DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Vukojević-Medvidović, N., M. Trgo, J. Perić:
Primjena prirodnih zeolita u postupcima smanjenja onečišćenja okoliša teškim metalima
Autori su utvrđivali učinak zeolita iz dva rudišta, voda. Kod malih koncentracija otklanjanje je potpuno.


Donje Jesenje i Vranjska Banja i ustanovili kako je uči-Postupkom u koloni uz više uzastopnih ciklusa izmjenak
nešto veći, ako se koristi zeolit iz drugoga rudišta. ne i regeneracije omogućuje se bolje iskorištenje zeoli-
Istraživan je učinak vezivanja Pb>Cu>Zn iz otpadnih ta i pročišćenje većih količina otpadnih voda.


F ark a š , A., Š. C e r ja n-S t e f a n o vi ć, T. F il i pa n , M. R o ži ć, A. Pi s a r o v i ć , S. Ti š m a :
Mogućnosti izdvajanja amonijaka prirodnim zeolitom-klinoptilolitom iz područja
Donjeg Jesenja; Krapina


Članak istražuje sorpciju amonijaka iz zraka koriš-ci zeolita pokazali su puno bolji kapacitet sorpcije
tenjem prirodnih zeolita: Kiselinom modificirani uzor-amonijaka od prirodnog zeolita.


B u t ora c , A., T. F i li p a n , F. B a ši ć, I. K i s i ć , M. M e s i ć , J. B ut o r a c , S. Ti š m a :
Primjena Agrarvitala (zeolitnog tufa) u poljoprivredi


Autori tvrde kako provedena istraživanja sa zeolitom
u poljoprivredi pokazuju opravdanost njegove primjene
koji ne samo da se ravnopravno odnosi s klasičnom
kalcifikacijom, nego je često i ispred nje, jer se s
količinama koje su i nekoliko puta manje od primjene
vapnenih materijala, postižu isti ili viši prinosi. Uporabom
zeolita do određenih granica može se smanjiti i
količina umjetnih gnojiva.


Autorski tim na čelu s poznatim profesorom Butorcem,
tvrdi kako je potrebno provesti istraživanja na
širem planu koristeći različite tipove Agrarvitala u različitim
količinama, ali i u različitim uvjetima tla i klime,
kako bi se razjasnila neka pitanja glede njegove primjene.


P r p i ć , B., T. F i li p a n , S. Ti šm a, A. Fa r k a š , A. B u to r a c :
Primjena zeolitnog tufa (Agrarvitala-SPS30) u šumarstvu (opširniji prikaz članka)


U više pokušaja dodavanja zeolitnoga tufa šumskome
drveću u Austriji ustanovljen je bolji rast i prirast
kod mlade crnogorice. To je ponukalo austrijske šumare
da započnu pokuse sa zeolitnim tufom prilikom obnove
prezrele i progaljene zaštitne šume predalpske
smreke (Piceetum subalpinum) u istočnom Tirolu kod
Fuegenberga. Pokusna sastojina se nalazi na semigleju
na nadmorskoj visini od 1450 m n.m.


Pokus je postavljen u randomiziranom bloku s 4 ponavljanja
i 6 tretmana s korektorima rasta i kontrolom.
Od poznatih korektora koji se prilikom obnove koriste
u Austriji dodani su Biosol i Biomag, a zeolitni tuf
pripremljen je kao Agrarvital SPS30 i to u dvije količine,
1500 i 3000 kg. Zeolitni tuf dodan je i zajedno s
Biosolom.


Sadnja je obavljena 1994. godine, a zadnje mjerenje
2001. godine. Posađeno je 3027 biljaka obične smreke
2 + 2.


Prije više od 30 godina započelo se u istočnom
mm Tirolu
s obnovom zaštitnih šuma Te šume nalaze seuu visokim
dijelovima Alpa pretežito na nadmorskim visinama
iznad 1200 m. Ovisno o čimbenicima reljefa,
geološkoj podlozi, tlu te ostalim ekološkim čimbenicima
u nešto nižim predjelima to su visokogorske šume
smreke i ariša, a u višim položajima subalpinske šume
smreke sa cembrom (Dreschner, 1984).


Naša ploha osnovana je u subalpinskoj šumi smreke
s hrđastim slečom u šumskom predjelu Fuegenberg, na
jugoistočnoj ekspoziciji, na prosječnoj nadmorskoj visini
od 1450 m. Prema Inthalu (1988) prestarjelih i
progaljenih zaštitnih šuma smanjene vitalnosti ima u
Istočnome Tirolu oko 9000 ha. Budući da te šume više
ne obavljaju učinkovito svoju ekološku, socijalnu, ekološko-
socijalnu i sirovinsku funkciju, potrebno ih je što
prije obnoviti.


Zbog sloja sirovoga humusa na površini eugleja
koji praktički onemogućuje prirodnu obnovu jer korijenčić
ponika ne može kroz debeli sloj sirovoga humusa
doprijeti do mineralnoga tla, šumarska praksa u Tirolu
razvila je metodu koja se sastoji u strojnom skidanju
i premiještanju sloja sirovoga humusa, kako bi se
omogućila sadnja biljaka u mineralno tlo. Radi bržeg
razvoja u posađene biljke dodavano je startno gnojivo
Biosol, zapravo dušično gnojivo koje daje dobar učinak
i Biomag magnezijev karbonat koji treba smanjiti
kiselost tla. Težište sadašnjega pokusa bila je usporedba
spomenutih korektora sa korektorom zeolita SPS30
koji veže teške kovine i amonijak, smanjuje količinu
mobilnog aluminija, ionskom izmjenom aktivira biogene
elemente usprkos velikoj kiselosti semigleja.


Iz izmjerenih veličina rasta smreke u razdoblju od
1994. do do 2001. godine razvidne su promjene rezul