DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 45     <-- 45 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
UDK 630* 165 (001)


GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.)
U BOSNI I HERCEGOVINI


GENETIC VARIABILITY OF COMMON YEW (Taxus baccata L.)
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA


Dalibor BALLIAN´, Beatrix GIERSBERGČ, Ute TRÖBERČ


SAŽETAK: Priznatim biokemijskim biljezima, analizirana je molekularno
genetička struktura dijela prirodnih populacija obične tise (Taxus baccata L.)
u Bosni i Hercegovini.


Za analizu smo uporabili materijal iz šest (6) populacija obične tise. Genetičku
varijabilnost analizirali smo uporabom šest (6) enzimskih sustava.
Uspješno je analiziramo šest (6) genskih lokusa koji su pokazali odgovarajući
stupanj polimorfizma. Analizom je obuhvaćeno ukupno 16 alela.


Prosječan broj alela po lokusu kretao se od 1,83 do 2,33. Utvrđeno je i
postojanje velike varijabilnosti unutar populacija, koja je pokazala diskontinuirani
karakter. Potencijalna genotipska raznolikost kretala se od 162 do
1944, a broj potencijalnih polimorfnih genskih lokusa kretao se od 66,6 % do
83,3 %. Gen pool raznolikost se kretala od 1,208 do 1,564, a prosječna stvarna
heterozigotnost od 0,185 do 0,490, a ukupna prosječna stvarna heterozigotnost
za sve populacije 0,281.


Dobiveni rezultati omogućit će propisivanje i provođenje odgovarajućih
mjera na zaštiti i konzervaciji autohtonog genofonda tise u Bosni i Hercegovini.


K l j u č n e r i j e č i : obična tisa, Taxus baccata L., izoenzimi, varijabilnost


UVOD – Introduction


Obična tisa (Taxus baccata L.) predstavlja tercijarni
relikt, te vrlo rijetku i ugroženu vrstu Bosanskohercegovačke
flore. Prema provedenim istraživanjima,
procijenjeno je da se obična tisa u Europi pojavljuje odprije 150 milijuna godina (S c h e e d e r 1994) i pripadagrupi najstarijim četinjača. Nekada se rasprostirala odjužne Europe do Danske i Estonije na sjever, Karpata iZakarpatskih ravnica na sjeveroistoku, Kavkaza, ma-
log Kavkaza u Turskoj i Mazandaranskog gorja u Iranuna istoku, te Maroka, Španjolske, Britanskih i Irskihotoka na zapadu, gdje je nalazimo u malim populacijama
ili kao pojedinačna stabla (K o r p e l 1981; P a u l e


i sur 1993).


1Prof. dr. Dalibor Ballian, balliandŽbih.net.ba


Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo,


B o sna iHercego vina
2Bea trix G fürersberg, dr. sc. Ute Tröber Vermehrungsgut, Saatsbetrieb


Zentrum i forstliches RFF,
Sachsenforst, Bonnewitzer Straße 34, 01796 Pirna, Deutchland


U Bosni i Hercegovini raste u malim izoliranim populacijama,
grupama ili kao pojedinačna stabla i grmo


vi. Razlog njezinom nestanku je visoka uporabna vrijednost
drva, što se odrazilo kroz jaki antropogeni utjecaj
tijekom povijesti, o čemu svjedoče brojni arheološki
nalazi. Tako je vremenom dovedena na sami rub nestanka,
a u mnogim područjima je već u potpunosti nestala.
O njoj i njezinom postojanju još svjedoče određeni
zemljopisni toponimi, da je nekad i tu rasla. Najčešći od
toponima su Tisovica, Tisovac, Tisov do i sl.
Ovakva situacija s tisom nije samo kod nas, nego i


širom Mediterana i Europe, gdje su većinom preostale


male izolirane populacije (S c h e e d e r 1994). Vrlo čes-
to su u pitanju samo pojedinačni stari primjerci obične


tise velikih dimenzija.
Trenutno u prirodi običnu tisu nalazimo na teško
dostupnim i zabačenim mjestima, gdje je bila nedostup


na ili teško dostupna utjecaju čovjeka, ili je taj utjecaj
bio neznatan.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersbere, U. Tröber: GENETICBCA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
Zbog male brojnosti u prirodnim nalazištima Bosne
i Hercegovine zaštićena je zakonom još davne 1964.
godine, a u mnogim zemljama Europe, je od 1997. godine
uvrštena na crvenu listu zaštićenih vrsta (IUCN
Red List of Threatened Plants).


Pojedini primjerci obične tise prisutni su u parkovima,
kao i u dendrološkim zbirkama botaničkih vrtova.
Kako je vrlo atraktivna i cijenjena kao ukrasno raslinje,
prisutna je u brojnim vrtovima, kao i velikim europskim
parkovima već stotinama godina.


Obična tisa je dvodomna biljka, koja se razmnožava
sjemenom i reznicama, a ima ponekad i vrlo dobru
izbojnu snagu iz panja, puno bolju iz položenih grana.
Ipak, način njezinog generativnog razmnožavanja koje
prati jako dormantno sjeme, otežava joj širenje u prirodi.
Također i jako spori rast dodatno je pospješio njezin
nestanku.


U području Dinarskih planina koje je vrlo specifično,
s velikim brojem vrsta šumskog drveća i grmlja koje
nalazimo na tom području, karakteristična je i obična
tisa, koja se javlja u svim klimatskim zonama. Ona je
bila stalni stanovnik šuma u tom području, i imala je
svoje specifično mjesto u šumskim zajednicama, od
sub-mediteranskog područja s izravnim utjecajem mediteranske
klime, središnjih Dinarskih planina s izmijenjeno
kontinentalnom klimom, do tipičnog Panonskog


područja s kontinentalnom klimom (B a l l i a n , 2005), o
čemu svjedoče i brojni fosilni ostaci peluda (B e u g ,
1961; Brande , 1973). Tako danas možemo naći pojedine
primjerke u svim tipovima šuma, odnosno u svim
klimatskim zonama u Bosni i Hercegovini, od Hercegovine
do Posavine. Ipak, običnu tisu najčešće nalazimo u
području bukovih šuma, šuma jele i bukve, te na nekim
višim planinama u šumama smreke i jele. Obično raste
na sjevernim ekspozicijama, odnosno na svježijim zaklonjenim
mjestima, i svježim tipovima tala, na nadmorskim
visinama od 200 do 1500 m.


