DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 103     <-- 103 -->        PDF

ZAPISNIK
2. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-a,
održane 2. 10. 2008 god. u šumariji Sinj UŠP Split


Nazočni: Dalibor Bakran, dipl. ing., dr. sc. Miroslav
Benko, Davor Beljan, dipl. ing., Stjepan Blažičević dipl.
ing., mr. sc. Miroslav Brnica, mr. sc. Zoran Đurđević,
prof. dr. sc. Milan Glavaš, Dubravko Hodak, dipl ing.,
Hranislav Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević,
Čedo Križmanić, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić,
akademik Slavko Matić, Dragomir Pfeifer, dipl.
ing., Krunoslav Szabo, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Ivica
Tikvić, Oliver Vlainić, dip. ing., Zdravko Vukelić, dipl.
ing., mr. sc. Josip Dundović, dr. sc. Vlado Topić, Ilija
Gregurević, dipl. ing., mr. sc. Josip Maradin, dipl. ing.,
Damir Delač, dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Ispričani: Davor Butorac, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica
Grbac, mr. sc. Josip Malnar, Ivan Matasin, dipl. ing.,
Vlatko Petrović, dipl. ing., prof. dr. sc. Branimir Prpić,
Emilija Seidl, dipl. ing., Dražen Štrković, dipl. ing.,
Branko Trifunović dipl. ing.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević pozdravio
je sve nazočne, a posebno se zahvalio domaćinima na
čelu s voditeljem UŠP Split Ivanom Melvanom, dipl.
ing., koji je nakon toga prigodnim govorom izrazio
dobrodošlicu.


Utvrdivši kvorum, predsjednik mr. sc. Jurjević predložio
je sljedeći:


Dnevni red:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a (Zapisnik je objavljen u ŠL 3–4/2008.)
2.
Obavijesti
3.
Aktualna problematika
4.
Izvješće o izvršenju financijskoga plana za prvo polugodište
2008. godine
5.
Šumarski list i ostale publikacije
6.
Rasprava po izvješćima i zaključci
7.
Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad 1. Na Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a koji je objavljen u Šumarskom listu 3–4/2008.
nije nitko imao primjedbu.
Ad 2.


Ravnatelj Šumarskog instituta Jastrebarsko, dr. sc
Miroslav Benko izvijestio je o novostima vezanim
za Institut. Otvoreni su istraživačkih centri Šumarskoga
instituta i to:

Israživački centar za nizinske šume, sa sjedištem
u Vinkovcima

Israživački centar za urbane i privatne šume,
sa sjedištem u Varaždinu

Israživački centar za opće korisne funkcije
šuma, sa sjedištem u Pazinu
U dogledno vrijeme planira se otvoriti jošIsraživački centar za planinske šume, sa sjedištem
u Delnicama

Israživački centar za šumske požare – u Dalmaciji
Otvaranje istraživački centara trebalo bi donijeti
niz koristi kao što su:

intenzivnija istraživanja pojedinih šumskih
područja,

izravna aplikacija rezultata,

smanjenje troškova po jedinici rezultata,

veća iskoristivost uloženih sredstava,

aktiviranje regionalnih fondova,

zapošljavanje mladih izvrsnika,

zaustavljanje odliva mozgova,

područni razvoj,

poboljšanje demografske strukture,

smanjenje pritiska na Zagreb i okolicu,

aktiviranje više institucionalnoga participiranja.
Svaki Istraživački centar zapošljavao bi pet djelatnika,
i to četiri istraživača od kojih je jedan
voditelj centra i jednog administratora.
Dr. sc. Miroslav Benko izvijestio je i o primanju
hrvatske u članstvo OECD-a (Organisation for economic
cooperation and development) zahvaljujući
kojem će hrvatska šumarska praksa ravnopravno
sudjelovati u prometu sadnog materijala sa zemljama
članicama Europske unije. Izvijestio je o otvaranju
Područnog ureda Europskog istraživačkog
centra u Varaždinu, i o potvrdnom odgovoru Vlade
na prijedlog da se Šumarski institut Jastrebarsko
preimenuje u Hrvatski šumarski institut.


Akademik Slavko Matić upoznao je skup sa Znanstvenim
savjetovanjem Šume hrasta lužnjaka u
promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima,
koje su 25–26. rujna 2008. godine organizirali
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno
vijeće za poljoprivredu i šumarstvo – Sekcija
za šumarstvo i Centar za znastveni rad Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti Vinkovci. Više o
tome možete pročitati u broju 9–10 Šumarskoga
lista.


