DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 23     <-- 23 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
Slika 2. Uzorkovanje tla za pripremu kompozitnih uzoraka
Figure 2 Soil sampling for composite sample preparation


bujon i mineralna podloga po Davisu (D a v i s , 1967).
Kao jedini izvor ugljika korištena je glukoza. Uzgoj je
vođen na 25 °C, u aeriranim uvjetima (150 rpm) i tijekom
14 dana praćen je nacijepljivanjem na čvrstu podlogu
istog sastava kao i tekuća kultura.


U cilju utvrđivanja sposobnosti autohtone mikrobne
populacije da razgrađuje ugljikovodike tekuća mineral-


Slika 3. Mjerenje ugljikovodika u zraku tla.
Figure 3 Hydrocarbon measurements in the soil air


na podloga nacijepljena je uzorkovanim tlom uz 1 % v/v
dizel goriva kao izvor ugljika, te su uzorci prvog i desetog
dana uzgoja ekstrahirani u tetraklorugljiku te analizirani
plinskokromatografskom analizom u cilju utvrđivanja
stupnja razgradnje ugljikovodika (sl. 8).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA – Research results and discussion


Površinski dio tla, koji je predmet monitoringa, navećini lokacija je ujednačene teksture. Radi se o glinastoj
ilovači ili lakoj glini, pri čemu značajno odstupajulokacije 3 i 9 (sl. 4). Na lokaciji 3, kao posljedica sanacije
nakon akcidenta 1985. godine, tlo je u površinskomdijelu pjeskovito (krupnopjeskovita ilovača), a na lokaciji
9 radi se o teškoj glini u mikrodepresiji u južnom dijelu
Žutice. Lokacije 10, 11, 12, 13 sličnog su granulometrijskog
sastava. To su lokacije smještene u jugoistočnom
dijelu Žutice, gdje se mikrodepresije očito nalaze
pod utjecajem istovjetnog hidrološkog režima.


Rezultati mjerenja pH vrijednosti u površinskom dijelu
tla pokazuju značajno odstupanje lokacije Z3 (sl.
4), što se također može objasniti kao posljedica sanacije
zemljišta nakon izljeva fluida (korištenje vapna). Zna


kovito je također odstupanje pH vrijednosti tla između
mjerenja, što se može pripisati prirodnoj anizotropnosti
(heterogenost plohe koja je utjecana lokalnim akcidentom
i sanacijom na vrlo maloj površini), utjecaju mikrobiološke
aktivnosti i razgradnje listinca te utjecajem alkalnih
tvari iz poplavne vode. Veliko odstupanje pH vrijednosti
na plohama 1 i 4 može se pripisati upravo heterogenosti
površinskog dijela tla, s obzirom da su svojevremeno
bile izložene manjem izljevu fluida i sanaciji.
Tako se raspon pH vrijednosti tla površinskih 10 cm
mjerene u suspenziji s vodom kreće između 5,5 i 7,6. To
je izrazito velik raspon, kad se zna da se radi ravničar


skom i geološki relativno homogenom području.