DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 337-341
UDK 630* 165 (001)


ANALIZA DNA HIBRIDNIH PLATANA (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.)
DRVOREDA GRADA SARAJEVA


DNA ANALYSIS OF LONDON PLANETREE OF TREE LINED WALKWAYS
OF THE CITY OF SARAJEVO


Emira HUKIĆ1, Aikaterini DOUNAVI2, Dalibor BALLIAN1


SAŽETAK: U ovom članku prikazano je istraživanje tri skupine stabala hibridne
platane (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) iz aleja sa Sarajevskog područja,
točnije s lokalitetima: Ilidža, Nedžarići, Dobrinja. Platane su zasađenu
u različitim razdobljima, početkom 20 stoljeća, potom osamdesetih godina
pred Olimpijske igre u Sarajevu, te neposredno nakon domovinskog rata u Bosni
i Hercegovini. Kao kontrola u ovom istraživanju uporabljena je istočnjačka
platana (Platanus orientalis L.) podrijetlom sa Cipra.


Uspoređene su četiri mikrosatelitne (ccmp3, ccmp6, ccmp7, ccmp10) i jedna
nekodirajuća hloroplastna DNA regija (trnT-trnL) te jedna jezgrena (5S)
regija. Na temelju dobivenih rezultata nije bilo moguće razlikovati istraživane
jedinke.


Ključne riječi: Hibridna platana (Patanus x acerifolia), DNA, mikrosateliti


UVOD – Introduction


Hibridna platana (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) Danas jedinke koje su sađene tijekom austrougarske
već je dugo zastupljena u bosanskohercegovačkim gravladavine
dostižu zavidne dimenzije, kako visinom,
dovima kao hortikulturna vrsta drveća. Tako je postala tako i promjerom, a kao primjer mogu poslužiti platane
tradicionalno i vrlo cijenjeno parkovno drvo. Platana se u Velikoj aleji na Ilidži, koje su sađene početkom 20.
sadi i njeguje diljem Europe, što ne čudi ukoliko saglestoljeća
(Slika 1). Sadnja platana u Sarajevu i drugim
damo njezina svojstva, koja su prikladna u svim gradbosanskohercegovačkim
mjestima nastavlja se i kasniskim
sredinama. je, a posebice u razdoblju pred Zimske olimpijske igre u


Sarajevu (1983 godine), kao i u vrijeme nakon Domo


Platana je u Bosni i Hercegovini alohtona vrsta koja
vinskog rata u BiH, tijekom 1996. i 1997. godine.


ne gradi prirodne populacije, a prvi put se pojavljuje
kao unesena vrsta za vrijeme austrougarske vladavine, Najbliže prirodne populacije istočnjačke platane ( P.
prije 120 godina. Tada najprije počinje sadnja, oko že-orientalis L.) nalaze se u Makedoniji (Jovanović
ljezničkih postaja, a kasnije i u parkovima, drvoredima i 1971). Ova platana raste na riječnim sprudovima Varalejama.
Kao materijal za sadnju rabe se jedinke hibriddara
i njegovim pritokama, do Skopske doline i nizne
platane, nastale križanjem između P. orientalis L. i P. vodno, posebno u toku rijeke Strume i oko Dojranskog
occidentalis L. (P. x acerifolia), koje se masovno korijezera,
gdje gradi šumsku zajednicu s orahom (Juglanste
u Europi sredinom 19. stoljeća. do-Platanetum orientalis Em et Džek., 1961). Platana


u tim prirodnim uvjetima raste na nadmorskim visina


ma između 100 i 500 m dok se rjeđe penje do 700 m. U


Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20,


71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. tim optimalnim ekološkim uvjetima, između 40. i 50.


2


Forstliche Versuch und Forschungs anstalt Baden-Württemberg, godine starosti, platane postižu visinu od 40 m i drvnu
Abteilung Waldökologie, Wonnhaldestraße 4, masu do 1300 m3/ha (Stefanović 1977).
79100 Freiburg, Deutschland.


337
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 20     <-- 20 -->        PDF

E. Hukić, A. Dounavi, D. Ballian: ANALIZA DNA HIBRIDNIH PLATANA (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 337-341
Slika 1. Aleja platana na Ilidži
Figure 1 The walkway of London planetree ad Ilidža


Južni i jugozapadni dijelovi BiH, osobito dolina rijeke
Neretve, odlikuju se mediteranskom i submediteranskom
klimom, koja ekološki odgovara istočnjačkoj
platani. Na temelju stalnih promatranja na terenu, moguće
je zaključiti da se u tom području platana spontano
širi. Isti fenomen primjećen je u srednjem toku
rijeke Une, te duž rijeke Bosne u uvjetima kontinentalne
klime. Dakle, za platanu se može reći da je invazivna
vrsta koja nam može poslužiti kao pokazatelj velikih
promjena u našem okolišu. Ista tako može odigrati
i jako važnu ulogu u šumarstvu, u novonastalim
uvjetima globalnog zatopljenja.


