DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 223-238
UDK 630* 525 (001)


ODREĐIVANJE SORTIMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH
SASTOJINA PRIMJENOM NORME HRN EN 1316-1:1999


DEFINING ASSORTMENT STRUCTURE OF EVEN-AGED BEECH STANDS
ACCORDING TO STANDARD HRN EN 1316-1:1999


Marinko PRKA*


SAŽETAK: U radu je istraživana vjerojatnost pojave drvnih sortimenata
tehničke oblovine u bukovim stablima s obzirom na vrstu sijeka, kao i tijek
postotnih udjela drvnih sortimenata tehničke oblovine po debljinskim stupnjevima
i vrsti sijeka. Istraživanja su provedena na uzorku koji obuhvaća 787
stabala u proredama, 788 stabala u pripremnim, 862 stabla u naplodnim i
645 stabala u dovršnim sjekovima. Sveukupno je istraživanjima obuhvaćeno
3082 primjerno stablo. Starost istraživanih sječina iznosila je od 59 do 91 godinu
kod prethodnog prihoda (proreda), od 94 do 110 godina kod pripremnog
sijeka, od 100 do 112 godina kod naplodnog sijeka, te od 98 do 114 godina
kod dovršnog sijeka. Na temelju rezultata istraživanja izrađene su nove sortimentne
tablice prema hrvatskoj normi HRN EN 1316-1:1999.


Tablice šumskih drvnih sortimenata koje uvažavaju vrstu sijeka kao jedan
od ulaza, omogućuju pouzdaniju procjenu sortimentne strukture sječine i preciznije
planiranje sječivog etata. Pri tomu su kao čimbenici razdvajanja uzeti
kriteriji selekcije prilikom doznake stabala za sječu koji se primjenjuju do
uključivo pripremnog sijeka. Iz tih su razloga tablice šumskih drvnih sortimenata
izrađene zasebno za prorede i pripremni sijek, a zasebno za naplodni i
dovršni sijek.


Ključne riječi: obična bukva, sortimentna struktura, jednodobne bukove
sastojine, Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999


1. UVOD I PROBLEM – Introduction and problem
Svjetsko tržište počiva na sustavu slobodnog i javnog bukovih sastojina određenu prema Hrvatskim normama
nadmetanja te stoga prisutnost proizvoda na tržištu zahtiproizvoda
iskorištavanja šuma od 1995. godine. Rezuljeva
prihvaćene međunarodne norme proizvoda ili natati
ovih istraživanja (većim dijelom) nisu primijenjeni
cionalne norme proizvoda usklađene s međunarodnim u šumarskoj operativi. Istraživanja strukture drvnih sornormama.
Sadržaji europskih normi razlikuju se od va-timenata glavnih vrsta drveća hrvatskog šumarstva uz
žećih hrvatskih normi, te će njihovo prihvaćanje uvjetoprimjenu
međunarodnih (“europskih” HRN-EN) normi,
vati promjenu načina rada. Promjene će se očitovati u raznatno
su rjeđa (Prka 2005) iako su neke od tih normi
dovima prikrajanja, preuzimanja i evidencije šumskih postale dio hrvatske propisnosti.
proizvoda te trgovini drvom (Krpan i Šušnjar 1999). Cilj je ovoga rada bio istražiti vjerojatnost pojave


U novije su vrijeme brojni autori (Vondra 1995, drvnih sortimenata bukove tehničke oblovine u stabliŠtefančić
1998, Prka 2001, Krpan i Prka 2002, ma s obzirom na debljinski stupanj i vrstu sijeka te is-
Pa la d in i ć 2005, Pa l a d ini ć i Vu l e t i ć 2006, P r-tražiti tijek postotnih udjela drvnih sortimenata tehnik
a i K r p a n 2007) istraživali sortimentnu strukturu čke oblovine po debljinskim stupnjevima i prema vrsti


sijeka. Na temelju rezultata istraživanja, cilj je bio izraditi
nove sortimentne tablice prema Hrvatskoj normi


Dr. sc. Marinko Prka, dipl. ing. šum. Hrvatske šume


HRN EN 1316-1:1999 Oblo drvo listača – razvrstava


Direkcija, Zagreb
marinko.prkaŽhrsume.hr nje po kakvoći 1. dio: Hrast i bukva.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 6     <-- 6 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTIMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA . Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 223-238
Problematiku istraživanja strukture bukovih drvnih 2005, 2006, P rka i Krpan 2 0 0 7 ). Rezultate ranijih issortimenata,
kao i čimbenike koji utječu na strukturu traživanja, teoretske postavke promišljanja o strukturi
sortimenata jednodobnih bukovih sječina i izradu sorti-drvnih sortimenata te pristup izradi sortimentnih tablica,
mentnih tablica, prikazali smo u našim ranijim radovizbog
njihove opsežnosti, nećemo ovdje detaljnije elaboma
(Prka 2001, Krpan i Prka 2002, Prka 2003, rirati, već čitatelje upućujemo na navedene radove.


2. OBJEKTI I METODA ISTRAŽIVANJA – Objects and method of research
Istraživanja su provedena u gospodarskoj jedinici
“Bjelovarska Bilogora” Šumarije Bjelovar, UŠP Bjelovar.
Prikupljanje podataka izmjerom primjernih bukovih
stabala izvršeno je na 30 objekata u 41 navratu (sijeku).
Svi objekti pripadaju ekološko-gospodarskom
tipu II-D-11 i uređajnom razredu bukva s ophodnjom
od 100 godina, koji u površini gospodarske jedinice
sudjeluje sa 76,1 %, a u drvnoj zalihi s 80,6 %.


Uzorak izmjerenih primjernih bukovih stabala obuhvaća
787 stabala u proredama, 788 stabala u priprem


nim, 862 stabala u naplodnim i 645 stabala u dovršnim
sjekovima. Sveukupno su terenskim istraživanjima
obuhvaćena 3082 primjerna stabla u razdoblju od
2002. do 2007. godine. Starost je istraživanih sječina
prethodnog prihoda (proreda) iznosila od 59 do 91 godinu,
od 94 do 110 godina kod pripremnog sijeka, od
100 do 112 godina kod naplodnog sijeka, te od 98 do
114 godina kod sječina dovršnog sijeka.


Tablica 1. Distribucija broja izmjerenih stabala po objektima istraživanja i vrsti sijeka
Table 1 Distribution of the number of measured trees according to the object of research and type of felling


Wrste sjeka - Type of felling


Prorede - Thinning Pripremni sjekovi - Preparatory felling Naplodni sjekovi - Seeding felling Dovršni sjekovi - Final felling


Odjel Broj Broj Odjel Broj Broj Odjel Broj Broj Odjel Broj Broj
odsjek doznačenih stabala u odsjek doznačenih stabala u odsjek doznačenih stabala u odsjek doznačenih stabala u


stabala uzorku % stabala uzorku % stabala uzorku % stabala uzorku %
Forest Number of Number of Forest Number of Number of Forest Number of Number of Forest Number of Number of
block marked trees in block marked trees in block marked trees in block marked trees in


trees a sample trees a sample trees a sample trees a sample


7c 292 59 20,2 9a 1198 102 8,5 11a 1667 174 10,4 11a 721 76 10,5
13a 665 65 9,8 11a 683 78 11,4 38a 1308 109 8,3 38a 879 102 11,6
13b 285 51 17,9 17a 865 91 10,5 59c 409 41 10,0 42a 1239 118 9,5
20e 569 66 11,6 19b 490 58 11,8 66a 953 138 14,5 42c 876 104 11,9
29a 368 46 12,5 38a 1164 102 8,8 73a 1077 155 14,4 59c 438 44 10,0
29b 229 34 14,8 60a 862 97 11,3 94b 650 76 11,7 94b 711 133 18,7
37a 631 83 13,2 66a 577 64 11,1 95b 439 64 14,6 95b 378 68 18,0
37c 335 48 14,3 73a 888 100 11,3 124a 1134 105 9,3 ---39b
368 56 15,2 94b 343 54 15,7 -------65b
164 24 14,6 95b 306 42 13,7 -------66b
163 31 19,0 -----------69b
515 67 13,0 -----------80b
46 17 37,0 -----------82a
159 50 31,4 -----------162e
371 45 12,1 -----------162c
282 45 16,0 ------------


Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno


5442 787 14,5 7376 788 10,7


Total Total


Uzorak je primjernih stabala oblikovan slučajnim
odabirom približno 10 % doznačenih stabala. U uzorak
su uvrštena sva doznačena stabla bukve koja su se nalazila
na smjeru kretanja po unaprijed određenim azimutima.
Intenzitet uzimanja uzorka po objektima istraživanja
i vrsti sijeka vidi se iz tablice 1.


Prikrajanje i razvrstavanje drvnih sortimenata tehničke
oblovine u razrede kakvoće izvršili smo prema
Hrvatskoj normi HRN EN 1316-1:1999 Oblo drvo listača
– razvrstavanje po kakvoći 1. dio: Hrast i bukva.
Tehničku oblovinu prema ovom standardu čine trupci
A do D razreda kakvoće. Dimenzije izrađene oblovine
i greške drva mjerene su sukladno odredbama normi


7637 862 11,3 5242 645 12,3


Total Total


HRN EN 1309-2:1999, HRN EN 1310:1999 i HRN EN
1311:1999. Uz tehničku oblovinu u radu su razmatrani
i udjeli prostornoga drva koje sadrži ogrjev u “komercijalnom”
smislu (jednometarsko i višemetarsko ogrjevno
drvo) te ostalo prostorno drvo (gule i krupni otpad).


Šumski drvni sortimenti primjernih stabala iskazani
su u relativnom iznosu, kao postotni udjeli u obujmu
krupnoga drva do 7 cm promjera, a cjelokupna matematičko-
statistička obrada izvršena je uz pomoć računalnog
programa Microsoft Excel 2003.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 7     <-- 7 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTIMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA . Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 223-238
3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Research results
Prikrajanjem i izradbom primjernih stabala uzorka la uzorka iznosio 8.931 m3. Izrađeni drvni obujam tehpridobiveno
je 13.507 komada tehničke oblovine, čiji ničke oblovine i ukupni neto obujam primjernih stabaje
ukupni obujam bez kore iznosio 6.010 m3. Ukupni je la po vrsti sijeka vidi se iz tablice 2.
izrađeni i izmjereni neto obujam svih primjernih staba-
Tablica 2. Obujam tehničke oblovine i ukupni neto obujam primjernih stabala po vrsti sijeka
Table 2 Volume of technical roundwood and total net tree volume according to type of felling


Broj trupaca tehničke oblovine Obujam tehničke oblovine


Neto obujam


Vrsta sijeka Number of technical Number of technical


Neto volume


Type of feling roundlwood roundlwood
m3 m3


kom.


Prorede - Thinning 2161 639,45 999,55


Pripremni sjekovi - Preparatory felling 3.237 1.245 ,92 1.832,66


Naplodni sjekovi - Seeding felling 4.347 1.890,60 2.778,45


Dovrni sjekovi - Final felling 3.762 2.233,95 3.320,39


Ukupno - Total 13.507 6.010,11 8.931,25


3.1 Vjerojatnost pojave sortimenata tehničke oblovine u stablima obzirom na vrstu sijeka
Probability of appearance of technical roundwood assortments in trees according to type of felling
Vjerojatnost pojave stabla koje sadrži određeni sor-di o dva odvojena skupa istraživanih veličina koje, s jedtiment
tehničke oblovine obzirom na vrstu sijeka vidi ne strane, sačinjavaju stabla proreda i pripremnog sijeka,
se iz tablice 3. a s druge strane stabla naplodnog i dovršnog sijeka.


Vidljivo je da se zastupljenost stabala s udjelom truVjerojatnost
pojave stabala s udjelom trupaca B
paca A razreda kakvoće bitno razlikuje za prorede i prirazreda
kakvoće gotovo je dvostruko veća kod naplodpremni
sijek (gdje ne prelazi 10 %) u odnosu na naplod-nog i dovršnog sijeka, u kojima iznosi oko 80 %, nego
ni i dovršni sijek (gdje iznosi više od 40 %). Može se kod proreda i pripremnog sijeka gdje je ta vjerojatnost
zaključiti, obzirom na vjerojatnost pojave stabala koja oko 40 % (tablica 3). I ovdje, kao i kod postotnih udjesadrže
trupce A razreda kakvoće po vrsti sijeka, da ra-la A trupaca, možemo govoriti o grupiranju izmjerenih


Tablica 3. Vjerojatnost pojave drvnih sortimenata u stablima o na vrstu sijeka
Table 3 Probability of appearance of timber assortments in the trees according to type of felling


Vrsta sjeka - Type of felling


Prorede - Thinning Pripremni sjekovi - Preparatory felling Naplodni sjekovi - Seeding felling Do vršni sjekovi - Final felling


Drvni Broj Broj Vjerojatnost Broj Broj Vjerojatnost Broj Broj Vjerojatnost Broj Broj Vjerojatnost
sortiment stabala stabala pojave stabala stabala pojave stabala stabala pojave stabala stabala pojave
u uzorku koja u uzorku koja u uzorku koja u uzorku koja
sadrže drv. sadrže drv. sadrže drv. sadrže drv.
sortiment sortiment sortiment sortiment
Timber Number of Number Probabitty Number of Number Probabitty Number of Number Probabitty Number of Number Probabitty
assortment trees in of trees of trees in of trees of trees in of trees of trees in of trees of
a sample containing appearance a sample containing appearance a sample containing appearance a sample containing appearance
timber timber timber timber
assortment assortment assortment assortment


A 248 8 3,2% 586 47 8,0% 761 307 40,3% 624 331 53,0%


B 504 174 34,5% 708 313 44,2% 811 642 79,2% 631 547 86,7%


C 658 585 88,9% 769 705 97,7% 848 809 95,4% 636 600 94 ,3%


D 762 744 97,6% 787 776 98,6% 861 852 99,0% 641 639 99,7%


veličina postotnih udjela trupaca B razreda kakvoće u Vjerojatnost pojave stabala koja sadrže trupce C i D
proredama i pripremnom sijeku s jedne te naplodnom i razreda kakvoće pokazuje isti trend kod svih vrsta sjekodovršnom
sijeku s druge strane. Razdvajanje vrijedva.
Vjerojatnost pojave stabala s trupcima C razreda
nosti postotnih udjela najkvalitetnijih trupaca (A i B kakvoće kreće se od 90 % do 95 %, a vjerojatnost pojave
razreda kakvoće) posljedica je primjene kriterija selekstabala
s trupcima D razreda kakvoće je gotovo 100 %
cije prilikom doznake stabala u proredama i pripremkod
svih vrsta sjekova (tablica 3).
nom sijeku. Pri odabiru stabala u naplodnom sijeku do-Postotak stabala s pojavom trupaca određenog raztadašnji
se kriteriji selekcije više ne primjenjuju, što reda kakvoće (vjerojatnost pojave određenog razreda
pogotovo vrijedi za dovršni sijek. kakvoće u stablu) po debljinskim stupnjevima i vrsti


225
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 8     <-- 8 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTIMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA . Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 223-238
> ŠMAI


»jČ LMJ>.Š>,r1.Jt.-.


