DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 10     <-- 10 -->        PDF

F. Tomić, T. Krička i S. Matić: RASPOLOŽIVE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE I MOGUĆNOSTI ŠUMA . Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 323-330
Ovoj ukupnoj mogućoj vrijednosti biogoriva u poljoprivredi
(673.530 t/god.), moguće je dodati 600.000
t/godišnje biogoriva iz postojećih oko 3,000.000 m3 ili
1,500.000 t/godišnje raspoložive drvne mase u šumarstvu
(Matić, 2007. te Dundović i Krička, 2007).
Isti autori ističu da su potencijalne mogućnosti za proizvodnju
biogoriva u šumarstvu čak oko 1,000.000 t/godišnje
ekvivalentnih vrijednosti nafte, ne ugrožavajući
pravilno gospodarenje i potrajnost ili održivi
razvoj šuma.


Ovim potencijalnim količinama biogoriva, koji se
mogu proizvoditi iz biomase u šumarstvu, moguće je


dodati i one količine koje se mogu dobiti iz otpada u
drvnoj industriji te potencijalne količine koje će se
moći dobiti iz povećane poljoprivredne proizvodnje
koristeći sadašnjih 947.080 ha neobradivih površina,
pa i povećanjem poljoprivredne proizvodnje unapređenjem
tehnologije koje su sada na niskom stupnju.


Sve ove činjenice dokazuju da Hrvatska ima dobre
uvjete za proizvodnju biogoriva, ne ugrožavajući proizvodnju
hrane niti ugrožavajući potrajnost ili održivi
razvoj šuma.


4. UMJESTO ZAKLJUČKA - Instead of conclusion
Od ukupne kontinentalne površine Hrvatske
(5,662.031 ha) poljoprivredne površine zauzimaju
2,955.728 ha ili 52,2 %.


Od potencijalno obradivih površina u nas, koje iznose
2.150.000 ha obrađuje se 55,9 % ili 1,202.000 ha.
Ako se iz te površine isključe pašnjaci, tada danas obradive
površine iznose svega 50,8 % ili 1,092.000 ha.


Hrvatska ima čak 947.080 ha na kojima je moguće,
uz primjenu manje ili više intenzivnih melioracijskih
mjera, proširiti uzgoj poljoprivrednih kultura za proizvodnju
hrane, a dijelom i za proizvodnju biogoriva.


Kod nas trajno nepogodne površine za poljoprivrednu
proizvodnju iznose 806.328 ha. Ove površine,
koje su nepogodne za poljoprivredu, mogu se korisno
upotrijebiti za podizanje šumskih kultura, gdje bi se
moglo proizvoditi drvo za industriju i bioenergiju.


Na temelju sadašnje poljoprivredne proizvodnje,
moguće je iz biomase (organskih ostataka i otpadaka)
dobivati 673.530 t/godišnje biogoriva ekvivalentne
vrijednosti nafte, a da se ne ugrozi stalnost prirodnog
obnavljanja organske tvari u tlu.


Hrvatska raspolaže s 2,688.687 ha šuma i šumskog
zemljišta, u kojima se nalazi 397,963.000 m3 drvne zalihe
koja godišnje prirašćuje 10,526.000 m3. Godišnja
sječa ili sječivi etat je 6,564.000 m3 bruto volumena. Od
ukupnog godišnjeg etata iskoristi se 40 % ili 2,625.600


drva za preradu 20 % ili 1,312.800 m3 ogrjevnog drva za
energiju a ostatak od 40 % ili 2,625.000 m3 ostaje kao
otpad u šumi.


Od navedenog današnjeg otpada, moglo bi se 62,5 %
ili 1,641.000 m3 koristiti za proizvodnju bioenergije, a
37 % ili 984.000 m3 bi ostajalo u šumi kao otpad. Ako toj
količini koja je pogodna za bioenergiju pridružimo količinu
od 1,312.800 m3 ogrjevnog drveta, dobijemo ukupnu
količinu drva za energiju, koja bi već danas mogla
doći na energetsko tržište u iznosu od 2,953.800 m3, što je
45 % od ukupnog godišnjeg etata. Od te količine može se
dobiti 600.000 t/godišnje biogoriva ekvivalentne vrijednosti
nafte.


Iz svega navedenog proizlazi da se danas u Hrvatskoj,
koristeći postojeće zalihe u poljoprivrtedi i šumarstvu,
može proizvesti 1,273.530 t/godišnje biogoriva.
Taj iznos premašuje za 2,8 puta potrebnu količinu


(452.325 t) koju će Hrvatska na temelju direktive EU
iz 2003. koristiti 2030. godine u prometu, umjesto fosilnih
goriva.
Ako se uzmu u obzir i realne potencijalne mogućnosti
proizvodnje biogoriva u poljoprivredi i šumarstvu,
držimo da je potrebno pristupiti izradi naše strategije
o korištenju biomase i proizvodnji biogoriva u svrhu
ostvarivanja gospodarske i ekološke koristi, a time i
ispunjenja obveza koje postoje u Europskoj uniji.


LITERATURA – References


Bogunović, M., Ž. Vidaček, Z. Racz, S. Hus-ska akademija znanosti i umjetnosti, Zbornik
njak, M. Sraka, (1996): Namjenska pedo-radova znanstvenog skupa, str. 53–61, Zagreb.
loška karta Republike Hrvatske, u mjerilu Krička, T., F. Tomić, N. Voća, V. Janušić,
1:300.000, Zavod za pedologiju Agronomskog (2007): Proizvodnja bioplina iz ostataka poljofakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. privredne proizvodnje, 4. Međunarodni znan


Dundović, J. i T. Krička, (2007): Energetska upostveno-
stručni skup o naftnom gospodarstvu,
raba šumske i poljoprivredne biomase u RepuZbornik
radova, Vol.31, str. 49–58, Zadar.
blici Hrvatskoj, Poljoprivreda i šumarstvo kao Krička, T., F. Tomić, N. Voća, Ž. Jukić, V. Japroizvođači
obnovljivih izvora energije, Hrvat-nušić, A. Matin, (2007): Proizvodnja obnov