U gradskim uvjetima, platana dobro uspijeva te je
tolerantna prema stalnim gradskim zagađivačima. Platana
se odlikuje snažnim i razvijenim korijenskim sustavom
(i dubinskim i površinskim), te može biti značajna
za zaštitu od površinskog oticanja vode, zaštitu
od erozije i očuvanje vodotoka, a ujedno može biti važan
izvor drvne mase.


Istraživane svojte – Studied taxa


Rod Platanus je relativno mali rod i jedini je predstavnik
porodice Platanaceae i javlja se samo na sjevernoj
hemisferi.


Istočnjačka platana ( P. orientalis L.) rasprostranjena
je u Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Maloj Aziji,
do Perzije, Turkestana i Avganistana (Jo v a n o v ić
1971). Raste obično na vlažnim staništa riječnih dolina.
Izvan svog prirodnog areala, istočna platana odlično uspijeva
u sjevernoj Africi.


Američka platana ( P. occidentalis L.) nastanjuje
istočnu obalu Sjeverne Amerike i drži se dolina rijeka i
aluvija, ali ne raste u područjima gdje voda stagnira
(Axelrod 1975).


Rod Platanus obuhvaća dva podroda, Castaneophyllum
(sa jednim svojim predstavnikom P. kerri) i podrodom
Platanus s ukupno devet svojti (Nixon i
Poole 2003). Filogenetska veza između svojti unutar
roda utvrđena je molekularnim metodama. Potvrđeno
je da se rod može podijeliti u dva podroda, gdje je P.
kerri jedan jedini predstavnik podroda Castaneophyllum
(Leroy 1982).


U hortikulturi, kao i u proizvodnji drvne mase u
mediteranskim zemljama najčešća je javorolisna platana
( P. acerifolia), dobivena križanjem istočnjačke i zapadnjačke
platane. Pretpostavlja se da je hibrid prvi
put dobiven u Engleskoj, 1640, a u literaturi se može
naći pod imenom londonska platana. Treba istaći da
kultivirana stabla javorolisne platane ne čine homogenu
skupinu. Ne tako davno, 1991. godine Henry i
Flood su radeći sa starim herbarskim materijalima,
uz analizu listova i plodova, pokušali rekonstruirati


Slika 2. List zapadnjačke, hibridne i istočnjačke platane (www.aranya.co.uk/planes/text/leaf/photos.html).
Figure 2 American, hibrid and oriental planetree leaves (www.aranya.co.uk/planes/text/leaf/photos.html).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 21     <-- 21 -->        PDF

E. Hukić, A. Dounavi, D. Ballian: ANALIZA DNA HIBRIDNIH PLATANA (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) . Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 337-341
moguću povijest hibrida P. acerifolia (Aiton) Willd., njima između platana dovela su do velike raznolikosti
nastalog u Oksfordskom Botaničkom vrtu tijekom 17. među jedinkama javorolisne platane.
stoljeća. Od tada do danas, brojne aktivnosti na križa-


Tablica 1. Osnovne morfološke osobine zapadnjačke, istočnjačke platane i njihovog hibrida
Tabel 1 Basic morfological features of American and Oriental planetree and their hybrid


asi
Svojta
P. occidentalis,L.
logical features of e
Broj režnjeva na listu
3-(rjeđe) 5
ybrid
širina, dužina, nazubljenost režnja listaKrupno nazubljeni, nisu dublji od
1/3 dužine žile lista
Broj orašica na osi lista
1-2
P. x acerifolia L.
P. orientalis L. 5 (većih) i 2 (manja)
5 Trouglasti i malo nazubljeni, urezi
do 1/3 dužine žile lista
Urezi dublji od ´A dužine žile lista,
vrhovi zašiljeni
2-4
2-6


Biljni materijal – Plant materijal


Izučavane grupe stabala nalaze se na tri lokaliteta u
Sarajevu: Ilidža, Nedžarići, Dobrinja. Kako su drvoredi
podizani u različitim razdobljima, odnosno u različitim
društvenim okruženjima, vrlo je vjerojatno da je i podrijetlo
sadnog materijala različito. Jedinke koje su zasađene
na Ilidži (prije 120 godina) podrijetlom su iz
Mađarske, jedinke zasađene u naselju Dobrinja podrijetlom
su iz Subotice, a drvored koji je podignut u Nedžarićima
podrijetlom je iz Barcelone. Za razliku od
prva dva drvoreda, drvored u Nedžarićima nije homogenog
sastava te je određeno više tipova hibrida, pa čak
i čista vrsta P. orientalis (J a n j i ć N., 2006. osobni kontakt)
nastala, najvjerojatnije segregacijom iz povratnih
križanja. U drvoredu u Dobrinji su i dva specifična kultivara
Cv. globuosa i Cv. piramidalis.