Slika 1-2. Vjerojatnost pojave stabala s trupcima A i B razreda kakvoće po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka


Figure 1-2 Probability of appearance of timber with A and B class logs according to diameter class and type of felling


Slika 3-4. Vjerojatnost pojave stabala s trupcima C i D razreda kakvoće po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka


Figure 3-4 Probability of appearance of timber with C and D class logs according to diameter class and type of felling


sijeka vidi se iz slika 1 do 4. Iz slika je vidljivo da se sjekova, a prorede i pripremni sjekovi pokazuju prizastupljenost
stabala s udjelom trupaca A razreda kakbližno
iste vrijednosti po debljinskim stupnjevima.
voće svih debljinskih stupnjeva razlikuje za prorede i Vjerojatnosti pojave stabala s trupcima C i D razreda
pripremni te naplodni i dovršni sijek. Vjerojatnost pokakvoće
podjednake su kod svih vrsta sjekova i debjave
stabala s trupcima B razreda kakvoće po debljinljinskih
stupnjeva.
skim stupnjevima ističe se kod naplodnih i do vršnih


3.2. Srednji postotni udjeli drvnih sortimenata tehničke oblovine
po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka
Average share of technical roundwood timber assortments according
to diameter class and type of felling


Postotni udjeli ukupne tehničke oblovine stabla, po tehničke oblovine koje bi stablo s obzirom na prsni
vrsti sijeka i ukupno za cijeli uzorak primjernih stabapromjer
moglo sadržavati, prisiljava nas da postotne
la, mogu se regresijskom analizom izjednačiti jedudjele
sortimentnih tablica i dalje određujemo preko
nadžbama parabola oblika y= a+ hx+ cxČ, uz srednju srednjih vrijednosti debljinskih stupnjeva. To je povedo
jaku korelaciju (Prka 2005). Varijabilnost vrijedzano
s većim brojem stabala uzorka, što produljuje i
nosti postotnih udjela drvnih sortimenata po razredima poskupljuje istraživanja (Prka i Krpan 2007).
kakvoće i posebno, izostanak pojedinih sortimenata


3.2.1. Srednji postotni udjeli trupaca A razreda kakvoće po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka
Average share of A class logs according to diameter class and type of felling


Tijekom istraživanja izrađeno je i izmjereno ukup- Postotak stabala s pojavom trupaca A xsaiQ&a kakno
745 komada trupaca A razreda kakvoće ukupnog voće po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka vidi se iz
obujma 683,66 m . slike 1. Vidljivo je da se zastupljenost stabala s udjelom
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 9     <-- 9 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA ... Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 223-238
A trupaca svih debljinskih stupnje- HP*
va značajno razhkuje za prorede i
pripremni sijek te za naplodni i dovršni
sijek. Na sve ovo ukazuju i
srednje vrijednosti postotnih udjela
trupaca A razreda kakvoće u obujmu
krupnoga drva stabla po debljinskim
stupnjevima i vrsti sijeka, te
pripadajuće hnije trenda koje se vide
na slici 5.


Iz tih razloga možemo zapravo
govoriti o dva odvojena skupa (uzorka)
istraživanih veličina koje s
jedne strane sačinjavaju stabla proreda
i pripremnog sijeka, a s druge
strane stabla naplodnog i dovršnog


Slika 5. Srednji postotni udjeli trupaca A razreda kakvoće i linije trenda po vrsti sijeka


sijeka. Ovakvo grupiranje vrijedno


Figure 5 Average share of A class logs and trend lines according to type of felling


sti postotnih udjela najkvalitetnijih
drvnih sortimenata, kao što je već
navedeno, posljedica je naših odluka
prilikom odabira stabala za sječu.


Zbog svega navedenog, objedinili
smo uzorke primjernih stabala
za prorede i pripremni sijek, te za
naplodni i do vršni sijek, a srednje
postotne vrijednosti trupaca A razreda
kakvoće po debljinskim stupnjevima
i linije trenda vide se na slici
6. Na to su nas naveli i slični odnosi
vjerojatnosti pojave stabala i linija
trenda srednjih postotnih udjela
tehničke oblo vine u neto obujmu
stabla ostalih razreda kakvoće određene
prema normi HRN EN 1316


Slika 6. Srednji postotni udjeli trupaca A razreda kakvoće i linije trenda po vrstama sijeka


1:1999, koje smo obradili i prikaza


Figure 6 Average share of A class logs and trend lines according to types of felling


li u idućim poglavljima.
Srednje postotne udjele drvnih sortimenata tehničke ti t-testa: Srednje vrijednosti tehničke oblovine po razoblovine
po razredima kakvoće i debljinskim stupnjeviredima
kakvoće kod grupiranih vrsta sijeka, a iz njih se
ma kod ovako grupiranih vrsta sijeka (prorede i pri-vidi značajno manja čvrstoća veze između uspoređenih
premni-PiP, naplodni i dovršni-NiD) usporedili smo t-sredina po debljinskim stupnjevima kod A, B i C razretestom.
Rezultati testiranja vide se u Prilogu 1. Rezulta-da kakvoće tehničke oblovine.


Prilog 1. Rezultati t-testa: Srednje vrijednosti tehničke oblovine po razredima kakvoće kod grupiranih vrsta sijeka


t-Test: Paired Two Sample for Means PiP/NiD-sredine A t-Test: Paired Two Sample for Means PiP/NiD-sredine A


Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2


Mean 0.023108123 0.102818388 Mean 0.094354322 0.173866991
Variance 0.000571617 0.001334788 Variance 0.002529585 0.001706956
Observations 9 9 Observations 10 10
Pearson Correlation 0.190120781 Pearson Correlation 0.676884882
Hypothesized Mean Difference 0 Hypothesized Mean Difference 0
df 8 df 9
tStat -6.02693301 tStat -6.664416223
P(T<=t) one-tail 0.000156923 P(T<=t) one-tail 4.61027E-05
t Critical one-tail 1.859548033 t Critical one-tail 1.833112923
P(T<=t) two-tail 0.000313845 P(T<=t) two-tail 9.22053E-05
t Critical two-tail 2.306004133 t Critical two-tail 2.262157158
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 10     <-- 10 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTIMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA . Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 223-238
t-Test: Paired Two Sample for Means PiP/NiD-sredine C t-Test: Paired Two Sample for Means PiP/NiD-sredine D


Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2


Mean 0.282543345 0.208368047 Mean 0.267416667 0.2385
Variance 0.004696528 0.003482403 Variance 0.004089174 0.008761727
Observations 11 11 Observations 12 12
Pearson Correlation 0.473456074 Pearson Correlation 0.933342977
Hypothesized Mean Difference 0 Hypothesized Mean Difference 0
df 10 df 11
tStat 3.730245996 tStat 2.445697187
P(T<=t) one-tail 0.001954386 P(T<=t) one-tail 0.016246404
t Critical one-tail 1.812461102 t Critical one-tail 1.795884814
P(T<=t) two-tail 0.003908773 P(T<=t) two-tail 0.032492808
t Critical two-tail 2.228138842 t Critical two-tail 2.200985159


