenih sustava. Perkolacija izvor


entire percolating cluster marked red. For the next step, only the forest on the right
no označava protjecanje ili prolaže-remains where the fire can spread solely within the smaller domains on the left


nje kroz poroznu supstancu, ah se
općenito koristi u smislu širenja ili postepenog rasta.
Model perkolacije pokazao se uspješnim u rješavanju
mnogih pitanj a u fizici (S t a u f f e r iAharony, 1992),
ali se može primijeniti i na mnoge probleme u sociologiji,
biologiji, medicini, pa i ekonomiji. Mi ćemo ga koristiti
za simuliranje šumskih požara. Na mrežnoj stranici
interdisciplinarnog kolaborativnog projekta Obrasci
kompleksnosti i njihova primjena - http://cp2.ifs.hr,
koji je prethodio našem tekućem znanstvenom programu
mogu se naći osnovne ideje okupljanja fizičara s
ekonomistima, šumarima i agronomima, kao i neki naši
zajednički rezultati.


Zamislimo jednostavnu dvodimenzionalnu rešetku
kao na slici 7. Svako polje popunjeno je s vjerojatnošću
j7, neovisno o popunjenosti susjednih polja. Popunjena
polja u grupama gdje susjedi imaju jednu zajednički
stranicu nazivaju se grozdovima. Kako povećavamo
vjerojatnosti j7, može se u sustavu pojaviti grozd
koji se prostire s jednog kraja na Am%i -perkolirajući
grozd. Granična vjerojatnost na kojoj dolazi do pojave
ovakvog grozda naziva se vjerojatnost praga i označava
s pČ. To je vjerojatnost na kojoj se prvi put formira
perkolirajući grozd. Za 2D kvadratičnu rešetku se dobiva
j?Č = 0.59.


Gornja matrica i popunjena polja mogu predstavljati
različite sustave. Njima možemo simulirati pore u nekom
poroznom mediju, nečistoće u nekom materijalu,
vodljive otoke u izolatorskoj matrici ili pak nešto vrlo
prozaično kao stoje načelo priprave kave u automatu ili
tonera u stroju za kopiranje. Pri tomu nas može zanimati
kako će neka tekućina prolaziti kroz porozni medij
(npr. protok nafte kroz različite slojeve zemljine kore)
ili koliko primjesa moramo dodati nekom materijalu da
bi dobili vodič ili pak koliko kave moramo staviti u automat.
Koliko god izgledalo prozaično, može imati vrlo
velike financijske posljedice. Ako u aparat stavimo premalo
kave, neće biti dobrog okusa, a ako stavimo pre


više, automat će se začepiti. Primijeni li se optimalizacija
u nekom velikom uslužnom lancu, uštede mogu biti
milijunske. Međutim, postoji još jedna primjena perkolativnog
modela za šumske požare koja se zove mehanizam
visoko optimalizirane tolerancije (Carlson i
Doyle, 1999), u kojoj se određuje najbolja raspodjela
stabala koja će optimalizirati proizvodnju trupaca u šumi
koja je podložna šumskom požaru. Prostor između
pošumljenih područja, odnosno veličine šumskih blokova
mijenjaju se s vjerojatnošću pojave požara na pojedinim
mjestima. Neki najosnovniji pojmovi o fizici požara
mogu se naći u edukativnom mini-projektu na stranicama
škole za mlade fizičare (http://eskola.hfd.hr/mini_
projekt/mp3/mp3.htm). Na slici 8. pokazana je edukativna
simulacija širenja požara na dvodimenzionalnoj
rešetki kojoj se može mijenjati veličina. Može se
mijenjati gustoća šume, kao i "smjer vjetra" te koraci u
širenju požara. Na slikama zelena polja u dvodimenzionalnoj
matrici predstavljaju drveće u šumi. Na gornjoj
slici vatra je bila zapaljena u sredini izgorene
površine i širila se u svim smjerovima. Na rubu
površine na valnoj fronti crveno polje označava drvo
koje gori, a žuto polje upravo zapaljeno drvo. Srednja
slika prikazuje tri moguća razvoja; požar koji se sam
ugasio, manji požar koji se još širi i požar koji se
proširio po cijelom području u uvjetima bez vjetra, te
kad se požar širi jednako u svim smjerovima (crvene
strelice u lijevom gornjem kutu izbornika). Donja slika
prikazuje širenje tri požara kada vjetar puše odozgo.
Požar u sredini se sam od sebe ugasio.


