DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
UDK 630* 587 + 588 (001)


TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE PROSTORNE
REZOLUCIJE IKONOS ZA POTREBE ŠUMARSTVA


ACCURACY OF HIGH SPATIAL RESOLUTION SATELLITE IMAGES
CLASSIFICATION FOR FORESTRY NEEDS


Ante SELETKOVIĆ*, Renata PERNAR*, Anamarija JAZBEC*, Mario ANČIĆ*


SAŽETAK: Osnovni cilj ovog rada je istražiti, usporediti i pronaći najbolji
način interpretacije IKONOS satelitske snimke visoke rezolucije, koji će biti
jednostavan i prihvatljiv za operativnu primjenu. Glavni materijal za izradu
ovoga rada bila je satelitska snimka istraživanog područja visoke prostorne
rezolucije IKONOS. Provedene su vizualna i digitalna interpretacija satelitske
snimke te su ocijenjene točnosti klasifikacija. Vizualna interpretacija provedena
je na izrađenom kolorkompozitu s odabrana tri spektralna kanala
(4, 3, 2), dok je digitalna interpretacija provedena kroz šest različitih algoritama.
Za svaki algoritam nadgledane klasifikacije i za vizualnu interpretaciju,
izračunati su parametri točnosti same klasifikacije i Kappa statistika.
Najbolji rezultati svih provedenih interpretacija (klasifikacija), dobiveni su
vizualnom interpretacijom, odnosno tom interpretacijom dobiveni su rezultati
koji najbolje odgovaraju stanju na terenu (terenska izmjera, podaci iz Osnove
gospodarenja). Provedenim metodama nadgledane klasifikacije satelitske
snimke IKONOS utvrđeno je da se najtočnijom metodom za operativnu
primjenu pokazala klasifikacija pomoću prepoznavanja značajki (Feature
extraction) s modulom prepoznavanja prirodnih oblika (natural features),
gdje se neklasificirana područja pridružuju najsličnijoj klasi.


K l j u č n e r i j e č i : satelitska snimka IKONOS, vizualna i digitalna interpretacija,
točnost klasifikacije, Kappa statistika, indeksi točnosti, Spačva.


UVOD – Introduction


Satelitske snimke kao izvor informacija svakako Jakob 1980, Hočevar 1985, Lantieri 1990,
imaju sve veće značenje i primjenu u šumarstvu. PodaG
i l b e r t 1993, Bird et all 2000) i digitalnom interpreci
na satelitskim snimkama mogu se dobiti na dva tacijom satelitskih snimaka (B a n o v e c i dr. 1985,
načina: vizualnom i digitalnom interpretacijom. Izbor Chiao & Chow 1988, Skidmore and Turner
načina interpretacije ovisi o postavljenom cilju, odnos1988,
M oore and Bauer 1990, Bolstad and Li no
mogućnosti dobivanja dovoljno kvalitetnih inforl
l e s a n d 1992, S c h n e i d e r i dr. 1993, B r o n s v e l d
macija za potrebe određenog zadatka. i dr 1994, Kušan & Lampek 1994, Hall i dr.


Dosadašnja istraživanja, na satelitskim snimkama s 2006, Wulder i dr. 2003, Wu l d e r 2004, R. Goosrazličitih
satelita, bazirana su uglavnom na mogućnosti s e n s 2004). Istraživale su se i mogućnosti primjene
kartiranja načina korištenja zemljišta vizualnom satelitskih snimaka za procjenu taksacijskih veličina
(Fink & Niemz 1980, Girard & Girard 1980, (F r a n k l i n 2003) i volumena sastojina (H a l l i dr.


1991, F r a n k l i n i dr 1995, G e r y l o i dr. 2002, M ä


k e l ä i dr. 2004). Početkom nove ere daljinskih is-


Dr. sc. Ante Seletković, izv. prof. dr. sc. Renata Pernar, traživanja (krajem 90-tih godina 20. stoljeća), lansira


izv. prof. dr. sc. Anamarija Jazbec, Mario Ančić, dipl. ing., njem nove generacije satelita visoke rezolucije (IKO-


Zavod za izmjeru i uređivanje šuma, Šumarski fakultet Sveučili-


NOS), znanstvenici istražuju njihovu primjenu i mo


šta u Zagrebu, Svetošimunska 25, Zagreb,
e-mail: aseletkovicŽsumfak.hr gućnost uporabe za praćenje prirodnih bogatstava.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 8     <-- 8 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
Znanstvena istraživanja vezana uz IKONOS satelitske
snimke uglavnom su bila usmjerena na radiometrijsku
i geometrijsku točnost, preciznost, (D a v i s iWa ng 2002, Jacobsen 2002, Toutin 2003, Cooki dr. 2001, H e l d e r 2003, Z a n o n i et al 2003) te automatskom
otkrivanju oblika (značajki), prepoznavanju iobnavljanju. Također se istraživala uporabljivost satelitske
snimke IKONOS za interpretaciju, kartiranje i


fotogrametriju (D i a l , 2003).


