DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
UDK 630* 114.2 + 116 (001)


STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA1


SOIL CONDITION IN MICRODEPRESSIONS OF ŽUTICA FOREST


Nikola PERNAR*, Darko BAKŠIĆ*,
Vedranka BOBIĆ**, Ivan PERKOVIĆ*


SAŽETAK: Ovaj rad rezultat je istraživanja provedenih u polivalentnom
šumskom ekosustavu u središnjoj Posavini, na rubu Parka prirode Lonjsko
polje. Šuma Žutica je vrlo vrijedan šumsko gospodarski kompleks, retencijsko
područje za visoke vode rijeke Save, te u većem dijelu i naftno-plinsko polje.


U posljednjih 30-40 godina u ovoj šumi dolazi do pojedinačnog i skupinastog
fiziološkog slabljenja i propadanja stabala, ponajprije hrasta lužnjaka.
Ove pojave prepoznaju se kao rezultat poremećene ekološke ravnoteže, a
povezuje ih se s intenziviranjem gospodarskih aktivnosti na ovom prostoru tijekom
navedenog razdoblja.


Naša istraživanja postavili smo u funkciju determinacije mogućih uzroka
takvih pojava povezanih s kemijskim i biološkim stanjem tla. Usmjerili smo ih
u analizu i monitoring kemijskih i bioloških značajki površinskog dijela tla
najnižih lokaliteta (mikrodepresija). Istraživana je koncentracija fosfora i kalija
te elemenata u tragovima, zatim mineralnih ulja i ukupnih lipoidnih tvari
te mikrobiološka aktivnost.


Pokazalo se da tlo šume Žutica nije onečišćeno na većim površinama, te se
onečišćenje kao takvo ne dovodi u vezu sa propadanjem stabala na većim površinama.
Permanentni izvori onečišćenja na razini vrlo slabe opterećenosti
povezuju se sa saniranim isplačnim jamama, no oni se vjerojatno ne odražavaju
na širi prostor Žutice. Mikrobiološki parametri upućuju na populacije
adaptiranih mikroorganizama, koji su vrlo učinkoviti u biorazgradnji ulja na
takvim malim površinama.


Ključne riječi: šumsko tlo; onečišćenje tla, šuma Žutica.


UVOD – Introduction
Šuma Žutica je cjelovit šumski kompleks, s polivasoke
vode rijeke Save. U takvim složenim uvjetima
lentnim karakterom u kontekstu praktičnog gospodakorištenja
prostora, evidentirani su točkasti izvori onerenja
prostorom ovog dijela Lonjskog polja. Radi se o čišćenja tla u obliku propuštanja fluida iz naftovoda te
gospodarski vrlo vrijednom šumskom kompleksu, s druge strane pojedinačno i masovno propadanje stanaftno-
plinskom polju te retencijskom području za vi-bala šumskog drveća, što se nerijetko prepoznaje kao
posljedica onečišćenja tla.
prof. dr sc. Nikola Pemar ŠnpeniarŽsumfak.hrĆ,


Naša dosadašnja istraživanja u ovom specifičnom


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc dr. sc. Darko Bakšić ŠbaksicŽsumfak.hrĆ, šumskom kompleksu (P e r n a r & B a k š i ć 2006 (a),


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Pernar & Bakšić 2006 (b), Pernar et al. 2006)


Ivan Perković dipl. ing. šum. ŠperkovicŽsumfak.hrĆ,


upućuju na prisutnost onečišćenja u tlu na lokacijama


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dipl. ing. biol. Vedrana Bobić Švedranka.bobicŽina.hrĆ, sanirane isplačne jame te u depresijama. One se u tim
INA d.d. - Sektor istraživanja i razvoja ekološki najtežim ekološkim nišama šumskog ekosus


Rad je rezultat radu na projektu Istraživanje utjecaja ugljiko


tava u Žutici, periodički nakupljaju očito redistribuci


vodika na šumski ekosustav Žutice”, koji se realizira na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a financira ga INA d.o.o. jom tvari na cjelokupnom poplavnom prostoru.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 20     <-- 20 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
Hipoteza je da u uvjetima sezonskog poplavljivanja
distribucija štetnih tvari u šumi Žutica ima difuzni karakter,
gdje ključnu ulogu u njihovu premiještanju ima
poplavna voda. Ona u ovom slučaju ima ulogu otapala,
razrijeđivača i transportera, tako da je prisutna vrlo složena
dinamika tvari u prostoru. Pri tomu je, za sada,
potpuno nepoznato koliki je unos tvari poplavnom vodom
u takav ekosustav, u kojoj mjeri dolazi do sezonskog
premještanja tvari unutar šume Žutica i kakvo je
stanje tla mikrodepresija u Žutici, s obzirom na sadržaj
štetnih tvari (naftni ugljikovodici, teški metali) i mikrobne
populacije.


Pridobivanje sirove nafte vrlo često je povezano s
akcidentima u okolišu2. Na naftnim poljima u Kini čak
0,77–1,85 % sirove nafte dospijeva u tlo (X i o n g et al.
1997). Na naftnom polju na kojemu smo proveli ova istraživanja,
u proteklih 20-ak godina preko 90 % puknuća
dogodilo se na cjevovodima koji otpremaju “mokru
naftu”. To istovremeno govori i o agresivnosti bušotinskog
fluida (nafta – slojna voda – kiseli plinovi), ali i o
pojavi koja se najčešće naziva polucijom (O l d e m a n
et al. 1991). Sastav bušotinskog fluida ovisi o učešću
plinova i vode. Razlike su i u koncentarciji drugih tvari
koje mogu imati štetni utjecaj na okoliš. Tlo kontaminirano
organskim tvarima često ima i povišeni sadržaj kovina,
kao što su olovo, živa, arsen i cink (R o a n e and
K e l l o g g 1996, H i r n e r et al. 2000). U takvim slučajevima
može se smanjiti mikrobiološku raznolikost i tako
umanjiti potencijal mikrobne populacije za biorazgradnju
(D i e l s et al. 1991, B u r k h a r d t et al. 1993).


Veći broj studija pokazao je da promjene u aktivnostima
mikrobnih zajednica tla zbog promjena u okolišu
mogu imati dugotrajan utjecaj na funkcioniranje ekosustava
(K a m p l i c h e r et al. 1998, Z a k et al. 2000).