Na trenutno rasprostiranje obične tise, u Bosni i
Hercegovini, odlučujuću ulogu odigrao je čovjek nekontroliranim
sječama tisovih stabala, i to već stotinama,
možda i tisućama godina unazad. Razlog tomu je
ponajprije u kvalitetnom i vrijednom drvu, koje je tamno
smeđe srčike, lakoj mehaničkoj obradi, a proizvodi
od njezinog drva imali su svoje mjesto u svakodnevnom
životu čovjeka na ovim prostorima. Tu je još i spiritualna
vrijednost obične tise, jer ju je čovjek koristio u
određenim ritualima kao amajliju, koja daje dugovječnost
i dobro zdravlje čovjeku i domaćim životinjama.
Narodi je kroz povijest smatraju simbolom dugovječnosti
i kao takvu su je koristili u određenim spiritualnim
ritualima, koji su se u nekim područjima središnje
Bosne zadržali do danas (B a l l i a n , 2005). Tako stoljećima
zauzima posebno mjesto u kulturi svih naroda koji


Slika 1. Obična tisa u selu Bukov dol
Figure 1 Common Yew in the village Bukov dol
Slika 2. Obična tisa u selu Pepelari
Figure 2 Common Yew in the village Pepelari
432
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 47     <-- 47 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersbere, U. Tröber: GENETICBCA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
žive u Bosni i Hercegovini, a to ponajprije proističe iz
njene sposobnosti da doživi veliku starost, i preko
1000 godina (Vi d a k o v i ć i F r a n j i ć 2004). Nedostatak
drva obične tise bio je jedan od razloga što se uzgajala
dugi niz godina u vrtovima oko kuća u Bosni. Kao
primjer može poslužiti primjerak iz sela Bukov dol kod
Olova, starosti oko 500 godina, koji je već dugi niz godina
pod zaštitom (slika 1) i druga obična tisa iz sela Pepelari
kod Žepča, stara oko 750 godina (slika 2).


Suvremena istraživanja u Europi koja su se zadnjih
godina počela provoditi na tisi, dala su povoda da se pokušaju
iznaći populacije tise i u Bosni i Hercegovini. Na
iznalaženju populacija tise pomoć je pružilo mnogo lokalnih
stručnjaka, što je polučilo dobre rezultate. Većinom
su registrirana pojedinačna stabla koja nalazimo
širom Bosne i Hercegovine, ali ni male populacije tise
nisu izostale. Do sada je registrirano osam populacija,
gdje se brojnost mjeri od nekoliko desetina biljaka pa do


MATERIJAL I METODE


Tijekom studenoga 2004. godine selekcionirana su
stabla obične tise na području Bosne i Hercegovine, na
planini Plješevici, Prenju, širem području Olova, Bjelašnici,
Ozrenu i Boriji (tablica 1 i slika 3). Kod odabira
populacija nisu odabrane one s dovoljnim brojem individua
za ovaj način analiza. Tako smo u nekim populacijama
koje su male, objedinili sve raspoložive individue,
dok u velikim populacijama kao što su Prenj,
Olovo (slika 4), Borija, Ozren, uzeli smo samo uzorak
koji je razmjeran veličini populacije. Ako se analizira
područje iz kojega dolaze populacije, može se primijetiti
da su iz kontrastnih ekoloških uvjeta i da pripadaju
različitim fitocenozama i geološkim podlogama.


Prilikom sabiranja uzoraka za analizu, vodilo se
računa da udaljenost između stabala bude minimalno


Tablica 1. Istraživane populacije tise u Bosni i Hercegovini


nekoliko tisuća. Ova saznanja usmjerila su nas k aktivnostima
na njihovoj zaštiti. Kako svi oblici zaštite leže u
prethodnom poznavanju genetičke strukture populacija
određene vrste, na taj se način počelo raditi i s tisom.


Cilj ovog istraživanja je da se priznatim biokemijskim
metodama odredi genetička struktura populacija i
njihova međupopulacijska varijabilnost u Bosni i Hercegovini.
Za populacijsku analizu rabile bi se alelne i
genotipske učestalosti, kao i sama njihova struktura. Posebna
pozornost posvetila bi se stvarnoj i očekivanoj heterozigotnosti,
te genetičkom diverzitetu prema metodi
koje je dao Thoma (1992), Lewadowskom i sur.
(1992) i H e r t e l u i K o h l s t o c k u (1996). Na temelju
dobivenih rezultata dale bi se smjernice za njezino
očuvanje metodama in situ i ex situ.


– Material and methods
50 m, a ponekad i veća, u oviso o rasporedu biljaka na
terenu, kako bi se što više smanjila mogućnost srodstva.
Prilikom sabiranja za ovo istraživanje nisu razdvajana
muška i ženska stabla, nego su analizirana zajedno.


Istraživalo se sedam (7) enzimskih sustava s ukupno
sedam (7) gen lokusa, odnosno 16 alela. Postupci maceracije,
priprave gela, elektroforeze i bojenja gela bili
su prilagođeni primijenjenim enzimskim sustavima
(H e r t e l 1996; i Sächsischen Landesanstalt für Forsten


2000) (tablica 2).


Table 1 Investigated yew populations in Bosnia and Herzegovina


Broj Naziv
populacije populacije
Number of The name
population of population


1 Plješivica


2


Prenj


Olovo


3


4


Bjelašnica


Ozren


5


Borja


6


Lokalitet


Locality


Kanjon Une
Kula
Ajdinoviči
Mehina luka
Vukinjača
Gornji Ugodović


Zemljopisna dužina
i širina Nadmorska visina
Longitude and Altitude
latitude
44°45’N


900 m


15°5rE


43°30’N


660 m


17°59’E


44°04’N


980 m


18°33’E


43°44’N


700 m


18°06’E


43°58’N


1200 m


18°27’E


43°3rN


700 m


17°49’E


Broj analiziranih
stabala
Sample
size


47
115
117
53
82
87


433
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 48     <-- 48 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersberg, U. Tröber: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443


Slika 3. Raspored istraživanih populacija, 1. Plješevica, 2. Prenj, 3. Olovo, 4. Bjelašnica, 5 Ozren, 6. Borja.
Figure 3 Distribution of yew population, 1. Plješevica, 2. Prenj, 3. Olovo, 4. Bjelašnica, 5 Ozren, 6. Borja.