Akademik Matić predstavio je monografiju Floodplain
forests of the temperate zone of Europe
(Poplavne šume europskog umjerenog pojasa).
Javna prezentacija Znanstvene monografije održati
će se 22. listopada 2008. godine u prostorijama Hrvatskoga
šumarskoga društva, o čemu ćemo izvjestiti
također u broju 9–10 Šumarskoga lista.


Izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić zahvalio je na podršci
Hrvatskoga šumarskoga društva pri njegovom
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 104     <-- 104 -->        PDF

imenovanju u Saborski odbor za očuvanje okoliša
te izvijestio skup o aktivnostima tog odbora.
Iz Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobili
smo obavijest o imenovanju izv. prof. dr. sc.
Andrije Bognera za dekana fakulteta u mandatnom
razdoblju 2008/2009. i 2009/2010. godine.
Dužnost prodekana obavljat će:
izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić, prodekan Šumarskog
odsjeka
doc. dr. sc. Vladimir Jambreković, prodekan drvnotehnološkog
odsjeka
doc. dr. sc. Tibor Pentek, prodekan za međunarodnu
suradnju
izv. prof. dr. sc. Radovan Despot, prodekan za znanstveno-
istraživački rad
Predsjednik mr. sc. Jurjević čestitao im je na imenovanju,
posebice članu UO HŠD-a izv. prof. dr. sc.
Josipu Margaletiću.


Tajnik Hrvatskoga šumarskoga društva Damir Delač
izvijestio je o velikom priznanju našim kolegama šumarima.
Povodom 22. svibnja, Međunarodnog dana
biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj,
već treću godinu Ministarstvo kulture Republike
Hrvatske dodjeljuje nagradu “Ivo Horvat”. Nagrada
se dodjeljuje za izvanredna dostignuća u području
zaštite prirode. Nagrada se sastoji od povelje i
plakete te novčanog iznosa. Na povelji je ugraviran
lik poznatog znanstvenika-prirodoslovca Ive Horvata
s jedne i znak Ministarstva kulture Republike Hrvatske
s druge strane, rad akademskoga kipara Damira
Matašića. Ovogodišnju nagradu primili su naši
kolege: Miho Miljanić, dipl. ing. šumarstva za životno
djelo na poslovima zaštite prirode i Marijan Grubešić,
izv. prof. dr. sc. za izvanredna dostignuća u
području zaštite prirode u 2007. godini.
Nagrade im je 21. svibnja 2008. godine u Hrvatskom
državnom arhivu u Zagrebu uručio ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić. Tom prilikom ministar je
istaknuo da ta nagrada potiče izvrsnost u području
zaštite prirode, te čestitao dobitnicima nagrade, a sudionicima
svečanosti Međunarodni dan biološke
raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.
Delegacija Hrvatskoga šumarskoga društva koju su
činili Dundović, Jakovac i Delač sudjelovala je na
susretu Eurospkih šumarskih društava u Beču
25–26. rujna 2008. godine. Više o tome možete
pročitati u Šumarskom listu br. 9–10.
Međunarodno savjetovanje “izazovi u šumarstvu i
u drvnoj tehnologiji u 21. stoljeću” održat će se u
organizaciji Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
u Zagrebu 16. listopada 2008. godine. Savjetovanje
se organizira povodom 110. godišnjice utemeljenja
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Naime, 20. listopada 1898. otvorena je Šumarska
akademija pri Mudroslovnom fakultetu Sveuči


lišta u Zagrebu, čime je šumarska nastava u hrvatskoj
dobila sveučilišni status.
I ovo izvješće sa Simpozija bit će objavljeno u
Šumarskom listu.