3.2.2. Srednji postotni udjeli trupaca B razreda kakvoće po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka
Average share of B class logs according to diameter class and type of felling
Ukupno je izrađeno i izmjereno 2.041 komada tru-i .438,31 mĐ Postotak stabala s pojavom trupaca B razpaca
B razreda kakvoće, čiji je ukupni obujam iznosio reda kakvoće po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka
vidi se iz slike 2. Vidljivo je da se
stabla s pojavom trupaca B razreda
naplodnog i dovršnog sijeka izdvajaju
svojom zastupljenošću u svim
debljinskim stupnjevima. Stabla
proreda i pripremnog sijeka koja
sadrže trupce B razreda imaju približno
istu zastupljenost, odnosno
vjerojatnost pojave kod svih deb-
Ijinskih stupnjeva.
Zbog sličnih vrijednosti kod
proreda i pripremnog sijeka s jedne,
te kod naplodnog i dovršnog sijeka
s druge strane, i kod udjela
trupaca B razreda kakvoće, možemo
govoriti 0 svojevrsnoj podjeli


Slika 7. Srednji postotni udjeli trupaca B razreda kakvoće i linije trenda po vrsti sijeka istraživanog uzorka na dva dijela.
Figure 7 Average share ofB class logs and trend lines according to type of felling Tome u prilog govore i srednje vrijednosti
postotnih udjela trupaca B
razreda kakvoće po debljinskim


stupnjevima i vrsti sijeka s pripa


dajućim linijama trenda na slici 7.


Srednje vrijednosti postotnih
udjela trupaca B razreda kakvoće
grupirane na već opisani način (prorede-
pripremni, naplodni-dovršni) s
pripadajućim linijama trenda vide
se na slici 8. Iz slike 8 i Priloga 1
vidljiva je razlika između srednjih
vrijednosti udjela trupaca B razreda
kakvoće u obujmu krupnog drva
ovako grupiranih primjernih stabala,
te se može zaključiti, slično kao
kod trupaca A razreda kakvoće, da
izračun srednjih vrijednosti za cijeli


Slika 8. Srednji postotni udjeli trupaca B razreda kakvoće i linije trenda iiČnraV m´iV nnravrlan
po vrstama sijeka


Figure 8 Average share ofB class logs and trend lines according to types of felling
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 11     <-- 11 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA ... Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 223-238
3.2.3. Srednji postotni udjeli trupaca C razreda kakvoće po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka
Average share of C class logs according to diameter class and type of felling


Ukupno je tijekom istraživanja izrađeno i izmjerePostotak
stabala s pojavom trupaca C razreda kakno
4.220 komada trupaca C razreda kakvoće, čiji je voće po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka vidi se iz
ukupni obujam iznosio 2.067,74 mČ. slike 3. Vidljivo je da, osim najtanjeg debljinskog stupnja,
nema razlike u zastupljenosti
(vjerojatnosti pojave) stabala s C
trupcima po debljinskim stupnjevima
i vrsti sijeka. Bez obzira na
sličnosti (koje se vide iz tablice 3 i
slike 3) srednji postotni udjeli trupaca
C razreda kakvoće po debljinskim
stupnjevima i vrsti sijeka koji
se vide na slici 9 i rezultati t-testa iz
Priloga 1, upućuju na grupiranje istraživanih
veličina na naplodni i dovršni
sijek s jedne, te prorede i pripremni
sijek s druge strane. Slično
kao kod trupaca B razreda kakvoće
gdje se linije trenda srednjih postotnih
udjela proreda i pripremnih sjekova
poklapaju, ovdje se gotovo


Slika 9. Srednji postotni udjeli trupaca C razreda kakvoće i linije trenda po vrsti sijeka poklapaju linije trenda naplodnih i


Figure 9 Average share of C class logs and trend lines according to type of felling


dovršnih sjekova. Uz to, po prvi puta
linije trenda srednjih postotnih
udjela naplodnih i dovršnih sjekova
za trupce C razreda kakvoće zauzimaju
niže vrijednosti od linija trenda
proreda i pripremnih sjekova.


Srednje vrijednosti postotnih
udjela trupaca C razreda kakvoće
za prorede i pripremni sijek te naplodni
i dovršni sijek po debljinskim
stupnjevima uz linije trenda,
vide se na slici 10.


Slika 10. Srednji postotni udjeli trupaca C razreda kakvoće i linije trenda po vrstama sijeka


Figure 10 Average share of C class logs and trend lines according to types of felling


3.2.4. Srednji postotni udjeli trupaca D razreda kakvoće po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka
Average share of D class logs according to diameter class and type of felling


Ukupno je izrađeno i izmjereno 6.501 komada trucima
iznosi približno 100 % za sve debljinske stupnjeve i
paca D razreda kakvoće, čiji je ukupni obujam iznosio vrste sijeka.
1820,40 ml Srednji postotni udjeli trupaca D razreda kakvoće u


Postotak stabala koja sadrže trupce D razreda kakneto
obujmu stabala i pripadajuće linije trenda po debvoće
po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka vidi se iz ljinskim stupnjevima i vrsti sijeka, koji se vide na slici
slike 4. Vidljivo je da nema razlike u zastupljenosti sta11,
upućuju na to da nema razhke između udjela D trubala
s D trupcima po debljinskim stupnjevima i vrsti sijepaca
obzirom na vrstu sijeka. S porastom debljinskog
ka, odnosno da vjerojatnost pojave stabala s takvim trupstupnja
postotni udjeli trupaca D razreda kakvoće pada
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 12     <-- 12 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTIMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA . Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 223-238
ju, a Čini se da je trend smanjenja
udjela D trupaca s porastom prsnog
promjera stabla manje izražen kod
proreda i pripremnog sijeka. Posebno
se to odnosi na veće debljinske
stupnjeve prorednih sječina. Isto se
može zaključiti iz srednjih postotnih
udjela trupaca D razreda kakvoće
za prorede i pripremni sijek s
jedne, te naplodni i dovršni sijek s
druge strane, koji se zajedno s huljama
trenda vide na slici 12. Linije
trenda do debljinskog stupnja od
52, 5 cm pokazuju shčne vrijednosti,
no sredine debljinskih stupnjeva
upućuju na veće razhke.


Slika 11. Srednji postotni udjeli trupaca D
razreda kakvoće i linije trenda
po vrsti sijeka


Figure 11 Average share of D class logs
and trend lines according to type
offelling


Slika 12. Srednji postotni udjeli trupaca D
razreda kakvoće i linije trenda
po vrstama sijeka


Figure 12 Average share of D class logs
and trend lines according to
types offelling


3.3. Srednji postotni udjeli prostornog drva po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka
Average share offuelwood according to diameter class and type offelling


Pod prostornim drvom u ovome
radu podrazumijevamo ogrjev u
komercijalnom i konvencionalnom
smislu (jednometarsko i višemetarsko
ogrjevno drvo) te gule i krupni
otpad u neto obujmu stabla do 7 cm
promjera. Postotni udjeli ogrjeva s
obzirom na vrstu sijeka mogu se,
slično kao i ukupni udjeli tehničke
oblo vine, regresijskom analizom
izjednačiti jednadžbama parabole
drugoga reda uz srednju ili jaku korelaciju
(Prka 2005). Razvojem
primjene biomase za energiju podjela
između ogrjeva i "ostalog prostornog
drva" trebala bi imati sve
manje značenje, a termin otpada
pri sječi i izradi stabla trebalo bi Slika 13. Srednji postotni udjeli prostornog drva i linije trenda po vrsti sijeka


znatno redefinirati. Figure 13 Average share offuelwood and trend lines according to type offelling
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 13     <-- 13 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA ... Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 223-238
Srednji postotni udjeh prostornog
drva po debljinskim stupnjevima
i vrsti sijeka i pripadajuće linije
trenda vide se na slici 13. Do deb-
Ijinskog stupnja od 37,5 cm srednji
postotni udjeh prostornog drva iskazuju
približno iste vrijednosti, a nakon
toga veće srednje vrijednosti
poprimaju prorede i pripremni sijek.