Tablica 2. Enzimski sustavi, E.C. referentni broj, gen lokus.
Table 2 Enzyme systems, E.C. code, gene loci.
Enzimski sustavi – Enzyme system E.C. broj – E.C. No. Genski lokus – Loci Broj alela – No. alleles
Phosphoglucoseisomerase 5.3.1.9 Pgi -A, 1
Phosphoglucomutase 2.7.5.1 Pgm –A, 3
Isocitrat dehydrogenase 1.1.1.42 Idh -A, 3
Alkoholdehidrogenaze -Adh 3
Shikimatadehydrogenase 1.1.1.25 Sdh –A, 2
Glutamatoxalacetattransminase 2.6.1.1 Got –B, 2
6-phosphoglucomatedehydrogenase 1.1.1.44 6-Pgdh -A, 3
Ukupno – Total 7 7 17


Poslije bojenja provodi se fotografiranje i analiza 1. alelna varijabilnost (A/L) i genotipska varijabilnost
zimograma, identificiraju se aleli za svaki genski lokus (G)
(H e r t e l 1996).


2. potencijalna genotipska varijabilnost (Gp)


Podaci se unesu u pripremljeni formular, a kasnije


3. broj polimorfnih alela (P)


se veličine unesu u računalni program i obrade sljedeći
parametri: 4.genetička raznolikost (v)
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersberg, U. Tröber: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
5.
genpool raznolikost (vpool)
6.
genetička diferenciranost (.T), s genetičkim odstojanjima
(d)
7.
heterozigotnost, stvarna (Hst) i očekivana (Hoc)
Slika 4. Populacija obične tise Olovo
Figure 4 Common Yew in the population Olovo


REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Research results
Alelna i genotipska varijabilnost – Allele and 14 od ukupno 16 alela (tablica 3). Tako u populaciji
genotype variability Plješivica i Bjelašnica imamo 11, dok kod Prenja, Olova
i Borje imamo 13, a kod Ozrena 14 registriranih alela.


Analizom alelnih učestalosti u istraživanim popula


cijama, možemo primijetiti da imamo prisutno od 11 do


Tablica 3. Alelne učestalosti


Table 3 Allels frequencies
Enzimski sustav Alel Populacije – Population
Enzyme system Allele Plješivica Prenj Olovo Borja Bjelašnica Ozren
Got-B 1
2
0,000
1,000
0,013
0,987
0,000
1,000
0,294
0,706
0,226
0,774
0,244
0,756
1 0,022 0,123 0,327 0,141 0,009 0,018
Pgm-A 2 0,000 0,149 0,055 0,006 0,000 0,372
3 0,978 0,728 0,618 0,853 0,991 0,610
1 0,000 0,000 0,073 0,000 0,000 0,110
Adh 2 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,037
3 1,000 1,000 0,877 1,000 1,000 0,854
1 0,337 0,237 0,336 0,571 0,585 0,244
6-Pgdh-A 2 0,641 0,759 0,664 0,429 0,415 0,756
3 0,022 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000
Skdh-A 2
3
0,804
0,196
0,982
0,018
0,986
0,014
0,682
0,318
0,934
0,066
1,000
0,000
1 0,087 0,132 0,068 0,112 0,028 0,500
Idh-A 2 0,913 0,868 0,932 0,547 0,972 0,482
3 0,000 0,000 0,000 0,341 0,000 0,018
435
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersberg, U. Tröber: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
Analizom podataka iz tablice 3 možemo primijetiti
da enzimski sustav Adh pokazuje najveći monomorfizam,
a on je registriran u četiri istraživane populacije.
Kod genskog lokusa Got – B monomorfizam imamo u
dvije populacije, dok je genski lokus Skdh – A monomorfan
u jednoj populaciji. Ostali enzimski sustavi pokazuju
prisutnost većeg ili manjeg polimorfizma.


Daljnjom analizom dobivenih rezultata primjetna je
prisutnost uvjetno rečeno relativno rijetkog alela u području
Bosne i Hercegovine, a koji je registriran s malom
učestalošću samo u populaciji Plješivica i Prenj.
To se odnosi na alel A3 kod genskog lokusa 6-Pgdh s
učestalošću 0,022 i 0,004. Analizom genotipova možemo
primijetiti da je prisutan samo u heterozigotnom
stanju (tablica 4). Analizom ostalih genskih lokusa situacija
je nešto drukčija, te su analizirani aleli prisutni
obično u dvije ili više populacija, a imaju relativno
veću učestalost.


Analizom alelne dominantnosti prema genskim lokusima
evidentno je da kod genskog lokusa Got – B dominira
alel B2. Kod genskog lokusa 6-Pgdh dominira alel
A2, a kod Pgm – A alel A3. Analizom genskog lokusa
Skdh – A vidljiva je dominantnost alela A2, a kod Adh
alela 3. Kod genskog lokusa Idh – A dominira alel A2.


Tablica 4. Relativna genotipska učestalost
Table 4 Relative genotype frequencies


Enzimski sustav Genotip


Enzyme system Genotyp Plješivica Prenj


Analizom genotipskih učestalosti nemamo drukčiju
situaciju nego što smo imali kod analize alela. Tako smo
ukupno registrirali 24 genotipa, što je prikazano u tablici
4. Interesantno je da je najviše genotipova registrirano
kod genskog lokusa Pgm – A, ukupno šest, iako u i
drugi gen lokusi imali iste predispozicije i isti broj alela
kao i lokus Pgm – A. Ovo ukazuje na specifične procese
koji vladaju u istraživanim populacijama tise, a koji su
dosta konzervativni i usmjeravaju populacije u određenom
smjeru, bilo da se favoriziraju homozigoti ili heterozigoti
kod određenih genskih lokusa.


