DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 55     <-- 55 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersbere, U. Tröber: GENETICBCA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus haccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
kovima. Oni uglavnom sadrže jedno ili više stabala i
može se postaviti pitanje treba li ih smatrati genetičkim
izvorom? Kako neki botanički vrtovi provode aktivno
genetičko očuvanje jednogodišnjih ili trajnih vrsta biljaka,
to nam može olakšati aktivnosti na očuvanju, posebice
kroz primjenu ex situ metode. Ako pak imamo
veći broj botaničkih vrtova ovo se ne bi trebalo zanemariti.
Kako je iz naših rezultata vidljivo da obična tisa


ZAKLJUČCI


1.
Analizom šest (6) izoenzimskih gen lokusa, s 16
alela utvrdili smo postojanje razlika između istraživanih
populacija, a dobivena varijabilnost obične tise
pokazala je diskontinuitet, koji je svojstven za
male i izolirane populacije.
2.
Između populacije Ozren i ostalih populacija ustanovljene
su razlike, tako da je među njima prisutna
znatna diferencijacija, a njihova genetička odstojanja
su značajna.
3.
Analizirane populacije obične tise iz Bosne i Hercegovine
potvrdile su prisutnost specifičnih alela, za
razliku od populacija iz središnje i sjeverne Europe,
te stoga vjerojatno nisu suviše udaljene od svoga glacijalnog
pribježišta. Istraživane populacije vjerojatno
su prilično otpornije na propadanje i sušenje od populacija
sa zapada i sjevera, jer posjeduju dovoljno
genetičke varijabilnosti, što potvrđuje prisutnost velike
polimorfnosti kod u genskog lokusa 6-PGDH-A.
LITERATURA


Ballian , D. 2005: The Status of Yew Tree (Taxus baccata
L.) in Bosnia and Herzegovina. Der Eibenfreund,
12: 169–172.


B e r g m a n n , F., B. H o s i u s , 1996: Efects of heavy-
metal polluted soils on the genetic structure of
Norway spruce seedling populations. Water, Air
and Soil Pollution, 89: 363–373.


B e u g , H. J. 1961: Beiträge zur postglazialen Floren –
und Vegetationsgeschichte in Süd-dalmatien:
Der See “Malo Jezero” auf Mljet, I, II. Flora


150: 600–656, Jena.
B o s c h e r i n i , G., M. M o r g a n t e , P. R o s s i , G. G.
Vendramin , (1994) Allozyme and chloroplast
DNA variation in Italian and Greek population
of Pinus leucodermis. Heredity 73: 284–290.
Božič, G., M. Urbančič, (2003) The morphological
and genetical characterisation of native Norway
spruce (Picea abies (L.) Karst.) population
in the area of Pokljuka mire. Acta Biologica Slovenica,
46 (1): 17–25.
B r a n d e , A. 1973: Untersuchungen zur postglazialen
Vegetationsgeschichte im Gebiet der Neretva –


ima unutarvrsnu diferenciranost, kao i međupopulacijsku,
to nam može znatno otežati ovaj način očuvanja.


Na temelju iznesenog, kombinacija metoda in situ i
ex situ u ovom slučaju dala bi odgovarajući rezultat, te bi
smo s malim brojem očuvanih individua mogli očuvati
genetički potencijal obične tise u Bosni i Hercegovini.


Conclusions


4.
Manja vrijednost heterozigotnosti istraživanih populacija
glede populacija obične tise iz središnje Europe,
pokazuje da su bile pod jakim antropogenim djelovanjem,
ali da ipak nisu mnogo izgubile od svoga
genetičkog potencijala za prilagodbu. Ako se analizira
heterozigotnost genskog lokusa 6-Pgdh – A, a koja
je prilično visoka, ukazuje na viši stupanj otpornosti
istraživanih populacija obične tise.
5.
Radi održavanja prirodnih genetičkih izvora obične
tise u Bosni i Hercegovini trebalo bi osnovati banke
gena in situ i ex situ, nužne za održanje njezine genetičke
raznolikosti.
6.
Prednost treba dati prirodnoj obnovi, uz stalno praćenje
genetičke strukture, kako bi se mogle poduzeti
pravodobno mjere za održanje optimalne prirodne
genetičke strukture koja je svojstvena za svaku populaciju.

References
Niederungen (Dalmatien, Herzegowina). Flora
162: 1–44, Jena.
Cao, C. P., L. Leinemann, M. Ziehe, R. Finkel d
e y, 2004: Untersuchungen zur genetischen Variation
und Differenzierung von Eibenbeständen
mit Hilfe von Isoenzym- und DNS- Markern.
Allg. Forst und Jagdzeitung (175): 21–28.
E r i k s s o n , G., I. E k b e rg , 2001: An Introduction to
Forest Genetics. SLU Repro, Uppsala.
Eriksson, G., I. Ekberg, D. Clapham, 2006: An
Introduction to Forest Genetics. SLU Repro,
Uppsala.
H e r t e l , H., N. K o h l s t o c k , 1996: Genetische Variation
und geographische Struktur von Eibenvorkommen
(Taxus baccata L.) in Mecklenburg-
Vorpommern. Silvae Genetica 45 (5–6):
290–294.
Hertel , H. 1996: Vererbung von Isoenzymmarkern
bei Eibe (Taxus baccata L.). Silvae Genetica 45
(5–6): 284–290.
Hosius,
B., F. B e r gmann, 1993: Adaptation of
Norway spruce to heavy metal contaminated