Srednje vrijednosti postotnih
udjela prostornog drva grupirane na
već opisani način (prorede-pripremni,
naplodni-dovršni) s pripadajućim
linijama trenda vide se na
slici 14. Iz slike je vidljivo da nakon
debljinskog stupnja od 37,5 cm
veće srednje vrijednosti (očekivaSlika
14. Srednji postotni udjeli prostornog drva i linije trenda po vrstama sijeka


no) pokazuju prorede i pripremni Figure 14 Average share offuelwood and trend lines according to types of felling
sjekovi.


Srednje vrijednosti postotnih
udjela gula i krupnoga otpada izrađene
prema Hrvatskim normama
proizvoda iskorištavanja šuma
(1995) pokazuju linearnu ovisnost i
gotovo istovjetne vrijednosti kod
svih vrsta sijeka, što smo utvrdili
ranijim istraživanjima (Prka 2001,
2005). S druge strane, srednje vrijednosti
istih tih kategorija prostornoga
drva (gula i krupnog otpada)
izrađene prema hrvatskoj normi
HRN EN 1316-1:1999, iskazuju
razlike (do 3 %) između naplodnih i
do vršnih sjekova, kao što se vidi na
slici 15. Kao linije trenda bolje od


govaraju parabole drugoga reda, što Slika 15. Srednji postotni udjeli gula i krupnog otpada i linije trenda po vrsti sijeka
se posebno odnosi na do vršni sijek i Figure 15 Average share of massive waste and trend lines according to type of felling
ukupni uzorak primjernih stabala.


3.3 Tablice drvnih sortimenata - Timber assortment tables
Tablice postotnih udjela drvnih sortimenata određenih
prema Hrvatskoj normi HRN EN 1316-1:1999
Oblo drvo listača - razvrstavanje po kakvoći 1. dio:
Hrast i bukva odlučili smo izraditi posebno za prorede
i pripremni sijek, a posebno za naplodni i do vršni sijek.
To smo učinili zbog brojnih razloga navedenih i obrazloženih
u ovome radu, kao i rezultata naših ranije objavljenih
istraživanja. Razloge koji su nas naveli na izdvajanje
stabala proreda i pripremnog sijeka u posebne
sortimentne tablice nalazimo u sljedećem:


> Proredne sječine i sječine pripremnoga sijeka ističu
se većom zastupljenošću neoštećenih stabala nenormalnog
uzrasta i općenito većim postotnim udjelom
stabala s negativnim utjecajem na sortimentnu struk


turu sječine u ukupnom broju doznačenih stabala u
odnosu na naplodne i dovršne sječine (Prka 2006).


> Doznačena stabla proreda i pripremnoga sijeka
imaju prosječno manju visinu debla i u vezi s time
manji udio tehničke oblovine koja potječe iz debla
stabala u usporedbi sa stablima naplodnog i dovršnog
sijeka (Prka 2005, 2006).


> Vrijednosna analiza stabala po vrsti sijeka ukazuje
da stabla proreda i pripremnoga sijeka imaju manje
indeksne vrijednosti u usporedbi sa stablima dovršnog
i naplodnog sijeka (Prka 2003, 2005).


> Ukupni postotni udio tehničke oblovine u neto obujmu
stabla manji je kod prorednih sječina u odnosu
na ostale vrste sijeka (Prka 2005).
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 14     <-- 14 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTIMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA . Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 223-238
> U proredama i pripremnim sjekovima manja je vje>
Postotni udjeli drvnih sortimenata po razredima
rojatnost pojave stabala s najkvalitetnijim sortimen-kakvoće zadržavaju iste odnose bez obzira na pritima
tehničke oblovine (A, B razred kakvoće) i s tim mijenjenu normu (Prka 2005).
u vezi manji postotni udio najkvalitetnijih drvnih Zbog svega navedenog objedinili smo uzorke pri


SOrtimenata u obujmu krupnoga drva u usporedbi sa mjernih stabala za prorede i pripremni sijek, te za nastablima
naplodnog i do vršnog sijeka (Prka 2005). plodni i do vršni sijek. Nakon toga odredili smo ko>
Pojava neprave srži nema većeg značenja u sječina-načne vrijednosti srednjih postotnih udjela tehničke
ma do približno 90 godina starosti, zbog činjenice da oblovine prema razredima kakvoće za prorede i pri


u starijim proredama možemo očekivati oko 15 % premne sjekove te za naplodne i dovršne sjekove koji
stabala s nepravom srži. S druge strane u sječinama se vide iz slika od 16 do 20.
starosti 100 do 110 godina neprava srž ima veliko To smo učinih uz pomoć srednjih vrijednosti po debznačenje
s obzirom na to daje možemo očekivati kod Ijinskim stupnjevima i linija trenda iz slika 6, 8, 10, 12,
približno 50 % doznačenih stabala (Prka 2003). 14115. Odnose srednjih i konačnih vrijednosti postotnih


udjela drvnih sortimenata kod ovako
grupiranih vrsta sijeka provjerili
smo t-testom, a rezultati se nalaze u
prilogu ovog rada (Prilog 2. Rezultati
t-testa: Izjednačene vrijednosti
drvnih sortimenata). Oni ukazuju da
nema značajnih razlika između uspoređenih
srednjih vrijednosti postotnih
udjela drvnih sortimenata.


Iz slike 16 se vidi da su vrijednosti
trupaca A razreda kakvoće naplodnih
i dovršnih sjekova od 1,7
do 6,7 % veće od vrijednosti kod
proreda i pripremnih sjekova, što
ovisi o debljinskom stupnju. Prosječna
razlika za sve debljinske stupnjeve
iznosi 5,2 % trupaca A razreda
kakvoće više u naplodnom i do-


Slika 16. Izjednačene vrijednosti srednjih postotnih udjela trupaca A razreda kakvoće u


neto obujmu stabla po vrstama sijeka vršnom sijeku u odnosu na prorede i
Figure 16 Leveled values of average share of A class logs in the net tree volume according pripremne sjekove. Iz slike 17 vidi
to types of felling se da su vrijednosti trupaca B razreda
kakvoće po debljinskim stupnjevima
naplodnih i dovršnih sjekova
od 2,7 do 9,2 % veće od vrijednosti
kod proreda i pripremnih sjekova.
Prosječno za sve debljinske stupnjeve
naplodni i dovršni sjekovi iskazuju
5,9 % veće vrijednosti trupaca
B razreda kakvoće u odnosu na


prorede i pripremne sjekove.


