DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 93     <-- 93 -->        PDF

IN MEMORIAM


Prof. dr. sc. RUDOLF SABADI


Prije mjesec dana umro je naš
profesor i prijatelj prof dr. sc. Rudolf
Sab adi, redoviti profesor Ekonomike
šumarstva. Ekonomike šumskoprivrednih
organizacija. Ekonomike
i Trgovine drvom i marketinga.


Rođenje 10. rujna 1928. godine
u Vinkovcima od oca Franje i majke
Ane. Osnovnu školu i gimnaziju završio
je u Vinkovcima. Na Šumarski
odsjek, tehnički smjer Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu upisao se 1947. godine i
diplomirao je 1952. godine. Nekako
istovremeno (1950) upisuje se na
Ekonomski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, gdje je diplomirao 1956. bio je dvije godine na dužnosti savgodine.
jetnika u Republičkom zavodu za


društveno planiranje u Zagrebu.


Nakon studija slijedi jedna dinamična
karijera u struci. Od 1952. Godine 1978. na Šumarskom
do 1953. godine radi kao pripravfakultetu
Univerziteta u Beogradu
nik u DIP-Novoselec i u Jugoin-obranio je doktorsku disertaciju
spektu u Zagrebu. Od 1953. godine pod naslovom Istraživanja determiradi
u DIP-u Sisak, i to u pogonima nanti potražnje kuhinjskoga i sobu
Sisku, Bosanskom Novom, Turonog
namještaja u garniturama u
polju i u Sisak predgrađu. Od 1956. Jugoslaviji od 1962.-1974. Mentor
do 1959. godine radi kao tehnički mu je bio poznati prof dr. sc. Dudirektor
Drvne industrije "SlavonšanOreščanin.
ski Hrast", današnjoj "Spačvi" u Nakon bogatog iskustva u opera


Vinkovcima.
tivi i strukovnim institucijama, te


Dužnost generalnog direktora nakon stečenoga doktorata znanosti,
DIP "Turopolje" u Turopolju od 1980. godine do odlaska u miroobnašao
je od 1959. do 1964. godivinu
1993. godine, prenosio je svoja


ne. Zatim je bio savjetnik pri Minibogata
znanja i iskustva studentima
starstvu poljoprivrede Carevine šumarstva i drvne tehnologije na
Etiopije, Odsjek za šumarstvo od Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
1964. do 1967. godine. Nakon toga, Znanstveno-nastavno vijeće Šuod
1967. do 1969. godine obnašao marskoga fakulteta u Zagrebu izaje
dužnost sekretara za ekonomske bralo gaje 1979. godine za izvanodnose
s inozemstvom Republičke rednog profesora iz predmeta Ekoprivredne
komore u Zagrebu. nomika šumarstva i drvne industriOd
1969. do 1974. bio je komerje,
te predmeta Trgovina drvom i
cijalni direktor poduzeća "Kamen-marketing.
sko" u Zagrebu. Od 1974. do 1978. Od 1. siječnja 1980. godine do
bio je direktor projekta u Međunaumirovljenja
bio je predstojnik Karodnoj
korporaciji za investicije Jutedre
za ekonomiku šumarstva i
goslavije u Zagrebu. Nakon toga. drvne industrije Šumarskoga fakul


teta u Zagrebu. Također je predavao
i na poslijediplomskom studiju
na Šumarskom i Ekonomskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.


Tijekom svojeg znanstveno-istraživačkog
i stručnog rađa objavio
je više od 120 stručnih i znanstvenih
radova, od kojih su 42 registrirana
u raznim bazama podataka.
Bio je autor ili koautor 23 knjige i
monografije na hrvatskom, engleskom
ili njemačkom jeziku.


Treba naglasiti da se prof dr. sc.
Rudolf Sabadi usprkos svestranosti u
svojem radu ipak usredotočio na dva
osnovna područja djelovanja. To su:


1.
Trgovina drvom i marketing (pretežito
u preradi drva i proizvodnji
namještaja), i
2.
Šumarska politika i makroekonomika
šumarstva.
Na području trgovine drvom
nastavio je rad prof dr. sc. Aleksandra
Ugrenovića koji je svojim esencijalnim
radom Tehnike trgovine
drvom I i II dio (1934. i 1935. godine)
postavio temelje ove discipline
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.


Sljedeći prethodnika, prof dr.
sc. Rudolf Sabadi napisao je temeljni
udžbenik: OSNOVE TRGOVAČKE
TEHNIKE, TRGOVAČKE
POLITIKE I MARKETINGA
U ŠUMARSTVU I DRVNOJ
INDUSTRIJI, koji je i danas, 20
godina od izdavanja, još uvijek osnovni
udžbenik u struci.


U drugom području svojega djelovanja
bavio se istraživanjima međusobnih
gospodarskih veza šumarstva
i prerade drva unutar nacionalnoga
gospodarstva, istraživanja djelotvornosti
mjera gospodarske politike
na razvoj šumarstva i industrijske
prerade drva, te makroekonomskim
problemima šumarstva.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Nadograđujući radove na ovom Analizirajući svekoliki rad prof. je po prirodi bio izrazito društven,
području prof. dr. sc. Đure Nena-dr. sc. Rudolfa Sabadija, može se u realnom znanstveno-stručnom
d i ć a , prof. dr. sc. Milenka P l a v-reći da je bio svestran stručnjak, okruženju bio je istovremeno ploši
ća i prof. dr. sc. Branka K r al j i-znanstvenik i poliglot, kao i da je dan znanstvenik, ali i samozatajan i
ća, napisao je udžbenike: EKObio
intelektualac u pravom smislu nenametljiv suradnik, koji je svoje
NOMIKA ŠUMARSTVA i EKO-riječi. Najveći dio svojega radnog misli i rezultate rado dijelio s drugiNOMIKADRVNE
INDUSTRIJE. vijeka proveo je u raznim podu-ma, pogotovo mlađima kolegama i