S ciljem pronalaženja najpogodnijeg modela za
predviđanje razvoja požara koji bi se mogao koristiti
kao dobra podrška u odlučivanju kod protupožarnih intervencija,
uključili smo se u tehnologijski projekt Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa TP-06/0007-01
u okviru radne cjeline pod naslovom "Pilotski modul za
operativnu predikciju požara". Vjerodostojnost pred
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Z. Spanjol, K. Biljaković, R. Rosavec, D. Domiiiko, D. Barčić, D. Starešinić: ŠUMSKI POŽARI I FIZIKALNI Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 259-267
Slika 8. Školski program za simulaciju širenja šumskog požara.
Zelena polja predstavljaju drveće, žuta polja zapaljeno
drvo, a crvena polja stabla koja upravo gore. Srednja slika
prikazuje perkolativni grozd koji se proširio po cijeloj
matrici. Donja slika pokazuje širenje požara kada vjetar
puše odozgo.


Figure 8 School program for the simulation of forest fire expansion.
The green areas represent trees, the yellow ones represent
burnt wood, and the red ones denote the currently
burning trees. The central picture shows a percolative
cluster which has spread across the matrix. The bottom
picture shows fire expansion when the wind blows from
the above.


Slika 9. Kartografski zapis širenja požara, izgorene površine i valne fronte tijekom dana za požar na otoku Lastovu 4. rujna 2003. godine
prema zapisu županijskog vatrogasnog zapovjednika Mise Miloslavića.


Figure 9 Cartographic records of daily fire spread, burnt area and wave front for the island of Lastovo on 4th September 2003 based on
the note made by the County Firefigther Commander Miso Miloslavić.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Z. Spanjol, K. Biljaković, R. Rosavec, D. Domiiiko, D. Barčić, D. Starešinić: ŠUMSKI POŽARI I FIZIKALNI Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 259-267
viđanja širenja požara provjeravali smo na dokumentiranim
primjerima iz naše bliže prošlosti, kao što je bio
slučaj požara u rujnu 2003. godine na otoku Lastovu.


ZAKLJUČNA RASPRAVA


Proučavanjem modela koji opisuju šumske požare
mogu se dobiti odgovori na pitanja o njihovom ponašanju,
što sve utječe na njihovo širenje i kako ih predvidjeti.
Cilj njihove primjene je bolja zaštita šuma i organizacija
protupožarne zaštite. U svjetlu nedavne trage


Požar je prikazan u različitim vremenima nakon samog
izbijanja (slika 9.).


Komparativnom usporedbom
desetak poznatih programa za simulaciju
širenja požara, odabran je
program Farsite koji je razvijen i
korištenu SAD. Korištenjem rezultata
vlastitih istraživanja gorivosti
različitih vrsta vegetacije te iskustava
vatrogasaca, prilagodili smo
ga uvjetima našeg podneblja i provjerili
na rekonstrukciji požarnih
fronti za požar na Lastovu. Slika


10. pokazuje izvrsno slaganje simulacije
sa stvarnim valnim frontama
zabilježenim na slici 9.
Slika 10. Simulacija širenja požara na Las


Figure


tovu u rujnu 2003. u programu
Farsite u okviru tehnologijskog
projekta Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa TP-06/000701
(Radna cijelina 710 - Pilotski
modul za operativnu predikciju
požara) pokazuje mogućnost vjerodostojnog
predviđanja širenja
požara, što može biti dobra
podrška u odlučivanju kod protupožarnih
intervencija.