Europski tjedan šuma 2008. naglašava doprinos
europskih šuma pri ublažavanju klimatskih
promjena, opskrbi drvom i obnovljivom energijom,
osiguravanju zaliha pitke vode i zaštiti
našeg koliša.
Na 5. Ministarskoj konferenciji o zaštiti šuma u
Europi "Šume za kvalitetu života" koja je održana
od 5. do 7. studenog 2007. godine u Varšavi, ministri
odgovorni za šume iz 46 europskih zemalja proglasili
su tjedan od 20. do 24. listopada 2008. godine
Europskim tjednom šuma, te su ga zajednički
organizirali Europska komisija, Organizacija Ujedinjenih
naroda za poljoprivredu i hranu (FAO),
Ministarska konferencija o zaštiti šuma u Europi
(MCPFE) i Europska ekonomska komisija Ujedinjenih
naroda (UNECE) u bliskoj suradnji s Predsjedništvom
Vijeća Europske Unije – Francuskom.
Europski tjedan šuma bit će okosnica nizu manifestacija
u Europi. Na regionalnoj razini, tjedan će biti
obilježen u Rimu i Bruxellesu, a niz događaja na
nacionalnoj i lokalnoj razini održat će se u zemljama
diljem Europe.
Ciljevi
Ciljevi Europskog tjedna šuma su:naglasiti značaj šuma i šumarskog sektora i njihovog
doprinosa razvoju europskog gospodarstva i
društva,

podići javnu svijest o važnom doprinosu šuma pri
ublažavanju klimatskih promjena, opskrbi pitkom
vodom i zaštiti okoliša,

uključiti druge sektore u zajednički dijalog o pitanjima
vezanima za šume.
Glavne poruke
Europske šume obogaćuju naše živote i pomažu
spašavanju planeta;šume pokrivaju 44 % europskog kopna i nastavljaju
se širiti,


šume se bore protiv klimatskih promjena kontinuiranim
upijanjem i skladištenjem opasnih stakleničkih
plinova,


u današnjoj promijenjenoj klimi, drvo, naš najstariji
obnovljivi izvor materijala i energije, još uvijek
je pametan izbor, čak i u 21. stoljeću,


ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Europski tjedan šuma ima cilj poboljšati razumijevanje
važnosti naših šuma i vrijednosti njihovog
korištenja.
Površina šuma u Europi povećala se za 13 milijuna
hektara u zadnjih 15 godina. To je površina otprilike
jednaka veličini Grčke ili više od milijun nogometnih
igrališta svake godine.
Šume kojima se održivo gospodari obogaćuju naše
živote i okoliš na mnogo načina. One stabiliziraju
naša tla, pružaju stanište našem biljnom i životinjskom
svijetu, pročišćuju naš zrak i vodu, vežu stakleničke
plinove, stvaraju prihod i radna mjesta i
pružaju nam zdrav prostor za odmor i igru. Održivo
gospodarenje šumama znači korištenje šumama bez
da ih se umanjuje. Europske šume istodobno proizvode
sve veće količine obnovljive i pouzdane sirovine
za gradnju, namještaj, energiju, papir i nebrojene
druge svakodnevne uporabne vrijednosti. Drvna
zaliha u Europskim šumama raste za oko 360 milijuna
m3 godišnje, dok se trenutno sječe samo dvije
trećine tog iznosa.
Izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić najavio je, kao prilog
Ekološke sekcije HŠD-a obilježavanju Tjedna
europsih šuma, stručnu ekskurziju u Istru s temom
tartufa.
Hrvatska gospodarska komora nastavlja podupirati
drvni sektor putem udruženja u kojem okuplja vodeće
tvrtke za preradu drva i proizvodnju namještaja.
Upravo prema njihovim težnjama pokrenut je
projekt “Drvo je prvo”, s ciljem povećanja uporabe
drva i jačanja konkurentnosti domaćih prerađivača
drva.
Ciljevi projekta:
povećanje uporabe drva (u graditeljstvu, u kućanstvima,
u javnoj nabavi itd...),
podizanje svijesti o uporabi drva i održivom gospodarenju
šumama,
povećanje broja finalnih proizvoda od drveta,
prilagodba normama i regulativi EU,
racionalizacija korištenja energije.