Njegov stručni rad uglavnom se zećima i institucijama u domovini i studentima.
svodio na područje šumarstva, gdje inozemstvu, što je ostavilo velik Neka mu je slava i hvala za sve
je bitno istaknuti njegov rad na oblipečat
u njegovom osjećaju za prešto
je učinio za šumarsku struku i
kovanju J.P. “Hrvatske šume“ čiji je poznavanje praktičnih problema u za Šumarski fakultet u Zagrebu.
bio prvi predsjednik Upravnoga kasnijem znanstveno-istraživač-Ostat će zauvijek u našim mislima i


odbora. Uz to, potrebno je istaći i kom radu na Fakultetu. srcima.
njegovu suradnju na Šumarskom Na kraju, evo i osobnog osvrta
institutu u Jastrebarskom, gdje je na prijatelja i kolegu prof. dr. sc. Prof. dr. sc. dr. h. c. Mladen Figurić


bio kreator znanstvenoga i stručnog Rudolfa Sabadija. Bio je ugodan, u ime profesora, studenata
djelovanja u razvoju specifične disnesebičan
i tolerantan prema suradi
djelatnika Šumarskoga
cipline ekonomskoga vrednovanja nicima i studentima, te je uvijek bio fakulteta u Zagrebu
općekorisnih funkcija šuma. spreman na dijalog i suradnju. Iako


Radovi


Sabadi, R., 1964., Upotreba topolovine – Studija razperial
Ethiopian Government, Ministry of Agrivitka
prerade drva u Belišću, pp. 27–45, Zagreb. culture, Dept. for Forestry.


Sabadi, R., 1965., Informations on Forests of EthioUrbanovski,
A., Sabadi, R., 1966., Jibat Project – Stupia’s
Southwest, Ministry of Agric., Dept. of Fody
for the FAO, Addis Ababa, pp. 1–167, Imperestry,
pp. 1–20, Addis Ababa. rial Ethiopian Government, Ministry of Agricul


Sabadi, R., 1965., Šumarstvo i drvna industrija Etiopiture,
Dept. for Forestry.
je, Drvna industrija, 16(9–12):144–149, Zagreb. Sabadi, R., 1967., Jugoslavija i zemlje u razvoju, ZborSabadi,
R., 1965., Šume i drvna privreda Etiopije, Drvnik
SSRNJ, Beograd.
na industrija, 16:39–41, Zagreb. Sabadi, R., 1967., Privreda i devizni režim, 6,15-mi-


Urbanovski, A., Sabadi, R., 1965., Management Plan nutna radioreportaža, Radio Zagreb II.
for the Din–Din State Forest, Addis Ababa, pp. Sabadi, R., 1968., Exportpolitik der SFRJ und Zah1–
120, Imperial Ethiopian Government, Minislungsbilanz,
pp. 1–27, Wirtschaftsinstitut Graz.
try of Agriculture, Dept. for Forestry. Sabadi, R., 1968., Jugoslawien als Handelspartner,


Sabadi, R., 1966., Mogućnosti upotrebe etiopskog Ju-9-minutna emisija, Steyerische Rundfunk, Graz.
niperus procera za olovke, Studija za TOZ, pp. Sabadi, R., 1976., Analiza financijskih odnosa – preda1–
12, Addis Ababa. vanja iz ekonomike drvne industrije, pp. 1–53,
Sabadi, R., 1966., On Possibility of Planting Some Fast Šumarski fakultet, Zagreb.


Growing Tree Species in the Addis Ababa Area, Sabadi, R., 1976., Elasticitet cijena i elasticitet dohotMinistry
of Agric. of Ethiopia, Dept of Forestry, ka u odnosu na potražnju namještaja u Jugoslapp.
1–69, Addis Ababa. viji 1962–1974, Drvna industrija, 27(11–12):


Sabadi, R., 1966., The List of Woodworking Firms of 289–295, Zagreb.


Ethiopia, Addis Ababa, pp. 1–67, Imperial Sabadi, R., 1976., Financijsko poslovanje radne orgaEthiopian
Government, Ministry of Agriculture, nizacije – predavanja iz ekonomike drvne induDept.
for Forestry. strije, pp. 1–62, Šumarski fakultet, Zagreb.


Urbanovski, A., Sabadi, R., 1966., Five-Year DevelopSabadi,
R., 1976., Gospodarenje zalihama – predavament
Plan for Forestry, Addis Ababa, pp. 1–207, nja iz ekonomike drvne industrije, pp. 1–49, ŠuImperial
Ethiopian Government, Ministry of marski fakultet, Zagreb.
Agriculture, Dept. for Forestry.


Sabadi, R., 1976., Investiranje – predavanja iz ekonoUrbanovski,
A., Sabadi, R., 1966., Implementation of mike drvne industrije, pp. 1–40, Šumarski fakul1958,
and Operating Plan 1959 (Ethiopian Catet,
Zagreb.
lender) for Forestry, Addis Ababa, pp 1–117, Im
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Sabadi, R., 1976., Matrice i determinante, sistemi linearnih
jednadžbi, Predavanja na postdipl. studiju
iz marketinga, Ekonomski fakultet, pp.
1–49, Zagreb.


Sabadi, R., 1976., Prognoziranje tražnje, Predavanja
iz ekonomike drvne industrije – rukopis, pp.
1–38, Šumarski fakultet, Zagreb.


Sabadi, R., 1976., Simplex metoda linearnog programiranja,
Predavanja na postdipl. studiju iz marketinga,
Ekonomski fakultet, pp. 1–36, Zagreb.


Sabadi, R., 1977., Istraživanja determinanti tražnj
sobnog i kuhinjskog namještaja u garniturama
Jugoslaviji u razdoblju 1962–1974., Doktorska
disertacija, pp 1–365, Šumarski fakultet Univerziteta
u Beogradu.


Sabadi, R., 1977., Neke primjene analize vremenskih
nizova, Predavanja na postdipl. studiju iz marketinga,
Ekonomski fakultet, pp. 1–58, Zagreb.


Sabadi, R., 1977., Primjena metode praga rentabiliteta,
stope kontribucije i P–V analiza u poslovanju
drvno–preradivačkih pogona, Drvna industrija,
28(3–4):57–65, Zagreb.


