DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 29     <-- 29 -->        PDF

B. Pintarić: MIKROPROPAGACIJA BIJELE TOPOLE (Populus alba L.)
Površinska sterilizacija izvodi se tako da se vršni i
bočni izbojci isijecaju, smiještaju u odgovarajuće flašice
i tetiraju sredstvom za površinsku sterilizaciju. U tu
svrhu najčešće se koristi 10 % otopina varikine (ili drugog
komercijalnog izbjeljivača), koja sadrži 4–6 % Nahipoklorit.
Sterilizacija se vrši u Erlenmajer posudama,
ili drugim pogodnim staklenim flašicama, koje se prethodno
začepe aluminijskom folijom i autoklaviraju.


Površinska sterilizacija vrši se u laminarnom, specijalnom
radnom prostoru sa sterilnim strujanjem zraka.
U staklenu flašicu se pipetom doda kap detrdženta i 10
% otopine varikine. U ovoj fazi rada pipete ne moraju
biti sterilne, a biljni materijal može se rukom ubaciti u
flašicu sa sredstvom za površinsku sterilizaciju.


Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 343-354


Lisni materijal potopljen u, ovako pripremljenu
otopinu za površinsku sterilizaciju, treba intenzivno
promućkati 2–10 minuta, dok je standardno vrijeme za
sterilizaciju pupoljaka u trajanju od 20–30 minuta. Po
isteku vremena namijenjenog površinskoj sterilizaciji
otopina varikine se odlije, zatim se u flašicu nalijeva
autoklavirana (sterilizirana) voda. Uobičajeno je da se
sterilizirana voda promijeni bar 3 puta u trajanju od 5
minuta u svakoj posudi.


Za uspješnost površinske sterilizacije izuzetno je
važno da biljni materijal bude svjež.


3.2.2 Autoklaviranje instrumenata – Sterilization
Instrumenti (skalpeli, pincete), filter papir i sta- Autoklaviranje je proces koji služi za sterilizaciju
kleno laboratorijsko posuđe sterilizirano je u suhom destilirane vode i magenti s podlogama te zaraženih
sterilizatoru, u trajanju od 1–3 sata na temperaturi od medija s izbojcima, a vrši se u autoklavu na temperatu180
°C. ri od 120 °C u trajanju od 30 min.


3.3. Priprema hranjive podloge Preparison of nutritious base
Tablica 2. Sastav osnovne podloge za multiplikaciju U ovom radu je, kao osnovna podloga, korištena
Table 2 Composition of primary base for multiplication modificirana podloga “Woody Plant” (WPM), osim


Sastav


Makroelementi


NH4NO3
KNO3
CaCl2 x 2H20
MgSO4 x 7H2O
KH2PO4


Mikroelementi


MnSO4x H2O
ZnSO4 x H2O
H3BO3
Na2MoO4 x H2O
CuSO4x 5 H2O


Željezo


Na2EDTA
FeSO4x 7H2O


Vitamini


Thiamin HCl


Nikotinska kiselina


Pyridoxin-HCl
Glicin


Šećeri


Myo-inositol
Saharoza


pH


Agar


Koncentracija (mg/l) makroelemenata koji su pripremljeni prema recepturi
za Murashige i Skoog (MS) podlogu, što se vidi u ta1.650,00
blici 2. (Murashige i Skoog 1962.)


1.900,00 U podlozi za multiplikaciju korištene su dvije
440,00 različite kombinacije biljnih regulatora rasta: 0,5 mg/l
370,00 BA (M1) i 0,25 mg/l BA (M2); dok je podloga za za170,00
korjenjivanje zahtijevala pasažu biljaka na podlozi sa


0,1 mg/l IBA (Z) u trajanju od sedam dana, nakon čega


22,30 su presađene na medij bez hormona (BH) (Tablica 3).
8,60
6,20 Tablica 3. Koncentracije biljnih regulatora rasta u korište


0,25
0,25 Table 3


37,30 Podloga
27,80 Ml
M2


1,00 Z
0,50 BH
0,50
2,00


100,00


30.000,00
5,7-6,2
9000


nim podlogama.
Concentration of herbal plant growth regulators


in used bases
Sastav
Osnovna podloga
Osnovna podloga
Osnovna podloga
Osnovna podloga


BAmg/l IBA mg/l
0,50 /
0,25 /
/ 0,10
/ /


3.4. Rad u laminaru – Laminar work
Laminar je komora kroz koju u horizontalnom mogli dospjeti do podloge ili uzorka u procesu inokusmjeru
protiče sterilni zrak. Fini filteri ovoga aparata lacije. Laminar posjeduje UV lampe, koje se uključuju
zadržavaju sve nepoželjne mikroorganizme, koji bi najmanje jedan sat prije početka rada.