DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 51     <-- 51 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersbere, U. Tröber: GENETICBCA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
analiziranih biljaka. Ovo pak ukazuje na slabu alelnu potencijalne genotipske raznolikosti, odnosno isti broj
strukturu populacije Plješivica, te time i na slabu prila- alela, ali nešto drukčije raspoređenih unutar genskih
godbu ako dođe do kakvih promjena koje bi se mogle lokusa (tablica 5), što ukazuje na slične selekcijske
odigrati u toj populaciji. Također je interesantno da tri procese koji vladaju u tim populacijama.


populacije, Prenj, Olovo i Borija, imaju iste veličine
Tablica 5. Genetička varijabilnost
Table 5 Genetics variability
Potencijalna Prosječan Broj
genotipska broj alela polimorfnih
Populacija Broj alela prema genskim lokusima varijabilnost po lokusu alela
Population Number of alleles according to gene loci Potential Average number Number of
genotypes of allele polymorphic
variability per locus alleles
Got-B Pgm-A Adh-A 6-Pgdh-A Skdh-A Idh-A G(p) A/L P (%)
Plješivica i 2 1 3 2 2 162 1,83 66,6
Prenj 2 3 1 3 2 2 972 2,16 83,3
Olovo i 3 3 2 2 2 972 2,16 83,3
Borja 2 3 1 2 2 3 972 2,16 83,3
Bjelašnica 2 2 1 2 2 2 243 1,83 83,3
Ozren 2 3 3 2 1 3 1944 2,33 83,3


Ako analiziramo prosječan broj alela (A/L), ponovo nosti u pet populacija (tablica 5), dok samo kod popupopulacija
Ozren prednjači s vrijednošću 2,33, što je lacije Plješivica imamo manju vrijednost, a koja iznosi
bilo i za očekivati na temelju prethodnih rezultata. 66,6 %. Ovo je pak uvjetna vrijednost i ovisna je o bro


Broj polimorfnih lokusa u ovom istraživanju, koji ju alela i njihovoj strukturi, kao i broju analiziranih
izražen u procentima, pokazuje da imamo iste vrijed- individua.


Tablica 6. Genetička (v) i genpool raznolikost (vpool), za šest (6) enzimskih sustava
Table 6 Genetics (v) and gene pool diversity (vpool), for the six (6) enzime sistem


Enzimski sustav Populacija – Population


Enzyme system Plješivica Prenj Olovo Borja Bjelašnica Ozren
GOT-B 1,000 1,026 1,000 1,710 1,538 1,585
PGM-A 1,045 1,763 2,033 1,338 1,018 1,958
ADH 1,000 1,000 1,287 1,000 1,000 1,346
6-PGDH-A 1,905 1,582 1,806 1,960 1,944 1,585
SKDH 1,460 1,037 1,028 1,766 1,141 1,000
IDH-A 1,189 1,297 1,145 2,336 1,058 2,072
Genpool 1,198 1,222 1,285 1,564 1,208 1,501


Provedenom analizom genetičke (v) i gen pool (vpool) Populacijska diferenciranost – Population differaznolikosti,
dobili smo rezultat da populacija Borija rentiation
pokazuje najveću gen pool raznolikost, te genetičku razAko
analiziramo rezultate genetičke diferenciranonolikost
za genske lokuse Idh – A, 6-Pgdh – A i Skdh sti dane u tablici 7, možemo primijetiti da se kod gen(
tablica 6). Druga je populacija Ozren, dok smo najmaskih
lokusa diferenciranost kreće od 0,000 do 0,579 za


nju vrijednost gen pool raznolikosti dobili kod populacigenski
lokus Idh – A kod populacije Borja, što je najveje
Plješivica, što je bilo i za očekivati na temelju pretći
raspon kod analiziranih populacija. Ako se analizirahodnih
rezultata. Ipak za populaciju Plješivica intereju
ukupne srednje vrijednosti diferenciranosti, populasantan
je genski lokus 6-Pgdh-A s visokom vrijednošću cija Borja pokazuje najveću s vrijednošću od 0,365, a
od 1,905. Ako se zna da se obično veličina tog gen loku-najmanja je kao što je i očekivano kod populacije Pljesa
kod četinjača povezuje za otpornost vrsta prema za-šivica. Populaciju Borja s nešto nižom vrijednosti slije


gađivanju (Hosius i Bergmann 1993; B ergmann di populacija Ozren.
i H o s i u s 1996), možemo smatrati da i populacija obične
tise s planine Plješivice pokazuje visoki stupanj otpornosti
spram određenih zagađenja.