Vrijednosti su postotnih udjela
najkvalitetnijih drvnih sortimenata
(A i B razred kakvoće) kod naplodnih
i dovršnih sjekova od 10,5 do
12,8 % veće od vrijednosti proreda
i pripremnog sijeka, što ovisi o
debljinskom stupnju. Prosječno za
sve debljinske stupnjeve naplodni i
dovršni sjekovi iskazuju približno


Slika 17. Izjednačene vrijednosti srednjih postotnih udjela trupaca B razreda kakvoće u
neto obujmu stabla po vrstama sijeka 11 % veće udjele najkvalitetnijih
Figure 17 Leveled values of average share ofB class logs in the net tree volume according drvnih sortimenata od proredato types of felling pripremnih sjekova.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 15     <-- 15 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTIMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA . Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 223-238
Prilog 2. Rezultati t-testa: Izjednačene vrijednosti drvnih sortimenata


t-Test: Paired Two Sample for Means


Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference


df


t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail


t-Test: Paired Two Sample for Means


Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference


df


t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail


t-Test: Paired Two Sample for Means


Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference


df


t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail


t-Test: Paired Two Sample for Means


Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference


df


t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail


Prorede i pripremni A
Variable 1 Variable 2


0.018906646 0.019545455
0.000544673 0.000558473
11 11


0.965108912
0
10
-0.341133217
0.370031192
1.812461102
0.740062383
2.228138842


Prorede i priprem ni B
Variable 1 Variable 2


0.080817042 0.090636364
0.003697198 0.004264855


11
0.935675623
0
10
-1.413138385
0.093988523
1.812461102
0.187977046
2.228138842


Prorede i priprem ni C


11


Variable 1 Variable 2


0.221396907 0.225636364
0.014566563 0.015326855
11 11


0.995577795
0
10
-1.180686842
0.132523995
1.812461102
0.265047989
2.228138842


Prorede i priprem ni D
Variable 1 Variable 2


0.250909091 0.248545455
0.010870691 0.010852473
11 11


0.994777605
0


10
0.735980072
0.239325438
1.812461102
0.478650876
2.228138842


t-Test: Paired Two Sample for Means


Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference


df


t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail


t-Test: Paired Two Sample for Means


Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference


df


t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail


t-Test: Paired Two Sample for Means


Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference


df


t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail


t-Test: Paired Two Sample for Means


Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference


df


t Stat
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
P(T<=t) one-tail
t Critical two-tail


Naplodni i dovršni A


Variable 1 Variable 2
0.078767411 0.075533333
0.003360357 0.00335441
15 15
0.956907463
0
14
0.736338685
0.236841558
1.761310115
0.473683116
2.144786681


Prorede i pripremni B
Variable 1 Variable 2


0.138174793 0.139
0.006342718 0.006389714
15 15


0.978232786
0
14
-0.191948511
0.425269396
1.761310115
0.850538793
2.144786681


Prorede i pripremni C
Variable 1 Variable 2


0.166646886 0.1734


0.00877381 0.0079474


15 15
0.963230138
0
14
-1.038310396
0.158363477
1.761310115
0.316726954
2.144786681


Prorede i pripremni D
Variable 1 Variable 2


0.218266667 0.213866667
0.010961781 0.010883124
15 15
0.981879876


0


14
0.856379733
1.761310115
0.406207597
0.203103798
2.144786681
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 16     <-- 16 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTIMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA . Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 223-238
t-Test: Paired Two Sample for Means Prorede i pripremni Prostorno t-Test: Paired Two Sample for Means Prorede i pripremni Prostorno
Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2
Mean 0.427946813 0.415636364 Mean 0.398039245 0.3982
Variance 0.043473034 0.045666255 Variance 0.035443737 0.034778171
Observations 11 11 Observations 15 15
Pearson Correlation 0.996515306 Pearson Correlation 0.997786118
Hypothesized Mean Difference 0 Hypothesized Mean Difference 0
df 10 df 14
t Stat 2.222408747 t Stat -0.049436094
P(T<=t) one-tail 0.025244013 P(T<=t) one-tail 0.480635066
t Critical one-tail 1.812461102 t Critical one-tail 1.761310115
P(T<=t) two-tail 0.050488026 P(T<=t) two-tail 0.961270132
t Critical two-tail 2.228138842 t Critical two-tail 2.144786681


t-Test: Paired Two Sample for Means Ukupno Gule i kr. otp.


Variable 1 Variable 2
Mean 0.040050876 0.041266667
Variance 0.000331843 0.000401674
Observations 15 15
Pearson Correlation 0.980138048
Hypothesized Mean Difference 0
df 14
t Stat -1.115001761
P(T<=t) one-tail 0.141812256
t Critical one-tail 1.761310115
P(T<=t) two-tail 0.283624511
t Critical two-tail 2.144786681


Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999 za bukvu (Prka 2003, 2005, Krpan, Prka i Zečić 2006), nipredviđa
mogućnost primjene podrazreda A-crvena ti ovi podrazredi najkvalitetnijih drvnih sortimenata
(A-s) i B-crvena (B-s) što ovisi o trgovačkim dogovorinemaju
značajniji utjecaj na sortimentnu strukturu proma.
U ovim podrazredima dozvoljena je neograničena reda i pripremnih sjekova. Njihovu smo zastupljenost
(do 100 %) prisutnost homogene i zdrave neprave srži istražili na 519 stabala naplodnog i dovršnog sijeka.
(crvenog srca – kerna). Kako pojava, razvoj i udio ne-Postotni udio podrazreda A-s i B-s u prema broju koprave
srži kod proreda i pripremnih sjekova nema velimada
tehničke oblovine i udjelu u obujmu tehničke
ko značenje, što smo utvrdili ranijim istraživanjima oblovine A i B razreda kakvoće vidi se iz tablice 4.


Tablica 4. Udio trupaca podrazreda A-s i B-s u A i B razredu kakvoće prema broju komada i obujmu tehničke oblovine
Table 4 Share of A-s logs and B-s logs in Aand B class logs according to number of technical roundwood and volume
A A-s B B-s


Broj Obujam Broj Obujam Udio u Broj Obujam Broj Obujam Udio u
Vrsta Odjel trupaca trupaca trupaca trupaca broju - obujmu trupaca trupaca trupaca trupaca broju - obujmu
sjeka odsjek Number Volume Number Volume Number Volume Number Volume


Type of Forest of of of of Share in of of of of Share in


felling block round-round-round-round-number - volume round-round-round-round-number - volume
wood wood wood wood wood wood wood wood
kom. m3 kom. m3 % kom. m3 kom. m3 %


Naplodni 66a 47 32,54 4 2,99 8,51 9,20 122 79,79 8 6,14 6,56 7,70
Dovršni 11a 25 21,61 6 5,31 24,00 24,59 76 62,56 7 7,48 9,21 11,96
Dovršni 38a 69 79,45 10 12,70 14,49 15,98 108 103,4 18 19,80 16,67 19,14
Dovršni 94b 82 104,8 14 19,47 17,07 18,58 140 141,6 24 33,78 17,14 23,86
Dovršni 95b 47 65,78 3 3,22 6,38 4,90 70 67,33 2 2,25 2,86 3,34


Ukupno -Total 270 304,18 37 43,69 13,70 14,36 516 454,68 59 69,45 11,43 15,27


Može se zaključiti da približno 15 % od obujma kreće od 0,3 do 2 %, a udio B-s podrazreda od 1,1 do
najkvalitetnijih drvnih sortimenata (A i B razreda ka-3,2 % obujma krupnog drva.


kvoće) kod naplodnih i dovršnih sjekova ima ove Iz slike 18 vidi se da su vrijednosti trupaca C razreda
značajke (preveliki udio zdrave neprave srži za A i B kakvoće naplodnih i dovršnih sjekova od 2,1 do 8 % marazred
kakvoće). U odnosu na obujam krupnoga drva nje od vrijednosti kod proreda i pripremnih sjekova, što
udio A-s podrazreda se ovisno o debljinskom stupnju ovisi o debljinskom stupnju. Prosječna razlika za sve deb


234
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 17     <-- 17 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA ... Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 223-238
Slika 18. Izjednačene vrijednosti srednjih
postotnih udjela trupaca C razreda
kakvoće u neto obujmu stabla
po vrstama sijeka


Figure 18 Leveled values of average share


ofC class logs in the net tree vol


ume according to types of felling


Ijinske stupnjeve iznosi 5,6 % trupaca
C razreda kakvoće manje u naplodnom
i dovršnom sijeku u odnosu
na prorede i pripremne sjekove.


