DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 9     <-- 9 -->        PDF

F. Tomić, T. Krička i S. Matić: RASPOLOŽIVE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE I MOGUĆNOSTI ŠUMA . Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 323-330
Navedene potrebne količine biogoriva, pa i znatno cije (Krička i sur., 2007). Prema podacima Dundoviše
od potrebnih količina (više od 452.325 t u 2030. gov
i ć a i K ri čk e (2007) iznose se podaci o postojećoj
dini), moguće je proizvoditi iz sada raspoložive biomase biomasi u poljoprivredi, koja se može koristiti za proiz(
organskih ostataka i otpada) u poljoprivredi i šumar-vodnju biogoriva i njoj ekvivalentna vrijednost u količistvu,
uvođenjem tehnologija proizvodnje druge genera-ni nafte (tablica 4).


Tablica 4. Biomasa značajnih poljoprivrednih kultura i ekvivaletna vrijednost nafte, u tonama/godišnje
Table 4 Biomass of important agro-cultures and equivalent value of crude oil, in tons/per annum


Kultura – Culture


Vinova loza – Grape vine
Jabuka – Apple
Kruška – Pear
Breskva – Peach
Maslina – Olive
Šljiva – Plum
Višnja – Sour cherry
Pšenica – Wheat
Ječam – Barley
Kukuruz – Corn
Uljana repica – Oil rape
Suncokret – Sunflower
Soja – Soya
Grah – Beans
Ukupno – Total


Vrsta domaće životinje
Type of domestic animal
Goveda – Cattle
Svinje – Pigs
Konji – Horses
Ovce – Sheep
Perad – Poultry
Ukupno – Total


Ekvivalentna vrijednost nafte u t/god.


Biomasa t/god. – Biomass t/year


Equivalent value of crude oil in t/year


34.570


33.610


12.110


10.900


59.670


78.770


7.510


305.950


34.360


624.910


7.820


12.220


10.460


6.690


1,239.550


Navedene količine biomase za pojedine značajne poljoprivredne
kulture, kao i ukupna biomasa 1,239.550 (t)
godišnje, predstavlja svega 30 %-nu njihovu vrijednost,
jer je potrebno ostalih 70 % biomase ostavljati na poljoprivrednim
površinama zbog prirodnog obnavljanja organske
tvari u tlu. Na temelju energetske vrijednosti
biomase pojedinih kultura, ukupna ekvivalentna vrijednost
u nafti iznosi 428.992 t/godišnje


Uz prikazanu biomasu uzgajanih kultura u poljoprivredi
značajne količine biomase postoje i u stočarstvu.


13.828


13.444


4.844


4.360


23.868


31.508


3.004


101.983


11.453


208.303


2.607


4.073


3.487


2.230


428.992


Stajski gnoj i organski otpaci u stočarstvu koriste se
za proizvodnju biogoriva – bioplina (Kralik, 2007;
K r i č k a i sur. 2007). Količine organske tvari (biomase)
ovise o vrsti stoke, njihovom broju i tehnologiji uzgoja.
U tablici 5 prikazana je biomasa i ekvivalentna
vrijednost nafte iz raspoložive količine stajskog gnoja
u nas (Dundović i Krička (2007).


Tablica 5. Biomasa u stočarstvu i ekvivalentna vrijednost u nafti, u tonama/godišnje
Table 5 Biomass in cattle breeding and equivalent value in crude oil, in tons/per annum


Biomasa (stajski gnoj t/god) Ekvivalentna vrijednost nafte t/god.
Biomass (animal manure t/year Equivalent value of crude oil t/year


205,496.000
148,648.000


3,604.000


13,464.000
10,268.000
381,480.000


Količine biomase u stočarstvu (stajski gnoj), prikazane
u tablici 5, predstavljaju 25 % od postojećih godišnjih
količina. Naime, uzima se da se može raspolagati
za proizvodnju bioplina samo 1/4 ukupnog stajskog
gnojiva, zbog toga što domaće životinje nisu stalno
u zatvorenom prostoru i što se ne može koristiti u
gospodarstvima koja imaju 1–3 životinje.


131.728


95.287


2.310


8.631


6.582


244.538


Uzimajući ove razloge u obzir, godišnje količine
ukupnog stajskog gnojiva u nas iznose 381,480.000 t. Iz
ove količine biomase (organskog otpada u stočarstvu)
može se dobiti ukupno 244.538 t godišnje ekvivalentnih
vrijednosti nafte. Slične vrijednosti ekvivalenata nafte u
t/godišnje, za Hrvatsku dobio je i Kr a l i k (2007).