DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 45     <-- 45 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 363-369


UDK 630* 907


PROSTORNI PRIKAZ NIZA DEBLJINSKIH RAZREDA PRVE IZMJERE TRAJNE
PLOHE U PRAŠUMI “ČORKOVA UVALA” 1957. GODINE


SPATIAL PRESENTATION OF DIAMETER CLASS SERIES FROM THE FIRST
MEASUREMENT OF THE PERMANENT PLOT IN
“ČORKOVA UVALA” VIRGIN FOREST IN 1957


Petar PREBJEŽIĆ*


U “Šumarskom listu” broj 7–8/2007. prikazani su
vertikalni profili i pregledna slika pokusne plohe u sastojini
prašume “Čorkova uvala” u području Nacionalnoga
parka “Plitvička jezera” i to grafičkom konstrukcijom
iz ptičje perspektive. Budući da je cilj objavljenih
grafičkih prikaza predočiti što zorniju sliku sastojine na
pokusnoj plohi, otišli smo u prikazivanju korak dalje.


Kako je promjer stabla glavni čimbenik u izračunu
temeljnice i drvnoga volumena, odlučili smo distribuirati
stabla u sastojini po debljinskim razredima (tab. 1.)
i prikazati grafički. Strukturu sastojina uzeli smo iz
P r p ić (1979). Iz navedenoga rada koristili smo strukturu
broja stabala po debljinskim razredima (N) i projicirali
u prostorni prikaz iz ptičje perspektive.


Utvrdili smo pet debljinskih razreda i to:


1. debljinski razred do 10 cm prsnoga promjera stabalca,
2. od 11 cm do 30 cm prsnoga promjera stabla,
3. od 31 cm do 50 cm prsnoga promjera stabla,
4. od 51 cm do 80 cm prsnoga promjera stabla,
5. preko 81 cm prsnoga promjera stabla
Projekciju slike strukture sastojine izradili smo zasebno
za svaki debljinski razred (vidi slike od 1. do 5.).


O distribuciji stabala po debljinskim razredima možemo
sada govoriti u svezi s prostorom: o strukturi stabala,
kategoriji tla s obzirom na kamenitost i krške fenomene
(škrape, vrtače, stijene), konfiguraciju terena,
ekspoziciju, inklinaciju, nizovima stabala izraslih u redovima
na trulim ležećim stablima i dr.


Prikazana interpretacija sastojina pruža mogućnost
kompleksnog razmatranja njezinih strukturnih odnosa
i zasigurno o ulozi trajanja života vrsta drveća koja


tvore prašumu.


Tablica 1. Prašuma “Čorkova uvala”, površina 1 ha, broj stabala, stanje 1957. godine
Table 1 Virgin forest of Čorkova Uvala area 1ha, number of tres, state in 1957


Debljinski razred – Diameter class


<10
11-30
31-50
51-80
80<


Sveukupno – Total


Bukva – Beech
358
195
39
19
-


611


Struktura sastojine – Stand structure
Vrsta drveća – Species
Jela – Fir Smreka – Spruce


39 12


37 11


11


17 3


21 4


125 30


Ukupno – Total


409
243
50
39
25
766


LITERATURA – References


Anić, M., 1965: Prasuma “Čorkova uvala”, rukopis.


P r e b j e ž i ć , P., 2007: Grafički porikaz strukturnih odnosa
u sastojini prašume bukve i jele (Abieti
Fagetum illirycum Horv. 1938) “Čorkova uvala”
na području Nacionalnoga parka Plitvička jezera,
Šum. list 7–8: 345–352.


P r p i ć , B., 1979: Struktura i funkcioniranje prašume
bukve i jele (Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38)
u Dinaridima SR Hrvatske, Drugi kongres ekologa
Jugoslavije, knjiga 1. Zagreb: 899–924
Hrvatske.


Petar Prebježić, dipl. ing. šum., Pašmanska 10, 10 000 Zagreb




ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 46     <-- 46 -->        PDF

P. Prebježić: PROSTORNI PRIKAZ NIZA DEBLJINSKIH RAZREDA PRVE IZMJERE TRAJNE PLOHE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 363-369
Vertical profiles and a picture of a sample plot situated in a stand in the
virgin forest of Čorkova Uvala in the Plitvice Lakes National Park were presented
in “Forestry Journal” No 7–8/2007. The graphic construction was
presented from a bird´s eye perspective. The goal of the published graphic
presentations was to give a clear picture of the stand in the permanent plot,
but we took a step further.


Since tree diameter is the main factor for calculating the basal area and
wood volume, we decided to distribute the trees in the stand according to
diameter classes and present them from a bird’s eye perspective. The stand
structure was taken from a work by Prpić (1979).


The following five diameter classes were identified:


– 1st diameter class up to 10 cm at breast height
– 2nd diameter class from 11 cm to 30 cm at breast height
– 3rd diameter class from 31 cm to 50 cm at breast height
– 4th diameter class from 51 cm to 80 cm at breast height
– 5h diameter class over 81 cm at breast height
The picture projection of the stand structure was made separately for each
diameter class (see Figures from 1 to 5).
Tree distribution by diameter class is correlated with space. This includes
tree structure, soil category with reference to rockiness and karst phenomena
(cracks, sinkholes, rocks), terrain configuration, exposition, inclination, tree
series grown in rows on rotten lying trees and others.
The presented stand interpretation allows complex elaboration of its structural
relationships and the life span of the tree species forming the virgin forest.




ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 47     <-- 47 -->        PDF

365




ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 48     <-- 48 -->        PDF

366




ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 49     <-- 49 -->        PDF

367




ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 50     <-- 50 -->        PDF

368




ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 51     <-- 51 -->        PDF

369