DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 8     <-- 8 -->        PDF

F. Tomić, T. Krička i S. Matić: RASPOLOŽIVE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE I MOGUĆNOSTI ŠUMA . Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 323-330
ju se i stjenovita tla, koja zauzimaju čak 365.010 ha.
Time ukupno trajne nepogodne površine za poljoprivredu
u nas iznose 806.328 ha.


Ove površine od 806.328 ha koje su nepogodne za
poljoprivredu, mogu se korisno upotrijebiti za podiza


nje šumskih kultura, gdje bi se proizvodilo drvo za industriju
i bioenergiju. Na taj bi se način osim gospodarskih
dobile i općekorisne vrijednosti koje nam daju
šume (ekološke i socijalne) a koje su svakim danom
sve potrebnije i vrjednije.


3. STRUKTURA UZGOJA POLJOPRIVREDNIH KULTURA
I MOGUĆNOST UZGOJA BIOUSJEVA
The structure of agro-culture cultivation and the
possibility of bioculture cultivation
Prema Statističkom ljetopisu (xxx, 2006) u tablici 3.
prikazana je struktura uzgoja poljoprivrednih kultura.


Tablica 3. Poljoprivredne površine i uzgoj kultura u Hrvatskoj, u ha
Table 3 Agricultural areas and agriculture cultivation in Croatia, in ha


Poljoprivredne Potencijalno Obradive Oranice i Voćnjaci Vinogradi Livade Pašnjaci
površine obradive površine s vrtovi
ukupno površine pašnjacima
Agricultural Potentially Arable area Ploughland Orchards Vineyards Meadows Pastures
area Total arable area with pastures and vegetable
gardens
2,955.728 2,149.080 1,202.000 864.000 43.000 30.000 155.000 110.000


Značajno je da se od potencijalno obradivih površina
u nas obrađuje 55,9 % ili 1,202.000 ha. Ako se isključe
pašnjaci, obradive površine iznose svega 50,8 % ili
1,092.000 ha. U svakom slučaju raspoložive poljoprivredne
površine slabo se koriste, a uz to se ostvaruje niska
razina poljoprivredne proizvodnje. Posljedice ovog
stanja su poznate – nedostatak potrebnih poljoprivrednih
proizvoda, veliki uvoz hrane i visoke cijene.


3.1. Mogućnost proizvodnje biogoriva
Poznato je da se danas proizvodi tri vrste biogoriva:
biodizel, bioetanol i bioplin. Biodizel se najviše proizvodi
u Europskoj uniji, koristeći tehnologije proizvodnje
prve i druge generacije. Primjenom tehnologija prve
generacije biodizel se proizvodi iz sjemena uljarica
(uljane repice, soje i suncokreta), a primjenom tehnologija
druge generacije dobiva se iz lignocelulozne (drvne)
mase, te ostataka i otpada u šumarstvu i poljoprivredi.
Do sada je EU manje proizvodila bioetanol, koristeći
pšenicu, kukuruz i šećernu repu, jer nije mogla konkurirati
cijeni njegove proizvodnje u Brazilu iz šećerne
trske.
Bioplin se proizvodi iz raznolikih organskih ostataka
i otpadaka koji fermentiraju. Budući da su u tu svrhu
značajni otpaci u stočarstvu, u državama EU već postaje
brojna postrojenja za njegovu proizvodnju.
Uzimajući u obzir naše uvjete, držimo da u ovo vrijeme
posjedujemo dobre mogućnosti za proizvodnju biodizela
iz sjemena uljarica (posebno uljane repice), koristeći
tehnologije prve generacije te biodizel iz ligno


Povećanje poljoprivredne proizvodnje moguće je
ostvariti korištenjem postojećih 947.080 ha potencijalno
obradivih površina, kao i primjenom suvremenih
tehnologija na sadašnjim obradivim površinama. Zahvaljujući
upravo ovim 947.080 ha nekorištenih površina,
moguće je, uz povećanje poljoprivredne proizvodnje
(hrane) pristupiti i uzgoju kultura za proizvodnju
biogoriva.


– Possibility of biofuel production
celulozne (drvne) biomase i njezinih ostataka – primjenjujući
tehnologije druge generacije. Isto tako, naše brojne
stočarske farme imaju velike količine organskog
otpada (pogotovo stajskog gnoja) pa ih je korisno, zbog
gospodarskih i ekoloških razloga, pretvarati u bioplin.
Na temelu direktive EU iz 2003. godine (xxx, 2003.),
po kojoj svaka članica treba koristiti u prometu 5,75 %
biogoriva u 2010. godini, 20 % u 2020. i 25 % u 2030 godini,
kao i potrošnje dizel goriva i benzina u prometu Hrvatske
od ukupno 1,809.300 t godišnje (xxx, 2006), Hrvatska
treba u prometu koristiti ove količine biogoriva:
2010. godine 104.034 t
2020. godine 180.930 t
2030. godine 452.325 t
Ove količine biogoriva moguće je ostvariti i bez uzgoja
poljoprivrednih kultura i uporabe šumske drvne
mase u svrhu proizvodnje biodizela i bioetanola. Time
bi se moglo svih 947.080 ha, koja se sada ne obrađuju,
koristit za povećanje poljoprivredne proizvodnje, od


iti
ii
nosno z
zza
aa proizvodnju hrane.