Tlo funkcionira kao kemijski i biološki filter koji
ublažava utjecaj organskih polutanata na biosferu.
Ovakva uloga realizira se kroz sorpciju i kroz biološku i
kemijsku degradaciju tvari (M c B r i d g e 1994). Za dugotrajno
zadržavanje polutanta u tlu važna je kemijska
sorpcija. Njegova reakcija na poluciju naftom ovisi o
teksturi, kemizmu i mikrobiološkim svojstvima (S a r k
a r et al. 2005). Kontaminirano tlo s druge strane izvor
je onečišćenja za podzemnu i površinsku vodu, te na taj
način i potencijalni kontaminant šireg područja. Takvo
tlo kao i tlo koje je pod stalnim pritiskom unosa raznorodnih
štetnih tvari, smanjene je plodnosti. To se može
manifestirati u obliku narušene vitalnosti drveća i njegova
sušenja, smanjenja broja biljnih vrsta (fitodiverzitet),
odnosno smanjenja općeg biodiverziteta, osobito u
populacijama mikroorganizama. Složenost bioloških,
kemijskih i biokemijskih procesa i uloga mikroorgani


zama u tim procesima, ali i u mehaničkom djelovanju
na tlo, izuzetno je velika. Mineralizacija organskih tvari
rezultira proizvodnjom CO2, fosfata, sulfata i nitrata
koje biomasa tla ponovno mobilizira, a djelomičnom
razgradnjom organske tvari i polimerizacijom više ili
manje složenih organskih radikala nastaje humus, koji
iako predstavlja tek nekoliko postotaka u sastavu tla,
zbog svoje koloidalne strukture povećava kapacitet tla
za zadržavanje vode te sudjeluje u formiranju agregata
s mineralima tla doprinoseći strukturi tla (L u i s et al.
2004). Na mehanička svojstva tla mikroorganizmi utječu
svojom biomasom (40–200 g m-2), kao i hifalnom
strukturom. (Dighton and Koistra 1993, Thorn
1997). Također bakterije i gljive proizvode različite
ekstracelularne spojeve, kao što su koloidni polisaharidi
koji “lijepe” čestice tla i sudjeluju u stvaranju agregata
(R i l l i g et al. 2002).


Uvidom u karakter akcidenata povezanih s pridobivanjem
nafte u šumi Žutica (Trupčević 2006), pokazalo
se da se radilo o propuštanjima fluida3 od po nekoliko
m3 (npr. 1–3 m3), izuzev jednog akcidenta iz
1985. god, kada je ispušteno 300 m3.


Nakon akcidenata redovito je provođena sanacija
terena koja se sastojala u iskopu i odvozu onečišćenog
tla, popravku cijevi i dovozu čistog tla pomiješanog s
pijeskom i živim vapnom. Naftni ugljikovodici imaju
dva glavna načina djelovanja na autohtonu mikrobnu
zajednicu. Za dio mikroorganizama su toksični, a dio
mikrobne populacije može koristiti komponente ugljikovodika
kao izvor energije i ugljika. Rezultat je mikrobna
zajednica u kojoj se povećava broj mikroorganizama
koji mogu koristiti ugljikovodike a smanjuje broj
osjetljivih vrsta. (A t l a s 1984, B o b i ć et al. 1989).


Ovisno o količini i značajkama bušotinskog fluida,
odvija se i njegova biorazgradnja. Biorazgradnja u površinskom
dijelu tla odvija se u pretežito aerobnim uvjetima.
U anaerobnim uvjetima ona teče vrlo sporo (C a sella
& Payne 1996, Rieser-Roberts 1998), a
pokazalo se da su pojedine komponente nafte rezistentne
na anaerobnu degradaciju (A l e x a n d e r 1994).


Opadanje količina naftnih ugljikovodika osobito je
izraženo neposredno nakon akcidenta (Berry & Burt
o n 1997, Delille & Pelletier 2002, Chaineau
2003). To je primarno poslijedica brzog hlapljenja ugljikovodika
kratkih lanaca (kratkolančani n-parafini koji su i najtoksičniji zbog njihove vodotopivosti
(Klug and Markovetz 1971).


Kad se radi o šumi Žutica, posebni status u naftnom
polju imaju sanirane isplačne jame koje su se prije koristile
kao deponije isplake, koja se producira prilikom
bušenja (R u k a v i n a et al. 1990). Takve sanirane de-


U najširem smislu sirovu naftu predstavlja već i bušotinski fluid (“mokra nafta”), koji se nakon odplinjavanja i dehidracije (“suha nafta”)
transportira do rafinerija.


U ispuštenom fluidu prevladavala je slana voda - 50 do 90 %.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 21     <-- 21 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
ponije i dalje predstavljaju latentne crne točke, odnosno
potencijalne izvore onečišćenja tla. Isplačne jamezbog poplavnog vodnog režima šume Žutica moguutjecati na mikrobnu zajednicu tla. Ispitivnja toksičnosti
iskorištenih isplaka, odnosno nekih komponenti isplaka,
pokazala su da im toksičnost može biti izrazito


velika, a s druge strane, određene biorazgradive kom


ponente mogu povećati broj onih mikroorganizama koji
ih mogu koristiti (B o b i ć et al. 1990, 1993).


Šuma žutica je tipičan primjer polivalentnog ekosustava
s kojim se gospodari u šumarstvu, naftnoj industriji
i vodnom gospodarstvu. Ovo je retencijsko područje,
u koje se upuštaju visoke vode rijeke Save, paje na taj način i potencijalni (hipotetski) akumulatortvari koje se iz poplavne vode sedimentiraju ili na druge
načine zadržavaju u šumi. Podatke o unosu tvari poplavnim
vodama u ovo retencijsko područje ne nalazimo
u literaturi, i držimo da bi ih trebalo sustavno istražiti
i u drugim retencijskim područjima (Mokro polje,


MATERIJAL I METODEIstraživanja su provedena u šumi Žutica kraj IvanićGrada. To je istovremeno retencija za obranu od poplava,
kao i naftno polje s 275 bušotina, od čega je 165 aktivnih
(Pernar et al. 2006, Trupčević 2006).
Područje je valovita nizina (94,3–101 m n.v.) s izraženim
mikroreljefom, (lokalne mikrouzvisine i mikrodepresije
s visinskim razlikama najčešće manjim od1 m). Visina poplave dosiže kotu 98,4 (Vr b e k 1998),
a događa se većinom u travnju.
Cijelo područje prekriveno je kvartarnim sedimentima,
a u strukturi pedosfere izmjenjuju se hidromorfnatla. Najčešće su to pseudoglejevi i euglejevi, a u manjojmjeri zastupljeni su fluvisoli, deposoli te subakvalnatla (Vrbek 1998).
U klimatskom smislu ovo područje karakterizirasrednja godišnja temperatura zraka oko 11 °C, a srednja
godišnja količina oborina je 800–1100 mm.
Dominantna vrsta drveća je hrast lužnjak (Quercus


robur L.), koji je edifikator u nekoliko šumskih zajed


poljskim jasenom (Fraxinus angustifolia Vahl.). Najniže
položaje zauzima crna joha (Alnus glutinosa /L./
Gaertn.), a uz vodotoke i kanale zastupljeni su i vrbici.