Iz slike 19 vidi se da su vrijednosti
trupaca D razreda kakvoće po
debljinskim stupnjevima naplodnih
i dovršnih sjekova, od debljinskog
stupnja 37,5 cm, za 3,4 do 5,4 %
manje od vrijednosti kod proreda i
pripremnih sjekova. Prosječno za
sve debljinske stupnjeve naplodni i
dovršni sjekovi iskazuju 4,7 % manje
vrijednosti trupaca D razreda kakvoće
u odnosu na prorede i pripremne
sjekove.


Do debljinskog stupnja od 37,5
cm veće vrijednosti postotnog udjela
trupaca D razreda kakvoće iskazuju
naplodni i dovršni sjekovi, a
nakon toga prorede i pripremni sjekovi.
Kako debljinski stupanj 37,5
cm zapravo predstavlja vrijednost
prsnog promjera stabla od koje započinje
značajnija pojava najkvalitetnijih
SOrtimenata tehničke oblovine
(trupaca A i B razreda kakvoSlika
19. Izjednačene vrijednosti srednjih postotnih udjela trupaca D razreda kakvoće u


neto obujmu stabla po vrstama sijeka


će), izgleda da se na taj način dije


Figure 19 Leveled values of average share ofD class logs in the net tree volume according to


lom ujednačava (kompenzira) veća


types of felling


zastupljenost kvalitetnijih drvnih
SOrtimenata kod naplodnih i dovršnih
sjekova. Drugi dio ujednačavanja
razlika postotnih udjela
vidi se iz većeg postotnog udjela
trupaca C razreda kakvoće kod proreda
i pripremnog sijeka u odnosu
na naplodni i dovršni sijek.


Vrijednosti su postotnih udjela
manje kvalitetnih drvnih SOrtimenata
(C i D razred kakvoće) kod naplodnih
i dovršnih sjekova od 6,8
do 13 % manje od vrijednosti proreda
i pripremnog sijeka, što ovisi o
debljinskom stupnju. Prosječno za
sve debljinske stupnjeve naplodni i
dovršni sjekovi iskazuju približno


Slika 20. Izjednačene vrijednosti srednjih postotnih udjela gula i krupnog otpada u neto


11 % niže udjele manje kvalitetnih


obujmu stabla po debljinskim stupnjevima
drvnih SOrtimenata od proreda i priFigure
20 Leveled values of average share of massive waste in the net tree volume accordpremnih
sjekova. ing to diameter class
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 18     <-- 18 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTIMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA . Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 223-238
Slika 20 prikazuje konačne
srednje vrijednosti gula i krupnoga
otpada kod svih vrsta sjekova.


Svi su naprijed navedeni razlozi
razdvajanja iKorka primjernih stabala
i razlika između ove dvije grupe
vrsta sjekova posljedica naših
odluka. Zajedničko doznačenim
stablima proreda i pripremnog sijeka
je da su odabrana kriterijem selekcije
koji se po završetku pripremnoga
sijeka više ne primjenjuje,
jer odlučujuću ulogu kod odabiranja
stabala za sječu tada ima naplodenje
i stanje pomlatka. Zbog
toga je nužno razlučiti sortimentnu


Slika 21. Tablice šumskih drvnih sortimenata - prorede i pripremni sjekovi


strukturu sastojine od sortimentne


Figure 21 Timber assortment tables of thinning and preparatory felling


stridcture sječine (određene vrste
sijeka). Sortimentna stridctura sastojine
varira u širokom i nama nepoznatom
rasponu, a njezina kvaliteta
posljedica je uspješnosti našega
gospodarenja u prošlosti. Samo
u tom smislu sortimentna struktura
sastojine utječe na sortimentnu
stridcturu sječine. Primami je interes
šumarske operative spoznaja o
količini i kakvoći drvnih sortimenata
koji se mogu ostvariti provođenjem
određene vrste sijeka, odnosno
sortimentna struktiffa sječine.
Udio drvnih sortimenata pojedine
vrste sijeka u velikoj je mjeri
posljedica naših odluka prilikom


nil UmriK elite lual
odabiranja stabala za sječu, kojima


Slika 22. Tablice šumskih drvnih sortimenata - naplodni i dovršni sjekovi


provodimo cilj i smjernice gospo


Figure 22 Timber assortment tables of seeding and final felling


darenja sastojinom.


Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma Konačni postotni udjeli šumskih drvnih sortimenata
(1995), nastale iz bivšeg JUS-a, još uvijek se koriste u (sortimentne tablice) u obujmu krupnoga drva stabla za
šumarskoj praksi i pri trgovini šumskim drvnim sor-prorede i pripremni sijek te za naplodni i dovršni sijek
timentima, iako su usvojene i propisane Europske norkoje
predlažemo za praktičnu primjenu vide se iz slika
me (HRN EN). Kao rezultat naših ranijih istraživanja 21 i 22. Mišljenja smo da će sortimentne tablice koje
(Prka 2005) ističemo stalnost odnosa postotnih udjela kao jedan od ulaza uvažavaju vrstu sijeka, odnosno pridrvnih
sortimenata po razredima kakvoće s obzirom na mjenu kriterija selekcije, dati pouzdanije procjene sorvrstu
sijeka, bez obzira na primijenjeni standard (HRN timentne strukture jednodobnih bukovih sječina.
ili HRN EN).


4. ZAKLJUČAK - Conclusion
Sortimentna struktura sastojine varira u širokom smjernice gospodarenja sastojinom. Zbog toga je nužrasponu.
Primami je interes šumarske operative spozno
razlučiti sortimentnu stmktum sastojine od sortinaja
0 sortimentnoj strukturi koja se može ostvariti mentne stmkture sječine (određene vrste sijeka).
provođenjem određene vrste sijeka po šumskouzgoj-Na temelju rezultata istraživanja utvrđena je sortinim
načelima. Takva sortimentna struktura sječine u mentna stmktura jednodobnih bukovih sječina i izrađeznačajnoj
je mjeri pod utjecajem naših odluka prilikom ne su tablice šumskih drvnih sortimenata. Naplodni i dodoznake
stabala za sječu, kojima provodimo cilj i vršni sjekovi u odnosu na prorede i pripremne sjekove
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 19     <-- 19 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTIMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA . Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 223-238
iskazuju približno od 10,5 do 12,8 % (prosječno 11 %)
veće udjele najkvalitetnijih drvnih sortimenata (A i B
razred kakvoće), što ovisi o debljinskom stupnju. S druge
strane, prorede i pripremni sjekovi imaju približno od
6,8 do 13 % (prosječno 11%) veće udjele manje kvalitetnih
sortimenata tehničke oblovine (C i D razred kakvoće)
po debljinskom stupnju od naplodnih i dovršnih
sjekova.