Spektralnu analizu i klasifikaciju IKONOS satelitskih
snimaka za procjenu šumske pokrovnosti i kartiranje
načina korištenja zemljišta istraživali su P l a n t i e ri dr. 2006, proučavajući dvije metode nadgledane –
nadzirane klasifikacije, (Minimum Distance and Maximum
Likelihood). Kao najbolju metodu klasifikacijeističu Maximum likelihood, s ukupnom preciznošćuklasifikacije više od 60 %.


Analizirala se i efektivnost, učinkovitost IKONOSsnimaka za kartiranje pokrovnosti zemljišta, na 1 mPAN i 4 m multispektralnim snimkama, koristeći parallelepiped
supervised classification algoritam sa sedamodabranih klasa pokrovnosti. Najbolja preciznost klasifikacije
iznosila je 83 % (D a v i s 2002).


Potencijal i ograničenost IKONOS satelitske snim


ke pri kartiranju pokrova i korištenja zemljišta mjerila
1:5000, istražuje G h a l e b i dr. (2000) koristeći se vizualnom
interpretacijom pankromatskih IKONOS snimaka
metarske prostorne rezolucije. Vizualna interpretacija
provedena je sa 88,5 % preciznošću klasifikacije.


G o e t z i dr. (2003) zaključuju da je primjena IKONOS
satelitskih snimaka od velike pomoći pri praćenju
MATERIJAL I METODE


Osnovni cilj ovoga rada je istražiti, usporediti i pronaći
najbolji način interpretacije IKONOS satelitskesnimke visoke rezolucije, koji će biti jednostavan i prihvatljiv
za operativnu primjenu.


Glavni materijal za izradu ovoga rada bila je satelitska
snimka istraživanog područja visoke prostorne rezolucije
IKONOS. Prema definiranom području obuhvaća,
snimanje je obavljeno 18. listopada 2006. godine.
Iz navedenog snimanja isporučena je IKONOS satelitska
snimka područja Spačvanskog bazena, te je obuhvaćen
središnji dio šumskog kompleksa Spačva, povr


i upravljanju prirodnim resursima, parkovima, vlažnim
staništima i drugim zaštićenim površinama, za procjenu
djelovanja prirodnih katastrofa ili kompletnu zaštitnu
mjeru u podru?jima s velikom opasnošću od katastrofe
(požar, poplava), te koristeći decision tree classifier
metodu procjenjuju pokrovnost zemljišta šumom,
drvećem s preciznošću klasifikacije od 97,3 %.


K r i s t o f i dr. (2002.), za potrebe Mađarskog mi


nistarstva obrazovanja provode istraživanje o uporabi
satelitskih snimaka visoke rezolucije u šumarstvu i
kartiranje staništa na IKONOS satelitskim snimkama, i
zaključuju da snimci sa visokom prostornom i radiometrijskom
razlučivosti daju dobre mogućnosti i rezultate
kod vizualne interpretacije, te da se komparacijom
vizualne i digitalne interpretacije uspješno nadopunjuju
šumske karte.


Nasuprot tomu, u šumarstvu Hrvatske, dosadašnja
istraživanja provodila su se na satelitskim snimkama
malih prostornih rezolucija. Najčešća primjena takvih
satelitskih snimaka odnosila se na kartiranje vegetacijskog
pokrova, procjenu stanja šuma i novije za potrebe
nacionalne inventure šuma, te je potvrđeno da se za navedene
potrebe mogu s pouzdanošću koristiti multispektralne
satelitske snimke LANDSAT (30 x 30 m), IRS


(23 x 23 m), ASTER (15 x 15 m) i SPOT (10 x 10 m).


Upravo iz tih razloga, te praćenjem rezultata istraživanja
u Svijetu, nametnula se ideja o istraživanju mogućnosti
primjene satelitskih snimaka visoke rezolucije
(IKONOS) za potrebe šumarstva Hrvatske.


