DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 331-336


UDK 630* 156 (001)


BROJNO STANJE JAREBICE KAMENJARKE (Alectoris graeca Meisner)
OD 2000. DO 2007. GODINE NA PLANINI TUŠNICI


ROCK – PARTRIDGE (Alectoris Graeca Meisner) POPULATION SIZE ON
MOUNTAIN TUŠNICA IN THE PERIOD BETWEEN 2000 AND 2007


Ivica SUČIĆ*


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati prebrojavanja jarebica kamenjarki
metodom pokusnih ploha na planini Tušnici u Bosni i Hercegovini od
2000. do 2007. godine. Svrha istraživanja bila je utvrditi brojno stanje ove
karakteristične pernate divljači krškog područja, jer je posljednjih nekoliko
desetljeća uočeno opadanje brojnosti. Prvim prebrojavanjem 2000. g., potvrđena
je ugroženost opstanka ove ptice, zabilježena je njenina prisutnost na
samo dvije od šest postavljenih pokusnih ploha. Te je godine utvrđeno da na
100 ha lovnoproduktivne površine (LPP) obitavaju prosječno samo 2 kamenjarke,
što je daleko manje od propisanog lovnogospodarskog kapaciteta,
koji za istraživano područje iznosi 8 kamenjarki na 100 ha LPP. Prebrojavanjem
sljedećih godina zabilježen je sličan rezultat uz manja odstupanja sve do
2004. g., a od 2005. g. brojno stanje jarebice kamenjarke je u porastu, tako da
je u 2007. evidentirano prosječno 5 kljunova na 100 ha LPP što je povećanje
od 250 % u odnosu na 2000. g.


Ključne riječi: jarebica kamenjarka – grivna, populacija, metoda
pokusnih ploha, planina Tušnica


UVOD – Introduction
Jarebica kamenjarka – grivna (Alectoris graeca Radi što boljeg uvida u stanje ove divljači, u razdoblju
Meisner) vrlo je značajna divljač krškog područja. od 2000. do 2007. godine izvršeno je prebrojavanje jaZadnjih
nekoliko desetljeća prošlog stoljeća bilježi se rebice kamenjarke – grivne u lovištima na planini Tuš-
pad brojnog stanja ove divljači u Europi pa tako i kod nici u okolici Tomislavgrada u Bosni i Hercegovini.
nas. Kao mogući uzroci opadanja brojnog stanja kame-Prebrojavanje je obavljeno metodom pokusnih ploha,
njarki navode se prekomjeran lov (krivolov), povećan tijekom veljače i ožujka, a ukupno je određeno šest
broj predatora (kune i ptice grabljivice) i promjene u takvih ploha (ukupne površine 420 ha) na planini Tušstaništu
(sukcesija šumske vegetacije). Uzroci smanjenici
i njezinim obroncima.
nja brojnog stanja kamenjarki nisu dovoljno istraženi.


CILJ I METODA ISTRAŽIVANJA – Goal and method of research
Cilj ovog istraživanja bio je istražiti stanje populanih
ploha. U lovištu je potrebno utvrditi najmanje tri
cije kamenjarke na planini Tušnici. Pretpostavka je da pokusne plohe, koje predstavljaju prosjek lovišta, a nije
i na ostalim planinama krškog područja Hercegovijedna
ploha ne smije biti manja od 50 hektara. Prebrone
i Dalmacije slično stanje. javanje se vrši krajem zime i početkom proljeća, prije
Prebrojavanje se može vršiti na više načina, a za razdvajanja jata u parove, što znači tijekom veljače i
potrebe ovog istraživanja odabrana je metoda pokus-ožujka. Grupa lovaca s dobrim ptičarima obilazi teren i
podiže jata, vršeći prebrojavanje. Radi što točnijeg
utvrđivanja brojnog stanja, dobro je da se ista ploha


* Ivica Sučić, dipl. ing. šum., ŠGD “Hercegbosanske šume”
obiđe više puta. Prosjek broja divljači na pokusnim


d.o.o., Šumarija Glamoč, A. Starčevića, 80230 Glamoč, BiH;


ivica.sucicŽtel.net.ba plohama matematički se preračunava za cijelo lovište.