Antropogeni i tehnogeni utjecaji na ovom prostoru
snažno su utjecali na sinekološke odnose u šumskom


nica, bilo s običnim grabom (Carpinus betulus L.) ili s


ekosustavu (B a š i ć et al. 1993). Mjestimično je prisut


no sušenje pojedinačnih stabala i grmlja, te propadanje
prizemnog rašća. Infrastrukturu predstavljaju sisaljke,
cjevovodi, mjerne i otpremne stanice, postrojenja za


Trstik, Zelenik itd.). Kad se radi o anomalijama u ekosustavu
povezanim sa štetnim tvarima, pretpostavljamo
da su ovdje najopterećenije mikrodepresije i neposredni
okoliš naftnih postrojenja.


Cilj ovog istraživanja je na pomno odabranim loka


4


cijama u šumi Žutica provesti monitoring tla, koji bi


obuhvatio i kemijske parametre površinskog dijela tla


(10 cm) – pH, ukupni dušik, fosfor i kalij, teški metali,


mjerenje ugljikovodika u zraku tla do 50 cm dubine,
mikrobiološka ispitivanja površinskog dijela tla (ukupni
aerobi) te mineralna ulja i ukupne lipoidne tvari.
Ovakva istraživanja omogućila bi dobivanje uvida u
prostornu distribuciju štetnih tvari u šumi Žutica na temelju
najgorih slučajeva (kad se izuzmu točkasta onečišćenja,
koja su precizno evidentirana i rutinski sanirana)
te njihovu povezanost s poplavnom vodom, parametrima
biološke aktivnosti (aerobni mikrobi, sitni
glodavci, divljač) te florističkim značajkama u sloju
prizemnog rašća.


– Material and methods
(sanirane isplačne jame i središnja deponija) te uredske
i servisne zgrade. Poseban štetni utjecaj pripisuje se
sporom otjecanju poplavne vode zbog guste mreže
prometnica (Vrbek 1998).
Za ovo istraživanje od dvadesetak razmatranih lokacija,
selekcijom je odabrano 14 (sl. 1). Kriteriji su bili,
u skladu s postavljenim hipotezama, da se radi o mikrodepresijama,
da su obuhvaćeni lokaliteti s izljevom
bušotinskog fluida, da su obuhvaćeni lokaliteti s fiziološkom
depresijom drveća manifestiranom u obliku izražene
defolijacije i sušenja stabala, te da je obuhvaćen
što veći prostor šume Žutica.
Nakon uspostave (definiranje pozicija i obilježavanje)
lokacija, tijekom svibnja, lipnja i studenog 2007 godine
obavili smo terenska istraživanja. Na svakoj lokaciji
u dva navrata (svibanj i studeni) sastavljeni su kompozitni
uzorci iz 9 pojedinačnih, raspoređenih u radijusu od
5 m oko oznake točke, iz dubine 0–10 cm. Uzorci su uzimani
PVC sondom (sl. 2). Isto tako uzeti su na svakoj


točki uzorci za mikrobiološke parametre, te uzorci tla u


valjcima, radi određivanja fizikalnih parametara.


Na istim lokacijama obavili smo i jednokratno mjerenje
ugljikovodika u zraku tla (sl. 3). Na svakoj lokaciji
izvršeno je barem dva mjerenja. Razmaci između
pozicija mjerenja iznosili su oko 5 metara. Ukupni broj
mjerenja obuhvaćen ovim istraživanjem iznosi 31.


Mjerenje je izvršeno na dubini od 50 cm.


Na svim lokacijama izvršeno je i mjerenje fotoionizacijskim
i infracrvenim detektorom. Fotoionizacijski


dehidraciju, neaktivne bušotine, prometnice, deponije detektor mjerio je u standardnom modu (donja granica 4 Lokacije su izabrane na temelju rezultata i zaključaka ranije provedenih istraživanja (Pernar & Bakšić 2006 (a), Pernar & Bakšić 2006
(b), Pernar et al. 2006).
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 22     <-- 22 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
Slika 1. Raspored točaka za motrenje tla u šumi Žutica
Figure 1 Distribution of soil monitoring points in Žutica Forest


detekcije: 0,1 ppm; gornja granica detekcije 3000 ppm). metala, mineralna ulja i ukupne lipoidne tvari, te su uzeDonje
granice detekcije za CO2, metan i ukupne ugljiti
uzorci za mikrobiološku analizu. Uzorkovano je u dukovodike
iznose 20 ppm, a gornje granice 300 000 ppm. bini 0–10 cm, uzorci su stavljeni u sterilne staklene poNa
uzorcima tla jednokratno su određeni fizikalni sude te u laboratoriju prije pokusa držani na +4 °C.
parametri, a za oba uzorkovanja izmjerena je pH vrijedNacijepljeno
je izravno 1 g tla u tekuću hranjivu podnost,
koncentracija dušika, fosfora i kalija, zatim teških logu. Kao tekuće i čvrste podloge korišteni su hranjivi
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 23     <-- 23 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
Slika 2. Uzorkovanje tla za pripremu kompozitnih uzoraka
Figure 2 Soil sampling for composite sample preparation


bujon i mineralna podloga po Davisu (D a v i s , 1967).
Kao jedini izvor ugljika korištena je glukoza. Uzgoj je
vođen na 25 °C, u aeriranim uvjetima (150 rpm) i tijekom
14 dana praćen je nacijepljivanjem na čvrstu podlogu
istog sastava kao i tekuća kultura.