Istraživane platane čine heterogenu skupinu, nesigurnog
genetskog statusa koje nije moguće odrediti na
osnovi fenotipskih obilježja. Odrediti hibridne jedinke,


kao i razlikovanje unutarhibridih vrsta, pomogla bi
identifikacija genotipova, koji u specifičnim uvjetima
gradske sredine pokazuju najbolja fenotipska svojstva.


Cilj istraživanja bio je analizirati tri skupine stabala
hibridnih platana sa Sarajevskog područja i jedinki
istočnjačke platane podrijetlom sa Cipra, usporedbom
četiri kloroplastne mikrosatelitne regije (ccmp3,
ccmp10, ccmp6, ccmp7) (Weising i sur 1999; De-
g u i l l o u x i sur. 2003), jedne nekodirajuće kloroplastne
(trnT-trnL) (Ta b e r l e t i sur. 1991) i jedne jezgrine
(5S) regije (H e b e l i sur. 2006). Na ovaj način, pokušat
će se, na genetičkoj razini razlikovati hibridne
platane u drvoredima i alejama. Na temelju toga bi se
kasnije mogla izvršiti usporedba sa samoniklim platanama
duž gore spomenutih rijeka, u cilju izdvajanja
genetički najperspektivnijih jedinki koje bi mogle poslužiti
kod podizanja novih drvoreda, aleja ili energetskih
nasada.


MATERIJAL I METODA RADA – Materials and methods


Svježi zeleni listovi, sakupljeni tijekom lipnja
2006., zamotani u plastične vrećice pohranjeni su na
temperaturi – 20 °C. Iz svakog drvoreda materijal je
sabran slučajnim izborom sa 24 stabla, osim 10 kontrolnih
jedinki istočne platane (P. orientalis), podrijetlom
sa Cipra dobivenih razmjenom materijala s kolegom
koji je s tog otoka, C. Neophytou, a koji trenutno
radi na FVA instituta u Frajburgu.


Ukupna stanična DNA je izolirana uz pomoć
Dneasy Plant Mini kompleta (Qiagen®), a uspješnostizolacije DNA je provjeravana elektroforezom u 1 %
agaroznom gelu.


Dobivena reakcija umnožena je lančanom reakcijom
polimerazom sa četiri para mikrosatelitnih početnica
ccmp3, ccmp6, ccmp7, ccmp10, (Weising i sur.


1999; D e g u i l l ou x i sur. 2003), te kloroplastnim
početnicama trnT-trnL (Ta b e r le t i sur. 1991), kao iĐ
sa 5S početnicom (Hebel i sur. 2006 i Zhan-Lin
L i u i sur. 2003).


Umnožavanje ccmp mikrosatelitnih regija lančanom
reakcijom polimerazom otopina sadržavala je lx
reakcijski pufer, 2,5 mMVi%CĐ, 200 /iMdNTP, 0,2/iM
para početnica, 1 Š/Taq polimeraze i 5-50 ng DNA otopine.
Ukupni reakcijski volumen bio je 25 /i/.


Umnožavanje spomenutih kloroplasnih mikrosatelitnih
regija provedeno je u Thermal Cycler uređaju
(Applied Biosistems®) sljedećim temperaturnim pro


m


filo
filofilom 9
994 °C 2 min, te 30 ciklusa: 94 °C 1 min, 57 °C


1 min i


na 72 °C 1 min, a završna elongacija na 72 °C


trajala je 10 min. Produkti umnožavanja analizirani su
u ABI3100-Avant Genetic Analyser uređaju (Applied
Biosistem®).