10 Simulation of fire spread on Lastovo
in September 2003 in the
Farsite Program within the technological
project of the Ministry
of Science, Education and Sport
TP-06/000701 (Work unit 710 Pilot
Module for Operative Fire
Prediction) shows the possibilities
of reliable predictions of fire
spread, which could support decision
making processes in fire
suppression activities.


- Conclusive discussion
dije na Komatima, nova saznanja i primjena novih tehnologija
može usavršiti postojeće sustave upravljanja i
napraviti određene pomake u smislu preventivnih mjera.
Značajan pomak u tom smislu može se napraviti izradom
modela procjena ugroženosti šuma od požara.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Ž. Španjol, K. Biljaković, R. Rosavec, D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić: ŠUMSKI POŽARI I FIZIKALNI . Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 259-267


Uporabom fizikalnih modela uz stvaranje baza podataka
(vegetacija, klima, tlo, orografija i dr.) moguće je
povezati i iskoristiti različita znanja o požarima radi
primjene u praksi. Osnovni razlog je smanjiti štete koje
nastaju šumskim požarima. Prema Glavašu (2003),
te M a rg al et i ć i M arga l e t i ć (2003) štete imaju
gospodarske i ekološke posljedice: troškovi gašenja
požara, štete radi gubitka drvne mase, štete radi ponovljenog
pošumljivanja, štete vezane uz promjene fizikalnih
i kemijskih svojstava tla, negativan utjecaj na
općekorisne uloge šuma. Stoga je radi smanjivanja
broja požara na otvorenom prostoru i veličine spaljene


površine potrebno sustavno i temeljito pristupiti novim
tehnologijama (Vučetić i dr., 2002). Smatramo da bi
to pridonijelo razvoju strategije upravljanja šumskim
požarima u Hrvatskoj. Iskustva drugih zemalja, posebno
mediteranskih, s ciljem prilagodbe i poboljšanja već
postojećih sustava, zasigurno bi imala pozitivan utjecaj.
Opravdanim smatramo i inicijative za osnivanje
središta za šumske požare, tj. edukacijskog centra, što
je ranije predlagano (Dimitrov, 2007). U svakom
slučaju potreban je novi i moderniji pristup šumskim
požarima u našoj zemlji.


ZAHVALA Acknowledgements


Ovaj rad je napravljen u okviru znanstveno
znanstvenoznanstvenog
gg Programa
0352827 Korelacije u kompleksnim sustavima:
od fizike do biotehnologije Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa u kojeg su uključeni projekti 0680352827-
0527 Biotehničke mjere u zaštiti i obnovi


LITERATURA
Attiwill , P. M. 1994: The Disturbance of Forest
Ecosystems -the Ecological Basis for Conservative
Management, Forest Ecology and Management
63, 2–3: 247–300.
Be r to v i ć , S., A. Ž. L o v r i ć 1987: Vegetacija i kategorije
njezine prirodne ugroženosti od požara.
Osnove zaštite šuma od požara, 121–144, CIP,
Zagreb.
Bi l a n dž i j a , J. 1992: Prirodno opterećenje sastojina
alepskog, primorskog i crnog bora šumskim gorivima,
Radovi, Vol. 27, br. 2: 105–113, Jastrebarsko.
Carlson, J.M., J. Doyle 1999: Highly optimized
tolerance: A mechanism for power laws in designed
systems. Phys. Rev. E 60, 1412.
Dimitrov, T. 1987: Šumski požari i sustavi procjene
opasnosti od požara. Osnove zaštite šuma od požara,
181–256, CIP, Zagreb.
Dimitrov, T. 2007: Šumski požari i požarna znanost,
Šumarski list 131, (3–4): 159–163, Zagreb.
Glavaš, M. 2003: Šumski požari i protupožarna
zaštita na području uprave šuma podružnice
Senj od 1994–2003, Šumarski list – SUPLEMENT,
79–91, Zagreb.
L a v o r e l , S, J. Canadell, S. Rambal, J. Terradas 1998:
Mediterranean terrestrial ecosystems: research
priorities on global change effects. Glob. Ecol.
Biogeogr. Lett. 7: 157–166.
Malanson, G. P. 1984: Intensity as a 3rd factor of
disturbance regime and its effects on species diversity.
Oikos 43, 411–413.