Prof. dr sc. Milan Glavaš predstavio je nedavno iz
tiska izašlo djelo njemačkih autora prevedeno na
naš jezik, o čemu je izvijestio u Šumarskom listu
broj 3–4/2008. Sveučilišni priručnik Bolesti i štetnici
urbanog drveća je prvo djelo ovakvoga tipa
kojeg su stvorili naši autori u suradnji s austrijskim
kolegama. Šumarski institut Jastrebarsko i Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod spomenutim
su naslovom izdali sveučilišni priručnik. Tisak je
obavilo poduzeće Denona d.o.o. Zagreb. Autori priručnika
su Christian Tomiczek, Thomas Cech, Hannes
Krehan i Bernhard Perny iz Beča (Savezni šumarski
institut – Forschungszentrum für Wald,
BFW), Danko Diminić, Boris Hrašovec (Šumarski
fakultet u Zagrebu) i Milan Pernek (Šumarski insti


tut Jastrebarsko). Recenziju su obavili Milan
Glavaš – Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Miroslav Harapin (u mirovini) – Šumarski institut u
Jastrebarskom i Maja Jurc – Biotehniška fakulteta u
Ljubljani. Priručnik je opsega 382 stranice na kojima
je uz hrvatski tekst otisnuto 760 slika.
Profesor Glavaš najavio je nedavno iz tiska izašlu
knjigu Vodič kroz Velebitski botanički vrt. Nakladnik
je Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni
Velebit, a tisak je obavio Topograf d.o.o. u Velikoj
Gorici. Vodič je uvezan spiralno, a obuhvaća 364
stranice. Autori su Vlatko Skorup, dipl. ing. šum.,
dr. sc. Sanja Kovačić, dr. sc. Dario Kremer i Darko
Mihelj, dipl. ing. biologije.
U tijeku su pripreme za nastup hrvatskih šumara na
EFNS natjecanju 8–15. veljače 2009. u Donovaly-u
u Slovačkoj. Isto tako u tijeku su dogovori s Ministarstvom
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva u vezi prihvaćanja pokroviteljstva
nad EFNS natjecanju 2012. godine, kada bi Hrvatska
trebala biti domaćin.
Po završetku građevinskih radova na izradi dvorišnog
pročelja i dvorišta zgrade Šumarskoga doma
napravljena je okončana situacija:
ugovorna vrijednost radova iznosila je
1.255.011,20 kn ili s PDV-om 1.531.113,60 kn,
zbog izmjene prvotnog projekta napravljeni su izvantroškovnički
radovi u iznosu od 251.928,48 kn,
po ugovornoj vrijednosti radova dužni smo platiti
izvođaču još 187.000,00 kn,
za izvantroškovničke radove napravit će se aneks
ugovora.
Projekt digitalizacije Šumarskoga lista priveden je
kraju i svi brojevi su dostupni na Web stranicama
HŠD-a.
Predsjednik sekcije HŠD-a, Hrvatske udruge za
biomasu, mr. sc. Josip Dundović, podnio je izvješće


o aktivnostima Hrvatske udruge za biomasu, Sekcija
HŠD za I. polugodište 2008. godine;
15 – 19. 1. 2008, Austrija, Graz, 2. Srednje-europska
konferencija o biomasi, oko 1000 sudionika iz
50 zemalja Europe i Svijeta, Gradečka deklaracija
(sudionik, mr. sc. Josip Dundović, predsjednik Hrvatske
udruge za biomasu HŠD);
6. i 7. 2. 2008, Austrija Güssing i Güttenbach, posjet
delegacije Grada Našica Europskom centru za
obnovljivu energiju Güssing i CTS Güttenbach (mr.
Krešimir Žagar, gradonačelnik, Vlado Keglević,
dipl. ing. šum., upravitelj Šumarije Našice i mr. sc.
Josip Dundović);
11. 2. 2008, Obiteljski radio Zagreb, prilog o biomasi
kao energentu (mr. sc. Josip Dundović);
14. 2. 2008, Snimanje studijske emisije “NOVI
PRAVAC” na Kapital Network televiziji na temu:
“Energetska uporaba šumske biomase u RH” (mr.


ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 106     <-- 106 -->        PDF

sc. Josip Dundović, dr. sc. Nikola Čupin, "OKIT"
d.o.o., Zagreb i Zlatko Benković, dipl. ing.,
MRRŠVG RH)