PCR otopina za umnožavanje trnT-trnL regije bila je
ista kao otopina za umnožavanje ccmp mikrosatelitnih
regija, osim što je koncentracija MgCl2 bila 2,0 µM.


tr


Umnožavanje DNA lančanom reakcijom polimerazom
provedeno je pod sljedećim uvjetima: 95 °C 3 min
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 22     <-- 22 -->        PDF

E. Hukić, A. Dounavi, D. Ballian: ANALIZA DNA HIBRIDNIH PLATANA (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 337-341
i 39 ciklusa na 94 °C 1 min, 62 °C 2 min, 72 °C 4 min,
te završnom temperaturom 72 °C 7 min.


Za razliku od ostalih istraživanih regija za umnožavanje
5S jezgrene regije bilo je potrebno povećati koncentraciju
MgCl2 na 2,5 µM. Uvjeti umnožavanja bili
su: 94 °C 1 min i 34 ciklusa 94 °C 1 min, 55 °C 1 min,
72 °C 1 min.


Restrikcija umnoženih regija izvršena je s Pst I,
HinfI, XbaI i Bam HI restrikcijskim enzimima (Bajrov
i ć i sur. 2005), u termostatu na temperaturi od 35 °C,
trajanju od 12 sati (preko noći). Pri naponu 100 V, kroz
4 do 5 sati, restrikcijski DNA fragmenati razdvojeni su u
1,5 % agaroznom gelu.


Slika 3. Elektroforetsko razdvajanje restrikcijskih DNA fragmenata istraživanih regija na 1.5 % agaroznom gelu
Figure 3 Electrophoretic spliting of DNA restrictions fragments of explored regions in 1,5 % agar gel


REZULTATI ISTRAŽIVANJA Results of research


Analizirano je ukupno 72 stabla platana, sa tri
lokacije u Sarajevu: Ilidža, Dobrinja s jednom hibridnom
skupinom, Nedžarići s prilično nehomogenim
sastavom i deset stabala čiste istočnjačke platane podrijetlom
sa Cipra, kao kontrolnom skupinom.


Sve analizirane DNA sekvence imale su jednake
dužine. Sve kloroplastne mikrosatelitne regije imale su


RASPRAVA


Četiri analizirane kloroplastne DNA mikrosatelitne
oblasti, s jednakim dužinama sekvenci kod svih promatranih
jedinki istočnjačke i javorolisne platane upućuju
na to da su, analizirani dijelovi dominantni u procesima
nasljeđivanja, a što je i poznato s obzirom da
ovaj tip analiza determinira samo dominantnu regiju.


Nepostojanje polimorfizma na analiziranim kloroplastnim
DNA sekvencama P. acerifolia, i čiste vrste P.
orientalis, očigledno upućuju na nasljeđivanje dominantnog
gena od majčinske jedinike P. orientalis.


ZAKLJUČAK


Uporabom dvije metode kod istraživanja haplotipova
četiri mikrosatelitne regije, trnT-trnL unutargenskog
prostora, kao i 5S jezgrene DNA, nije dobijen
željeni polimorfizam između jedinki ispitivanih skupina
javorolisne platane.


Može se zaključiti, da s navedenim kloroplasnim i
jezgrinim početnicama nije moguće razlikovati hibridne
jedinke od čiste vrste ( P. orientalis međusobno),
kao ni hibridne jedinke međusobno, te na kraju da u


samo po jedan alel sa sljedećim dužinama: 103 bp
ccmp3, 92 bp ccmp6, 116 bp ccmp7 i 114 bp za
ccmp10.


Sve istraživane DNA regije bez obzira na uporabljenu
metodu bile su u potpunosti jednake kod istraživanih
jedinki.


Discussion
Treba istaći da uporabljene početnice u istraživanju
platane nisu dovoljno informativne za pronalaženje
značajne različitosti između analiziranih grupa, kao ni
među jedinkama čiste platane i njegovih hibrida. Da bi
se razlikovale i lakše odredile jedinke različitog podrijetla
i pripadnosti hibridnih skupina, a koje uspijevaju
u različitim ekološkim uvjetima, neophodno je pronaći
nove informativnije sekvence koje bi dale raznolikost.


- Conclusion
ovom istraživanju izabrane DNA regije i metode ne
odgovaraju zadanom cilju istraživanja.