Genetička raznolikost – Genetic variability
Analizom broja alela prema genskim lokusima (tablica
5) može se primijetiti da između populacija postoje
određene razlike, o čemu je već bilo riječi ranije.
Ako pak analiziramo potencijalnu genotipsku raznolikost
možemo primijetiti da dobivena vrijednost od
1944 za populaciju Ozren (tablica 5) znatno odstupa od
svih ostalih, a razlog tomu treba tražiti u dobroj strukturi,
broju i rasporedu alela po genskim lokusima. Ovo
ukazuje da je populacija Ozren vrlo vjerojatno i najprilagodljivija
za razliku od drugih. U suprotnosti s Ozrenom
je populacija Plješivica koja ima jako malu vrijednost,
koja iznosi 162, na što je vjerojatno utjecao i broj


Populacija – Populacija
Olovo Borja Bjelašnica Ozren


11 0,000 0,000 0,000 0,059 0,000 0,000
Got-B 12 0,000 0,026 0,000 0,471 0,453 0,488
22 1,000 0,974 1,000 0,471 0,547 0,512
11 0,000 0,000 0,091 0,000 0,000 0,000
12 0,000 0,000 0,027 0,012 0,000 0,037
Pgm-A 13
22
0,043
0,000
0,246
0,035
0,445
0,009
0,271
0,000
0,019
0,000
0,000
0,000
23 0,000 0,228 0,064 0,000 0,000 0,707
33 0,957 0,491 0,364 0,718 0,981 0,256
12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073
Adh-A 13
23
0,000
0,000
0,000
0,000
0,145
0,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,146
0,000
33 1,000 1,000 0,755 1,000 1,000 0,780
11 0,000 0,000 0,173 0,388 0,358 0,000
6-Pgdh-A 12
22
0,674
0,283
0,474
0,518
0,327
0,500
0,365
0,247
0,453
0,189
0,488
0,512
23 0,043 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000
22 0,609 0,965 0,973 0,447 0,868 1,000
Skdh-A 23 0,391 0,035 0,027 0,471 0,132 0,000
33 0,000 0,000 0,000 0,082 0,000 0,000
12 0,174 0,263 0,136 0,141 0,057 0,963
13 0,000 0,000 0,000 0,082 0,000 0,037
Idh-A 22 0,826 0,737 0,864 0,282 0,943 0,000
23 0,000 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000
33 0,000 0,000 0,000 0,106 0,000 0,000
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 51     <-- 51 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersbere, U. Tröber: GENETICBCA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
analiziranih biljaka. Ovo pak ukazuje na slabu alelnu potencijalne genotipske raznolikosti, odnosno isti broj
strukturu populacije Plješivica, te time i na slabu prila- alela, ali nešto drukčije raspoređenih unutar genskih
godbu ako dođe do kakvih promjena koje bi se mogle lokusa (tablica 5), što ukazuje na slične selekcijske
odigrati u toj populaciji. Također je interesantno da tri procese koji vladaju u tim populacijama.


populacije, Prenj, Olovo i Borija, imaju iste veličine
Tablica 5. Genetička varijabilnost
Table 5 Genetics variability
Potencijalna Prosječan Broj
genotipska broj alela polimorfnih
Populacija Broj alela prema genskim lokusima varijabilnost po lokusu alela
Population Number of alleles according to gene loci Potential Average number Number of
genotypes of allele polymorphic
variability per locus alleles
Got-B Pgm-A Adh-A 6-Pgdh-A Skdh-A Idh-A G(p) A/L P (%)
Plješivica i 2 1 3 2 2 162 1,83 66,6
Prenj 2 3 1 3 2 2 972 2,16 83,3
Olovo i 3 3 2 2 2 972 2,16 83,3
Borja 2 3 1 2 2 3 972 2,16 83,3
Bjelašnica 2 2 1 2 2 2 243 1,83 83,3
Ozren 2 3 3 2 1 3 1944 2,33 83,3


Ako analiziramo prosječan broj alela (A/L), ponovo nosti u pet populacija (tablica 5), dok samo kod popupopulacija
Ozren prednjači s vrijednošću 2,33, što je lacije Plješivica imamo manju vrijednost, a koja iznosi
bilo i za očekivati na temelju prethodnih rezultata. 66,6 %. Ovo je pak uvjetna vrijednost i ovisna je o bro


Broj polimorfnih lokusa u ovom istraživanju, koji ju alela i njihovoj strukturi, kao i broju analiziranih
izražen u procentima, pokazuje da imamo iste vrijed- individua.


Tablica 6. Genetička (v) i genpool raznolikost (vpool), za šest (6) enzimskih sustava
Table 6 Genetics (v) and gene pool diversity (vpool), for the six (6) enzime sistem


Enzimski sustav Populacija – Population


Enzyme system Plješivica Prenj Olovo Borja Bjelašnica Ozren
GOT-B 1,000 1,026 1,000 1,710 1,538 1,585
PGM-A 1,045 1,763 2,033 1,338 1,018 1,958
ADH 1,000 1,000 1,287 1,000 1,000 1,346
6-PGDH-A 1,905 1,582 1,806 1,960 1,944 1,585
SKDH 1,460 1,037 1,028 1,766 1,141 1,000
IDH-A 1,189 1,297 1,145 2,336 1,058 2,072
Genpool 1,198 1,222 1,285 1,564 1,208 1,501


Provedenom analizom genetičke (v) i gen pool (vpool) Populacijska diferenciranost – Population differaznolikosti,
dobili smo rezultat da populacija Borija rentiation
pokazuje najveću gen pool raznolikost, te genetičku razAko
analiziramo rezultate genetičke diferenciranonolikost
za genske lokuse Idh – A, 6-Pgdh – A i Skdh sti dane u tablici 7, možemo primijetiti da se kod gen(
tablica 6). Druga je populacija Ozren, dok smo najmaskih
lokusa diferenciranost kreće od 0,000 do 0,579 za


nju vrijednost gen pool raznolikosti dobili kod populacigenski
lokus Idh – A kod populacije Borja, što je najveje
Plješivica, što je bilo i za očekivati na temelju pretći
raspon kod analiziranih populacija. Ako se analizirahodnih
rezultata. Ipak za populaciju Plješivica intereju
ukupne srednje vrijednosti diferenciranosti, populasantan
je genski lokus 6-Pgdh-A s visokom vrijednošću cija Borja pokazuje najveću s vrijednošću od 0,365, a
od 1,905. Ako se zna da se obično veličina tog gen loku-najmanja je kao što je i očekivano kod populacije Pljesa
kod četinjača povezuje za otpornost vrsta prema za-šivica. Populaciju Borja s nešto nižom vrijednosti slije


gađivanju (Hosius i Bergmann 1993; B ergmann di populacija Ozren.
i H o s i u s 1996), možemo smatrati da i populacija obične
tise s planine Plješivice pokazuje visoki stupanj otpornosti
spram određenih zagađenja.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 52     <-- 52 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersbere, U. Tröber: GENETICBCA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
Tablica 7. Populacijska genetička diferenciranost (.T)
Table 7 Population genetics differentiation (.T)