Sabadi, R., 1977., Primjer programiranja poboljšanja
u jednoj tvornici komadnog namještaja, Drvna
industrija, 28(1–2):23–27, Zagreb.


Sabadi, R., 1977., Sistemi ekonometrijskih jednadžbi
Predavanja na postdipl. studiju iz marketinga,
Ekonomski fakultet, pp. 1–35, Zagreb.


Sabadi, R., 1977: Proizvodne funkcije drvne industrije
Jugoslavije u razdoblju 1962–1974. Š.L. 5–7, s.


259.
Sabadi, R., 1978., Dinamički model jugoslavenskog
gospodarstva, Šumarski fakultet u Zagrebu, pp.
1–25, Zagreb.
Sabadi, R., 1978., Djelotvornost investicija u industriji
i rudarstvu SR Hrvatske – Trendovi i proizvodne
funkcije, Rep. zavod za društv. planiranje,
pp. 1–45, Zagreb.
Sabadi, R., 1978., Funkcije troškova za drvnu industriju
SR Hrvatske u razdoblju 1966–1977, Rep.
zav. za društv. planiranje, pp. 1–39, Zagreb.
Sabadi, R., 1978., Jednostavna i multipla regresija i
korelacija – priručnik, pp. 1–97, Rep. zav. za
društv. plan., Zagreb.
Sabadi, R., 1978., Normalna distribucija – priručnik,
pp. 1–43, Rep. zav. za društv. plan., Zagreb.
Sabadi, R., 1978., Strukturne promjene i značaj drvne
industrije Jugoslavije promatran kroz sukcesivne
input–output analitičke modele u razdoblju
1958–1972, Šumarski fakultet u Zagrebu, pp.
1–225, Zagreb.
Sabadi, R., Kovaček, V.,1978., Tekstilna industrija SR
Hrvatske – Razvoj i osposobljenost za potrebe


ONO, Rep. zav. za društv. planiranje, pp. 1–93,


Zagreb.


Sabadi, R., Suić, D., 1978., Drvna industrija SR Hrvatske
– Razvoj i osposobljenost za potrebe
ONO, Rep. zav. za društv. planiranje, pp. 1–101,
Zagreb.


Sabadi, R., Žic, Č.1978., Strukturne promjene u proizvodnim
djelatnostima privrede SR Hrvatske i
potreba mijenjanja strategije razvoja, Rep. zav.
za društv. planiranje, pp. 1–19, Zagreb.


Sabadi, R., 1979., Determinante tražnje sobnog i kuhinjskog
namještaja u garniturama u Jugoslaviji
u razdoblju 1962–1974, Drvna industrija, 30
(1+2): 5–15, Zagreb.


Sabadi, R., 1979., Drvna industrija u SRH 1976–1985.,
Rep. zavod za društveno planiranje, Zagreb, pp.
1–160.


Sabadi, R., 1979., Ekonomska analiza strukture i funkcioniranja
drvne industrije SFRJ – izabrana poglavlja
iz ekonomike drvne industrije Jugoslavije,
pp. 1–212, Predavanja na postdiplomskom
studiju marketing, Ekonomski fakultet, Zagreb.


Sabadi, R., 1979., Finalna prerada drva u nas – sadašnjost
i budućnost, Društvo za marketing Zagreb
i “EXPORTDRVO” Zagreb, Okrugli stol Zagreb,
28. 03. 1979.


Sabadi, R., 1979., Industrija proizvodnje i prerade papira
u SRH 1976–1985., Rep. zavod za društveno
planiranje, Zagreb, pp. 1–133.


Sabadi, R., 1979., Kvantifikacija privrednih kretanja u
drvnoj industriji SR Hrvatske 1966–1977., Drvna
industrija, 30(5–6):149–159.


Sabadi, R., 1979., Otvorena pitanja u drvnoj industriji
i proizvodnji celuloze i papira u SR Hrvatskoj,
Rep. zavod za društveno planiranje, Zagreb, pp.
1–47.


Sabadi, R., 1979., Tehnički razvoj drvne industrije,
Drvna industrija, 30(11–12):397–400.


Sabadi, R., 1980., Prilozi za analizu razvojnih mogućnosti
1981–1985, pp. 1–20, Rep. zav. za društv.
plan. Zagreb.


Sabadi, R., 1980., Ekonomski položaj proizvodnje i
prerade papira u SR Hrvatskoj i problemi budućeg
razvitka, Drvna industrija, 31(7–8):
193–196, Zagreb.


Sabadi, R., 1980., Novi znanstveni radnici na području
ekonomike drvne industrije: dr. mr. oec.
Žarko Tomljenović, Drvna industrija, 31(1–2):
51–52, Zagreb.


Sabadi, R., 1980., Prilozi za analizu razvojnih moguć


u ra
nosti 1981–85., Rep. zavod za društveno plani


za
ranje, Zagreb, pp. 1–20.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Sabadi, R., 1980., Problemi razvitka drvne industrije
SR Hrvatske u razdoblju 1981–1985., Zbor. ref.
i rasprava, Sabor SRH, pp. 147–151, Zagreb.


Sabadi, R., 1980., Problemi razvoja i samoupravnog
sporazumijevanja šumskopreradivačke reprodukcijske
cjeline, Opće udruženje šumarstva,
prerade drva i prometa Hrvatske, Zagreb, pp.
1–88.


Sabadi, R., Suić, D., 1980., Uvozna zavisnost u šumskopreradivačkom
kompleksu u SR Hrvatskoj i
privredni razvoj 1981–1985., Drvna industrija,
31(11–12):301–311.


Sabadi, R., Jakovac, H., 1981., Realne mogućnosti razvitka
šumsko-preradivačke industrije u nas,
Bilten ZIDI, 8:1–95.


Sabadi, R., 1981. 100 godina DIP-a Turopolje, Drvna
industrija, 33, Zagreb.


