DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 30     <-- 30 -->        PDF

B. Pintarić: MIKROPROPAGACIJA BIJELE TOPOLE (Populus alba L.)
Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 343-354
Prije unošenja uzoraka, podlogâ i instrumenata neopRad
u laminaru obuhvaća sljedeće faze mikroprohodnih
za rad u laminar, potrebno je isključiti UV lampe, pagacije:
osigurati cirkulaciju sterilnog zraka barem 15 minuta Obrada


brada biljno
biljnobiljnogg materijala,


prije početka rada, te ruke i radni pult laminara prebrisati
96 % etilnim alkoholom (Međedović 2003). Multiplikacija izbojcima,


Unutar laminara nalazi se špiritna lampa i čaša s Izduživanje izbojaka i
alkoholom, u kojemu se drže sterilni skalpeli i pincete, Ožiljavanje
zbog kontinuiranog steriliziranja na otvorenom plamenu.


3.4.1. Obrada biljnog materijala Processing of the plant material
Materijal koji je površinski sterilan i ispran sterilpelom
odsijeca ranjeno mjesto gdje je pupoljak bio odnom
vodom, treba sterilnom pincetom prenijeti na stesječen
prije površinske sterilizacije. Uz to, pupoljcima,
rilnu podlogu na dalju obradu, tj. isijecanje skalpelom. bez obzira da li su otvoreni ili ne, treba ukloniti vanjske
listiće.
U ovoj fazi pupoljci se skraćuju na način da se skal


– Multiplication by sprouts
3.4.2. Multiplikacija izbojcima
se skraćuje s porastom temperature. Ukoliko želimo


Za svaku biljnu vrstu potrebno je empirijski, tj. is


produžiti vrijeme trajanja pasaža, kulture možemo pre


traživanjem, definirati formulu i balans biljnih hormo


nijeti u hladnu sobu ili frižider.


na koji će suzbiti pojavu i rast nediferenciranog kalusa
Osnovni parametar multiplikacije je tzv. “indeks


i favorizirati samo rast vršnog i aksilarnih meristema.
multiplikacije”, koji pokazuje prosječan broj novih pu


Dominantnu ulogu u regulaciji imaju citokinini (BAP;
poljaka koji se tijkom subkulture razvijaju iz jednog


6-benzil aminopurin), kinetin (6-furfuril aminopurin),
(pojedinačnog) pupoljka i koji se mogu koristiti kao


2iP (izopentil adenin) i zeatin. Citokinini omogućavaju
eksplantati u sljedećem pasažu. Najčešće, medijumi za


da se aksilarni pupoljci oslobode apikalne dominacije,
multiplikaciju uz citokinin sadrže i jedan auksin, obič


odnosno da se slobodno izdužuju. Jednostavnije rečeno
IBA, i to u koncentraciji od 0,1–0,2 mg/l, u kojoj


no, u fazi multiplikacije koriste se hranjive podloge s
IBA potpomaže bolje izduživanje eksplantata.


citokininima koji stimuliraju izduživanje svih pupoljaka
na eksplantatu. Koncentracija BAP od 0,5 do 1,0 mg/l je optimalna


Prosječna dužina trajanja pasaža (subkulture) u fazi za multiplikaciju velikog broja različitih dikotiledonih
multiplikacije izbojaka iznosi 4–5 tjedanaa. Ovakve biljaka, jer podloga za multiplikaciju izbojaka treba
kulture rastu dok ne utroše sav medijum (podlogu) u omogućavati nesmetani rast i umnožavanje eksplantakoji
su posađene. Kod mnogih dikotiledonih vrsta nata,
a da istovremeno ne izaziva obilnije kalusiranje.
kon 4–5 tjedana trajanja pasaža rast prestaje i kulture se Pouzdano se može reći da je hormonski par
počinju sušiti, iako u flašicama ima još uvijek neisko-BAP/IBA najčešće korišteni par hormona u mikroprorištenog
medijuma. Dužina trajanja pasaža izravno ovisi pagaciji, posebno kod dikotiledonih vrsta.
od temperature komore za gajenje kultura, i to tako što


3.4.3. Izduživanje izbojaka – Sprouts elongation
Kod nekih biljnih vrsta preporučuje se da se između biti višestruka, ali uglavnom služi da omogući dovoljfaza
multiplikacije i ožiljavanja ubaci jedna međufaza, no dugačke izbojke za fazu ožiljavanja.
tzv. faza izduživanja (elongacije). Svrha ove faze može


3.4.4. Ožiljavanje Rooting
Za ožiljavanje se koriste izduženi izbojci, obično ne na podlogu za ožiljavanje.
manji od 10 mm, koji se isijecaju s busenova i prenose


3.5. Aklimatizacija – Aclimatization
Aklimatizacija je završna faza mikropropagacije. U Kod skoro svih dikotiledonih biljaka, listovi forminjoj
se ožiljene biljke vade iz posuda, u kojima su bile rani tijekom rasta u in vitro uvjetima ne mogu funkciokultivirane
i rasađuju u zemljišni supstrat. Prije same nirati u uvjetima uobičajene, niske relativne vlažnosti
sadnje korijenov sustav se vodom ispire od zaostalih zraka, kakva normalno vlada u vanjskoj sredini.
čestica agara.
Aklimatizacija se upravo i vrši s ciljem da se in vitro
sadnica prilagodi toj niskoj vlažnosti zraka.