U cilju utvrđivanja sposobnosti autohtone mikrobne
populacije da razgrađuje ugljikovodike tekuća mineral-


Slika 3. Mjerenje ugljikovodika u zraku tla.
Figure 3 Hydrocarbon measurements in the soil air


na podloga nacijepljena je uzorkovanim tlom uz 1 % v/v
dizel goriva kao izvor ugljika, te su uzorci prvog i desetog
dana uzgoja ekstrahirani u tetraklorugljiku te analizirani
plinskokromatografskom analizom u cilju utvrđivanja
stupnja razgradnje ugljikovodika (sl. 8).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA – Research results and discussion


Površinski dio tla, koji je predmet monitoringa, navećini lokacija je ujednačene teksture. Radi se o glinastoj
ilovači ili lakoj glini, pri čemu značajno odstupajulokacije 3 i 9 (sl. 4). Na lokaciji 3, kao posljedica sanacije
nakon akcidenta 1985. godine, tlo je u površinskomdijelu pjeskovito (krupnopjeskovita ilovača), a na lokaciji
9 radi se o teškoj glini u mikrodepresiji u južnom dijelu
Žutice. Lokacije 10, 11, 12, 13 sličnog su granulometrijskog
sastava. To su lokacije smještene u jugoistočnom
dijelu Žutice, gdje se mikrodepresije očito nalaze
pod utjecajem istovjetnog hidrološkog režima.


Rezultati mjerenja pH vrijednosti u površinskom dijelu
tla pokazuju značajno odstupanje lokacije Z3 (sl.
4), što se također može objasniti kao posljedica sanacije
zemljišta nakon izljeva fluida (korištenje vapna). Zna


kovito je također odstupanje pH vrijednosti tla između
mjerenja, što se može pripisati prirodnoj anizotropnosti
(heterogenost plohe koja je utjecana lokalnim akcidentom
i sanacijom na vrlo maloj površini), utjecaju mikrobiološke
aktivnosti i razgradnje listinca te utjecajem alkalnih
tvari iz poplavne vode. Veliko odstupanje pH vrijednosti
na plohama 1 i 4 može se pripisati upravo heterogenosti
površinskog dijela tla, s obzirom da su svojevremeno
bile izložene manjem izljevu fluida i sanaciji.
Tako se raspon pH vrijednosti tla površinskih 10 cm
mjerene u suspenziji s vodom kreće između 5,5 i 7,6. To
je izrazito velik raspon, kad se zna da se radi ravničar


skom i geološki relativno homogenom području.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 24     <-- 24 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
100,0
90,0


70,0


60,0 1
M 50.0
S


40,0
J0,0
20,0


10.0


llBii S


0.0 J
Zl 21 Zi u 15 Z6 Z7 28


Slika 4. Tekstura tla po lokacijama.
Figure 4 Soil texture by location


8,00


7,50 AĐ


K


7Č00


ČĐĐ


KP 2,0-0.2 mm
1
1
SPO,2-0.02mm
Pa.a2-0.0a2mm
Z9 ZlO Zli Z12 Z13 Z14


A Đ


xA /N


7 N?Č._>ČAvy Č


6,00 NprČČ V


5,50


5,00
Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6


--16.05.2007. 6,00 6,43 7,47 6,39 6,20 5,52


--22.11.2007. 6,72 6,5J 7,68 7,J3 6,62 5,96


-*-15.05.200a 6,62 6,6 7,7 7,37 6,53 5,72


Slika 5. Reakcija tla po lokacijama.
Figure 5 Soil reaction by location


Sadržaj organskog ugljika u površinskom dijelu tla
kreće se između 29 i 100 g kg-1, a sadržaj ukupnog
dušika između 2,9 i 8,9 g kg-1. Ovi parametri također
upućuju na kemijsku anizotropnost površinskog dijela
tla, po čemu korespondiraju s indicijama donesenim na
temelju pH vrijednosti.


Očekivano, trendovi organskog ugljika i ukupnog
dušika dobro koreliraju. Najviše organskog ugljika i
ukupnog dušika ima na lokaciji 6. Radi se o mikrodepresiji
s dominacijom hidrofita u sloju prizemnog rašća
i visokom produkcijom lako razgradivog organskog
materijala. Nešto niže vrijednosti pokazale su lokacije
9, 11, 12 i 14 (sl. 6). Najniže vrijednosti za organski
ugljik i ukupni dušik pokazale su lokacije 3, 5 i 7, gdje
je sadržaj ugljika i dušika na 35–40 % od spomenutih
najviših vrijednosti.


Rezultati mjerenja prijenosnim multifunkcionalnim
instrumentom za mjerenje ugljikovodika u zraku tla


Z7 Z8 Z9 ZlO Zli Z12 Z13 Z14
5,83 5,81 5,93 6,46 5,68 6,04 6,76 6,29
5,89 6,28 6,65 7,03 6,31 6,37 7,17 6,74
5,74 6,47 6,33 632 6,12 6,36 7,14 6,67


pokazali su da su vrijednosti za metan i ukupne ugljikovodike
na svim točkama mjerenja bile ispod granica
detekcije. Koncentracije volatilnih organskih spojeva
mjerene fotoionizacijskim detektorom uglavnom su
bile ispod 1 mg/m3. Najviše vrijednosti zabilježene su
na lokaciji 7, no i to su vrlo niske koncentracije. Infracrveni
detektor nije zabilježio koncentracije naftnih
ugljikovodika iznad donje granice detekcije niti na
jednoj točki mjerenja.


Iz navedenog smo mogli zaključiti da na istraživanim
lokacijama nema značajnog onečišćenja ugljikovodicima
za izmjeru kojega bi ova metoda5 bila prihvatljiva.


Analitička procedura kod kontaminacije tla sirovom
naftom (crude oil) redovito uključuje determinaciju
teških kovina i naftnih ugljikovodika u tlu (A d e n i y i
& A f o l a b i 2002). Njihov negativni utjecaj odražava
se na biološke procese katalizirane mikroorganizmima.
Razlog tomu je reduciranje gustoće bakterijskih popula-


Ovu metodu testirali smo kao kontrolnu zbog relativno brzog mjerenja.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 25     <-- 25 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
Slika 6. Sadržaj organskog ugljika (TOC) i sadržaj ukupnog dušika (TN) po lokacijama
Figure 6 Organic carbon content (TOC) and total nitrogen content (TN) by location


cija, inhibicija razgradnje i mineralizacije organskih tvari
te opadanje stupnja mikorize (K o o m e n et al. 1990,
Chander et al. 1991, Roane & Kellogg 1996).