Enzimski sustav Populacija – Population


Enzyme system Plješivica Prenj Olovo Borja Bjelašnica Ozren
GOT-B 0,000 0,026 0,000 0,420 0,357 0,373
PGM-A 0,044 0,437 0,513 0,255 0,018 0,495


ADH 0,000 0,000 0,225 0,000 0,000 0,260


6-PGDH-A 0,486 0,371 0,450 0,496 0,495 0,373
SKDH 0,322 0,036 0,028 0,439 0,126 0,000
IDH-A 0,162 0,231 0,128 0,579 0,055 0,524


minimum 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
maksimum 0,486 0,437 0,513 0,579 0,495 0,524
sredina 0,169 0,184 0,224 0,365 0,175 0,338


Heterozigotnost – Heterozygositi Također je interesantno da su dobivene srednje veli


Najveću prosječnu stvarnu heterozigotnost imamo čine za stvarnu heterozigotnost veće od očekivanih,
kod populacije Ozren, dok je najveća očekivana hete-osim kod populacije Olovo, gdje imamo da je očekivana
rozigotnost kod populacije Borja (tablica 8). Najmanja heterozigotnost veća. Razlog tomu treba tražiti u velikoj
stvarna heterozigotnost je dobivena kod populacije homozigotnosti koja je prisutna u populaciji. Inače ove
Bjelašnica. Kod analize heterozigotnosti prema gen-dobivene vrijednosti ukazuju nam na to da u populacijaskim
lokusima, najveću stvarnu heterozigotnost pokama
imamo malo prisutnosti inbridinga, osim kod popu


zuje lokus Pgm – A kod populacije Ozren, s vrijed-lacije Olovo. Također kod ovih rezultata treba imati na
nošću od 0,744, odnosno ovaj lokus ima i najveće umu da je tisa dvodoma vrsta, odnosno da imamo muš-
učešće u prosječnoj stvarnoj heterozigotnosti. Ovaj ke i ženske individue, što može biti jedan od razloga za
genski lokus slijedi 6-Pgdh – A kod populacije Plješi-visoku heterozigotnost u istraživanim populacijama.
vica, s vrijednošću od 0,717.


Tablica 8. Stvarna heterozigotnost (Hst) i očekivana heterozigotnost (Hoc)
Table 8 Observed heterozygosity (Hst) and expected heterozygosity (Hoc)
Enzimski sustav Heterozigotnost Populacija – Population
Enzyme system Heterozygositi Plješivica Prenj Olovo Borja Bjelašnica Ozren
H 0,000 0,026 0,000 0,471 0,453 0,488


GOT-B st


0,000 0,026 0,000 0,415 0,350 0,369


H
Hoc 0,043 0,474 0,536 0,282 0,019 0,744


PGM-A st


0,043 0,433 0,508 0,252 0,018 0,489


H
Hoc 0,000 0,000 0,245 0,000 0,000 0,220


ADH st


0,000 0,000 0,223 0,000 0,000 0,257


H
Hoc 0,717 0,482 0,327 0,365 0,453 0,488


6-PGDH-A st


0,475 0,368 0,446 0,490 0,486 0,369


H
Hoc 0,391 0,035 0,027 0,471 0,132 0,000


SKDH st


0,315 0,035 0,028 0,434 0,123 0,000


H
Hoc 0,174 0,263 0,136 0,612 0,057 1,000


IDH-A st


0,159 0,229 0,127 0,572 0,054 0,000


H


Prosječna Hoc 0,220 0,213 0,211 0,366 0,185 0,490


st


heterozigotnost 0,165 0,181 0,222 0,360 0,171 0,247


H


oc


Genetička odstojanja – Genetic distances mijetiti da je to populacija Ozren, a potom slijedi popu


Najmanje genetičko odstojanje na temelju srednjih lacija Borja. Razlog ovome leži u alelnom bogatstvu
alelnih parova je registrirano između populacije Olovo tih populacija.
i Prenja, a najveće između populacija Ozrena i Borja. Ovi rezultati prilično su proturječni, ako se zna koAko
analiziramo koja od populacija ima najveće udajim
klimatskim zonama pripadaju istraživane populaljenosti
spram drugih populacija, odmah možemo pri-cije, kao i kakva je njihova zemljopisna udaljenost, te
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 53     <-- 53 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersbere, U. Tröber: GENETICBCA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
ih s tim čimbenicima ne možemo povezati. Ako bi pos- veni rezultat, a objašnjenje treba tražiti u veličinama
tojala povezanost s klimom ili zemljopisnom pripad- populacija, kao i genetički specifičnim procesima koji
nošću, tada se moglo očekivati da populacije Olovo i postoje u malim i izoliranim populacijama (S a v o l a i -
Ozren, te Ozren i Bjelašnica budu prilično bliske, a ne n e n i K u i t t i n e n 2000).
populacije Olovo i Prenj. Ipak se mora poštivati dobi-
Table 9. Procjena genetičkog odstojanja (d) parovima srednjih alelnih odstojanja (Nei 1972)
Table 9 Estimates of genetic distances (d) with pair of mean allelic distances (Nei 1972)


Populacija Populacija – Population
Population Plješivica Prenj Olovo Borja Bjelašnica Ozren
Plješivica —
Prenj 0,101 —
Olovo 0,118 0,085 —
Borja 0,190 0,233 0,262 —
Bjelašnica 0,112 0,163 0,177 0,149 —
Ozren 0,251 0,169 0,192 0,266 0,240 —