25. 2. 2008, Varaždin, hotel “Turist”, HGK Županijska
komora Varaždin, Međunarodno stručno savjetovanje
“Obnovljive energije”, koje financira njemačka
pokrajina Rheinland Pfalz. Referat: “Iskorišćivanje
šumske biomase u Hrvatskoj – stanje i perspektive”
mr. sc. Josip Dundović (56 sudionika iz Hrvatske,
Njemačke, BiH, Srbije i Albanije);
13. 3. 2008, Zagreb, Austrijski ured za vanjsku trgovinu,
Veleposlanstvo Republike Austrije; Informativni
sastanak: Biomasa i OIE u Hrvatskoj, Izvješće
za 2007. i Plan za 2008. (dr. Christian, Brawenz,
mag. Thomas Glück, mr. sc. Josip Dundović, Željko
Sučić, dipl. ing., “Šumska biomasa” d.o.o., Dijana
Ognjen i Tomislav Virkes HEP, OIE d.o.o.);
14. 3. 2008, Požega, HGK Županijska komora Požega,
Stručni skup na temu: Obnovljivi izvori energije
i posjet SPIN VALIS d.d., Požega, Referat: “Iskorištavanje
šumske biomase u RH – stanje i perspektive”,
mr. sc. Josip Dundović (40-tak sudionika)
15. 4. 2008, Valpovo, Šumarija Valpovo, HŠD
Ogranak Osijek: “Iskorištavanje šumske biomase u
RH – stanje i perspektive”, mr. sc. Josip Dundović
(50-tak sudionika);
20. 5. 2008, Varaždin, hotel “Turist”, Poslovni susret
austrijskih i hrvatskih gospodarstvenika, Alternativna
energija – bioplin, biomasa, solarna energija, u organizaciji
Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu i HGK
Županijska komora Varaždin (preko 80 sudionika);
5. 6. 2008, Gospić, Kulturno-informacijski centar
Gospić, Poslovni susret austrijskih i hrvatskih gospodarstvenika,
Alternativna energija – biomasa u
organizaciji Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu,
Referat: “Energetsko korištenje šumske biomase u
RH – potencijali i perspektive”, mr.sc. Josip Dundović
(60-tak sudionika);
12. i 13. 6. 2008, Slovenija, Ljubljana, dvorana Državnog
parlamenta Republike Slovenije, 9. međunarodna
konferencija SLOBIOM 2008. Ekološka
poljoprivreda i zdrava hrana, obnovljiva energija i
sirovine s niskom emisijom CO2; Referat: “Energija
iz šumske biomase, potencijal i perspektive u Hrvatskoj
”, mr. sc. Josip Dundović (oko 100 sudionika
iz Hrvatske, Austrije, Italije, Mađarske, Njemačke
i Slovenije);
17. 6. 2008, Zagreb, Novinarski dom, 112. redovita
godišnja skupština Hrvatskog šumarskog društva,
Stručna tema Skupštine: “Obnovljivi izvori energije
u RH – Energetska uporaba šumske biomase” –
“Raspoložive poljoprivredne i šumske površine za
proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj” (prof. dr. sc.
Franjo Tomić, prof. dr. sc. Tajana Krička i akademik
Slavko Matić);
“Energija iz šumske biomase potencijali i perspektive
u Hrvatskoj” (mr. sc. Josip Dundović);
“Suradnja Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskih šuma
u korištenju šumske biomase kao obnovljivog
energenta” (dr. sc. Zoran Stanić i Željko Sučić, dipl.
ing. šum.) (oko 100 sudionika).


Ad 3.
Predsjednik mr. sc. Jurjević predložio je da Upravni
odbor Hrvatskoga šumarskoga društva, kao kadidate
za predsjednike sekcija predloži Skupštini HŠD-a
ljude koji su dali inicijativu za osnivanjem sekcija, i
to prof. dr. sc. Milana Glavaša za predsjednika Sekcije
za zaštitu šuma i izv. prof. dr. sc. Ivicu Tikvića za
predsjednika Ekološke sekcije HŠD-a. Prijedlog je
jednoglasno usvojen.
Prema Statutu HŠD-a Upravni odbor HŠD-a sastoji
se od predsjednika ogranaka HŠD-a, predsjednika
Akademije šumarskih znanosti, predstavnika Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnika
Šumarskoga instituta Jastrebarsko, Glavnog
urednika Šumarskog lista i jednog uglednog
predstavnika šumarske struke. Predloženo je da u
Upravni odbor HŠD-a uđe i jedan predstavnik Ministarstva
regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog
gospodarstva. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Vezavši se na izvješće akademika Matića sa Znanstvenog
savjetovanja Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim
stanišnim i gospodarskim uvjetima, u
kojemu on govori o sušenju s obzirom na promijenjene
stanišne uvjete hrasta lužnjaka u nizinskim
šumama te jele i smreke u prebornim šumama,
predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević predlaže da se
jedna od nadolazećih sjednica Upravnog i Nadzornog
odbora organizira kao tematska s temom Općekorisne
funkcije šuma i trošenje sredstava OKFŠ-a.
Tema je aktualna s obzirom na stanje naših šuma
koje zahtijevaju povećana financijska ulaganja i sve