Glede sadržaja pojedinih elemenata u površinskom
dijelu tla (tab. 1) ističu se anomalije na lokacijama Z3,
Z4, Z7 i Z10. Na lokaciji Z3 izmjereno je značajno manje
kalija (u jednom mjerenju i fosfora), kobalta, kroma,
bakra, željeza, nikla i vanadija, te znatno više cinka
nego li na ostalim lokacijama. To su pokazala mjerenja
i u proljetnom i u jesenskom razdoblju. Radi se o
lokaciji koja je 80-ih godina sanirana nakon izljeva
fluida. Na lokaciji Z4 značajno su niže koncentracije
kobalta, kroma, bakra, željeza, nikla i vanadija i po tomu
u jesenskom mjerenju korespondiraju s istima na


lokaciji Z3. Na lokacijama Z7 i Z10 u oba mjerenja zabilježeno
je znatno više fosfora i mangana nego na ostalim
lokacijama. Ono što je vrlo zamjetno, to je povećanje
sadržaja kalija u jesenskom razdoblju mjerenja
na većini lokacija, što je objašnjivo s normalnim ciklusom
ovoga biogenog elementa. Zanimljivo je višestruko
povećanje bora u jesenskom mjerenju na plohama
Z3 – Z9, što za sada ne možemo objasniti.


Značajno povišeni sadržaj mineralnih i ukupnih
ulja (lipoidne tvari) u proljetnom razdoblju pojavljuje
se na lokacijama Z3, Z7 i Z9 (sl. 7). U jesenskom razdoblju
povišeni sadržaj mineralnih ulja i lipoidnih tvari
zabilježen je samo na lokaciji Z3 (sanirana lokacija)6.
Radi se o koncentracijama koje su visoko iznad očeki


6 Zanimljivo je da smo u ranijoj fazi istraživanja u šumi Žutica zabilježili zanimljivu dinamiku ulja na ovom lokalitetu – u proljetnom razdoblju
su uvijek više vrijednosti. Takvu pojavu povezujemo s mogućim „prihranjivanjem” tijekom zimskoproljetnog razdoblja – vjerojatno
iz obližnje sanirane isplačne jame.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 26     <-- 26 -->        PDF

-1Č Tablica 1. Sadržaj pojedinih elemenata u površinskom dijelu tla po lokalitetima tijekom istraživanja u 2007. godini na području Žutice.


Table 1 Content of elements in the surface soil part by locality research undertaken in the Žutica Forest in 2007


Lokaliteti Uzorci P K As B Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Mo Ni Pb


Locality Sample mg kg"Č
Zl 671 10012 7,0 23,9 * 11,2 74,4 49,9 36223 0,069 230,5 0,89 32,8 31,2
Z2 559 8136 5,4 15,0 * 10,6 50,2 38,6 28467 0,055 525,6 ** 24,2 21,5
Z3 326 2370 5,4 20,1 * 4,5 27,0 26,5 147 « 0,123 262,0 ** 13,6 22,5
Z4 650 5513 *** 14,4 * 9,2 45,0 28,4 18341 0,078 334,7 ** 18,7 21,1


.K


´—i


Z5 474 5813 *** 13,7 * 9,7 45,1 32,4 21876 0,047 299,0 ** 21,4 20,1


Si, .


Z6 850 9931 *** 13,4 * 9,8 75,1 39,7 22715 0,117 180,2 ** 30,3 28,1
Z7 1027 8193 8,7 14,8 * 11,7 49,8 44,3 32620 0,068 1025,2 ** 21,7 24,3
Z8 801 9650 *** 20,0 * 11,3 81,7 43,3 25326 0,056 187,8 ** 31,2 28,3
Z9 736 12799 5,3 29,5 * 10,8 84,0 52,4 29374 0,089 145,5 ** 39,2 28,7
ZIO 974 10739 12,7 22,7 * 16,1 66,8 65,6 43379 0,057 1018,7 ** 42,2 22,8


o


Zll 650 6671 6,6 16,9 * 11,8 68,9 57,6 40453 0,074 267,4 ** 35,0 29,0
Z12 826 7942 *** 20,0 * 9,6 58,1 38,8 22721 0,104 247,7 2,74 24,9 26,7
Z13 862 11593 9,8 22,6 * 15,2 66,1 66,3 40602 0,066 743,1 ** 41,1 20,4
Z14 780 10124 *** 24,5 * 10,3 75,2 43,1 23317 0,093 234,8 ** 33,8 27,2


N


* * **
Z2 500 7191 * 12,3 * 10,7 56,1 13,4 30053 0,112 420,1 1,65 25,9 21,8


Z3 534 2419 * 196,7 * 4,7 26,9 10,6 12122 0,153 181,2 ** 111 22,2
Z4 456 3787 * 227,0 * 5,4 29,7 10,1 13256 0,174 198,0 1,97 14,2 19,1
Z5 1 486 8963 * 165,2 * 10,3 42,8 12,2 23930 0,090 266,9 ** 23,8 19,2


Zl 668 10973 21,3 11,9 75,1 22,6 33333 0,125 297,3 38,7 26,1


Si, .


Z6 954 11228 * 137,8 * 8,2 69,8 23,0 21687 0,209 139,1 3,58 33,1 29,7
Z7 1028 11019 * 242,1 * 10,6 42,6 15,8 26517 0,126 496,6 1,96 23,1 20,5
Z8 549 10070 * 153,0 * 10,6 64,7 18,3 27503 0,100 154,5 1,79 34,4 26,0
Z9 753 11009 * 144,9 * 10,0 75,7 31,4 30385 0,142 135,5 2,16 46,0 30,5
ZIO 1024 13979 * 32,6 * 16,6 68,0 31,9 44792 0,128 739,5 1 ** 44,7 25,3
Zll ON 737 8576 * 17,3 * 10,5 64,9 24,0 33575 0,120 205,7 2,41 36,5 25,3
Z12 748 9490 * 15,2 * 8,9 50,1 17,0 23567 0,141 182,7 1,44 27,2 24,8
Z13 638 13849 * 23,8 * 14,1 64,6 32,8 43890 0,109 442,4 2,74 45,4 20,3
Z14 718 10872 * 24,5 * 9,5 65,7 23,2 27082 0,147 161,6 0,96 36,0 27,5


* Nije moguće odrediti zbog interferenci u uzorku
* Not possible to determine due to interference in the sample
** Izmjerena vrijednost ispod granice kvantifikacijske metode (0,01 mg/l)
* * Measured value below the quantification method boundary (0,01 mg/l)
*** Izmjerena vrijednost ispod granice detekcije instrumenta (0,053 mg/l)
Obojana su polja sa statistički značajnim odstupanjima koncentracija (žuto su značajno niže vrijednosti, a smeđe značajno više vrijednosti)


Za šumsko tlo nisu propisane granične vrijednosti pa se u interpretaciji služimo geogenim vrijednostima.


*** Measured value below the boundary of instrument detection (0,053 mg/l)
Colored fields with statistically significant deviations in concentrations (yellow signifies significantly lower values and brown signifies significantly higher values)
No boundary values are prescribed for forest soil so geogenic values were used for interpretation.


