DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 22     <-- 22 -->        PDF

E. Hukić, A. Dounavi, D. Ballian: ANALIZA DNA HIBRIDNIH PLATANA (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 337-341
i 39 ciklusa na 94 °C 1 min, 62 °C 2 min, 72 °C 4 min,
te završnom temperaturom 72 °C 7 min.


Za razliku od ostalih istraživanih regija za umnožavanje
5S jezgrene regije bilo je potrebno povećati koncentraciju
MgCl2 na 2,5 µM. Uvjeti umnožavanja bili
su: 94 °C 1 min i 34 ciklusa 94 °C 1 min, 55 °C 1 min,
72 °C 1 min.


Restrikcija umnoženih regija izvršena je s Pst I,
HinfI, XbaI i Bam HI restrikcijskim enzimima (Bajrov
i ć i sur. 2005), u termostatu na temperaturi od 35 °C,
trajanju od 12 sati (preko noći). Pri naponu 100 V, kroz
4 do 5 sati, restrikcijski DNA fragmenati razdvojeni su u
1,5 % agaroznom gelu.


Slika 3. Elektroforetsko razdvajanje restrikcijskih DNA fragmenata istraživanih regija na 1.5 % agaroznom gelu
Figure 3 Electrophoretic spliting of DNA restrictions fragments of explored regions in 1,5 % agar gel


REZULTATI ISTRAŽIVANJA Results of research


Analizirano je ukupno 72 stabla platana, sa tri
lokacije u Sarajevu: Ilidža, Dobrinja s jednom hibridnom
skupinom, Nedžarići s prilično nehomogenim
sastavom i deset stabala čiste istočnjačke platane podrijetlom
sa Cipra, kao kontrolnom skupinom.


Sve analizirane DNA sekvence imale su jednake
dužine. Sve kloroplastne mikrosatelitne regije imale su


RASPRAVA


Četiri analizirane kloroplastne DNA mikrosatelitne
oblasti, s jednakim dužinama sekvenci kod svih promatranih
jedinki istočnjačke i javorolisne platane upućuju
na to da su, analizirani dijelovi dominantni u procesima
nasljeđivanja, a što je i poznato s obzirom da
ovaj tip analiza determinira samo dominantnu regiju.


Nepostojanje polimorfizma na analiziranim kloroplastnim
DNA sekvencama P. acerifolia, i čiste vrste P.
orientalis, očigledno upućuju na nasljeđivanje dominantnog
gena od majčinske jedinike P. orientalis.


ZAKLJUČAK


Uporabom dvije metode kod istraživanja haplotipova
četiri mikrosatelitne regije, trnT-trnL unutargenskog
prostora, kao i 5S jezgrene DNA, nije dobijen
željeni polimorfizam između jedinki ispitivanih skupina
javorolisne platane.


Može se zaključiti, da s navedenim kloroplasnim i
jezgrinim početnicama nije moguće razlikovati hibridne
jedinke od čiste vrste ( P. orientalis međusobno),
kao ni hibridne jedinke međusobno, te na kraju da u


samo po jedan alel sa sljedećim dužinama: 103 bp
ccmp3, 92 bp ccmp6, 116 bp ccmp7 i 114 bp za
ccmp10.


Sve istraživane DNA regije bez obzira na uporabljenu
metodu bile su u potpunosti jednake kod istraživanih
jedinki.


Discussion
Treba istaći da uporabljene početnice u istraživanju
platane nisu dovoljno informativne za pronalaženje
značajne različitosti između analiziranih grupa, kao ni
među jedinkama čiste platane i njegovih hibrida. Da bi
se razlikovale i lakše odredile jedinke različitog podrijetla
i pripadnosti hibridnih skupina, a koje uspijevaju
u različitim ekološkim uvjetima, neophodno je pronaći
nove informativnije sekvence koje bi dale raznolikost.


- Conclusion
ovom istraživanju izabrane DNA regije i metode ne
odgovaraju zadanom cilju istraživanja.


Kako bi se upoznali s genetičkom strukturom iste, i
razotkrili polimorfizam između hibrida i čistih svojti,
neophodno je nastaviti s daljnjim istraživanjima DNA
sekvenci.