Slika 5. Dendrogram na temelju genetičkih odstojanja
Figure 5 Dendrogram based of genetic distances


Ako se dobiveni rezultati za alelna genetička odsto- kosti. Najbliže, kao što je već rečeno su populacije
janja predstave u obliku dendrograma (slika 5) dobit će Prenj i Olovo, s njima je povezana Plješivica koja je
se nešto jasnija slika o genetičkim vezama između is- zemljopisno najviše udaljena, slijedi Bjelašnica, Borja
traživanih populacija. Postoji pet razina povezivanja te u konačnici kao peta veza populacija Ozren.
prema genetičkoj srodnosti, odnosno genetičkoj blis-


RASPRAVA Discussion


U ovom istraživanju sa šest populacija obične tise u aleli koji su samo svojstveni za bosanskohercegovačke
Bosni i Hercegovini dobivena je nešto niža prosječna populacije. To tim više, što su naše populacije bliže poalelna
vrijednosti nego u sličnim istraživanjima koja su tencijalnom glacijalnom pribježištu od onih iz srednje i
provedena u Europi (tablica 10). Razlog tomu treba tra-sjeverne Europe, a koje su na svom migracijskom putu
žiti u broju analiziranih genskih alela, broju populacija izgubile dio stare, odnosno, prvobitne genetičke struktuili
broju uzoraka koji su predstavljali populacije. U is-re koju su imale nakon zadnje glacijacije.
traživanju je stvarna prosječna heterozigotnost prilično


O razvojnom putu obične tise, kao i njezinim popu


niska, a razlog može ležati u grupiranju analiziranih in


lacijama nemamo mnogo podataka, kako onih iz tercidividua
iz naših populacija na jednom manjem prostoru,


jara i kvartara, tako i u postglacijalnom razdoblju, pogdje
postoji stalno zatvoreno kretanje gena. Također se sebice u kome smjeru je tekao njihov razvoj. Zato je
treba osvrnuti i na uporabljene genske lokuse, koji su vrlo važno poznavati da li su u malim i izoliranim posamo
istovjetni lokusima koje je uporabila Tr ö b e r pulacijama vladali specifični selekcijski procesi i mu(
2004) u središnjem i istočnom dijelu Njemačke. Ipak tacijske promjene genoma, koje bi dovele do diferencikada
se usporede dobiveni rezultati komplementarnih jacije populacija, a o čemu detaljno piše S a v o l a i n e n
genskih lokusa, može se primijetiti da postoje specifični i K u i t t i n e n (2000). Kao primjer djelovanja selekcije
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 54     <-- 54 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersbere, U. Tröber: GENETICBCA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
možemo se poslužiti primjerom vrste Abies nebroden- kod munike (Pinus leucodermis Ant.) Boscherin i i
sis (Lojac.) Mattei gdje prirodna selekcija u maloj i sur. (1994). O sličnom problemu izvještava kod smreizoliranoj
populaciji sustavno favorizira heterozigote ke (Picea abies (L.) Karst.) na planini Pokljuka u Slo(
Vi c a r i o i sur. 1995), a s tim problemom susreće se i veniji B o ž i č i U r b a n č i č (2003).


Tablica 10. Dosadašnji rezultati genetičkog istraživanja obične tise
Table 10 Some presents genetics research of Common Yew


Vrsta
Species


Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata


Broj istraživanih populacija
N. of researched populations
Broj enzimskih sustava
N. of enzymes system A/L Hst (u %)
6 6 2,1 28,1
4 8 2,9 38
1 18 2,2 28,6
8 7 2,2 41
6 6 2,6 34
13 5 2,5 30,2


Referenca
References
U ovom istraživanju
Thoma(1992)
Lewandowski i sur. (1995)
Hertel i Kohlstock (1996)
Cao i sur. (2004)
Tröber (2004)


Dobiveni rezultati na temelju biokemijskih analiza
provedeni s ukupno šest enzimskih sustava (gen lokusa),
ukazuju da obična tisa iz Bosne i Hercegovine pokazuje
razlike na biokemijskoj razini glede tise iz središnje
i sjeverne Europe.


U idućem razdoblju daljnja istraživanja trebalo bi
usmjeriti ka korištenju DNK molekularnih metoda, uz
obvezno uključivanje novih cpDNA i mtDNA početnica,
da bi se mogao u potpunosti riješiti njen status u
Europi.


Mjere očuvanja obične tise na temelju dobivenih
rezultata – Measures of preserving yew based on
obtained results


Sva područja u Bosni i Hercegovini gdje raste obična
tisa su pod trajnom zaštitom, te je zaštićena metodom
in situ, koja isključuje bilo kakvo djelovanje čovjeka.
Taj način prirodnog dinamičkog očuvanja trenutno
nikako ne odgovara običnoj tisi, iz razloga što se
ona sustavno povlači pred agresivnom prirodnom vegetacijom
u procesima prirodne sukcesije, iako kao izrazita
skiofilna vrsta odlično podnosi visoki stupanj
zasjene. Tako glavnu prijetnju predstavljaju agresivne
vrste kao što je obična bukva u kombinaciji s običnom
jelom i smrekom. Čest razlog je nestručnost u provođenju
određenih aktivnosti na gospodarenju šumom, ponajprije
naglim otvaranjem sklopa, te dovođenja jačeg
svjetla. Time se pospješuje pojava sukcesije s agresivnom
termofilnom vegetacijom, a razlog leži u nestručnim
ljudskim aktivnostima.