češće povike iz redova privrednika na izdvajanja za
općekorisne funkcije šuma.
Predloženo je da se promijene neki iznosi autorskih


honorara, recenzija i naknada za Glavnog i Tehničkog
urednika Šumarskoga lista:
honorar za naslovnu sliku na koricama Šumarskoga
lista povisuje se s 300 kn na 400 kn,
naknada recenzentima povisuje se s 350 kn na 500 kn
po recenziji,
naknada za Glavnog urednika povisuje se s 35 kn na
45 kn po stranici,
naknada za Tehničkog urednika povisuje se s 25 kn
na 35 kn po stranici,
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.


Mr. sc Josip Dundović predložio je da Sekcija HŠD-a,
Hrvatska udruga za biomasu, uputi Vladi republike
Hrvatske poziv za izradu Nove energetske strategije
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 107     <-- 107 -->        PDF

R.H. do 2020. godine koja bi se temeljila, prema Osim toga predlaže dostaviti Vladi:
Gradečkoj deklaraciji 2008. godine, na tri načela:
– program rada Hrvatske udruge za biomasu za 2008.
uštedi energije,
godinu,
učinkovitom korištenju energije, – zaključke 112. Godišnje sjednice Skupštine HŠD-a,
korištenju obnovljivih izvora energije, kao što su;


– zaključke s 3. Hrvatskih dana biomase, održanih u
voda, vjetar, biomasa, solarna energija i geotermal-
Našicama 5. 9. 2008. i Park šumi Golubinjak 3. 10.
na energija.


2008. godine.
Novom europskom energetskom politikom E.U.
Ad 4.


predlaže:
20 % smanjiti emisiju CO2 u odnosu na 1991. godiVoditeljica
financijske službe HŠD-a Biserka Marnu,
ković, dipl. oec. iznijela je i obrazložila financijsko po20
% poboljšati energetsku učinkovitost, slovanje HŠD-a za prvo polugodište 2008. godine.


20 % povećati udio obnovljive energije u ukupnoj
potrošnji energije.


HRVATSKO ŠUMARSKODRUŠTVO S OGRANCIMA


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANAU RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJADO 30. LIPNJA 2008. GOD.


RB SADRŽAJ PLANIRANO OSTVARENO INDEX
A PRIHODI
1. Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa 550.000,00 289.126,56 52,57
2. Prihodi od dotacija i subvencija 280.000,00 86.015,00 30,72
3. Prihodi od zakupnina 1.860.000,00 1.022.375,35 54,97
4. Ostali prihodi 321.000,00 111.341,15 34,69
5. Prihodi od članarina, naknade (za pružanje usluga) i donacije 1.000.000,00 659.544,70 65,95
UKUPNI PRIHODI 4.011.000,00 2.168.402,76 54,06
B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 80.000,00 45.523,18 56,9
2. Potrošena energija 40.000,00 27.092,49 67,73
II TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 5.000,00 0,00 0,00
4. Usluge održavanja 500.000,00 251.241,15 50,25
5. Intelektualne i osobne usluge 250.000,00 132.393,54 52,96
6. Komunalne usluge
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr. )
310.000,00
550.000,00
151.799,06
187.007,52
48,97
34,00
III TROŠKOVI ZAZAPOSLENE
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 750.000,00 384.747,40 51,30
9. Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00 12.356,50 61,78


IV
TROŠKOVI POSLOVANJA– NEMATERIJALNI


10.
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 100.000,00 8.012,10 8,01
11.
Troškovi vanjskih suradnika 50.000,00 42.494,02 84,99
12.
Troškovi reprezentacije 500.000,00 350.937,79 70,19
13.
Premije osiguranja 20.000,00 15.969,89 79,85
14.
Bankovne usluge 15.000,00 7.893,53 52,62
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15.
Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 656.000,00 473.876,88 72,24
16.
Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 5.000,00 34.067,54 681,35
17.
Ostali nematerijalni troškovi 150.000,00 90.832,94 60,56
18.
Doprinosi i članarine 10.000,00 0,00 0,00
UKUPNI TROŠKOVI 4.011.000,00 2.216.245,53 55,25
UKUPNI PRIHODI 4.011.000,00 2.168.402,76 54,06
UKUPNI TROŠKOVI
4.011.000,00 2.216.245,53 55,25
0,00 -47.842,77
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Ad. 5.


