DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 34     <-- 34 -->        PDF

B. Pintarić: MIKROPROPAGACIJA BIJELE TOPOLE (Populus alba L.)
Međutim, D o u g l a s et al. (preuzeto iz J e l a s ka
1994) i Međedović et al. (2006) navode da zeatin
značajno utječe na regenearciju eksplantata topole, što
je Beganović (2001) u svom diplomskom radu, potvrdila
ali na materijalu vrste Populus tremula L.
Naime, Beganović (2001) je u svom radu izvršila
usporedbu ponašanja eksplantata jasike na različitim
podlogama i izvijestila da je u njenim pokusima najbolja
podloga za multiplikaciju bila WPMZ s dodatkom
1,0 mg/l zeatina, i to čak 50 % u odnosu na MS podlogu
s istom količinom ovog hormona rezultatima, što se
podudara s podacima koje su naveli Gözükirmizi et
al. (1998). U istom radu, Beganović (2001) navodi
da je maksimalan broj izbojaka po eksplantatu iznosio
17, dok je u našem eksperimentu iznosio 16.


Dobiveni rezultati u ovom radu o stopi multiplikacije
donekle se poklapaju i s dobivenim podacima o
stopi rasta biljnog materijala. Naime, mjerenjem svježe
i suhe mase eksplantata, na obje podloge, moglo se uočiti
da su izbojci imali ravnomjeran prirast. Ali, na podlozi
M1, iako je došlo do smanjenja broja novih izbojaka
po eksplantatu, ipak je došlo do povećanja srednjih
vrijednosti masa izbojaka. S druge strane, na podlozi
M2 došlo je do smanjenja povećanja mase izbojaka, što
se i očekivalo, s obzirom na to da je došlo do znatnog
povećanja broja izbojaka po eksplantatu. Očit uzrok
uočenoj pojavi je odnos novonastalih individua i


nja, .


količine pristupačnih hranjivih materija, tj
tjtj. prave borbe
za prostor i opstanak individua.


Chun et al. (1986) navode da na in vitro razmnožavanje
Populus alba x Populus grandidentata, tj.
masu izbojaka i njihov broj po eksplantatu utiče konzistencija
hranjive podloge. Naime, oni su imali znatno
bolje rezultate u tečnim nego na čvrstim podlogama, i
to skoro u dvostruko većim vrijednostima mjerenih
parametara. Isti autori navode da su zamijetili da se


6. ZAKLJUČCI
Na temelju dobivenih rezultata multiplikacije, zakorjenjivanja
i aklimatizacije, zaključili smo sljedeće:
> Uspješno je proveden postupak multiplikacije bije


le topole šPopulus alba L.) u in vitro uvjetima, i to


na modificiranoj osnovoj podlozi WPM uz dodatak


0,25 mg/l šM1) i 0,5 mg/l šM2) BA.
> Stopa multiplikacije je u prvima pasažama bila neš


to manja i iznosila je u prosjeku 5,36, odnosno u


iduće tri pasaže samo 1,8 izbojaka po eksplantatu


(podloga M1), dok je na podlozi M2 iznosila 5,86, a


potom se povećala na 13,45.
> Mjerenjem svježe i suhe mase eksplantata (stope


rasta biljnog materijala) uočilo se da je na podlozi


M1 došlo do smanjenja broja novih izbojaka po


eksplantatu, ali i do povećanja srednjih vrijednosti


masa izbojaka, dok je na podlozi M2 došlo do


Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 343-354


povećavanjem broja eksplantata po posudi usporava
rast eksplantata, smanjuje njihova masa, kao i da nastaje
manji broj novih izbojaka. Također, Smith (2000)
navodi da svježa masa općenito korelira sa suhom masom,
s vrijednostima iznad 0,5 g.


U našem radu ostvareno je 100 % zakorijenjivanje
jedinki na modificiranoj podlozi WPM uz dodatak 0,1
mg/l IBA, i to u trajanju od sedam dana. Nakon tog razdoblja
jedinke su se prebacivale na modificiranu osnovnu
podlogu bez hormona, na kojoj je dolazilo do dobrog
razvoja korijenovog sustava, što je poslije potpomoglo i
odličnu aklimatizaciju biljčica. Gözük i rm iz i et al.
(1998) u svom radu navode da je za većinu istraživanih
klonova topola WPM sa 0,5 mg/l IBA omogućavala stopostotno
zakorjenjivanje biljaka; dok su WPM sa 2 mg/l
IBA i 0,1 mg/l NAA bile djelimično uspješne. Began
o v ić (2001) je u svojim pokusima najbolje rezultate
rizogeneze ostvarila na WPM uz dodatak 0,5 mg/l IBA.


Aklimatizacija zakorijenjenih biljaka bila je vrlo
uspješna, jer su svi zasađeni primjerci bijele topole u
smjesu zemlje i pijeska (omjera 3:1) preživjeli i nastavili
s normalnim rastom. Naime, u laboratorij su biljke
prenešene u zemljišni supstrat uz kontroliranje razmjene
plinova i zaljevanje sterilnom vodom idućih
sedam dana. Ovako tretirane biljke uspješno su aktivirale
svoje sustave za fotosintezu i transpiraciju, poboljšale
vaskularne veze između nadzemnog izdanka i
korijena, povećale zaštitini sloj kutikule te izgradile relativno
velik broj korijenskih dlačica, što im je omogućilo
brzu prilagodbu na ex vitro uvjete.


Tijekom eksperimenta, na biljnom materijalu nisu
primijećene fenotipske promjene, kako u uvjetima in
vitro tako ni u uvjetima in vivo.


-Conclusions
smanjenja povećanja mase izbojaka i znatnog povećanja
broja izbojaka po eksplantatu.


> Ostvareno je 100 % zakorijenjivanje jedinki na modificiranoj
podlozi WPM uz dodatak 0,1 mg/l IBA.
Nakon sedam dana jedinke su s ove podloge prebacivane
na modificiranu osnovnu podlogu bez hormona
na kojoj se razvijao korijenov sustav u iduća
tri tjedna.


> Aklimatizacija zakorijenjenih biljaka bila je uspješna,
jer su svi zasađeni primjerci bijele topole u
smjesu zemlje i pijeska (omjera 3:1) preživjeli i nastavili
s normalnim rastom.


> Tijekom eksperimenta, na biljnom materijalu nisu
primijećene fenotipske promjene, kako u uvjetima
in vitro tako ni u uvjetima in vivo.