V


85,4
65,8
22,4
49,6
58,4
77,7
59,8
84,5
90,7
75,7
85,2
63,7
72,8
81,3


87,6
66,8
21,2
26,8
55,4
71,1
50,4
77,8
83,3
77,2
80,1
57,1
73,7
73,0


Zn


107,7
72,6
133,4
84,2
59,4
98,1
90,0
100,2
99,3
101,6
94,7
79,9
96,3
96,2


113,3
70,6


14ČP


97,6
61,0
85,4
82,9
84,4
101,6
104,3
83,7
72,4
92,0
85,2


03


m


H


r


>


§
o


H
O


>


I
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 27     <-- 27 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
vanih prirodnih vrijednosti, ali su ipak u okvirima vrlo Broj aerobnih mikroorganizama u površinskom dislabe
opterećenosti mineralnim uljima, odnosno nalaze jelu tla (tab. 2) kreće se između 2,2 106 i 6,5 107.
se u okvirima upozoravajućeg sadržaja za osjetljiva
Mješovitu kulturu izoliranu na podlogama u labora


poljoprivredna tla7.
toriju čine bakterije, kvasci, filamentozne bakterije i


U pravilu je koncentracija mineralnih ulja i ukupnih gljive, čiju bi strukturu bilo interesantno analizirati.
lipoidnih tvari znatno niža u jesenskom razdoblju mjerenja,
što korespondira i s rezultatima ranijih istraživanja
(P e r n a r et al. 2006).


1200


Č1000
800
600
400
200
u
,
1
11
1 11 1
11 U.I L L lČl_ Zl Z2 2i Z4 15 Z6 Z7 ZS Z9
1
ZLO 1. 211
1.
Z12 ZIJ Z14
witČiiftjesČT. 1Č5/41 107,S4 L02d/4» 199.22 17J,3 125.S4 1058.21 26,14 1200.U 72,26 165.17 109,1 134.31 105.01
MU-ie.D5.2007. 2S.1S U,27 20«. 24 L0,64 43.iS 26.42 200.5ć 14,81 i 16.»» 5.18 11.67 14.88 33.71 30.11
»LT-mu.aoo7. 101.4* 50,49 47124 18,74 1«.2I 2iA 16.«« 18,09 29.19 15,01 33.9S M.27 17.61 ai.4
MU-20,11.2007, IS.4S 14.26 130.75 7.88 14.54 6.23 4.64 4.3 6.3 4.44 5.73 6.37 5.52 6.16


Slika 7. Sadržaj mineralnih ulja (MU) i ukupnih lipoidnih tvari (LT) na 14 lokacija u šumi Žutica
Figure 7 Mineral oil (MU) and total lipoidal substance (LT) content in 14 locations in Žutica Forest


Rezultati kromatografske analiTablica
2. Broj aerobnih mikroorganizama u tlu
ze razgradnje dizel goriva mikrob-Table 2 Number of aerobic microorganisms in the soil
nom populacijom s lokacije Z3, Oznaka uzorka Broj aerobnih mikroorganizama u 1 g tla (CFU/ml)
pokazuju izuzetno brzu i temeljitu Sample marks Number of aerobic microorganisms in 1 g soil (CFU/ml)
biorazgradnju u roku deset dana u Z1 6 X 107
laboratorijskim uvjetima (sl. 8, c). Z2 3 X 107
Ta je lokacija već duže vrijeme iz-Z3 3 X 107
ložena utjecaju naftnih ugljikovoZ4
3,2 X 107
dika, pa se, kako je već navedeno, Z5 2,6 X 107
mikrobna populacija promijenila u


Z6 2,8 X 107


smjeru onih vrsta koje mogu raz


Z7 2,2 X 106


graditi ugljikovodike. Također je


Z8 4,9 X 106


na toj lokaciji izmjeren viši pH od


5,6 X 106


ostalih (blago lužnata reakcija), a u Z9


Z10 3,5 X 106


takvim uvjetima je razgradnja ug


Z11 7,5 X 106


ljikovodika brža8 (Va n l o c k e et
al. 1975). Z12 3,6 X 107
Z13 4,2 X 107
Z14 6,5 X 107


7 Važno je istaći da ne postoje propisane granične vrijednosti, pa se ovdje koristimo literaturnim izvorima o smjernicama za sanaciju tla
(Dumitru et al. 1998) te o stupnjevanju opterećenosti poljoprivrednog tla (Toti et al. 1998).


Kiselost tla bitan je čimbenik kvalitete staništa za mikroorganizme, pa u izvjesnoj mjeri određuje koji će tip mikroorganizama djelovati
na razgradnju ugljikovodika; u kiselim tlima veći dio biorazgradnje obavljaju gljive, jer većina bakterija ima ograničenu toleranciju za
kisele uvjete okoline.(Jones et al. 1970). Kako se mijenja pH prema neutralnom i lužnatom, broj gljiva opada a bakterija raste.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 28     <-- 28 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
Slika 8. Kromatogrami dizel goriva, slijepe probe i tretmana – mikrobiološki aspekt
Figure 8 Diesel fuel chromatograms, blind tests and treatments – microbiological aspect


Ova istraživanja upućuju na sljedeće zaključke:


1.
Iako geološki i reljefski relativno homogeno područje,
pokazalo se da je tlo šume Žutica u površinskom
dijelu fiziografski vrlo heterogeno;
2.
U godini kada smo proveli mjerenja, izostala su poplavna
razdoblja pa nisu obuhvaćeni bitni hipotetski
mehanizmi redistribucije onečišćenja, osobito u
retencijskom prostoru. Tu u prvom redu mislimo na
unos onečišćujućih tvari poplavnom vodom u retencijski
prostor;
3.
Rezultati naših istraživanja pokazuju da u ovakvom
hidrološkom režimu tlo šume Žutica nije onečišćeno
na većim površinama, a koje bi se moglo povezati
s učestalim pojavama fiziološkog slabljenja i
sušenja šumskog drveća;
4.
Pokazalo se da postoje točkasti permanentni izvori
onečišćenja mineralnim uljima, vjerojatno povezani
sa saniranim starim isplačnim jamama9. Radi se o
onečišćenjima na razini vrlo slabe opterećenesti.
Povišena koncentracija mineralnih ulja i ukupnih lipoidnih
tvari redovito je niža u jesenskom u odnosu
na proljetno razdoblje, što je povezano s mikrobiološkom
razgradnjom u toplijem dijelu godine, te s
druge strane vjerojatno s kontaminacijom manjih
površina najbližih mikrodepresija tijekom zimskog
razdoblja;
5.
Neke od metoda testiranja stanja onečišćenja tla pokazala
su da nisu primjenjiva u uvjetima relativno
niskih koncentracija polutanata u tlu;
9 U nastavku istraživanja trebalo bi uključiti katastar saniranih jama.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 29     <-- 29 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
6.
Dosadašnja istraživanja ukazuju da pojedinačna sušenja
i fiziološko slabljenje grupa stabala u šumi
Žutica nije izravno povezano s kontaminacijom tla
bušotinskim fluidom, osim rijetkih izuzetaka na vrlo
malim površinama, kada se utjecaj može manifestirati
kroz vrlo kratko razdoblje nakon akcidenta
(ne više od godine dana10);
7.
U budućem istraživanju na ovom prostoru trebalo
bi dati naglasak na analizu strukture populacija (rodovi
i vrste) mikroorganizama tla i moguću promijenu
strukture kroz sezonske periode, uz praćenje
vodnog režima šume Žutica (poplave) te kemijske
analize voda u tim uvjetima.
LITERATURA


