DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 36     <-- 36 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA HISTOGRAMA DRUGOGA REDA U PROCJENI RELATIVNOG SASTOJINSKOG ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 419-429
Coburn & Roberts (2004) navode da istraživa-mo njih šest (energija, kontrast, varijanca, homogeči
u području daljinskih istraživanja u analizi teksture i nost, korelacija i entropija) učestalije koristi u daljinklasifikaciji
najčešće koriste podatke dobivene pomo-skim istraživanjima.
ću histograma drugoga reda, dok je slabija primjena hi-K a y i t a k i r e et al. (2006) navode da su se značajstograma
prvoga reda. ke dobivene posredstvom histograma drugoga reda


Histograme drugoga reda (co – occurrence matrix) često koristile u klasifikaciji ili segmentaciji tekstura
u ekstrakciji značajki teksture predložio je H a r a l i c k ( H a y et. al. 1996; F r a n k l i n et al. 2000, 2001; C o et
al. (1973). b u r n & R o b e r t s , 2004), ali su se vrlo rijetko koris


Berberoglu & Curran (2006), Kayitakire tile u estimaciji sastojinskih parametara (K a y i t a k i r e
et al. (2006) navode da se od 14 definiranih tekstural-et al. 2006).
nih značajki drugog reda (H a r a l i c k et al. 1973), sa


2. CILJ ISTRAŽIVANJA – Research aim
Budući da su cikličke snimke izuzetno pristupačne, nju šuma, izradom histograma drugoga reda i utvrđivate
da je do sada istraživana svrsishodnost njihove pri- nja njihove povezanosti s tri kategorije relativnog
mjene u šumarstvu (Klobučar, 2003; Pernar & obrasta na primjeru gospodarske jedinice “Jamaričko
K l o b u č a r, 2003: P e r n a r et al. 2003; K l o b u č a r, brdo”. Digitalni ortofoto (Slika 4) izrađen je korište2004;
K l o b u č a r & P e r n a r, 2005), odlučeno je do- njem crno-bijelih aerofotosnimaka, približnog mjerila
datno istražiti mogućnost njihove primjene u uređiva- 1:20 000 (K l o b u č a r, 2003).


Slika 4. Perspektivni prikaz digitalnog ortofota prevučen preko digitalnog modela reljefa
Figure 4 View of digital orthophotographies pulled over DTM


3. METODA RADA Work method
U svrhu izrade histograma drugoga reda za svaku sa- da se ekstrakcija značajki slike provodi za sastojinstojinsku
scenu isječen je uzorak (Slika 5; 6; 7; 8) s digiske
scene (odsjeke/odjele) koje su već stratificirane
talnog ortofota. Ukupno je obrađeno 80 odsjeka/odjela prema kriterijima uređivanja šuma,
(sastojinskih scena) u uređajnim razredima hrasta luž- da odabir veličine matrice (prozora) nije bitan samo


njaka, hrasta kitnjaka i obične bukve. Prilikom izrade iz računalnih razloga, već je značajniji u definiranju
uzoraka nastojalo se obuhvatiti što veću površinu sasto-reprezentativnog uzorka (Hodgson, 1994;
jinske scene. F r a n k l i n et al. 2000).


U odabiru veličine uzorka imalo se u vidu dvije
činjenice: