DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
UDK 630* 587 + 588 (001)


TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE PROSTORNE
REZOLUCIJE IKONOS ZA POTREBE ŠUMARSTVA


ACCURACY OF HIGH SPATIAL RESOLUTION SATELLITE IMAGES
CLASSIFICATION FOR FORESTRY NEEDS


Ante SELETKOVIĆ*, Renata PERNAR*, Anamarija JAZBEC*, Mario ANČIĆ*


SAŽETAK: Osnovni cilj ovog rada je istražiti, usporediti i pronaći najbolji
način interpretacije IKONOS satelitske snimke visoke rezolucije, koji će biti
jednostavan i prihvatljiv za operativnu primjenu. Glavni materijal za izradu
ovoga rada bila je satelitska snimka istraživanog područja visoke prostorne
rezolucije IKONOS. Provedene su vizualna i digitalna interpretacija satelitske
snimke te su ocijenjene točnosti klasifikacija. Vizualna interpretacija provedena
je na izrađenom kolorkompozitu s odabrana tri spektralna kanala
(4, 3, 2), dok je digitalna interpretacija provedena kroz šest različitih algoritama.
Za svaki algoritam nadgledane klasifikacije i za vizualnu interpretaciju,
izračunati su parametri točnosti same klasifikacije i Kappa statistika.
Najbolji rezultati svih provedenih interpretacija (klasifikacija), dobiveni su
vizualnom interpretacijom, odnosno tom interpretacijom dobiveni su rezultati
koji najbolje odgovaraju stanju na terenu (terenska izmjera, podaci iz Osnove
gospodarenja). Provedenim metodama nadgledane klasifikacije satelitske
snimke IKONOS utvrđeno je da se najtočnijom metodom za operativnu
primjenu pokazala klasifikacija pomoću prepoznavanja značajki (Feature
extraction) s modulom prepoznavanja prirodnih oblika (natural features),
gdje se neklasificirana područja pridružuju najsličnijoj klasi.


K l j u č n e r i j e č i : satelitska snimka IKONOS, vizualna i digitalna interpretacija,
točnost klasifikacije, Kappa statistika, indeksi točnosti, Spačva.


UVOD – Introduction


Satelitske snimke kao izvor informacija svakako Jakob 1980, Hočevar 1985, Lantieri 1990,
imaju sve veće značenje i primjenu u šumarstvu. PodaG
i l b e r t 1993, Bird et all 2000) i digitalnom interpreci
na satelitskim snimkama mogu se dobiti na dva tacijom satelitskih snimaka (B a n o v e c i dr. 1985,
načina: vizualnom i digitalnom interpretacijom. Izbor Chiao & Chow 1988, Skidmore and Turner
načina interpretacije ovisi o postavljenom cilju, odnos1988,
M oore and Bauer 1990, Bolstad and Li no
mogućnosti dobivanja dovoljno kvalitetnih inforl
l e s a n d 1992, S c h n e i d e r i dr. 1993, B r o n s v e l d
macija za potrebe određenog zadatka. i dr 1994, Kušan & Lampek 1994, Hall i dr.


Dosadašnja istraživanja, na satelitskim snimkama s 2006, Wulder i dr. 2003, Wu l d e r 2004, R. Goosrazličitih
satelita, bazirana su uglavnom na mogućnosti s e n s 2004). Istraživale su se i mogućnosti primjene
kartiranja načina korištenja zemljišta vizualnom satelitskih snimaka za procjenu taksacijskih veličina
(Fink & Niemz 1980, Girard & Girard 1980, (F r a n k l i n 2003) i volumena sastojina (H a l l i dr.


1991, F r a n k l i n i dr 1995, G e r y l o i dr. 2002, M ä


k e l ä i dr. 2004). Početkom nove ere daljinskih is-


Dr. sc. Ante Seletković, izv. prof. dr. sc. Renata Pernar, traživanja (krajem 90-tih godina 20. stoljeća), lansira


izv. prof. dr. sc. Anamarija Jazbec, Mario Ančić, dipl. ing., njem nove generacije satelita visoke rezolucije (IKO-


Zavod za izmjeru i uređivanje šuma, Šumarski fakultet Sveučili-


NOS), znanstvenici istražuju njihovu primjenu i mo


šta u Zagrebu, Svetošimunska 25, Zagreb,
e-mail: aseletkovicŽsumfak.hr gućnost uporabe za praćenje prirodnih bogatstava.