DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 59     <-- 59 -->        PDF

tetu su doprinijeli veliki smrekov potkornjak (Hylo-9. Usporedba rezultata rasta obične smreke s prilikabium
abietetis), štitasta uš (Chermes viridis), lomoma
u tlu i njihovom promjenom u odnosu na počevi
stabala od težine snijega i štete od divljači. tak pokusa, otkriva promjenu kiselosti, mobilnoga


8.
Gusta sadnja biljaka u gnjezda u oslobođeni mineralaluminija
i sadržaja humusa kod tretmana u kojima
ni sloj tla i dodavanje korektora omogućava brže naje
smreka pokazala bolji rast. Spomenute odnose
predovanje smrekovih stabalaca, pa se pokazuje popotrebno
je podrobnije istražiti u budućim istražitreba
za odstranjivanjem suvišnih stabalaca. Prilikom vanjima koja su potrebna zbog dobivanja daljnjih
odstranjivanja treba imati u vidu kako se radi o zaštit-spoznaja o ekološkoj konstituciji smreke i njezinu
noj šumi u kojoj buduća stabla trebaju imati dobru reagiranju na korektore, posebice na zeolitski pristatiku
zbog sprječavanja lavine. Pri tomu je bitno pravak.
obratiti pozornost na težište stabala i stupanj vitkosti.
Ružinski, N., A. Anić-Vučinić: Obrada otpadnih voda prirodnim zeolitima
Prirodni zeoliti posjeduju svojstva jakog i selektivsu
pokazala da se prirodni zeoliti mogu koristiti samonog
adsorbenta, selektivne ionske izmjene i katalitičke stalno ili u kombinaciji s drugim medijima i postupcima
aktivnosti, imaju jedinstvenu poroznu strukturu, sigurni u svim fazama obrade otpadnih voda. Isto tako daju vrlo
su i jednostavni za rukovanje, imaju visoku termalnu stadobre
rezultate pri uporabi pročišćavanja otpadnih voda
bilnost i veliku unutrašnju aktivnu površinu. Istraživanja različitih izvora i različitih ekstremnih sastava.


Hrenović, J.: Primjena prirodnih zeolita u biološkom uklanjanju fosfora iz otpadnih voda


Autorica piše o biološkom uklanjanju fosfora iz ot-prirodnih zeolita kao nosača bakterija u procesu uklapadnih
voda koje se temelji na aktivnosti P-akumulira-njanja fosfora.
jućih bakterija. U radu je prikazana metoda primjene


M e s i ć , M. F. B a š i ć , I. K i s ić , A. B u to r a c , Ž. Z g o r e l e c :
Primjena zeolita za smanjeno ispiranje dušika s vodom iz drenskih cijevi


Poznati agronomski znanstvenici pišu o primjeni drenskih cijevi kod gnojidbe od 250 kg/ha N bilo je za
zeolita u svrhu smanjenja gubitaka dušika iz drenskih 16 % manje kad se primijenio zeolit.
cijevi. Ukupno prosječno ispiranje dušika vodom iz


Krolo, P., P. Dabić, A. Lisica: Cementni kompoziti s prirodnim zeolitima u funkciji
zaštite okoliša i njihova primjena u građevinarstvu


Autori ukazuju kako cementni kompoziti s velikim ćom kompozita i niskom vodoupojnosti. Optimalni
udjelom zeolita pokazuju dobra fizikalno-kemijska i udjel zeolita u cementnim kompozitima daje novi vemehanička
svojstva koja se odlikuju dobrom čvrsto-zivni materijal i štiti okoliš.


Tofant, A.: Uporaba prirodnih zeolita u veterinarstvu
Primjenom zeolita u stočnim stajama smanjuje se ku, što povećava zdravstveno stanje životinja.


stočn
utjecaj neugodnih mirisa i
ii njihova koncentracija u zra


njih
Uremović, Z., T. Filipan, M. Uremović, M. Konjačić:


Primjena prirodnih zeolita u svinjogojstvu


Primjena prirodnih zeolita u svinjogojstvu pozi-jevih iona NH4 iz otpadnih voda, poboljšanje konverzitivno
utječe u smislu uklanjanja štetnih plinova NH4 i je hrane, ubrzavanje rasta tovljenika, preveniranje miH2S,
neugodnih mirisa oko tovilišta, uklanjanje amoni-kotoksikoza.


Tišma, S., A. Pisarović, A. Farkaš: Metodološka primjenjivost cost-benefit analize
u ekonomskom vrednovanju prirodnih resursa


Prva autorica članka, ekonomistica-znanstvenica sa suradnicama pri procjeni pozitivnoga utjecaja na
koja je stekla doktorsku disertaciju iz područja cost-okoliš dodavanjem zeolitnoga tufa.
benefit analize, definira je kao metodu koja štiti društveni
interes nasuprot krajnjem individualizmu privatProf.
dr. sc. dr. h. c. Branimir Prpić
nog interesa. U slučaju ovoga članka koristi je zajedno