šuma od požara sa Šumarskog fakulteta i 0350352827-
2842 Kompleksni modulirani sustavi: nova
osnovna stanja, defekti i magnetski efekti s Instituta
za fiziku. Zahvaljujemo gospodinu Duji Bušljeti na ustupljenim
fotografijama gašenja šumskih požara.


-References
Margaletić, J., M. Margaletić 2003: Požari u
šumi i na šumskom zemljištu kao čimbenici degradacije
staništa, Šumarski list 127, (9–10):
475–482, Zagreb.


Martinović, J., N. Komlenović, D. Jedlows
k i 1978: Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu
šumskog drveća. Šumarski list (3–4):
139–148, Zagreb.


Martinović, J. 1987: Odnos tla i šumskih požara,
97–112, CIP, Zagreb.


Núnez, R., L. Calvo 2000: Effect of high temperatures
on seed germination of Pinus halepensis
and Pinus sylvestris, Forest Ecology and Management
131, 183–190.


Sousa, W. P. 1984: The role of disturbance in natural
communities. Ann. Rev. Ecol. Syst, 15:
353–391.


Stauffer, D., A. Aharony 1992: Introduction to
percolation theory. Taylor and Francis, London.


Španjol, Ž. 1996: Biološko-ekološke i vegetacijske
posljedice požara u borovim sastojinama i njihova
obnova. Disertacija, Šumarski fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


Trabaud, L. 1980: Impact biologique et ecologique
des feux de végétation sur l’organisation, le
structures et l’évolution de la vegetation des zones
de garriques du Bas-Languedoc. Ph. D. Thesis,
Université de Montpellier.


Vučetić, M. 2002: Vremenske prilike i usporedba sezone
zaštite šuma od požara 2001. u odnosu na
višegodišnji prosjek. Šumarski list 126, (11–12):
563-574. Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Ž. Španjol, K. Biljaković, R. Rosavec, D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić: ŠUMSKI POŽARI I FIZIKALNI ... Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 259-267


Vučetić, M., Ž. Španjol, D. Barčić 2002: Pri- znanstvenog i stručnog savjetovanja “Sigurnost


rodna obilježja i potencijalna opasnost od šum- u okolišu i graditeljstvu”, Šibenik.


skih požara. Zbornik radova s međunarodnog, http://eskola.hfd.hr/mini_projekt/mp3/mp3.htm


SUMMARY: Croatia is relatively rich in forests; forested areas account for
36 % of the total territory of the country. However, forest fires occurring in the
Adriatic region of Croatia are a serious threat to natural resources, since they
decrease biological diversity and exert a negative impact on landscape variety.
The complexity of the problem requires the involvement of a number of scientific
fields, such as forestry, geology, biology, meteorology and physics.


Physics is known to successfully detect some basic principles of occurrence
and activity in the material world, which has a broad scope of uses beyond
the boundaries of physics alone. Physics, in cooperation with other scientific
disciplines, discovers and investigates ways and patterns in which complexities
are manifested, thus opening the door to an array of applications. “Correlations
in Complex Systems: from Physics to Biotechnology” is the title of
an interdisciplinary program financed by the Ministry of Science, Education
and Sport, which, among others, integrates scientific approaches of physics
and forestry to the study of forest fires.


This paper provides some concepts of forest fires that are specific for each
scientific discipline. It also explores the possibilities of their interaction and
the importance of an interdisciplinary approach to the solution of vital issues
concerning forest fires and their prevention


cerning forest fires and their prevention.
K e y w ord s : fire, complexity, the Adriatic region, physics, forestry
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 50     <-- 50 -->        PDF

268