DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 37     <-- 37 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 355-361
UDK 630* 902.1 + 648 + 156


JOSIP ETTINGER – PRVI HRVATSKI ZOOLOG


JOSIP ETTINGER – THE FIRST CROATIAN ZOOLOGIST


Alojzije FRKOVIĆ*


SAŽETAK: Prigodom 100. obljetnice smrti, u članku je dan prikaz života i
rada šumarskog stručnjaka i publicista Josipa Ettingera (Nova Gradiška, 20.


11. 1801. – Zagreb, 4. 2. 1908.), jednog od naših prvih zoologa, dendrologa i
ornitologa. Završivši šumarske nauke u Mariabrunnu, veći dio svoga radnog
vijeka proveo je službujući u Srijemu i bjelovarsko-križevačkom kraju, izučavajući
izvornu floru i faunu, skupljajući muzejski materijal za Zemaljski
zoološki muzej u Zagrebu i dendrološku zbirku Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva. Posebno izučavajući ptičji svijet Obedske bare, svojim radom
“Der Syrmische Sumpf Obedska bara und seine Vogelwelt” (Beč 1857) pobudio
je interes stranih i domaćih ornitologa za ovaj ptičji rezervat. Svojom prvom
knjigom iz oblasti lovstva “Sriemsko-slavonsko-hrvatske divlje životinje,
zvieri i ptice” (Zemun 1857) prvi je opisanim životinjama, uz latinsko i njemačko
ime, nadijelio i hrvatsko ime, postavivši tako temelje našega narodnog
nazivlja životinja. U suradnji s Ljudevitom Vukotinovićem (JAZU) objavljuje
njihov zajednički rad o formama roda Quercus. Njegovo djelovanje na stručnom
publicističkom radu dolazi posebice do izražaja u Zagrebu nakon umirovljenja,
kada potporom Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva objavljuje
više knjiga i poučnika iz oblasti šumarstva i lovstva, od kojih se u radu posebno
ističu: Hrvatski lovdžija, Registar pisaca i članaka Šumarskog lista i Hrvatski-
šumarski leksikon.
K l j u č n e r i j e č i : Josip Ettinger, Obedska bara, ornitologija, hrastovi
županije bjelovarske, narodna imena životinja.


UVOD – Introduction
Prije više od jednog stoljeća, uglednog šumarskog i Lovstvo Frana Ž. Kesterčaneka, našem prvom lolovnog
stručnjaka Josipa Ettingera, nakon izlaska iz vačkom priručniku, u kojemu je detaljno opisao 26 iztiska
njegove prve knjige “Sriemsko-slavonsko-hrvat-vornih “živina” iliti “divljih zvieri” i 223 vrste ptica,
ske divlje životinje, zvieri i ptice” 1857. g., Spriridion nego im je uz latinsko i njemačko ime nadijelio i do-
Brusina 1 naziva prvim hrvatskim zoologom, a samu maće, uzevši ga “iz ustah našeg puka”, udarivši tako
knjigu “porođajem hrvatske zoološke književnosti”. temelje narodnog nazivlja životinja. Nimalo manje
Objavom toga djela Hirtz (1908) ga proglašuje pisznačenje
ne zaslužuje ni njegovo odlučno suzbijanje
cem prve zoološke radnje na hrvatskom jeziku. Sura-praznovjerja koje je bilo jako rašireno kada su u pitanju
đujući već tada kao šumarski stručnjak sa zagrebačkim divlje životinje, pa već “u ono mračno doba pomaže
Zemaljskim zoološkim muzejom, Ettinger je “jedan širenju naučne misli” (Finka 1957). Uz “Sriemskood
prvih i ustrajnih pobornika na polju znanstvenog
rada na proučavanju domaćeg životinjskog svijeta” Spiridion Brusina (1845–1908), sveuč. prof. zoologije, član
JAZU, prvi ravnatelj Zoološkog muzeja u Zagrebu. Osnivač Hr


(Finka 1957). Ne samo da je u spomenutoj knjizi, uz


vatskog prirodoslovnog društva i urednik njegova Glasnika. Uz
istraživanje faune Jadranskog mora bavio se ornitologijom,
skupljajući muzejski materijal. Prvi u Hrvatskoj promiče evolu


*
Alojzije Frković, dipl. ing. šum., um. savjetnik za lovstvo Direkcijske
ideje C. Darwina. Objavio velik broj znanstvenih i stručcije
Hrvatskih šuma d.o.o., 51 000 Rijeka, Kvarnerska 43 nih radova.


ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 38     <-- 38 -->        PDF

A. Frković: JOSIP ETTINGER – PRVI HRVATSKI ZOOLOG
slavonsko-hrvatske divlje životinje…”, kao svoj prvijenac,
Ettinger je u svojoj zreloj dobi za boravka u
Zagrebu objavio više knjiga i poučnika te stručnih i
znanstvenih rasprava, neumorno surađujući u našem
staleškom glasilu zbog čega mu “u hrvatskoj šumarskoj
kao i u lovačkoj literaturi pripada vazda odlično


Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 355-361


mjesto i trajni spomen”. Stoga, prigodom 100. obljetnice
njegove smrti valja se prisjetiti života , rada i stvaranja
ovog neumornog trudbenika “rodoljuba skroz na
skroz, šumara u pravom smislu te riječi”, kako je predstavljen
u nekrologu objavljenom ravno prije jednog
stoljeća u Šumarskom listu.


POLAZNIK ŠUMARSKE ŠKOLE U MARIABRUNNU RADNI VIJEK
PROVEO U SRIJEMU, BJELOVARU I ZAGREBU
After finishing the School of Forestry in Mariabrunn, he spent
his working life in Srijem, Bjelovar and Zagreb


Josip Ettinger rodio se 20. studenog
1801. g. u Novoj Gradiški u obitelji
Ettinger, oca kolarskog obrtnika
i majke Marije r. Karlović, kućanice.
Pradjed, rođeni Čeh, potječe iz Wurtemberške,
odakle je stigao u tadašnju
hrvatsku Vojnu krajinu kao topnik
s njemačkom vojskom. Osnovnu
školu pohađao je u rodnoj Novoj
Gradiški, a gimnaziju u Požegi i Zagrebu.
Kako je od malih nogu u njemu
tinjala ljubav spram šumarskog
poziva, nakon nepunu godinu dana
praktičnog rada u šumarstvu kod šumara
Franje Kedačića, zaslugom
vicebana Z. Markovića, pozitivno
mu bijaše riješena molba o dodjeli
“krajiške štipendije”, te se mladi Slika 1.
Ettinger 1846. g. upisuje na tada


Josip Ettinger (1801–1908), šu-
mar i zoolog


Figure 1 Josip Ettinger (1801–1908), fo


znano Šumarsko učilište u Maria-


rester and zoologist


brunnu kod Beča. Okončavši trogo


dišnji studij 1848. g. ne vraća se u domovinu, već prima
službu u Šumskoj upravi u Bečkom Novom Mjestu,
gdje uz ostala potrebna znanja iz šumarstva uči za


nat o prepariranju životinja.
Dodijeljen nadlovcu M. Gillonu
sve ga više zaokuplja lov, te već
sljedeće godine uspješno polaže
stručni šumarsko-lovački ispit. Nostalgija
za rodnim krajem sili ga da
se 1850.g vrati u domovinu. Prvo
mjesto kao šumarski vježbenik dobiva
kod Krajiške šumske uprave u
Kovilju, gdje ostaje punih pet godina
(1850–1855), da bi stekavši potrebna
praktička znanja u svojstvu
šumarnika bio premješten u Titel i
Srijemsku Mitrovicu. Za boravka u
Titelu osniva obitelj, oženivši se
Amalijom r. Berndt. Državni šumarski
ispit za vođenje šumskog
gospodarstva polaže u Temišvaru, a
kao nadšumar 1866. g. dobiva mjesto
šefa Šumske uprave u Bjelovaru.
Tu ostaje puno jedno desetljeće,