Sabadi, R., 1981., Ekonomika drvne industrije – Udžbenik
i priručnik, Sveuč. u Zagrebu, pp. 1–191,
Šum. fakultet, LIBER, Zagreb.


Sabadi, R., 1981., Alternative razvitka šumarstva i prerade
drva u SFRJ, Drvna industrija,: 191–194,
Zagreb.


Sabadi, R., 1981., Development Optimization of Forestry
and Forest Industries Under Balance of Payment
Difficulties Conditions, Example of Yugoslavia,
17th World IUFRO Congress, Kyoto,
Japan, Div 4: 185–196.


Sabadi, R., 1981., Drvna industrija i stabilizacija, Drvna
industrija, 32(11–12):287–288, Zagreb.


Sabadi, R., 1981., Sastanak sekcije za organizaciju i
ekonomiku šumarstva i prerade drva, Drvna industrija,
31(11–12):331, Zagreb.


Sabadi, R., 1981., SFR Jugoslavija – SFR Jugoslavija –
Temeljne ekonomske značajke finalne prerade
drva – namještaja posebno; Kritička ocjena proizvodnje
namještaja u Jugoslaviji i korištenje
kapaciteta. U knjizi: Rocco, F., Obraz, R. (ed.):
PROJEKT: Granski matrketing, TEMA: Marketing
industrije namještaja, (Sabadi, pp. 1–144);
Ekonomski fakultet Institut za ekonomska istraživanja,
Zagreb.


Sabadi, R., 1981.., 17. Svjetski IUFRO kongres, Kyoto
(Japan), Drvna industrija, Zagreb.


Sabadi, R., Suić, D., 1981. Tražnja namještaja u Jugoslaviji
1952–1978, Drvna industrija, 32: 61–68,
103–107, Zagreb.


Sabadi, R., 1981: Bilancirani razvitak u šumarstvu i
drvnoj industriji Jugoslavije. Š.L. 10–12, s. 427.


Sabadi, R., 1982., Ekonomika – Osnovi gospodarske
analize u šumarstvu i drvnoj industriji, pp.
1–195, Sveuč. u Zagrebu, Šum. fakultet, LIBER,
Zagreb.


Sabadi, R., 1982., Neki problemi bilanciranja razvoja,
Glasn. poljopr. proizv., prer. i plasm., 31:10–14,
Beograd.


Sabadi, R., 1982., Šumarstvo i prerada drva u narodnom
gospodarstvu u Hrvatskoj, Bilten ZIDI,
10:3–50, Zagreb.


Sabadi, R., Hajek, Z., Madžarac, P., Laufer, F., Tomljenović,
Ž., Ćakovac, H., Karavidović, Z., 1982.,
Uloga regionalnog razvitka prerade drva u
okvirima cjelokupnog postizanja optimuma
proizvodnje i istraživanja regionalnog i individualnog
marketing-mix-a u preradi drva, Bilten
ZIDI, 10(3):25–29, Zagreb.


Sabadi, R., Jakovac, H., 1982., Iskorištenost kapaciteta
u drvopreradivačkoj industriji u SR Hrvatskoj,
Bilten ZIDI, 10(5): 2–24.


Sabadi, R., Radušin, G., Tomše, J., Tomljenović, Ž.,
Hajek, Z., Jergović, S., Jakovac, H., Karavidović,
Z., 1982., Istraživanja optimalnog modela
maksimizacije izvoza finalnih proizvoda od
drva iz SR Hrvatske uz zadovoljavanje rastuće
domaće tradnje s implikacijama na cjelokupni
privredni razvoj SRH i SFRJ, Bilten ZIDI, 10
(3): 16–21, Zagreb.


Sabadi, R., Radušin, G., Tonković, J., Suić, D., Delajković,
I., Hećimović, I., Jakovac, H., Karavidović,
Z., 1982., Tržišne strukture i njihova implikacija
na optimizaciju proizvodnih i troškovnih
funkcija u pilanarstvu, proizvodnji parketa, proizvodnji
drvnih ploča i finalnih drvnih proizvoda
u SR Hrvatskoj u dolazećem razdoblju, Bilten
ZIDI, 10(3): 11–15, Zag reb.


Sabadi, R., Jakovac, H., 1982: Sirovinski izvori prerade
drva u SR Hrvatskoj. Š.L. 6–8, s. 231.


Sabadi, R., 1982: Proizvodnja i tražnja za drvom i drvnim
proizvodima u svijetu do 2.000 godine.
Š.L. 9–10, s. 367.


Sabadi, R., 1983. NIN Virovitica – Interview s direktorom
g. Radušinom, Drvna industrija, Zagreb.


Sabadi, R., 1983., Analiza poslovanja prerade drva u
SR Hrvatskoj u razdoblju 1979–1982. godine i
očekivanja u bliskoj budućnosti, Drvna industrija,
34(11–12):285–294, Zagreb.


Sabadi, R., 1983., Gospodarska analiza i gospodarska
opravdanost rekonstrukcije pilane u Ogulinu,
pp. 1–106, ZIDI, Šumarski fakultet, Zagreb.


Sabadi, R., 1983., Naš izvoz i problemi oko njega,
Drvna industrija, 34(1–2):3–4, Zagreb.


Sabadi, R., Bijelić, B., Jakovac, H., 1983., Analiza
gospodarskih rezultata poslovanja industrije
prerade drva u SR Hrvatskoj, Bilten ZIDI,
11(2):1–59, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Sabadi, R., Jakovac, H., Bijelić, B., 1983., Gospodarski
položaj pilanarstva u Hrvatskoj i očekivanja
budućeg razvitka, Bilten ZIDI, 11(4):105–122,
Zagreb.


Sabadi, R., Ćakovac, H., Bijelić, B., 1983., Problemi
gospodarske optimizacije tehnološkog procesa
u proizvodnji namještaja, Bilten ZIDI,
11(8):71–90, Zagreb.


Sabadi, R., Prpić, 1983., Šumarstvo i prerada drva u
SR Hrvatskoj do 2000. godine; Opće udr. šum.,
prer. drva i prometa Hrvatske, ZIŠ, ZIDI , Šum.
fakultet, Rep. zav. za društv. plan., Ekon. inst.
Zagreb, pp. 1–300, Zagreb.