1. A d e n i y i , A. A., J. A. A f o l a b i , 2002: Determination
of total petroleum hydrocarbons and
heavy metals in soils within the vicinity of facilities
handling refined petroleum products in Lagos
metropolis. Environment International, 28,
(1–2): 79–82.
2. Alexander , M. 1994: Biodegradation and Bioremediation.
AP, San Diego, CA 302 p.
3. A t l a s , R. M. (Ed.) 1984: Petroleum Microbiology,
Macmillan Publishing Comp. New York,
475–504.
4. B a š i ć , F., B. P r p i ć , M. To m i ć , 1993: Utjecaj
istraživanja proizvodnje i transporta nafte i plina
na okoliš – lokalitet Ivanić Grad. Fond dokumentacije
Zavoda za OPB, Agronomski fakultet
Zagreb, 80 p.
5. B e r r y, K. A., D. L. B u r t o n , 1997: Natural attenuation
of diesel fuel in heavy clay soil. Can. J.
Soil Sci. 77, 469–477.
6. B o b i ć , V. , I. Z o r i ć , I. P a v u š e k , 1989: The effects
of crude oil on marine hydrocarbonoclastic
yeasts, Book of Abstracts, A. 1. Envirotech,
Vienna, First international ISEP Congress.
7. Bobić, V., F. Anušić, I. Pavušek, 1990. The
growth response of marine hydrocarbon-degradative
yeast Candida sp. to drilling fluid, Abth
stract Book of 5 European Congress in Biotechnology,
Copenhagen, Eds. Christiansen C.,
Munck, L., Willandsen, J., Munksgaard, K. Copenhagen,
197–197.


8.
B o b i ć , V., V. R u n j i ć - P e r i ć , I. P a v u š e k ,
1993: Toxicity evaluation of drilling fluid components
using marine yeast Candida sp. Sixth
European Congress on Biotechnology, Firenz.
Abstract Books Volume III, WE316.
9. Burkhardt, C., H. Insam, T. C. Hutchinson,
H. H. Reber, 1993: Impact of heavy metals on
the degradative capabilities of soil bacterial
communities. Biol. Fertil. Soils. 16, 154–156.
10. D a v i s , J. B. 1967: Petroleum Microbiology, Elsevier,
Amsterdam.

References
11. C a s e l l a , S., W. J. P a y n e , 1996: Potential of denitrifiers
for soil envinonment protection. FEMS
Microbiol. Lett. 140, (1): 1–8.
12. Chaineau, C. H., C. Yepremian, J. F. Vida l
i e , J. Ducreaux, D. Ballerini, 2003: Bioremediation
of a crude oil-polluted soil: biodegradation,
leaching and toxicity assessments. Water
Air Soil Pollut. 144, 419–440.
13. C h a n d e r, K., P. C. B r o o k s , 1991: Effects of heavy
metals from past application of sewage sludge
on microbial biomass and organic matter accumulation
in a sandy loam soil and silty loam.
UK Soil Biol Biochem 23, 927–932.
14. D e l i l l e , D., E. P e l l e t i e r, 2002: Natural attenuation
of diesel-oil contamination in a subartictic
soil (Crozet Island). Polar Biol. 25 p.
15. Dighton, J., M. Kooistra, 1993: Measurement
of proliferation and biomass of fungal hyphae
and roots, Geoderma 56, 317–330.
16. D i e l s , L., D. S p r i n g a e l , S., K r e p s , M. M e r g
e a y, 1991: Construction and characterisation
of heavy metal resistant, PCB- degrading Alcaligenes
sp. Strains. In: On. Site Bioreclamation:
Processes for Xenobiotic and Hydrocarbon
Treatment (Hinche, R. E. & R. F. Olfenbutel,
Eds.). Butterworth-Heinemann, Stoneham, MA.
483–493.
17. D u mi t r u , M., M. To t i , C. Ceausu, C. Cons
t a n t i n , A. Vo i c u l e s c u , V. C a p i t a n u , E.
P i r v u l e s c u , D. P o p a , 1998: Bioremediation
of petroleum contaminated soils. Stinta Sollului,
Soil Science Journal of the Romanian National
Society of Soil Science, 1–2, 163–175, Bucarest.
18.
H i r n e r, A. V., U. M. G r ü t e r, J. K r e s i m o n ,
2000: Metal (loid) organic compounds in contaminated
soil. Fresenius J. Anal. Chem. 368, 263–267.
19. J o n e s , J. G., M. K n i g h t , J. A. B y r o n , 1970:
Effect of gross pollution by kerosene hydrocarbons
on the microflora of moorland soil. Nature
227, 1166.
20. K a m p l i c h e r, C., E. K a n d e l e r, R. D. B a r d gett,
T. H. Jones, M. Thomson, 1998: Impact
Izuzetaci su mogući i u ovom slučaju u neposrednom okolišu saniranih deponija (isplačnih jama).
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 30     <-- 30 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
of elevated atmospheric CO2 concentration on
soil microbial biomas and activity in a complex
weedy field model ecosystem Global Change
Biol. 4, 335–346.