– Material and methods
šine 132 km2 u 5 spektralnih kanala: PAN (1 x 1 m) i
4 MS Bundle (4 x 4 m), kroz četiri gospodarska jedinice:
Kragujna, Slavir, Vrbanjske šume, Otočke šume
(slika 1). Cjelokupna obrada satelitske snimke za potrebe
istraživanja napravljena je pomoću programskog paketa
ERDAS IMAGINE 9.1.
Ortorektifikacija satelitske snimke IKONOS provedena
je pomoću digitalnog modela reljefa i Hrvatske
osnovne karte (HOK 1:5000), te digitalnog ortofota
(DOF 1:5000). izrađenog na temelju infracrvenih kolornih
(ICK) aerosnimaka područja Spačve.


Vizualna interpretacija –Visual interpretation


Vizualna interpretacija provedena je na čitavoj površini
satelitske snimke. Sam proces vizualne interpretacije
odvijao se na izrađenom kolorkompozitu, s odabrana
tri spektralna kanala. Kombinacijom kanala 4, 3,2, dobivena je snimka najsličnija klasičnim ICK aerosnimkama.
Upravo ta kombinacija kanala izabrana jezbog mogućnosti jasnog razlikovanja tipova vegetaci


je, fiziološkog stanja, dobnih razreda, itd. Na tako izrađenom
kolorkompozitu pažljivo su izlučeni stratumi
(poligoni) prema vidljivim razlikama u slikovnim pojedinostima
šumskih sastojina, kao što su: vrsta drveća,
omjer smjese, sklopljenost sastojina, veličina krošnje,
stupanj oštećenosti, itd. (slika 2).
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 9     <-- 9 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
Parametri koji neposredno pomažu
pri prepoznavanju željenog
sadržaja odnose se na: boju, mjerilo,
sjenu, teksturu, oblik, položaj
objekta u prostoru i dr. Prilikom interpretacije
nije se vodilo računa o
uočljivim, po čovjeku uspostavljenim
granicama, ako su se krošnje
uzduž tih granica doticale (prosjeke),
nego samo u slučajevima kada
su bile prosječene na veću širinu
(ceste, kanali, vodotoci).
Vizualnom interpretacijom pomoću
softverskog paketa ArcGis
9.2 izdvojeno je ukupno 1286 poligona,
neovisno o rezultatima digitalnih
interpretacija. Određivanje
klasa utvrđeno je pregledom i usporedbom
terenskih podataka i podataka
iz Osnova gospodarenja za
istraživano područje.
Nakon provedene vizualne interpretacije
pristupilo se digitalnoj
interpretaciji snimke.
Slika 1. Područje istraživanja
Figure 1 Investigation area
IŠ_
I Vrbanjske šume
I SI a vir
II
I Otočke šume
Kragujna


Slika 2. Vizualna interpretacija
Figure 2 Visual interpretation
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 10     <-- 10 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
Digitalna interpretacija – Digital interpretation


Na temelju razlučenih klasa dobivenih
terenskom izmjerom na pokusnim
plohama i usporedbom podataka
iz Osnova gospodarenja za
gospodarske jedinice obuhvaćene
snimkom, izdvojeni su uzorci za
nadgledanu klasifikaciju. Najprije
je određen uzorak različitog uređajnog
i dobnog razreda. Najveći površinski
udio snimljenog područja
pokriva uređajni razred hrasta lužnjaka
kroz sedam dobnih razreda. U
usporedbi s njim, drugi značajniji
uređajni razred predstavlja poljski
jasen. Pojednostavljeno, svaki uređajni
razred razvrstan je i prema
dobnom razredu (npr. uređajni razred
hrasta lužnjaka (1101) prvi dobni
razred, uređajni razred hrasta lužnjaka
drugi dobni razred, itd.). Isti
postupak proveden je i za uređajni
razred poljskog jasena (1112). Namjera
je bila, da se uvidi preciznost
nadgledane klasifikacije pri razlikovanju
uređajnih razreda, te moguć-Slika 3. Primjer uzoraka dobnih i uređajnih razreda za nadgledanu klasifikaciju.


nosti razlikovanja dobnih unutar isFigure
3 Supervised classification samples (age and management class)
tih uređajnih razreda (slika 3).


Nadgledana klasifikacija provedena je različitim tie), a u drugoj algoritam Maximum likelihood s paralealgoritmima
unutar opcija softverskog paketa ERDAS lpiped neparametarskim pravilom i određivanjem teži-
Imagine 9.1. Jedan od korištenih algoritama je Maxina
uzoraka.
mum likelihood s različitim metodama ocjene uzoraka. Također je provedena i klasifikacija temeljena na
U prvoj varijanti, korišten je algoritam Maximum like-prepoznavanju značajki (feature analyst), koja koristi
lihood s određivanjem težina uzoraka (use probabili- spektralne i prostorne podatke za identifikaciju sličnih