sve do 1872. kada dolazi do razvojačenja bivše varaždinsko-
križevačke krajiške pukovnije i kad za trajno odlazi
u Zagreb. Iako je tu, s obzirom na već stečenu stručnu
reputaciju, očekivao neko solidnije i odgovornije
radno mjesto, privremeno se zapošljava kod Financijskog
ravnateljstva na funkciju financijskog izvjestitelja,
da bi 1875. g. definitivno primio službu kr. katastarskog
šumarskog nadzornika u novo osnovanom Kr. Katastarskom
ravnateljstvu, s kojega radnog mjesta 1886. g. odlazi
u zasluženu mirovinu. Živeći kao umirovljenik još
gotovo četiri desetljeća, Ettinger ne miruje. Usporedo
sa svojim plodnim publicističkim radom redovni je
član Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva
(HŠD) i jedan od njegovih suobnovitelja (1876), član
stručnog povjerenstva za provedbu državnih šumarskih
ispita, dugogodišnji šumarski vještak za šumarstvo i
lovstvo. Dočekavši punih 86 godina života, umro je u
Zagrebu u Kliničkoj bolnici “Sestre milosrdnice” 4.


Slika 2. Važnija šumarska i lovačka djela Josipa Ettingera s naz


nakom mjesta i godine izlaženja te obima (broja stranica)
Figure 2 Some important forestry and hunting works of Josip


Ettinger with the place and year of publication, as well as


the size (number of pages)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 39     <-- 39 -->        PDF

A. Frković: JOSIP ETTINGER – PRVI HRVATSKI ZOOLOG Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 355-361
veljače 1908. “Službujući toliki niz godina kao šumar i vatske i Slavonije, Ettinger je imao najljepšu priliku
nadšumar po raznim krajevima bivše slavonske i upoznati se podrobno sa našim šumsko-gospodarskim
hrvatske vojne krajine”, stoji u nekrologu objavljenom u prilikama, pak se može reći, da je bio i jedan od onih
Šumarskom listu iste godine, “a kasnije i opet kao katariedkih
šumara, koji naše šumske prilike točno poznavastarski
šumarski nadzornik za cielo civilno područje Hr-hu u svem kolikom obsegu i pogledu”.


OBEDSKA BARA – PTIČJI RAJ – Obedska Bara – Paradise for Birds
Iako Ettingerovim trajnim dolaskom u Zagreb zaove
povijesno-geografske pokrajine istočne Hrvatske i
pravo počinje njegovo djelovanje “na polju hrvatske jugozapadne Vojvodine. Uz Frušku goru, za oko mu je
šumarske (i lovačke, op. A. F.) knjige”, vratit ćemo se zapela Obedska bara i njen bogat ptičji svijet, marljivo
vremenu njegova ranog službovanja u Srijemu, posebsakupljajući
uzorke za zemaljski zoološki muzej dulji
no u Srijemskoj Mitrovici, gdje je, sam ili u društvu niz godina. Tu njegovu aktivnost novčano je podupiuglednih
mahom stranih prirodoslovaca i istraživača, rala i Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
opetovano obilazio i izučavao biljni i životinjski svijet (danas HAZU), s pravom ga uvrstivši u ono malo pio-


Slika 3. Ornitološki rezervat Obedska bara u Srijemu, čiji je ptičji svijet prvi predstavio Josip Ettinger
Figure 3 Ornithological reserve Obedska Bara in Srijem, whose bird world was first presented by Josip Ettinger
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 40     <-- 40 -->        PDF

A. Frković: JOSIP ETTINGER – PRVI HRVATSKI ZOOLOG
nira suosnivača ove naše značajne zoološke ustanove.
Ettinger je posebno prisnu suradnju uspostavio s tadašnjim
kustosom Zoološkog muzeja u Beču T. Zeleborom,
koji se nije mogao nadiviti Obedskoj bari, tom
“čudovištu prirode i bogatom ptičjem svijetu”2. Ne
čudi stoga da je njegov prvijenac Sriemsko-slavonskohrvatske
divlje životinje, zvieri i ptice uistinu knjiga
povijesne i znanstvene vrijednosti, temeljena na viđenom
i izučenom. Iz tog vremena od posebnog značenja


Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 355-361


za svjetsku znanost je njegova studija Der Syrmische
Sumpf “Obedska bara” und seine Vogelwelt, tiskana
prvi put 1857. g. u bečkom Mitheilungen der zool. Bot.
Geellchaf, a dvije godine kasnije u njegovu kalendaru
Forst und Jagdkalender fur die Militargrenze za 1859.