21. K l u g , M. J., A. J. M a r k o v e t z , 1971: Utilization
of aliphatic hydrocarbons by Microorganisms.
U: Advances in Microbial Physiology, A. H. Rose,
J. F. Wilkinson Eds., 1–43.
22. Koomen, I., S. P. McGrath, K. E. Giller,
1990: Mycorrhizal infection of white clover is
delayed in soils contaminated with heavy metals
from past sewage sludge applications. Soil Biol
Biochem 22, 871–873.
23. L u i s , P. , G. Wa l t e r, H. K e l l n e r, F. M a r t i n ,
F. B o s c o t , 2004: Diversity of laccase genes
from basodiomycetes in a forest soil. Soil Biol
Biochem 36, 125–136.
24. McBridge , M. B., 1994: Environmental chemistry
of soils. Oxford University Press, Inc, 406 p.
25. O l d e m a n et al. 1991: World map of the status of
human induced soil degradation. ISRIC & UNEP.
26. P e r n a r, N., D. B a k š i ć , 2006 (a): Kontaminiranost
tla u području naftnog polja. Glasnik za
šumske pokuse. Posebno izdanje 5, 201–212.
27. P e r n a r, N., D. B a k š i ć , 2006 (b): Opterećenost
tla šumskog ekosustava štetnim tvarima – Naftno
polje Žutica / šuma žutica. Naftaplin 20, 73–88.
28. Pernar, N., D. Bakšić, O. Antonić, M. Gru b
e š i ć , I. Ti k v i ć , M. Tr u p č e v i ć , 2006: Oil
residuals in lowland forest soil after pollution
with crude oil. Water, Air and Soil pollution.
177, 267–284.
29. R i e s e r - R o b e r t s , E. 1998: Remediation of petroleum
contaminated soils. CRC Press LLC,
542 p. London.
30. R i l l i g , M. C., S. F. W r i g h t , V. T. E v i n e r, 2002:
The role of arbuscular mycorrhizal fungi and glomalin
in soil aggregation: comparing effects on
live plant species. Plant soil 238, 325–333.
31. R o a n e , T. M., S. T. K e l l o g g , 1996: Characterization
of bacterial communities in heavy metal
contaminated soils. Can J Microb 42, 593–603.
32. R u k a v i n a , Ž., Z. J u r e t i ć , V. M i š e v i ć , M.
To m i ć , M. Vi t e z i ć , 1990: Glavni tipski rudarski
projekt “Sanacija isplačnih jama u INAnaftaplinu”.
Fond dokumentacije tvrtke INA –
industrija nafte d.d. Zagreb, 64 p.
33. S a r k a r, D., M. F e rg u s o n , R. D a t t a , S. B i r n b
a u m , 2005: Bioremediation of petroleum hydrocarbons
in contaminated soils: comparison of
biosolids addition, carbon supplementation, and
monitored natural attenuation. Environmental
Pollution, 136 (1): 187–195.
34. Thorn , G., 1997: ModernSoilMicrobiology, Eds.
VanElsa ßJ., Trevers, D., Welington, J. T., Dekker,
J. M. H., New York, 63–128.
35. To t o, M., C. Constantin, M. Dracea, V. Capitanu,
M. Damian, 1998: Some aspects
cencerning the oil pollution and brine in Romanian
soils. Stinta Sollului, Soil Science Journal
of the Romanian National Society of Soil Science,
1–2, 177–187, Bucarest.
36. Trupčević , M. 2006: Katastar puknuća cjevovoda
sabirno-otpremnog sustava Naftnog polja Žutica
u razdoblju 1985–2003. godine. Naftaplin
20, 89–106.
37. Vanlocke, R., R. D e B o rg e r, J. P. Voets, W.
Ve r s t r a e t e , 1975: Soil and groundwater contamination
by oil spills, problems and remedies,
Int. J .Environ. Studies 8, 99–111.
38. Vr b e k , B. 1998: Pedološke karakteristike gospodarske
jedinice “Žutica” s kartom mjerila
1:10 000. Fond dokumentacije Šumarskog instituta
Jastrebarsko, 26 p + prilozi.
39. Z a k , D. R., K. S. P r e g i t z e r, J. S. K i n g , W. E.
H o l m e s , 2000. Elevated atmospheric CO2, fine
roots and the response of soil microorganisms: a
review and hipotesis. New Phytologist 147,
201–222.
40. Xiong, Z. T., H. X. Hu, Y. X. Wang, G. H. Fu,
Z. Q. Ta n , G. A. Yan , 1997: Comparative Analyses
of soil Contaminant Levels and Plant Species
Diversity at Developing and Disused Oil
Well Sites in Qianjiang Oilfield, China. Bull.
Environ. Contam. Toxicol. 58, 667–672.
SUMMARY: This work is the result of research undertaken in a polyvalent
forest ecosystem situated on the edge of Lonjsko Polje Nature Park in central
Posavina. The forest of Žutica is a very valuable forest management complex.
Being a retention area for high waters of the River Sava, its larger part is also
an oil-gas field.


The last 30 to 40 years have seen physiological weakening and dieback of
single trees and groups of trees and of pedunculate oak in particular. These
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 31     <-- 31 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
phenomena, resulting from the disturbed ecological balance, are associated
with intensive commercial activities in the area during the period mentioned
above.


The basic hypothesis is that the ecosystem has undergone complex disturbance,
which is associated with the following: oil well fluid spills in the past
40 years, hydrological changes resulting from a dense road network built to
serve the needs of the oil-gas field and forest management. To a lesser extent,
it is also linked with hydrological and microbiological changes associated
with occasional retention of floodwater.


The purpose of our research was to identify some possible causes of these
occurrences from the aspect of chemical and biological soil condition. We
focused on the analysis and monitoring of chemical and biological properties
of the surface soil in the lowest localities (microdepressions). Phosphorus
and potassium concentrations and trace elements were investigated, and so
were mineral oils and total lipoidal substances, as well as microbiological
activity. The research is based on twice-yearly measurements of the above
parameters in 14 points in those microdepressions whose location (e.g. in
relation to some possible contamination with oil well fluids), as well as the
occurrence of pedunculate oak dieback has led us to conclude that they represent
micro-sites most exposed to the mentioned impacts.


Although the forest of Žutica is a homogeneous area in geographic and
relief terms, the surface part of the soil in this forest has proved to be physiographically
highly heterogeneous. With regard to oil carbohydrates, the soil
is not contaminated over larger areas. Therefore, contamination as such is
not considered responsible for tree dieback over larger areas.


Permanent sources of pollution at the level of very weak contamination
are associated with restored mud ditch, but they are probably not reflected on
the wider Žutica area. Microbiological parameters indicate populations of
adapted micro-organisms which ar The concentration of trace elements in the
soil is within geogenic values, whereas some occasional anomalies occur in
the locations which have been recovered after oil well fluid spills.


K e y w o rd s : forest soil, contamination soil, forest Žutica.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 32     <-- 32 -->        PDF

418