DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 47     <-- 47 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersbere, U. Tröber: GENETICBCA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
žive u Bosni i Hercegovini, a to ponajprije proističe iz
njene sposobnosti da doživi veliku starost, i preko
1000 godina (Vi d a k o v i ć i F r a n j i ć 2004). Nedostatak
drva obične tise bio je jedan od razloga što se uzgajala
dugi niz godina u vrtovima oko kuća u Bosni. Kao
primjer može poslužiti primjerak iz sela Bukov dol kod
Olova, starosti oko 500 godina, koji je već dugi niz godina
pod zaštitom (slika 1) i druga obična tisa iz sela Pepelari
kod Žepča, stara oko 750 godina (slika 2).


Suvremena istraživanja u Europi koja su se zadnjih
godina počela provoditi na tisi, dala su povoda da se pokušaju
iznaći populacije tise i u Bosni i Hercegovini. Na
iznalaženju populacija tise pomoć je pružilo mnogo lokalnih
stručnjaka, što je polučilo dobre rezultate. Većinom
su registrirana pojedinačna stabla koja nalazimo
širom Bosne i Hercegovine, ali ni male populacije tise
nisu izostale. Do sada je registrirano osam populacija,
gdje se brojnost mjeri od nekoliko desetina biljaka pa do


MATERIJAL I METODE


Tijekom studenoga 2004. godine selekcionirana su
stabla obične tise na području Bosne i Hercegovine, na
planini Plješevici, Prenju, širem području Olova, Bjelašnici,
Ozrenu i Boriji (tablica 1 i slika 3). Kod odabira
populacija nisu odabrane one s dovoljnim brojem individua
za ovaj način analiza. Tako smo u nekim populacijama
koje su male, objedinili sve raspoložive individue,
dok u velikim populacijama kao što su Prenj,
Olovo (slika 4), Borija, Ozren, uzeli smo samo uzorak
koji je razmjeran veličini populacije. Ako se analizira
područje iz kojega dolaze populacije, može se primijetiti
da su iz kontrastnih ekoloških uvjeta i da pripadaju
različitim fitocenozama i geološkim podlogama.


Prilikom sabiranja uzoraka za analizu, vodilo se
računa da udaljenost između stabala bude minimalno


Tablica 1. Istraživane populacije tise u Bosni i Hercegovini


nekoliko tisuća. Ova saznanja usmjerila su nas k aktivnostima
na njihovoj zaštiti. Kako svi oblici zaštite leže u
prethodnom poznavanju genetičke strukture populacija
određene vrste, na taj se način počelo raditi i s tisom.


Cilj ovog istraživanja je da se priznatim biokemijskim
metodama odredi genetička struktura populacija i
njihova međupopulacijska varijabilnost u Bosni i Hercegovini.
Za populacijsku analizu rabile bi se alelne i
genotipske učestalosti, kao i sama njihova struktura. Posebna
pozornost posvetila bi se stvarnoj i očekivanoj heterozigotnosti,
te genetičkom diverzitetu prema metodi
koje je dao Thoma (1992), Lewadowskom i sur.
(1992) i H e r t e l u i K o h l s t o c k u (1996). Na temelju
dobivenih rezultata dale bi se smjernice za njezino
očuvanje metodama in situ i ex situ.


– Material and methods
50 m, a ponekad i veća, u oviso o rasporedu biljaka na
terenu, kako bi se što više smanjila mogućnost srodstva.
Prilikom sabiranja za ovo istraživanje nisu razdvajana
muška i ženska stabla, nego su analizirana zajedno.


Istraživalo se sedam (7) enzimskih sustava s ukupno
sedam (7) gen lokusa, odnosno 16 alela. Postupci maceracije,
priprave gela, elektroforeze i bojenja gela bili
su prilagođeni primijenjenim enzimskim sustavima
(H e r t e l 1996; i Sächsischen Landesanstalt für Forsten


2000) (tablica 2).


Table 1 Investigated yew populations in Bosnia and Herzegovina


Broj Naziv
populacije populacije
Number of The name
population of population


1 Plješivica


2


Prenj


Olovo


3


4


Bjelašnica


Ozren


5


Borja


6


Lokalitet


Locality


Kanjon Une
Kula
Ajdinoviči
Mehina luka
Vukinjača
Gornji Ugodović


Zemljopisna dužina
i širina Nadmorska visina
Longitude and Altitude
latitude
44°45’N


900 m


15°5rE


43°30’N


660 m


17°59’E


44°04’N


980 m


18°33’E


43°44’N


700 m


18°06’E


43°58’N


1200 m


18°27’E


43°3rN


700 m


17°49’E


Broj analiziranih
stabala
Sample
size


47
115
117
53
82
87


433