g. Ovim djelom, kojim je Ettinger prvi u nas upoznao
vodeće znanstvenike starog kontinenta, posebno ornitologe,
“sa ptičjim svietom ove bare”, taj je lokalitet
malo zatim dobio laskavo ime “eldorado ornitologije.”
ISTRAŽIVANJE HRASTOVA – Studying Oaks


Kako je Josip Ettinger bio ponajprije šumarski
stručnjak, veliku je pozornost posvećivao i izučavanju
šumskog pokrova, drveća i grmlja, posebice “gorostasnim
i raznovrsnim hrastovih”. Zahvaljujući razumijevanju
njegovih pretpostavljenih, posebno neposredno
nadređenog krajiškog pukovnika u Mitrovici, koji je,
uvažavajući njegov znanstveni “rad i mar”, dao mu
“skroz slobodne ruke u pogledu tih istraživanja”. Za
Ettingera je bila posebno plodna 1866. g. kada je, zadužen
za postavu izložbenog prostora Krajiške državne
šumske uprave na Šumarsko-gospodarskoj izložbi u
Beču iste godine, prikupio velik broj izložaka. “Iz prašume
bivše Vojne krajine izloženo bi tako gorostasnog
debelog hrašća i drugog drveća, kakovih već poslije na
nijednoj kasnijoj izložbi iz naših šuma nije bilo izloženo,
a niti će u buduće već izložiti moći”, zadovoljno je
rezimirao uspjeh nastupa svoje uprave. Pozabavivši se
u svojim istraživanjima, posebno hrastovima, usporedo
s premještajem u Bjelovar marljivi nadšumar počeo
je po šumama bivše varaždinsko-križevačke krajiške
pukovnije skupljati lišće, cvijeće i plodove “raznovrsnih
tamošnjih hrastova i njihovih varieteta, opaziv pri
tom odmah da bi to trebalo i botaničkim imenom označiti…”.
Zbirku stoga najprije šalje bečkom botaničaru
dr. Theodoru Kotschyu, a preseljenjem u Zagreb
Ljudevitu Vukotinoviću 3, koji se upravo tih godi


LOVAČKI PRIRUČNIK IZ 1897. g.


Puna četiri desetljeća nakon izlaženja svog prvog
djela na lovačku temu, knjige Sriemsko-slavonskohrvatske
divlje životinje, zvieri i ptice (Zemun 1857),
Josip Ettinger izdaje svog Hrvatskog lovdžiju s pod


2
Obedska bara, u davnoj prošlosti aktivno korito Save, danas
“mrtvaja”, locirana u Srijemu između Kupinova i Obreža na oko
2000 ha. Zbog guste vegetacije, osim u tzv. oknima, sve je manje
ispunjena vodom. Jedno od takvih je Veliko jezero kog Obreža, a
kod Kupinova veliko Gradsko okno. Od šumskog drveća prevladava
Salix cinerea, zatim trska i drugo močvarno bilje. Povoljno
stanište za gniježđenje ptica močvarica, posebno onih vrsta koje
žive u kolonijama.


3
Ljudevit Vukotinović (1813–1893), političar, književnik i prirodoslovac.
Iako je kao pravnik velik dio svoga života proveo u
politici (član banske konferencije, veliki župan križevački, zastupnik
u hrvatskom Saboru), kao prirodoslovac posebno se
bavio formama rodova hrastova i ruža.


na bavio istraživanjem hrastova. Plod te suradnje je
njihov zajednički rad O hrastovih županije bjelovarske,
objavljen u XXII. knjizi Radovi JAZU-a. 1873. g.