Srednji postotni udjeli drvnih sortimenata po razredima
kakvoće zadržavaju iste odnose (naravno ne i iste
postotne vrijednosti) bez obzira na primijenjeni standard
(HRN ili HRN EN) odnosno normu. Norma HRN
EN 1316-1:1999 razlikuje se od Hrvatskih normi proizvoda
iskorištavanja šuma (1995) u pogledu minimalnih
dimenzija, dozvoljenih grešaka, načinu izmjera
tehničke oblovine, broju razreda kakvoće i drugom.
Ipak, bitnu razliku između ova dva standarda nalazimo
u činjenici da tehničku oblovinu “stare” hrvatske norme
(HRN) razvrstavaju prema njezinoj namjeni, a “nove”
hrvatske norme (HRN EN) tehničku oblovinu razvrstavaju
prema kakvoći, ne prejudicirajući njezinu
buduću namjenu. Imajući to u vidu nije teško zaključiti
da nedostatak (ili potpuni izostanak) tržišta šumskih


drvnih sortimenata u Republici Hrvatskoj predstavlja
glavnu prepreku “prihvaćanju” međunarodnih normi
od strane operative.


Tablice šumskih drvnih sortimenata koje uvažavaju
vrstu sijeka kao jedan od ulaza, omogućuju pouzdaniju
procjenu sortimentne strukture sječine i preciznije planiranje
sječivog etata. Pri tome je kao čimbenik razdvajanja
uzet kriterij selekcije prilikom doznake stabala
za sječu koji se primjenjuje do uključivo pripremnog
sijeka. Zbog toga su tablice šumskih drvnih sortimenata
izrađene zasebno za prorede i pripremni sijek te zasebno
za naplodni i dovršni sijek. Rezultate ovih istraživanja
moguće i potrebno operativno primijeniti pri
uspostavi europskog sustava normiranja obloga drva.


Zahvala: Zahvaljujem svima koji su mi u proteklih
10-ak godina pomogli pri istraživanju sortimentne
strukture jednodobnih bukovih sastojina, prije svih
profesoru Anti P.B. Krpanu, djelatnicima Zavoda za
šumarske tehnike i tehnologije Šumarskog fakulteta u
Zagrebu, zaposlenicima U.Š.P. Bjelovar i Šumarije
Bjelovar, a ponajprije šumarskom tehničaru Siniši
Čuiću, na velikom doprinosu kod provođenja terenskog
dijela istraživanja.


5. LITERATURA – References
Krpan, A. P. B., M. Šušnjar 1999: Normizacija
šumskih drvnih proizvoda u Republici Hrvatskoj,
“Šumarski list” 5–6/1999, Zagreb, 241–245.


Krpan, A. P. B., M. Prka 2002: Kakvoća bukovih
stabala iz oplodnih sječa Bilogorskog područja,
“Drvna industrija”, 4/01, Zagreb, 173–180.


Krpan, A. P. B., M. Prka, Ž. Zečić 2006: Pojava i
značajke neprave srži u bukovim prorednim i
oplodnim sječama gospodarske jedinice “Bjelovarska
Bilogora”, Glasnik za šumske pokuse,
Posebno izdanje 5, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet, 529–541.


Paladinić, E. 2005: Redizajniranje modela procjene
drvnih sortimenata bukve iz prethodnog prihoda,
Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet, 1–138.


P a l a d i n i ć , E., D. Vuletić 2006: Modeliranje sortimentne
strukture dubećih stabala bukve, “Radovi”
Izvanredno izdanje 9, Šumarski institut Jastrebarsko,
Jastrebarsko, 279–296.


Prka, M. 2001: Udio i kakvoća šumskih drvnih sortimenata
u oplodnim sječama bukovih sastojina
Bjelovarske Bilogore, Sveučilište u Zagrebu,
Magistarski rad, Šumarski fakultet, Zagreb,
45–47.


Prka, M. 2003: Vrijednosne značajke bukovih stabala
prema vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore,
“Šumarski list” 1–2/2003., Zagreb, 35–44.


Prka, M. 2003: Pojavnost neprave srži kod bukovih
stabala i tehničke bukove oblovine iz prorednih i
pripremnih sječa na području Bjelovarske Bilogore,
“Šumarski list” 9–10/2003., Zagreb,
467–474.


Prka, M. 2005: Čimbenici kakvoće bukovih stabala i
struktura sortimenata iz prorednih i oplodnih
sječina Bjelovarske Bilogore, Disertacija, Šumarski
fakultet sveučilišta u Zagrebu, 42–62.


Prka, M. 2006: Značajke doznačenih bukovih stabala
po vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore
i utjecaj na strukturu sortimenata, “Šumarski
list” 7–8/2006., Zagreb, 319–329.


Prka, M. 2006: Visina i čistoća debla bukovih stabala
po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine u deblima
i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni
standard, “Šumarski list” 11–12/2006., Zagreb,
511–522.


Prka, M., A. P. B. Krpan 2007: Problem određivanja
sortimentne strukture jednodobnih bukovih
sastojina, “Šumarski List” 5–6/2007., Zagreb,
219–236.


Štefančić, A. 1998: Udio drvnih sortimenata u volumenu
krupnog drva do 7 cm promjera za običnu
bukvu u jednodobnim sastojinama, “Šumarski
list” 7–8/1998., Zagreb, 329–337.


Vondra, V. 1995: Usporedne analize postojećih modela
za procjenu očekivanih obujmova sječivog
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 20     <-- 20 -->        PDF

M. Prka: ODREĐIVANJE SORTIMENTNE STRUKTURE JEDNODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA ... Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 223-238
etata u jednodobnim šumama u Hrvatskoj – di-1316-1:1997); I izdanje, Državni zavod za nor


jagnostička studija, ZIŠ, Šumarski fakultet mizaciju i mjeriteljstvo, Zagreb, 1–4.


sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1–47. Anon, 2003: Osnova gospodarenja “Bjelovarska Bilo-
Anon, 1995: Hrvatske norme proizvoda a gora”. Važeća od 01. 01. 2003. – 31. 12. 2012.,


da iskorištavanj
iskorištavanjiskorištavanja
šuma. II izdanje, Državni zavod za normizacij
normizacijnormizaciju i Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Bje


za u i
mjeriteljstvo, Zagreb. lovar.
Anon, 1999: Hrvatska norma. Oblo drvo listača – Razvrstavanje
po kakvoći – 1 dio: Hrast i bukva (EN


SUMMARY: The subject of research was probability of appearance of
technical roundwood timber assortments in trees according to type of felling,
as well as the difference between shares of technical roundwood timber assortments
according to diameter class and type of felling. On the basis of the
research results, new assortment tables were made according to Croatian
Standards HRN EN 1316-1:1999. Research was carried out on a sample consisting
of 787 trees in thinning felling, 788 trees in preparatory felling, and
862 trees in seeding felling and 645 trees in final felling. An overall number of
3082 exemplary trees were included in the research. The age of the felling
areas studied was between 59 and 91 years in the preliminary yield (thinning),
94 to 110 years in preparatory felling, 100 to 112 years in seeding felling,
and 98 to 114 years in final felling areas.


Timber assortment tables that take into consideration the type of felling as
one of the inputs, enable a more reliable estimate of assortment structure of
the felling area and more precise planning of timber mass marked for felling.
In this case, as a distinguishing factor, we took the selection criterion for marking
trees for felling which is applied for the types up to, and including, the
preparatory felling. For that reason, timber assortment tables were made separately
for thinning and preparatory felling, and separately for seeding and
final felling.


Seeding and final felling show by ca 11 % higher shares of top quality timber
assortment (A and B class) than thinning and preparatory felling. On the
other side, thinning and preparatory felling show by ca 11 % higher shares of
technical roundwood assortment of lower quality (C and D class) than seeding
and final felling.


Key words: common beech, assortment structure, even-aged beech
stands, Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999