Tablica 1. Matrica pogreške
Table 1 Error matrix
Referentni podaci – Reference Data


Klasificirano – Classified Data Neklasificirano – Unclassified dlullOl d2ull01 dBullOl
Neklasificirano – Unclassified 0 0 0
dlullOl 0 48 0 0
d2ull01 0 5 17 0
dSullOl 0 0 0 3
d4ull01 0 3 0 0
dSullOl 0 0 1 0
d6ull01 0 0 0 0
d7ull01 0 1 0 0
dlulll2 0 0 0 0
d2ulll2 0 0 0 0
d3ulll2 0 0 0 0
d4ulll2 0 0 0 0
d5ulll2 0 0 0 0
d6ulll2 0 0 1 2
d7ulll2 0 0 0 0
Ukupno kolona – Column Total 0 57 19
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 11     <-- 11 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
značajki, a prema dosadašnjim istraživanjima pokazala
je bolje rezultate s obzirom na prostornu rezoluciju.
Klasifikacija pomoću feature analyst modula provedena
je na dva načina. Prvi način bilo je prepoznavanje
prirodnih oblika (Natural Feature) prema dvije metode:
pridruživanje po zadanom algoritmu (Wall to wall
clasification), gdje se svaki piksel svrstava u zadanu
klasu i metoda gdje se neklasificirano pridružuje najsličnijoj
klasi. Spomenute dvije metode korištene su i
za drugi način klasifikacije pomoću feature analyst
modula prema prepoznavanju oblika pokrovnosti zemljišta
(Land cover feature).


Za svaki algoritam nadgledane klasifikacije i za vizualnu
interpretaciju, izračunati su parametri točnosti
same klasifikacije i Kappa statistika.


Za utvrđivanje točnosti klasifikacije korišteni su referentni
podaci s terena, koji su uspoređivani s rezultatima
pojedinih metoda klasifikacije satelitske snimke.
Takvim načinom usporedbe nastala je matrica pogreške,
koja predstavlja podlogu provjere točnosti.


Matrica pogreške sastoji se od stupaca i redova. Redovi
predstavljaju vrijednosti klasifikacije, a stupci podatke
s terena. Dijagonalna linija matrice pogreške predstavlja
broj piksela koji su ispravno klasificirani (tablica 1).


Iz matrice pogreške izvedena su tri indeksa točnosti:
ukupni, proizvodni i korisnički. Posljednja dva odnose
se na svaku klasu pojedinačno. Indeks ukupne
točnosti dobije se dijeljenjem svih ispravno klasificiranih
piksela, s ukupnim brojem piksela u matrici. Indeks
proizvodne točnosti dobije se dijeljenjem broja ispravno
klasificiranih piksela koji pripadaju nekoj klasi
sa zbrojem vrijednosti u stupcu te iste klase. Indeks korisničke
točnosti dobije se dijeljenjem ukupnog broja
ispravno klasificiranih piksela koji pripadaju nekoj
klasi sa zbrojem vrijednosti u redovima te iste klase.


Budući da većina softvera za klasifikaciju satelitskih
snimaka ima ugrađene algoritme za procjene točnosti,
u ovom slučaju odabrana je Congaltonova metoda
koja radi sa referentnim točkama. Congaltonovom
metodom za sve metode procjena točnosti klasifikacija
korišteno je 300 referentnih točaka.


Osim već spomenutih indeksa, iz matrice pogreške
izračunati su parametri Kappa statistike, koja omogućuje
generalizaciju podataka. Koeficijent Kappa statistike dobar
je pokazatelj odabira ujednačenosti dviju ili više metoda,
uzimajući u obzir njihovu slučajnu pojavnost.


REZULTATI I RASPRAVA – Results and discussion
Rezultati vizualne interpretacije – Results of visual interpretation


Slika 4. Rezultat vizualne interpretacije
Figure 4 Result of visual interpretation
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 12     <-- 12 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
Na satelitskoj snimci delineirano je 1286 poligona,
koji su na temelju vizualne interpretacije svrstani u 14
klasa (slika 4). Klase su definirane prema uređajnim i
dobnim razredima. Za svaku interpretiranu klasu izračunate
su površine (tablica 2). Najveći dio interpretirane
snimke izdvojen je prema uređajnom razredu hrasta
lužnjaka, a odnosi se na sastojine šestog i sedmog dobnog
razreda. Poligoni koji su izdvojeni prema uređajnom
razredu poljskog jasena također su površinski najzastupljeniji
u šestom i sedmom dobnom razredu.