Sabadi, R., Prpić, B., Badun, S., Jakovac, H., 1983.,
Problemi razvitka u šumarstvu i drvnoj industriji
u SR Hrvatskoj, Studija za SIZ za znanstv. rad,
Šumarski fakultet, pp. 1–25, Zagreb.


Sabadi, R., Bijelić, B., Jakovac, H., 1983: Gospodarski
rezultati poslovanja u šumarstvu i problemi
budućeg razvitka. S.L. 11–12, s. 477.


Sabadi, R., (ed.), 1984., Dugoročni razvoj šumskopreradivačke
reprodukcijske cjeline u SR Hrvatskoj,
Znanstvene osnove dugoročnog razvoja
SR Hrvatske do 2000. godine, Sv. br. 16, Rep.
zaj. za znanstv. rad i Rep. zav. za društv. planiranje,
Zagreb.


Sabadi, R., 1984., Problemi tržišne optimizacije slavonskog
šumarstva i prerade drva, ZBORNIK:
31–43, Osijek, 5–7. prosinac 1984.


Sabadi, R., Jakovac, H., Bijelić, B., Hitrec, V. , 1984.,
Perspektiva razvitka i gospodarski položaj
proizvodnje ploča od usitnjenog drva u nas i u
svijetu, Bilten ZIDI, 12:1–11, Zagreb.


Sabadi, R., Jakovac, H., Redžić, A., 1984., Društveni
proizvod i narodni dohodak – Problemi njihova
stvaranja i rasporedivanja, ZBORNIK, Split,
4–5. listopad 1984:209–219


Sabadi, R., 1984: Dr ing. ALBE URBANOVSKI. Š.L.
3–4, s. 189.


Sabadi, R., (koautor) 1985., Yugoslavia Your Partner
in Forestry, Timber and Wood Industry, Institut
za zemlje u razvoju, Zagreb.


Sabadi, R., 1985., Daljnji radovi na pojašnjenju i primjeni
Zakona o šumama u SR Hrvatskoj, Studija
za PZ “EXPORTDRVO”, pp. 1–4, Zagreb.


Sabadi, R., 1985., Organizacija šumarstva u SR Hrvatskoj,
Studija za PZ “EXPORTDRVO”, pp. 1–11,
Zagreb.


Sabadi, R., 1985., Osnove stjecanja i rasporedivanja
zajedničkog prihoda u šumarstvu, Studija za PZ
“EXPORTDRVO”, pp. 1–9, Zagreb.


Sabadi, R., 1985., Prijedlog modela organizacije i poslovanja
RO šumsko-gospodarskog područja,


Studija za PZ “EXPORTDRVO”, pp. 1–8,


Zagreb.


Sabadi, R., 1985., Uz sadašnji gospodarski trenutak
drvne industrije, Drvna industrija, 36(3–4):
75–76, Zagreb.


Sabadi, R., 1985., Yugoslavia and Its Forestry, Šumarski
fakultet u Zagrebu, Prikaz za postdiplomante
iz Edinbourgha, pp. 1–12, Zagreb.


Sabadi, R., 1985: Prilog raspravi o dužini ophodnje u
šumama hrasta. Š.L. 1–2, s. 7.


Sabadi, R., 1985: Prilog idejama za sprovodenje Zakona
o šumama u SR Hrvatskoj. Š.L. 3–4, s.


119.
Sabadi, R., 1985: Funkcionalna organizacija šumarstva:
da ili ne?. Š.L. 3–4, s. 125.
Sabadi, R., 1986., Strategija izvoza drvno-prerađivačke
industrije, u: Znanstv. projekt 47b “Strategija,
sistem i politika medunarodne razmjene
roba, usluga i znanja”, Ekonomski fakultet, Inst.
za ekon. istr., pp 1–33, Zagreb.
Sabadi, R., 1986., Ekonomika šumarstva – Udžbenik i
priručnik, Sveuč. u Zagrebu, Šum. fakultet, LIBER,
pp. 1–374, Zagreb.
Sabadi, R., 1986., Izvoz drva i drvnih proizvoda, Monografija:
Šumarstvo i prerada drva Jugoslavije,
Knjiga izdana povodom 16. IUFRO svjetskog
kongresa u Ljubljani.
Sabadi, R., 1986., Linearno programiranje i njegova
primjena u ekonomici šumarstva, Katedra za
ekonomiku šumarstva Šumarskog fakulteta,
Zagreb.
Sabadi, R., 1986., Temelji matrične ili linearne algebre
i njezina primjena u ekonomici šumarstva, pp.
1–14, Katedra za ekonomiku Šumarskog fakulteta,
Zagreb.
Sabadi, R., Jakovac, H., 1986., Strategija pilanske
proizvodnje i plasmana na domaćem i stranom
tržištu u uvjetima informatičke revolucije, Bilten
ZIDI, 14(1):23–27, Zagreb.
Sabadi, R., 1986: D. TONKOVIĆ: Stari slavonski hrastici.
Š.L. 11–12, s. 569.
Sabadi, R., 1987., Istraživanja ekonomskih rezultata
poslovanja industrije prerade drva, celuloze i
papira u SRH – mikro- i makro-pristup, Bilten
ZIDI, 13(3–4):93–110, Zagreb.
Sabadi, R., 1987., Recenzija knjige prof. dr. V. Gašparovića:
Ekonomika obujma, INFORMATOR,
Zagreb.
Sabadi, R., 1987., 30-godina drvnoindustrijskog kombinata
“SPAČVA” u Vinkovcima, Drvna industrija.
Sabadi, R., 1987., Istraživanja metoda traženja ideja i
intuitivnog predvidanja, tržišni, tehnološki i


315
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 98     <-- 98 -->        PDF

antropološki aspekti, Bilten ZIDI, 13(5)1–12,


Zagreb.