Kako bi se upoznali s genetičkom strukturom iste, i
razotkrili polimorfizam između hibrida i čistih svojti,
neophodno je nastaviti s daljnjim istraživanjima DNA
sekvenci.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 23     <-- 23 -->        PDF

E. Hukić, A. Dounavi, D. Ballian: ANALIZA DNA HIBRIDNIH PLATANA (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) . Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 337-341
LITERATURA – References


Axelrod, D. I. 1975: Evolution and biogeography of nus (Platanaceae). Camptes Rendus de l’Acade-
Madreantethyan slereophyll vegetation. Annals mie des Sciences Serie III, 295: 251–254.
of the Missouri Botanical Garden 62: 280–334. Nixon, K. C., J. M. Poole, 2003: Revision of the


Bajrović, K., A. Jevrić-Čaušević, R. Hadži-Mexican and Guatemalan species of Platanus
selimović, (eds.) 2005: Uvod u genetičko in-(Platanaceae). Lundellia 6: 103–137.
ženjerstvo i biotehnologiju. INGEB, Sarajevo. Sajal, J., A. Kosova, A. Kormutak, A. Walles,


Besnard, G., A. Tagmount, P. Baradat, A. Vi -1998: Ultrastructural and molecular study
gouroux, A. Berville, 2002: Molecular apof
plastid inheritance in Abies alba and some
proach of genetic affinities between wild and orAbies
hybrids, Sexual Plant Reproduction, 11
namental Platanus, Euphytica 126: 126, 401–412. (5); 284–291.


Deguilloux, M. F., S. Dumolin-Lapegue, L. Stefanović, V., 1977: Fitocenologija sa pregledom


G ie l l y, D. Gr i v e t i R. J. P et i t, 2003: A set šumskih fitocenoza Jugoslavije, Sarajevo.
of primers for the amplification of chloroplast Tab e r l e t , P., L. G i e l ly, G. P a u to u n , J. B o u v e t ,
microsatellites in Quercus. Molecular Ecology 1991: Universal primers for amplication of three
Notes 3(1) : 24–25. non non-codeing regions of chloroplast DNA.


Dewey, R. E., C. S. III Levings, D. H. Timothy, Plant Molecular Biology 17: 1105–1109.
1986: Novel Recombination in the Maize Mito-Vigouroux, A., G. Besnard, K. Sosseeychondrial
Genome Produce a Unique Transcrip-Alaoui , M. Terasac, A. Breville , 1997:


tional Unit in the Texas Male-Sterile Cytoplasm. Le statut d’hybride de Platanus acerifolia confir-
Cell, Vol. 44, 439–449.


mé et celui de P. densicoma mis en évidence a


Hebel, I., R. Haas, A. Dounavi, 2006: Genetic Val’aide
de marqueurs génétiques moléculaires; conriation
of Common Ash (Fraxinus excelsior L.) séquences, Acta bot. Gallica, 144 (2): 243–251.
Population From Provance Regions in Southern Weising, K., H. Nybom, K. Wolff, G. Kahl,


Germany by Using Nuclear and Chloroplast 2005: DNA Fingerprinting in Plants, Principles,
Microsatellites, Silvae Genetica 55 (1): 38–44. Methods, and Applications (dodati referencu do
Henry, A., M. G. Flood, 1991: The history of Lonkraja).
don plane (Platanus acerifolia). Notes on the YunFeng, Sang-Hun Oh, P. S. Manos, 2005:
genus Platanus. Proc. R. Irish. Acad., Gard. Phylogeny and Historical Biogeography of the
Chron., 1856: 282.


Genus Platanus as Inferred From Nuclear and
Jovanović, B. 1971: Dendrologija sa osnovama fi-Chloroplast DNA, Systematic Botany, 30 (4):
tocenologije, Beograd. 786–799.
L e roy, J. F. 1982: Origine et evolution du genre Plata-www.aranya.co.uk/planes/text/leaf/photos.html


SUMMARY: Interspecific hybridization often blurs the species boundaries
both in natural and artificial conditions. Thus a verification of identity based
on morphological characters only is not sometimes fully reliable. Such an
example is the case of Platanus x acerifolia and P. orientalis co-occurring in
city tree line, parks and artificial stands. Therefore we carried out an analysis
using molecular markers to distinguish tree individuals that could not be
assigned either to P. x acerifolia or P. orientalis. The individuals of P. x acerifolia
and P. orientalis originated from three mixed groups collected in Sarajevo
area and a group of P. orientalis from Cyprus was used as a control group.
The four cpDNA microsatelite primers (ccmp3, ccmp6, ccmp7, ccmp10), an
ITS sequence of trnT-trnL region and a pair of 5S nDNA primers were used to
distinguish Platanus sp. individuals. No polymorphism was detected for any
of analyzed DNA sequences and therefore distinction between the plane trees
could not be achieved. The lack of polymorphism might be explained by dominant
mode of inheritance for targeted sequences that are maternally transferred
in hybridization processes.


Key words: London planetree (Patanus x acerifolia), DNA, microsatelite
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 24     <-- 24 -->        PDF

342