u


U znak priznanja svom suradniku Vukotinović je jednu
formu hrasta lužnjaka”okitio” imenom Quercus r.
Ettinger (Piškorić 1998). Bogatu zbirku šumskog
sjemena, koja je svojevremeno krasila bivši Šumarski
muzej HŠD-a, također je prikupio naš slavljenik, a izložena
je (zbirka žireva hrastova) na jubilarnoj mađarskoj
gospodarskoj izložbi u Budimpešti 1896.g. Rezultate
svojih šumarskih istraživanja Ettinger objavljuje u
svojoj knjizi Šumsko drveće i grmlje u Hrvatskoj i Slavoniji
1890. g. za koju ga je HŠD nagradilo posebnom
nagradom. Usko vezan suradnjom uz naše stručno i
staleško glasilo, kao član Upravnog odbora inicira i
objavljuje Registar pisaca i članaka Šumarskog lista,
organa Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva, kao
prvu bibliografiju našeg glasila za razdoblje prvih 14
godina izlaženja (1877–1890). Dobro znajući što za šumara
i šumu znači vrsni stručno potkovani lugar, 1897.
izdaje svoj popularni Katekizam za lugare i one koji se
žele lugarskom izpitu podvrći, svojevrsni lugarski priručnik
s pomnim iskazom gradiva za ispit, a koje je
djelce (obima 46 str.) doživjelo dva izdanja što “za naše
inače još dosta žalosne šumsko-književne prilike,
jur nješto znači”.


- The Hunters’ Manual from 1897
naslovom Priručnik za lovce, šumare i sve prijatelje
lova. Knjiga obima 286 stranica (s pet litografskih
tablica) i malog džepnog formata izašla je potporom
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva u nakladi
Knjižare Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch) 1897. g.
Kao neposredan povod izdanju Lovdžije, je donošenje
Zakona o lovu iz 1893., poznatijeg kao Franzjozefov
zakon, kojim su, kako to u uvodu knjige ističe autor,
“udareni temelji racionalnom lovogojstvu”, a kako se
“zakon i znanost nadopunjuju”, valjalo je “uputiti
lovce, šumare i sve prijatelje lova u sve ono bez česa o
pravom lovu ne može biti ni govora”. Lučeći korisnu
od štetne divljači, lovstvo definira kao “zvanje, kako
da se divlje životinje, koje su lovu škodljive, na umjetni
način umanje ili sasma iskoriene, nasuprot, korisnu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 41     <-- 41 -->        PDF

A. Frković: JOSIP ETTINGER – PRVI HRVATSKI ZOOLOG
divljač uzgajati i proti štetnim uplivom štititi, umjetno
hvatati ili ubijati i što bolje moći istu uporabiti”. Priručnik
je podijeljen u šest glavnih poglavlja:I. O lovačkom
nazivlju (19 str.), II. O prirodopisu lovnih životinja
(101), III. O uzgoju divljači (11), I V. O zaštiti divljači
(10), V. O lovu na divlje životinje, VI. Zakon o
lovu s popratnim propisima (74). Najopširnije i najinteresantnije
je, što je i razumljivo, poglavlje o biologiji
divljači. Uz vanjski izgled i opis, način života, prehranu,
razmnažanje, ponašanje i slično za gotovo svaku
vrstu u knjizi se daje i njeno geografsko rasprostranjenje,
a dijelom i brojnost i/ili trend. Posebnu vrijednost
knjizi daje lovačko nazivlje, od kojih su neki termini i
danas u uporabi ili bi ih trebalo uvesti umjesto nepotrebnih
tuđica. (F rk o v i ć 2008). Prigovor o ekološkoj
neosviještenosti autora ne stoji, imajući na umu ne
samo vrijeme kada je djelo nastalo, nego i činjenicu da
će primjerice kod detaljnijeg razglabanja o tamanjenju
“škodljive zvieradi” uporabom zatrovanih meka (čija
je masovna primjena kojih pola stoljeća kasnije Hrvatsku
gotovo lišila medvjeda, vukova, orlova), osuditi
trovanje, jer se ovaj način lova “ne može smatrati pravim
lovačkim zanatom” (Gajski 1994).


Slika 4. Priručnik “Hrvatski lovdžija” izišao je potporom Hrvat


sko-slavonskog šumarskog društva 1897. g.
Figure 4 The manual "Hrvatski lovdžija" (The Croatian Hunter)


was published with the support of the Croatian-Slavonian


Forestry Association in 1897


Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 355-361


ŠUMARSKO-LOVAČKI LEKSIKON – HRVATSKI PRVIJENAC
The First Croatian Lexicon of Forestry and Hunting


