DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 58     <-- 58 -->        PDF

tata s prolaženjem vremena u odnosu na pojedine tretmane
i da posljednja mjerenja idu u prilog manjoj dozi
zeolitnoga preparata. Poslije 8 godina stabalca smreke
iz toga tretmana pokazuju veće vrijednosti rasta u odnosu
na sve ostale tretmane.


Hoće li se trend rasta smrekovih stabalaca nastaviti
u skladu s posljednjim rezultatima teško je predvidjeti
jer to najvjerojatnije ovisi o daljnjim promjenama u tlu
izazvanim davanjem korektora, zatim o stanišnim prilikama,
s klimom kao dominantnim čimbenikom te zasigurno
o genetskoj konstituciji smreke.


Istraživana stabalca smreke, tretirana različitim korektorima,
sva su u odnosu na kontrolu pokazala veće
vrijednosti uz iznimku onih tretiranih biomagom. Iz
rada o tlu koji nalazimo u ovome zborniku (A. Butorac
i dr.) vidi se kako je u tretmanu s biomagom došlo
do smanjenja kiselosti tla, pa se u budućnosti i kod ovoga
korektora može očekivati učinak.


U pokusima sa smrekom, šumskim drvetom koje živi
preko 400 godina, naša se osmogodišnja istraživanja odnose
na početak njezina života. Za dobivanje pouzdanijih
podataka o reagiranju smreke toga staništa na primijenjene
tretmane, ova bi istraživanja trebalo nastaviti.


U pokusu smo zamijetili i jedan nepovoljan utjecaj
dodavanja korektora, a to je bujan razvoj prizemnoga
bilja koje postaje konkurencija razvoju smreke. Korek


Zaključci


Na temelju praćenja dendrometrijskih mjerenja rasta
i prirasta smreke u proteklih 8 godina i to ukupne
visine, tečajnoga godišnjega prirasta i promjera stabalaca
u vratu korijena, kao i fitomase nadzemnoga dijela u
randomiziranom bloku s 4 ponavljanja u staništu subalpinske
smrekove šume u Fuegenbergu, u Istočnome Tirolu,
s dodavanjem pet različitih korektora, moguće je
donijeti ove zaključke:


1.
Dodavanjem korektora SPS30, manje i veće količine,
Biosola, Agrarvitala SPS30 zajedno s Biosolom i
Biomagom tijekom sadnje smrekovih biljaka 2 + 2
B


u semiglejno tlo poslije sječe smrekove prestarjele i


progaljene sastojine, svi korektori osim Biomaga


pospješili su rast stabalaca.


2.
Tri godine poslije pošumljavanja izmjerene visine i
tečajni godišnji visinski prirast pokazali su najbolji
učinak u tretmanu kombinacije Agrarvital SPS30 s
Biosolom.
3.
Poslije 6 godina najveću visinu imala je smreka iz
tretmana s Biosolom, najveći tečajni godišnji prirast
iz tretmana s manjom dozom Agrarvitala SPS30,
a najveći srednji promjer u tretmanu s kombinacijom
Agrarvitala SPS30 s Biosolom.
4.
Osam godina poslije sadnje najveću srednju visinu
pokazala je ponovno smreka iz tretmana s Biosotori
i obilje svjetla poslije sječe starih smreka, osobito
su pogodovali razvoju borovnice (Vaccinium myrtilus).
Šumarska znanost ne govori u prilog klasičnoj gnojidbi
tijekom pošumljavanja (Burchel i Huss, 1987). Dodavanja
Agrarvitala SPS30 oportuno je zbog saniranja
utjecaja suhoga i mokroga (kisele kiše) taloženja štetnih
kemijskih spojeva u šume, što ima značajan utjecaj
na kakvoću podzemnih voda koje se procjeđuju kroz
šumsko tlo.


Dodavanjem korektora šuma brže postiže one razvojne
faze koje ju čine učinkovitom u zaštiti okoliša.
Što bržim postizanjem potpunoga sklopa krošanja zaštitne
šume, skraćuje se vrijeme kada šuma još nije u
potpunosti u protuerozojskoj, hidrološkoj i vodozaštitnoj
funkciji i kada nije učinkovita u sprječavanju lavina.
U subalpinskoj šumi smreke potrebno je što prije
postići njezinu biološku i statičku stabilnost. Prvo ćemo
postići ako šumu uzgojimo u njezinu prirodnom sastavu,
a drugo davanjem prednosti stablima sa što nižim
težištem, što smrekovu sastojinu čini otpornom na olujni
vjetar i snjegoizvale (Prp ić, 1968).


Prema Ellebergu, 1968 i Leibundgutu, 1975,
1984, smreka je vrlo otporna na zimske studeni. U višim
predjelima ona treba puno svjetla u svim razvojnim fazama,
a granica njezina pridolaska povezana je sa srednjom
srpanjskom temperaturom zraka od 10 oC.


lom, dok su najveći tečajni godišnji prirast te promjer
na vratu korijena imala stabalca smreke iz tretmana
s manjom količinom Agrarvitala SPS30. Smreka
iz toga tretmana s povećanim tečajnim godišnjim
prirastom sustiže smreku iz tretmana s biosolom.
Statistički obrađeni podaci mjerenja pokazuju pouzdanost
od 0,1 do 1 %, i od 0,1 do 5 %.


5.
Fitomasa nadzemnoga dijela smrekovih stabalaca
srednje visine bila je najteža u tretmanu kombinacije
Agrarvitala SPS30 i biosola, iza nje slijede vrijednosti
težine fitomase iz tretmana s manjom dozom
Agrarvitala SPS30 , Biosola, veće doze Agrarvitala
SPS30, kontrole i na kraju Biomaga.
6.
Zbog bujnoga razvoja prizemnoga rašća, posebno
borovnice, na pokusnim plohama tretiranim s korektorima
dolazi do ugrožavanja smreke konkurencijom
korova. Dodavanje korektora tijekom sadnje
treba obaviti u obliku startne gnojidbe, a ne kao meliorativnu
gnojidbu, odnosno dodavanjem korektora
po čitavoj površini. Konkurencija korova povećava
mortalitet smrekovih stabalaca.
7.
Mortalitet smreke u pokusu iznosio je od 13 do 18 %
i to za tretmane od 1. do 5. dok je u 6. tretmanu
onom s Biomagom iznosio visokih 31 %. Mortalitet
je posljedica više čimbenika. Osim korova mortali