Sabadi, R., 1987., Šumarstvo i prerada drva – restruktuiranje
i izvoz, ZBORNIK savjetovanja: Problemi
i politika strukturalnog prilagodivanja u
ostvarivanju programa stabilizacije, Savez ekonomista
Hrvatske i I.V. Sabora, travanj, Zag reb.


Sabadi, R., 1987: Gospodarsko značenje hrastovine u
Jugoslaviji. Š.L. 5–6, s. 197.


Potočić, Z., Sabadi, R., 1988., Šuma u privrednom razvoju
društva, Opća enciklopedija, posebni svezak,
679–681.


Sabadi, R, 1988., Osnove trgovačke tehnike, trgovačke
politike i marketinga u šumarstvu i drvnoj industriji,
Sveuč. u Zagrebu, Sumarski fakultet,
LIBER, Zagreb.


Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H, 1988: Koliko
društvena zajednica pridonosi održavanju i
proširenju potencijala općih koristi od šuma.


S.L. 5–6, s. 255.
Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H. i Miler, N., 1988:
Što se može dogoditi?. Š.L. 7–8, s. 367.
Mlinšek, D., Sabadi, R., Badun, S., 1989., Šumarstvo i
drvna industrija u privredi Jugoslavije i perspektiva
daljeg razvoja, “Tehnologija i razvoj”
Jugosl. naučna tribina, Beograd, pp 859–869.
Sabadi, R., 1989., Drvna industrija Hrvatske Enciklopedija
Jugoslavije, sv. 5:310–312, Zagreb.
Sabadi, R., 1989., Proizvodnja i prerada papira u Hrvatskoj
Enciklopedija Jugoslavije, sv. 5, Zagreb.
Sabadi, R., 1989., Scientific Foundation of Development
of Forestry and Timber Indsutries in Croatia
up to 2005, 5th Yugoslav (lst International)
Inter-Chair Meeting of Organisers & Economists
in Timber Industries, Struga, Macedonia,
pp. 18–20.
Sabadi, R., 1989: Primjedbe i prijedlozi u vezi savjetovanja
o šumskogospodarskim područjima i
organizaciji šumarstva održanom u Zagrebu.
Š.L. 9–10, s. 481.
Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N., 1989:
Replika na članak dipl. ing. D. Bedžule
“Vrijeme za eksperimente je isteklo”. Š.L. 9–10,


s. 488.
Krznar, A., Dolenec, S., Gajdek, D., Sabadi, R., 1990.,
Cost Studies in Croatian Forestry, Proceedings
of IUFRO 1990, 5:3:04, 19th World Congress,
Montreal, Canada, pp. 84–99.
Sabadi, R., 1990., (ed)., Znanstvene osnove dugoročnog
razvoja šumarstva i prerade drva u Hrvatskoj
i Jugoslaviji, Šumarski fakultet – Zavod za
istraživanja u drvnoj industriji, pp. 1–195,
Zagreb.


Sabadi, R., 1990., Položaj drvne industrije danas i sutra,
AMBIENTA, 09.05.1990., Zagreb, pp 1–46.


Sabadi, R., 1990., Prijelaz na tržišnu privredu, Resume,
Univerzitet u Beogradu, Simpozijum povodom
70. godišnjice rada Šumarskog fakulteta,
Beograd.


Sabadi, R., 1990., Škola poslovodstva, Drvna industrija
br. 1–12, Zagreb.


Sabadi, R., 1990., Šumarske i drvnoindustrijske znanosti
na zagrebačkom Sveučilištu, “SVEUČILIŠTE
U RAZVOJU ZNANOSTI OD 1669.
DO DANAS, Sveučilište u Zagrebu.


Sabadi, R., 1990., Timber Industry Economics – Scientific
and Educational Programme at Faculty of
Forestry of Zagreb University, 6th Yugoslav
(2nd International) Inter–Chair Meeting of Organisers
and Economists in Timber Industries,
Ljubljana.


Sabadi, R., Krznar, A., 1990., Problem einer Ubergang
der Holzindustrie vom plan-zum marktwirtschaftlichen
Modell, Internationaler Syposium,
Zvolen, ČSR.


Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Dolenec, S., Gajdek.
D., 1990., Problems of Transition of Forestry
and Forest Industries from Planned to Market
Oriented Model – Structural Changes Requirements
and Optimization, Proceedings of
IUFRO 1990, Subject Area, 19th World Congress,
Montreal, Canada, pp. 190–197.


Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N., 1990.,
Općekorisne funkcije šuma i problem njihova
vrednovanja u razvoju narodnog gospodarstva,
Gl. za šum. pokuse, 26:461–470, Zagreb.


Sabadi, R., 1991., Analiza dosadašnjeg razvoja drvenjače
u Fužinama i ocjena budućeg razvoja, pp.
1–16, Fužine.


Sabadi, R., 1991., Osvrt na dosadašnja iskustva pretvorbe
društvenih šuma u državne, “HRVATSKE
ŠUME” U.O., pp. 1–6, Zagreb.


Sabadi, R., 1992., Austrijske savezne šume, “Hrvatske
šume” Zagreb, 1992.


Sabadi, R., 1992., Ekonomika šumarstva, 2. izd., Školska
knjiga, Zagreb.


Sabadi, R., 1992., Forestry and Forest Industries in
Croatia, Present Situation and Its Potential, Hrvatske
šume, Ossiach (Austria).


Sabadi, R., 1992., Implikacije povratka šuma i šumskog
zemljišta prvobitnim vlasnicima, “HRVATSKE
ŠUME” U.O., pp. 1–4, Zagreb.


Sabadi, R., 1992., Stanje austrijskog šumarstva, “Hrvatske
šume”, Zagreb, 1992.


Sabadi, R., 1992., Šumarska politika, pp. 1–118, Hrvatske
šume, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Sabadi, R., 1993., Internationale Waldenquette, der
Fall Kroatien, Internationaler Symposium, Grazer
Herbstmesse 93, pp. 31–47, 07. 10. 1993.,
Graz.


Sabadi, R., 1993., Kratka povijest šumoposjedničkih
odnosa i šumarske politike u Hrvatskoj, “HRVATSKE
ŠUME´, Zagreb.