Posljednje i najopširnije djelo Josipa Ettingera je
njegov Šumarsko-lovački leksikon, obima 440 str. izdan
u Zagrebu 1898. g. u nakladi (i tisku) Knjižare Lav.
H a r t m an a, čiju 110. obljetnicu izlaženja bilježimo
ove godine. To je prvo tiskano djelo takve vrste u nas, u
kojemu su obrađeni pojmovi vezani ne samo za uzgoj,
čuvanje, uporabu i uređivanje šuma, nego i nazivi iz
šumarsko-lovačke zoologije, šumskog katastra, tloznanstva,
meteorologije, klimatologije, mineralogije,
ihtiologije (Pi š ko r i ć 1998). Kako to u uvodu ističe
autor, leksikon je tako koncipiran da će u njemu korisnik
naći odgovor “na svaku stvar koja zasijeca u šumarstvo
i lovstvo”. Evo primjerice odgovora na upit:
Koje su vrste životinja (divljač), gdje i u kojoj “množini”
obitavale na prostoru tadanje Hrvatske i Slavonije?
Dok je na smjeni dvaju minulih stoljeća medvjed
stanio “gornju Hrvatsku i planinske šume” (“a voze ga
u menažeriji i za novac pokazuju”), dotle vuka ima “u
svim našim šumama i ritovima, po gustoj šikari i livadama”.
Oba ova krupna predatora su se slobodno lovila,
a za njihovu glavu isplaćivala taglia. Lovili su ih
“na zasjedi kod strvine”…, “vuka s hajkom, a medvjeda
s kopovima” (vrsta psa goniča, op. A. F.) ili “pogon


cima”, vuka “željezom kad mu se trag znade i otrovom,
a medvjeda na brlogu sa izazivanjem”. Jelena je u to
vrijeme “ u Hrvatskoj vidjeti riedko”, a na velikoj mu
je cijeni koža, dok mu rogovlje “dobro upotrebljavaju
orudjari za raznovrsne umjetnine”! Divokoza je vrlo
rijetka divljač, a tamo gdje je još ima “lov je na nju
zabranjen”. Ne čudi da divlju svinju i ne spominje, jer je
očito nije bilo, imajući na umu patent Marije Terezije s
kraja 19. st. po kojem se crna divljač smjela uzgajati i
držati samo u ograđenim lovištima (Frković 2008).
“Kićene srne” ima svuda po šumskim područjima. Od
vrijednih krznašica vidra je u Ettingerovo vrijeme “prebivala
posvud uz velike vode i ritove, gdje ima dosta
ribe”. Krzno se ovoj vodenoj kuni prodavalo po cijeni
od 2–4 forinta! Dok se u suvremenim lovačkim
udžbenicima divlji puran gotovo ne spominje, u leksikonu
je opisan kao divljač “koja je u novije vrijeme
unešena u više krajeva naše monarhije”, posebno spominjući
Gospoštiju Bisag i to “s dobrim uspjehom”.


Kako je to naprijed istaknuto, Josip Ettinger surađivao
je u Šumarskom listu i u još nekim domaćim i stranim
listovima. Upada u oči da kao lovni stručnjak ne
surađuje s Lovačko-ribarskim vjesnikom, tada glasilom
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 42     <-- 42 -->        PDF

A. Frković: JOSIP ETTINGER – PRVI HRVATSKI ZOOLOG
Hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva sa
sjedištem u Zagrebu. Razloge “bojkota” Raić (1968)
vidi u ne baš najboljoj kritici Ettingerove knjige Hrvatski
lovdžija na stranicama tog lovačkog mjesečnika iz
pera urednika Fran Ž. K es t e r č a n e ka , čija je knjiga
Lovstvo objavljena iste godine (1897), svega nekoliko
mjeseci ranije. Ettinger mu nije ostao dužan objavivši
u Obzoru, “žučno i neobjektivno”, kritiku Kesterčanekove
knjige, što je jasno rezultiralo trajnom netrpeljivošću
i nesuradnjom ove dvojice šumarskih i lovačkih
velikana onoga vremena, a zbog čega je najviše štete
imalo samo lovstvo.