Sama izrada strategije i davanje uputa za genetičko
očuvanje ovisi o poznavanju genetičke strukture vrste,
a u ovom slučaju je ona poznata. Tako kod obične tise u
ovom slučaju za cilj imamo očuvanje sadašnje genetičke
strukture, odnosno prirodnih populacija, kao i da
se osigura potrebni materijal za buduće aktivnosti na
njezinoj reintrodukciji u područja iz kojih je nestala.
Drugi razlog za očuvanje sadašnje genetičke strukture
leži u mišljenju da je prirodna selekcija stvorila jedinke


koje su savršeno adaptirane na prevladavajuće uvjete
okoliša, iako u praksi, to vrlo često nije slučaj. Trenutni
genetički ustroj samo je jedan od mogućih, a ipak je
kratkotrajan, jer populacija vrlo brzo i često mijenja
svoju genetičku strukturu, iako u ovom istraživanju i
uz relativno male udaljenosti između populacija imamo
određeni stupanj diferenciranost, odnosno konzervativizma
u populacijama. Tako ovaj trenutni genetički
sastav treba biti temelj za budućnost, a ne cilj konzerviranja
gena, nego tek početni materijal za dinamičko
genetičko očuvanje.


Ključ za očuvanje obične tise, kao rijetke i ugrožene
vrste je u učinkovitom očuvanju sadašnjeg stanja i
proširenju populacija, kako bi se na taj način izbjegao,
odnosno smanjio na najmanju mjeru inbriding, koji je
prisutan u nekim populacijama. Najskuplji pak način je
prikupljanje reznica i proizvodnja klonova za klonske
arhive. Kako su dobivene razlike između populacija, ne
bi trebalo miješati klonove iz različitih ekozemljopisnih
područja. U većini slučajeva, ova metoda ne može biti
primijenjena, jer iziskuje visoke troškove, i umjesto nje
preporuča se proizvodnja sadnica lokalnog podrijetla,
kako bi se time povećala površina populacija.


Mnoge od rijetkih ili ugroženih vrsta ovise o određenom
staništu za svoje preživljavanje, pa tako i obična
tisa. Stoga je značajno što suptilnije pristupiti dizajniranju
očuvanja gena, tako da u populacijama budu prisutni
svi stupnjevi razvoja drveća, od juvenilnog do
adultnog stupnja. Nadalje, svaka od populacija koja bude
uzeta u program očuvanja, mora široko pokrivati
određeno područje, odnosno treba biti ciljana, koliko
god je to moguće. Inače postoje primjeri kako bi mnoge
vrste nestale da nisu provedene ljudske aktivnosti na
formiranju populacija s njihovim autohtonim genetičkim
izvorima (E r i k s s o n i E k b e rg 2001; E r i k s s
o n i sur. 2006).


Posebna pogodnost u radu s običnom tisom je i to
da se može naći u mnogim botaničkim vrtovima i par
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 55     <-- 55 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersbere, U. Tröber: GENETICBCA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus haccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
kovima. Oni uglavnom sadrže jedno ili više stabala i
može se postaviti pitanje treba li ih smatrati genetičkim
izvorom? Kako neki botanički vrtovi provode aktivno
genetičko očuvanje jednogodišnjih ili trajnih vrsta biljaka,
to nam može olakšati aktivnosti na očuvanju, posebice
kroz primjenu ex situ metode. Ako pak imamo
veći broj botaničkih vrtova ovo se ne bi trebalo zanemariti.
Kako je iz naših rezultata vidljivo da obična tisa


ZAKLJUČCI


1.
Analizom šest (6) izoenzimskih gen lokusa, s 16
alela utvrdili smo postojanje razlika između istraživanih
populacija, a dobivena varijabilnost obične tise
pokazala je diskontinuitet, koji je svojstven za
male i izolirane populacije.
2.
Između populacije Ozren i ostalih populacija ustanovljene
su razlike, tako da je među njima prisutna
znatna diferencijacija, a njihova genetička odstojanja
su značajna.
3.
Analizirane populacije obične tise iz Bosne i Hercegovine
potvrdile su prisutnost specifičnih alela, za
razliku od populacija iz središnje i sjeverne Europe,
te stoga vjerojatno nisu suviše udaljene od svoga glacijalnog
pribježišta. Istraživane populacije vjerojatno
su prilično otpornije na propadanje i sušenje od populacija
sa zapada i sjevera, jer posjeduju dovoljno
genetičke varijabilnosti, što potvrđuje prisutnost velike
polimorfnosti kod u genskog lokusa 6-PGDH-A.
LITERATURA


Ballian , D. 2005: The Status of Yew Tree (Taxus baccata
L.) in Bosnia and Herzegovina. Der Eibenfreund,
12: 169–172.


B e r g m a n n , F., B. H o s i u s , 1996: Efects of heavy-
metal polluted soils on the genetic structure of
Norway spruce seedling populations. Water, Air
and Soil Pollution, 89: 363–373.


B e u g , H. J. 1961: Beiträge zur postglazialen Floren –
und Vegetationsgeschichte in Süd-dalmatien:
Der See “Malo Jezero” auf Mljet, I, II. Flora


150: 600–656, Jena.
B o s c h e r i n i , G., M. M o r g a n t e , P. R o s s i , G. G.
Vendramin , (1994) Allozyme and chloroplast
DNA variation in Italian and Greek population
of Pinus leucodermis. Heredity 73: 284–290.
Božič, G., M. Urbančič, (2003) The morphological
and genetical characterisation of native Norway
spruce (Picea abies (L.) Karst.) population
in the area of Pokljuka mire. Acta Biologica Slovenica,
46 (1): 17–25.
B r a n d e , A. 1973: Untersuchungen zur postglazialen
Vegetationsgeschichte im Gebiet der Neretva –


ima unutarvrsnu diferenciranost, kao i međupopulacijsku,
to nam može znatno otežati ovaj način očuvanja.


Na temelju iznesenog, kombinacija metoda in situ i
ex situ u ovom slučaju dala bi odgovarajući rezultat, te bi
smo s malim brojem očuvanih individua mogli očuvati
genetički potencijal obične tise u Bosni i Hercegovini.


Conclusions


4.
Manja vrijednost heterozigotnosti istraživanih populacija
glede populacija obične tise iz središnje Europe,
pokazuje da su bile pod jakim antropogenim djelovanjem,
ali da ipak nisu mnogo izgubile od svoga
genetičkog potencijala za prilagodbu. Ako se analizira
heterozigotnost genskog lokusa 6-Pgdh – A, a koja
je prilično visoka, ukazuje na viši stupanj otpornosti
istraživanih populacija obične tise.
5.
Radi održavanja prirodnih genetičkih izvora obične
tise u Bosni i Hercegovini trebalo bi osnovati banke
gena in situ i ex situ, nužne za održanje njezine genetičke
raznolikosti.
6.
Prednost treba dati prirodnoj obnovi, uz stalno praćenje
genetičke strukture, kako bi se mogle poduzeti
pravodobno mjere za održanje optimalne prirodne
genetičke strukture koja je svojstvena za svaku populaciju.

References
Niederungen (Dalmatien, Herzegowina). Flora
162: 1–44, Jena.
Cao, C. P., L. Leinemann, M. Ziehe, R. Finkel d
e y, 2004: Untersuchungen zur genetischen Variation
und Differenzierung von Eibenbeständen
mit Hilfe von Isoenzym- und DNS- Markern.
Allg. Forst und Jagdzeitung (175): 21–28.
E r i k s s o n , G., I. E k b e rg , 2001: An Introduction to
Forest Genetics. SLU Repro, Uppsala.
Eriksson, G., I. Ekberg, D. Clapham, 2006: An
Introduction to Forest Genetics. SLU Repro,
Uppsala.
H e r t e l , H., N. K o h l s t o c k , 1996: Genetische Variation
und geographische Struktur von Eibenvorkommen
(Taxus baccata L.) in Mecklenburg-
Vorpommern. Silvae Genetica 45 (5–6):
290–294.
Hertel , H. 1996: Vererbung von Isoenzymmarkern
bei Eibe (Taxus baccata L.). Silvae Genetica 45
(5–6): 284–290.
Hosius,
B., F. B e r gmann, 1993: Adaptation of
Norway spruce to heavy metal contaminated
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 56     <-- 56 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersberg, U. Tröber: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
soil. In: Rone, V. (ed.): Norway spruce Prove- T h o m a , S. 1992: Genetische Variation an Enzymloci
nances and Breeding. Latvian Forest Research in Reliktbeständen der Eibe (Taxus baccata L.).
Institute ’Silva’, Riga, 200–207. Diplomarbeit Forstl. Fakultät Uni Göttingen


Abt. für Forstgenetik und Forstpflanzenzüch-


Korpel , S. 1981: Das größte Eibenvorkommen in


tung, 88 S.


Europa. AFZ 1981, S. 218–221.
L e w a n d o w s k i , A., L. B u r c z y k , L. M e i n a r t o -Tr ö b e r, U. 2004: Ergebnisse biochemisch-geneti


scher Untersuchungen an ausgewählten Eiben


wicz , 1992: Inheritance and Linkage of some vorkommen Thüringens und Sachsens. LFP-


Allozymes in Taxus baccata L.. Silvae Genetica


41 (6): 342–347. Sachsen. Unveröffentlicht.


P a u l e , L., D. G ö m ö r y, R. L o n g a u e r, 1993: Pre- Vi c a r i o , F., G. G. Vendramin, P. Rossi, P. Lio, R.
Giannini, (1995) Allozyme, chloroplast DNA


sent distribution and ecological conditions of the
and RAPD markers for determining genetic re-


English yew (Taxus baccata L.) in Europe. Yew
lationships between Abies alba and the relic po


resources conference, Berkeley, CA, p. 189–196.
pulation of Abies nebrodensis, Theoretical and


S a v o l a i n e n , O., H. K u i t t i n e n , (2000) Small po-


Applied Genetics, 90 (7–8): 1012–1018.


pulation processes. In: Young A., Boshier D.,


Boyle T. (eds.) Forest conservation genetics, Vi d a k o v i ć , M., J. F r a n j i ć , (2004): Golosjeme


principles and practice, CABI Publishing, Oxon, njače. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


pp. 91–100. str. 823.
S c h e e d e r, T. 1994: Die Eibe (Taxus baccata L.)


Hoffnung für ein fast verschwundenes Waldvolk.


IHW- Verlag. 124 S.


Summary: By biochemical markers, we analyzed the molecular genetic
structure of a part of natural populations of Common Yew (Taxus baccata L.)
in Bosnia and Herzegovina.


For this analysis we used the material from 6 Yew populations. The genetic
variability was analyzed by usage of 6 enzyme systems, and we successfully
analyzed 6 gene loci who exhibited an adequate level of polymorphism. The
analysis included a total of 16 allele.


The average number of allele per locus varied between 1,83 and 2,33. By
the analysis we determined that the presence of significant variability within
the populations, that showed a discontinued character. A potential genotype
diversity varied between 162 and 1944, and the number of potential polymorphous
genetic loci varied between 66, 6 % and 83, 3 %. Gen pool diversity varied
between 1,208 and 1,564, and average real heterozygosis between 0,185
and 0,490, while the overall average realistic heterozygosis was 0,281 for all
populations.


Based on the obtained results as a result we can make numerous remarks
that are significant for carrying out the activities at protection of the autochthonous
gene fund of the Yew.


Thus, by the analysis of 6 isoenzyme gene loci there was determined the
existence of statistically significant differences among the studied populations,
and variability of the Common Yew that was determined have indicated
discontinued variability.


The differences were determined between the populations of Ozren and other
populations, including significant differentiation among them, and their
genetic distances were also considerable.


The results of the analysis of the Yew from Bosnia and Herzegovina indicated
the existence of specific allele in the studied populations, as opposed to
the larch from central and northern Europe, which means that our larch could
not be too far from its glacial stand. The populations are thus more resis
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 57     <-- 57 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersberg, U. Tröber: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
tant and less susceptible to degradation and drying, than the populations
from the west as they possess sufficient genetic variability.


Lower value of heterozygosis of the studied populations as opposed to the
populations of the Yew from Central Europe show that the studied populations
were under strong anthropogenic influence, however, they did not lose
much of its adaptation genetic potential. If we analyze the heterozygosis of the
gene loci 6-Pgdh – A, that is quite high, points at higher level of resistance of
our Yew populations.


In order to preserve natural genetic resources of Common Yew in Bosnia
and Herzegovina, it is necessary to establish gene banks in situ and ex situ,
which are necessary for preservation of the genetic diversity.


In the activities with larch, and in its restoration, advantage should be given
to its natural rejuvenation, with permanent monitoring of its genetic
structure, in order to allow timely measures for preservation of optimal natural
genetic structure that is typical for each separate population.