DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 54     <-- 54 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersbere, U. Tröber: GENETICBCA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
možemo se poslužiti primjerom vrste Abies nebroden- kod munike (Pinus leucodermis Ant.) Boscherin i i
sis (Lojac.) Mattei gdje prirodna selekcija u maloj i sur. (1994). O sličnom problemu izvještava kod smreizoliranoj
populaciji sustavno favorizira heterozigote ke (Picea abies (L.) Karst.) na planini Pokljuka u Slo(
Vi c a r i o i sur. 1995), a s tim problemom susreće se i veniji B o ž i č i U r b a n č i č (2003).


Tablica 10. Dosadašnji rezultati genetičkog istraživanja obične tise
Table 10 Some presents genetics research of Common Yew


Vrsta
Species


Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata


Broj istraživanih populacija
N. of researched populations
Broj enzimskih sustava
N. of enzymes system A/L Hst (u %)
6 6 2,1 28,1
4 8 2,9 38
1 18 2,2 28,6
8 7 2,2 41
6 6 2,6 34
13 5 2,5 30,2


Referenca
References
U ovom istraživanju
Thoma(1992)
Lewandowski i sur. (1995)
Hertel i Kohlstock (1996)
Cao i sur. (2004)
Tröber (2004)


Dobiveni rezultati na temelju biokemijskih analiza
provedeni s ukupno šest enzimskih sustava (gen lokusa),
ukazuju da obična tisa iz Bosne i Hercegovine pokazuje
razlike na biokemijskoj razini glede tise iz središnje
i sjeverne Europe.


U idućem razdoblju daljnja istraživanja trebalo bi
usmjeriti ka korištenju DNK molekularnih metoda, uz
obvezno uključivanje novih cpDNA i mtDNA početnica,
da bi se mogao u potpunosti riješiti njen status u
Europi.


Mjere očuvanja obične tise na temelju dobivenih
rezultata – Measures of preserving yew based on
obtained results


Sva područja u Bosni i Hercegovini gdje raste obična
tisa su pod trajnom zaštitom, te je zaštićena metodom
in situ, koja isključuje bilo kakvo djelovanje čovjeka.
Taj način prirodnog dinamičkog očuvanja trenutno
nikako ne odgovara običnoj tisi, iz razloga što se
ona sustavno povlači pred agresivnom prirodnom vegetacijom
u procesima prirodne sukcesije, iako kao izrazita
skiofilna vrsta odlično podnosi visoki stupanj
zasjene. Tako glavnu prijetnju predstavljaju agresivne
vrste kao što je obična bukva u kombinaciji s običnom
jelom i smrekom. Čest razlog je nestručnost u provođenju
određenih aktivnosti na gospodarenju šumom, ponajprije
naglim otvaranjem sklopa, te dovođenja jačeg
svjetla. Time se pospješuje pojava sukcesije s agresivnom
termofilnom vegetacijom, a razlog leži u nestručnim
ljudskim aktivnostima.


Sama izrada strategije i davanje uputa za genetičko
očuvanje ovisi o poznavanju genetičke strukture vrste,
a u ovom slučaju je ona poznata. Tako kod obične tise u
ovom slučaju za cilj imamo očuvanje sadašnje genetičke
strukture, odnosno prirodnih populacija, kao i da
se osigura potrebni materijal za buduće aktivnosti na
njezinoj reintrodukciji u područja iz kojih je nestala.
Drugi razlog za očuvanje sadašnje genetičke strukture
leži u mišljenju da je prirodna selekcija stvorila jedinke


koje su savršeno adaptirane na prevladavajuće uvjete
okoliša, iako u praksi, to vrlo često nije slučaj. Trenutni
genetički ustroj samo je jedan od mogućih, a ipak je
kratkotrajan, jer populacija vrlo brzo i često mijenja
svoju genetičku strukturu, iako u ovom istraživanju i
uz relativno male udaljenosti između populacija imamo
određeni stupanj diferenciranost, odnosno konzervativizma
u populacijama. Tako ovaj trenutni genetički
sastav treba biti temelj za budućnost, a ne cilj konzerviranja
gena, nego tek početni materijal za dinamičko
genetičko očuvanje.


Ključ za očuvanje obične tise, kao rijetke i ugrožene
vrste je u učinkovitom očuvanju sadašnjeg stanja i
proširenju populacija, kako bi se na taj način izbjegao,
odnosno smanjio na najmanju mjeru inbriding, koji je
prisutan u nekim populacijama. Najskuplji pak način je
prikupljanje reznica i proizvodnja klonova za klonske
arhive. Kako su dobivene razlike između populacija, ne
bi trebalo miješati klonove iz različitih ekozemljopisnih
područja. U većini slučajeva, ova metoda ne može biti
primijenjena, jer iziskuje visoke troškove, i umjesto nje
preporuča se proizvodnja sadnica lokalnog podrijetla,
kako bi se time povećala površina populacija.


Mnoge od rijetkih ili ugroženih vrsta ovise o određenom
staništu za svoje preživljavanje, pa tako i obična
tisa. Stoga je značajno što suptilnije pristupiti dizajniranju
očuvanja gena, tako da u populacijama budu prisutni
svi stupnjevi razvoja drveća, od juvenilnog do
adultnog stupnja. Nadalje, svaka od populacija koja bude
uzeta u program očuvanja, mora široko pokrivati
određeno područje, odnosno treba biti ciljana, koliko
god je to moguće. Inače postoje primjeri kako bi mnoge
vrste nestale da nisu provedene ljudske aktivnosti na
formiranju populacija s njihovim autohtonim genetičkim
izvorima (E r i k s s o n i E k b e rg 2001; E r i k s s
o n i sur. 2006).


Posebna pogodnost u radu s običnom tisom je i to
da se može naći u mnogim botaničkim vrtovima i par