Sabadi, R., 1993., Report on Forestry and Forest Industries
Development – Croatia, Ministry of Agriculture
and Forestry of the Republic of Croatia,
October 1993, Paper presented at the 51st
Timber Committee and 26th EFC Joint FAO
Session, Rome, 11–15 October 1993.


Sabadi, R., 1993., Stanje šumarstva u SR Njemačkoj
krajem 1991. početkom 1992., “HRVATSKE
ŠUME” Zagreb.


Sabadi, R., 1993., Transition of Forestry and Forest Industries,
Report for ECE, Geneve, 06.03.1993.
pp. 1–29, Geneve.


Sabadi, R., 1993: Alternativne mogućnosti u malim
poljodjelskim gospodarstvima — šumarstvo,
prerada drva i sporedni šumski proizvodi. Š.L.
1–2, s. 53.


Sabadi, R., (ed.), 1994., Pregled šumarstva i drvopreradivačkog
sektora u Republici Hrvatskoj, Prijevod
s engleskog, Ministarstvo poljodjelstva i
šumarstva Republike Hrvatske i “Hrvatske
šume”, Javno poduzeće, Zagreb.


Sabadi, R., (ed.), 1994., Review of Forestry and Forest
Industries Sector in Republic of Croatia, Min. of
Agriculture & Forestry of the Republic of
Croatia &”Hrvatske šume”, Public Corporation,
Zagreb.


Sabadi, R., 1994., Gospodarske implikacije unapređenja
privatnih šuma, Zbornik radova savjetovanja:
Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija
Helsinške konferencije o zaštiti i očuvanju
europskih šuma, HAZU, Zbornik, pp. 77–96,
Zagreb, 15. 06. 1994.


Sabadi, R., 1994., Načela za tvorbu konzistentne šumarske
politike, “Hrvatske šume”, Zagreb.


Sabadi, R., 1994., Pregled šumarskog sektora bivšeg
SSSR, “Hrvatske šume”, Zagreb.


Sabadi, R., 1994., Prikaz poslovanja šumarstva u SR
Njemačkoj u šumskogospodarskoj godini 1992.
(od 01. 10. 1992. – 30. 09. 1993.) “Hrvatske
šume”, Zagreb.


Sabadi, R., 1994., Prilog povijesti šumarstva i šumarske
politike, pp. 1–175, “HRVATSKE ŠUME”,
Zagreb.


Sabadi, R., 1994., Sjeverna Amerika – Trendovi i očekivanja
za drvo i drvne proizvode, “Hrvatske
šume”, Zagreb.


Sabadi, R., 1995., Uporaba hrastovine, Skup autora:
MONOGRAFIJA O HRASTU LUŽNJAKU,
“HRVATSKE ŠUME” Zagreb i HAZU, Zagreb,
povodom 150–godina šumarske znanosti u Hrvatskoj,
pp. 1–55+Summary 1 + 35 + 24 slike,
Zagreb.


Sabadi, R., 1996., Šumarska politika u Hrvatskoj s naročitim
osvrtom na vrijeme bana baruna Josipa
Šokčevića (1860–67), HAZU – Centar za
znanstv. rad u Vinkovcima, Zbornik radova, str.
213–256.


Sabadi, R., 1996., Šumarstvo i drvna privreda SR Njemačke,
“Hrvatske šume” Zagreb, 1–259 +
(i–vii) + (I–XLIV).


Sabadi, R., 1996., Šumarstvo, u EKONOMSKI LEKSIKON,
LZMK, Zagreb.


Sabadi, R., 1996., Talijansko šumarstvo i prerada drva,
“HRVATSKE ŠUME”, Zagreb, 1–64.


Sabadi, R., 1997., Ein Ubersicht der kroatischen Forste
und Forstwirtschaft – Tatsachen und Zahlen,
Ministerium f. Land- u. Forstwirtschaft der kroatischen
Regierung, Zagreb (Jan).


Sabadi, R., 1997., Memorandum o ciljevima i racionalnom
upravljanju i gospodarenju šumarna u Hrvatskoj,
Podsjetnik za razgovor s g. dipl. ing.
Prebanićem, doministrom za šumarstvo u Min.
poljoprivrede i šumarstva RH, Zagreb, 07. 01.
1997.


Sabadi, R., 1997., ŠVICARSKA – Pregled šumarstva i
prerade drva, “HRVATSKE ŠUME”, Zagreb, 90
str.


Sabadi, R., 1997., Vrednovanje šuma u njihovoj ukupnosti,
“HRVATSKE ŠUME”, Zagreb, 40 str.


Sabadi, R., 1997: Pogled unatrag – Dokle smo došli u
organizaciji upravljanja i gospodarenja šumama?.
Š.L. 1–2, s. 45.


Sabadi, R., 1997: Znanstveni skup – Hrvatski ban Josip
barun Šokčević. Š.L. 1–2, s. 82.


Sabadi, R., 1998: Lexicon Silvestre – višejezični šumarski
rječnik. Š.L. 5–6, s. 273.


Sabadi, R., 1999: N. Mešić: Furniri, furnirske i stolarske
ploče. Š.L. 1–2, s. 77.


Sabadi, R., 2000., Gospodarska kretanja i suvremene
tehnologije, Zbornik HAZU: VRHUNSKE TEHNOLOGIJE
U UPORABI ŠUMA, Znanstveni
skup 11. travnja 2000. u Zagrebu, pp. 1–26.


Sabadi, R., 2000., Gospodarska kretanja i suvremene
tehnologije, Znanstv. skup Sekcije za uporabu
šuma Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo
– Sekcija za uporabu šuma HAZU, Održan
11. travnja 2000., Zbornik radova, str. 1–26.


Sabadi, R., 2000: Profil švicarskoga šumarstva i drvne
privrede 1995. godine. Š.L. 1–2, s. 33.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Sabadi, R., 2000: Prof. dr. Franc Bizjak: “Tehniška priprava
in prenova proizvodnje”. Š.L. 1–2, s. 86.


