DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 33     <-- 33 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 419-429
UDK 630* 585 + 569 (001)


PRIMJENA HISTOGRAMA DRUGOGA REDA U PROCJENI
RELATIVNOG SASTOJINSKOG OBRASTA


USING SECOND ORDER HISTOGRAMS TO ESTIMATE
RELATIVE STAND DENSITY


Damir KLOBUČAR*


SAŽETAK: Rad predstavlja nastavak dosadašnjih istraživanja primjene
digitalne obrade sastojinske scene i cikličkih snimaka za potrebe uređivanja
šuma.


Naime, istražena je dodatna mogućnost primjene cikličkih snimaka, izradom
histograma drugoga reda i utvrđivanja njihove povezanosti s tri kategorije
relativnog obrasta na primjeru gospodarske jedinice “Jamaričko brdo”,
šumarije Lipovljani. Digitalni ortofoto izrađen je korištenjem crno-bijelih
aerofotosnimaka, približnog mjerila 1:20 000 (K l o b u č a r, 2003).


Provedenim istraživanjem utvrđena je još jedna mogućnost primjene digitalne
analize slike u procjeni obrasta i stanja sastojina. Histogrami drugoga
reda mogu se primijeniti u procjeni relativnog sastojinskog obrasta, te su
izrađena tri osnovna oblika histograma, koji se mogu pridružiti odgovarajućim
kategorijama obrasta.


Postupci digitalne analize slike još su uvijek nesavršeni, i ne mogu u potpunosti
zamijeniti klasične postupke. Stoga se integracija digitalnih i vizualnih
metoda u donošenju odluka (u cilju potrajnog gospodarenja šumama),
smatra svrsishodnim postupkom.


K l j u č n e r i j e č i : cikličke snimke, obrast, histogrami prvoga i drugoga


reda, digitalni ortofoto, tekstura.


1. UVOD –
Uporaba daljinskih istraživanja u regionalnom iglobalnom smislu je neophodna. Tematske karte dobivene
daljinskim istraživanjima neprocjenjivi su izvor
informacija za istraživače, jer donose prostorne i vremenske
informacije o objektima na Zemljinoj površini
(C e t i n et al. 2005).


Do danas su se razvile mnoge metode procjene sastojinskih
veličina pomoću aerosnimaka, koje daju zadovoljavajuće
rezultate i primjenjuju se uobičajeno u
mnogim zemljama sa razvijenim šumarstvom (K u š
a n , 1992; Kušan & Krejči, 1993, Kušan &
P e r n a r, 1996). Za praćenje stanja šuma i određivanje
sastojinskih parametara od šezdesetih godina prošloga
stoljeća koriste se i satelitske snimke (H o w a r d ,


* Mr. sc. Damir Klobučar, dipl. ing. šum., UŠP Zagreb,
V. Nazora 7, 10 000 Zagreb, e-mail: damir.klobucarŽhrsume.hr
Introduction
1991; K u š a n , 1996; P o s a r i ć , 1996; F r a n c o –
Lopez et al. 2001; Kušan & Pernar, 2001; P a x –
L e n n y, 2001; H a g n e r, 2002; L i n d e r m a n et al.
2004; J o s h i et al. 2006; K u p l i c h , 2006).


Prilikom kvantitativnog opisivanja sastojina naj


češće korištena veličina je obrast.


Obrast sastojine može se iskazati brojem stabala,
temeljnicom i volumenom neke sastojine u apsolutnim
i relativnim jedinicama. Broj stabala je apsolutna mjera
obrasta sastojine izražena u broju stabala po hektaru.
Relativan obrast predstavlja odnos apsolutnih veličina
neke sastojine (broj stabala, temeljnica, volumena)
sa standardnim (normalnim, idealnim) veličinama
(Pranjić & Lukić, 1997).
Obrast je jedan od najznačajnijih i najkorisnijih


sastojinskih parametara, koji šumarskom stručnjaku


ukazuje na opće stanje sastojine, a obrast po vrstama