Slika 5. U Šumarsko-lovačkom leksikonu iz 1898. autor je pokušao
dati odgovor “na svaku stvar koja zasijeca u šumarstvo
i lovstvo”


Figure 5 In his Lexicon of Forestry and Hunting from 1898, the
author attempted to provide the answer to “every single
thing connected with forestry and hunting”


LITERATURA
Anon. (1886). O napretku zoologije kod nas. Šumarski
list (10): 43.
Anon. (1996). Ettinger Josip. Hrvatski šumarski životopisni
leksikon A–F, knjiga 1. Tutiz Leksika,
Zagreb, str. 296–297.
E tt i ng er, J. (1883). Pregled drveća i grmlja od osobite
vrsti koje rastu u perivoju Maksimir. Šumarski
list (3).
Ettinger, J. (1888). Obedska bara kod Kupinova u
Slavoniji, nekoč i sad. Glasnik Hrvatskog Naravoslovnog
družtva 13.b
F i n k , N. (1957). Stogodišnjica prve hrvatske zoološke
knjige. Priroda XLIV(2):36–41.
F r k o v i ć , A. (2008). Pisac hrvatskih šumara i lovaca.
Sto godina od smrti Josipa Ettingera. Lovački
vjesnik CXVII (1–2): 41.
Gajski, D. (1994). Carpent tua poma nepotis. Uvodnik
reprint izdanju knjige Hrvatski lovdžija Hrvatskog
lovačkog saveza Zagreb.
Hirc, M. (1908). Josip Ettinger. Narodne novine II


Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 355-361


References
Kesterčanek, F. (1896). Odgovor na tzv. ocjenu
knjige “Lovstvo” u Obzoru. Lovačko-ribarski
viestnik V (11): 131–132.
Kesterčanek, F. (1898). Šumarsko-lovački leksikon
Josipa Ettingera. Lovačko-ribarski viestnik
VII (6) 75–76; VII (8): 97–100.
Ke st erč a n e k , F. (1908). Josip Ettinger. Šumarski
list (32):81–88.
P i š k o r i ć , O. (1998). Ettinger Josip. Hrvatski biografski
leksikon 4 (E–Gm). Leksikografski zavod
Miroslav Krleža Zagreb, str. 98–99.


Raić, L. (1963). Lovački vjesnik od osnutka 1892. do
1918. g. Lovački vjesnik LXXX (10): 223–225.


Raić, L. (1968). Jedno zaboravljeno djelo. Lovački


vjesnik LXXVII (5): 107–110.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 43     <-- 43 -->        PDF

A. Frković: JOSIP ETTINGER – PRVI HRVATSKI ZOOLOG Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 355-361
SUMMARY: On the occasion of the 100th anniversary of the death of
Josip Ettinger (Nova Gradiška, 20 November 1801 – Zagreb, 4 February
1908), the article presents the life and work of this forestry expert and publicist,
one the first Croatian zoologists, dendrologists and ornithologists. After
completing the study of forestry in Mariabrunn, he spent most of his working
life in Srijem and the Bjelovar-Križevci region, where he investigated the
authentic flora and fauna of the area and collected material for the Country
Zoological Museum in Zagreb and the dendrological collection of the
Croatian-Slavonian Forestry Association. His special interest involved the
bird world of Obedska Bara. His work “Der Syrmische Sumpf Obedska Bara
und seine Vogelwelt” (Vienna 1857) attracted the interest of foreign and home
ornithologists in this birds´ reserve. In his first book from the field of game
management, “Sriemsko-slavonsko-hrvatske divlje životine, zvieri i ptice”
(The Srijem-Slavonian-Croatian Wild Animals, Beasts and Birds) he complemented
the Latin names of the described animals with their Croatian equivalents.
The JAZU (Yugoslav Academy of Sciences and Arts) published the work
dealing with the forms of the genus Quercus, which he produced in cooperation
with Ljudevit Vukotinovic. After his retirement in Zagreb, he became
highly active in science and publishing. With the support of the Croatian-
Slavonian Forestry Association, he published several books and manuals
from the field of forestry and hunting. This article deals particularly with the
following works: Hrvatski lovdžija (The Croatian Hunter), The Registry of
Authors and Articles published in the Forestry Journal and the Croatian
Forestry Lexicon.


Key words: Josip Ettinger, Obedska Bara, ornithology, oaks in the


r,
Bjelovar County, common namesof of animals
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 44     <-- 44 -->        PDF

362