Sabadi, R., 2000: Prof. dr. Franc Bizjak: “Reinženiring
in razvoj podjetja”, Educa 1997.. Š.L. 1–2, s. 88.


Sabadi, R., 2000: Francuska: Šume prekomorskih departmana.
Š.L. 3–4, s. 171.


Sabadi, R., 2000: Francuska: Šume prekomorskih departmana.
Š.L. 5–6, s.293


Sabadi, R., 2000: Postignuća njemačkog šumarstva i
njihova ekonometrijska analiza. Š.L. 7–8, s. 385.


Sabadi, R., 2000: Mladen Stjepan Figurić: Proizvodni
i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji
namještaja. Š.L. 9–10, s. 602.


Sabadi, R., 2000: Krešimir Greger: Proizvodni i poslovni
procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja
(zbirka zadataka). Š.L. 9–10, s. 603.


Sabadi, R., 2001., Gospodarska kretanja u šumarstvu i
šumskoj industriji u Hrvatskoj od uspostave
hrvatske države do kraja 2000. godine, “RADOVI”
Šumarski institut Jastrebarsko, 36(1): 61–89.


Sabadi, R., 2001., Tržište jelovine u svijetu i u Hrvatskoj,
u monografiji: Obična jela u Hrvatskoj,
Akademija šumarskih znanosti i “HRVATSKE
ŠUME “, Zagreb.


Sabadi, R., Prpić, B., Jakovac, H., 2001., Ukupna vrijednost
jelovih šuma u Hrvatskoj, u monografiji:
Obična jela u Hrvatskoj, Akademija šumarskih
znanosti i “HRVATSKE ŠUME”, Zagreb.


Sabadi, R., 2001: Portugal, osvrt na šumarstvo i preradu
drveta. Š.L. 1–2, s. 35.


Sabadi, R., 2001: Pregled francuskog pilanarstva. Š.L.
5–6, s. 273.


Sabadi, R., 2001: Francuska: Drvna industrija i trgovina
drvom. Š.L. 9–10, s. 511.


Kalogjera, D., Milinović, I., Sabadi, R., 2002., Koncepcijski
pristup stvaranju tržišnih odnosa između
šumoposjednika i industrijalaca drva i celuloze
u Hrvatskoj – strateške osnove poslovnih
odnosa između šumarstva i industrije drva i papira
u Hrvatskoj, CEI Zagreb, Hrvatska udruga
poslodavaca Zagreb, Granska udruga poslodavaca
drvne i papirne industrije, Zagreb.


Sabadi, R., 2002., World bank project; Croatia – Development
and testing of national standards for
forest certification – consultancy assignement
on the policy, legal and institutional requirements
and the existing information systems in
view of forest certification in Croatia and potential
markets for certified Croatian timber, pp
1–25, Helsinki.


Sabadi, R., Vuletić, D., Gračan, J. (ed.), 2002, Mediterranean
forests and people: the total value,


(Croatia) Padua University Press CONTAGRA,
Solsona & Padua.


Sabadi, R., 2002: Španjolska – šumarstvo i šumarska
politika; prerada i trgovina drvom. Š.L. 1–2, s. 35.


Sabadi, R., 2002: Prof. dr. Franc Bizjak: Osnove zagotavljanja
poslovne odličnosti v lesarstvu Slovenije.
Š.L. 1–2, s. 102.


Sabadi, R., 2002: GRČKA – Pregled šumarstva i prerade
drva. Š.L. 7–8, s. 367.


Sabadi, R., 2003., Očekivanja u razvoju šumarstva i
preradi drva u 21. stoljeću, na temelju primjera
Švicarske, I. dio; “RADOVI” Šumarski Institut
Jastrebarsko, 38(2):211–228.


Sabadi, R., 2003., Položaj hrasta lužnjaka u Europi,
svijetu i Spačvi, znanstveni rad objavljen u
Zborniku radova: “RETROSPEKTIVA I PERSPEKTIVA
GOSPODARENJA ŠUMAMA
HRASTALUŽNJAKAU HRVATSKOJ”, Znanstveni
skup; Vinkovci, 8. i 9. studenog 2002., str.
39–68„ Vinkovci, 2003. HAZU, CENTAR ZA
ZNANSTVENI RAD U VINKOVCIMA.


Sabadi, R., 2003: Njemačko šumarstvo 2002/2003. godine.
Š.L. 9–10, s. 483.


Sabadi, R., 2004., Očekivanja u razvoju šumarstva i
preradi drva u 21. stoljeću, na temelju primjera
Švicarske, II. dio; “RADOVI” Šumarski Institut
Jastrebarsko, Vol. 39, No 1–2004, pp 99–119.


Vuletić, D., Sabadi, R., Paladinić. E., 2004., Prva procjena
gospodarske vrijednosti šuma Hrvatske,
“RADOVI” Šumarski institut Jastrebarsko, Vol.
39, No 1–2004, pp 79–98.


Sabadi, R„ 12/05/2005. World Bank Project; Croatia –
Development and Testing of National Stanndards
for Forest Certification ? Consultancy
Assignement on the Policy, Legal and Institutional
Requirements and the Exxisting Information
Systems in View of Forest Certification in
Croatia and Potential Markets for Certified Croatian
Timber, National Consultant Task.


Sabadi, R., 28/11/2005., Recenzija članka: “The System
of Creation the Interdepartmental Prices in
Practical Conditions of Slovak Wood Processing
Industry” kojeg je napisao Marek Potkany za
časopis “DRVNA INDUSTRIJA”, upućen gdi
dr. Ružica Beljo-Lučić, glavnoj urednici.


Sabadi, R., Vuletić, D., Gračan, J., 2005, Croatia –
Country Situation; pp. 249–262; u knjizi: M.
Merto & L. Croitoru, editors: Valuing Mediterranean
Forests – Towards Total Economic Value;
CABI Publishing Wallingford, Oxforshire
OX10 8DE – UK.


Vuletić, D., Sabadi, R., 2005, Mathematical-statistical
approximaton of the dispersion of the time series