Umjesto Glavnog urednika Šumarskoga lista prof.
Prpića izvješće je podnio Tehnički urednik Hranislav
Jakovac, dipl. ing.


Tijekom 2008. godine tiskana su 4 dvobroja “Šumarskoga
lista” u kojima je objavljeno 13 znanstvenih
i 10 stručnih radova, a obuhvaćene su i sve uobičajene
rubrike koje inače čine sadržaj “Šumarskoga lista”.


U dvobroju 5–6 donesen je Zapisnik godišnje skupštine
Hrvatskoga šumarskoga društva u kojemu su predsjednik
mr. sc. Petar Jurjević i tajnik Damir Delač, dipl. ing.
prikazali sve aktivnosti koje su bile predmet djelovanja
tijekom 2008. godine. Obilježena je 110. godišnjica izgradnje
Šumarskoga doma i otvorenje uređenoga dvorišnoga
prostora Doma, što je svojim kvalitetnim i estetskim
izgledom oduševilo nazočne članove Skupštine.


Tijekom Skupštine posebnu pozornost privukla je
stručna tema: “Obnovljivi izvori energije u Republici
Hrvatskoj s posebnim osvrtom na energetsku uporabu
šumske biomase. Tomić, Krička i Matić iznijeli su referat
pod naslovom: “Raspoložive poljoprivredne i šumske
površine za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj”,
Dundović iznosi članak: “Energija iz šumske biomase
potencijal i perspektive u Hrvatskoj”, Stanić govori o
suradnji Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskih šuma o
korištenju šumske biomase kao obnovljivoga energenta,
dok Sučić obrazlaže “Profil šumske biomase”.


U okviru Skupštine prikazano je i 10-godišnje sudjelovanje
hrvatske EFNS ekipe na ovim susretima i
natjecanjima europskih šumara. Sudionicima su uručena
i prigodna priznanja.


Od broja 1–2/2008. godine Šumarski list ima elektroničko
izdanje na hrvatskom i engleskom jeziku, koje
obihvaća naslovnu stranicu, riječ glavnoga urednika,
sažetke znanstvenih i stručnih članaka i upute autorima,
što je djelo kolege Branka Meštrića, inače urednika
Informatike “Šumarskoga lista”


Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Damir Delač, dipl. ing. šum., v. r.


Prema obavijesti Thompson Scientific iz Philadephije
u USA, članci u “Šumarskom listu” indeksirani
su od dvobroja 1–2/2008 kao Science Citation
Indeks Expaded i Journal Citation Reports, što
predstavlja najvišu kategoriju ocjene znanstvenoga
rada (kao CC).


Izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić u ime svih nazočnih,
a posebice znanstvenika, čestitao je Uređivačkom
odboru časopisa na ovom izuzetnom uspjehu, koji će
potaći posebice mlade znanstvenike i znanstvene novake
na objavljivanje u Šumarskom listu.


Ad. 6.
Nakon svih izvješća i rasprave jednoglasno je
zaključeno:
a) usvaja se financijsko izvješće za prvo polugodište
2008. godine,
b) usvaja se izvješće za Šumarski list i ostale publikacije,
c) usvajaju se prijedlozi iz rasprave.


Ad. 7.


Tajnik Damir Delač, dipl. ing. izvijestio je o pokušaju
agronoma da u Saborsku proceduru uvedu Zakon
o poljoprivrednoj komori, kojom se između ostaloga
predviđa prisvajanje privatnih šumoposjednika
u istu. Konkretno, time bi i Šumarska savjetodavna
služba prešla u nadležnost poljoprivrede. Na
sreću taj prijedlog nije ušao u Saborsku proceduru.


Hranislav Jakovac, dipl. ing. rekao je da je bit stvari
u tome da se Hrvatska komora inženjera šumarstva
i drvne tehnologije izbori za radove, bili oni u državnim
ili u privatnim šumama, i u svim drugim poslovima
vezanim za šumarstvo, te da njih obavljaju
ovlašteni i licencirani šumarski stručnjaci.
Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Petar Jurjević, v. r.