Tablica 2. Površine klasa izdvojenih vizualnom


interpretacijom
Table 2 Class area derived by visual interpretation


Dobni i uređajni razred
Age and management class


dlullOl


d2ull01


dSullOl


d4ull01


dSullOl


d6ull01
d7ull01


dlulll2


d2ulll2
d3ulll2
d4ulll2
d5ulll2
d6ulll2
d7ulll2


Površina
Area (ha)
1317,51
826,50
989,79
288,98
599,41
5551,78
1195,63
46,04
113,94
93,14
14,83
6,03
871,93
829,61


Tablica 3. Ocjena točnosti vizualne interpretacije
Table 3 Visual interpretation accuracy


Naziv klase
Class Name


Neklasificirano
Unclassified


dlullOl


d2ull01
d3ull01
d4ull01
d5ull01
d6ull01
d7ull01


dlulll2


d2ulll2
d3ulll2
d4ulll2
d5ulll2
d6ulll2
d7ulll2
Ukupno - Totals


Klasificirano
Referentne točke Ukupno Ispravno
Reference Totals Classified Totals Number Correct
0 0 0
57 60 54
19 24 19
5 7 5
4 7 1
16 14 11
82 83 75
20 16 11
11 2 2
19 21 11
12 12 5
6 2 2
11 0 0
14 28 13
3 3 0
279 279 209


Ukupna točnost klasifikacije =


74.91 %
Overall Classification Accuracy


Ocjena točnosti vizualne interpretacije satelitske
snimke provedena je na temelju matrice pogrešaka,
gdje je za uzorkovanje softverski generirano 300 referentnih
točaka (Congaltonova metoda). U konkretnom
slučaju u izdvojene klase (uređajni-dobni razred),
“upalo” je 279 referentnih točaka. Izvedena su tri indeksa
točnosti: ukupni, proizvodni i korisnički, čije su
vrijednosti prikazane u tablici 3. točnost vizualne interpretacije
za sve klase iznosi 74,91 %, odnosno 209
referentnih točaka je ispravno klasificirano.


Iz matrice pogrešaka izračunati su parametri Kappa
statistike za svaku interpretiranu klasu i ukupno (Tablica
4). Ukupni koeficijent Kappa statistike (0,70) ukazuje
nam da je potvrđen dobar odabir interpretiranih
klasa u odnosu na očekivano stanje (teren). U tablici je
vidljivo da za 1. i 4. dobni razred unutar uređajnog razreda
poljskog jasena nema razlike u vizualnoj interpretaciji
i stanja na terenu. Također je vidljivo da je za 1. i


6. dobni razred hrasta lužnjaka potvrđena dobra interpretacija
klasa s Kappa koeficijentom 0,87 i 0,86.
ProizvodnaProducersAccuracytočnost
Korisnička
Users
Accuracy
— —
94.74 %
100.00 %
100.00 %
25.00 %
68.75 %
91.46 %
55.00 %
18.18 %
57.89 %
41.67 %
33.33 %
90.00 %
79.17 %
71.43 %
14.29 %
78.57 %
90.36 %
68.75 %
100.00 %
52.38 %
41.67 %
100.00 %
— —
92.86 %
0.00 %
46.43 %
0.00 %
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 13     <-- 13 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ...
Tablica 4. Parametri Kappa statistike za vizualnu interpretaciju


Table 4 Visual interpretation parameters for Kappa statistic


Ukupni koeficijent Kappa statistike = 0.7022


Overall Kappa Statistics = 0.7022


Naziv klase – Class Name Kappa koeficijent – Kappa coefficient


Neklasificirano – Unclassified 0.0000
d1u1101 0.8743
d2u1101 0.7764
d3u1101 0.7091
d4u1101 0.1304
d5u1101 0.7727
d6u1101 0.8635
d7u1101 0.6634
d1u1112 1.0000
d2u1112 0.4890
d3u1112 0.3904
d4u1112 1.0000
d5u1112 0.0000
d6u1112 0.4360
d7u1112 -0.0109


Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404


Rezultati digitalne interpretacije – Results of digital interpretation


Tablica 5. Rezultati svih provedenih algoritama digitalne (nadgledane) klasifikacije


Table 5 Digital interpretation results
Algoritmi digitalne interpretacije
Algorithm of digital interpretation
Metoda Maximum likelihood s paralelpiped
neparametarskim pravilom i
određivanjem težina uzoraka
Maximum likelihood paralelpiped
Metoda Maximum likelihood s
određivanjem težina uzoraka
Maximum likelihood use probabilitie
Prepoznavanje prirodnih oblika
Natural Feature


1. Pridruživanje po zadanom algoritmu
Wall to wall clasification
2. neklasificirano pridružuje
najsličnijoj klasi
Unclassified areas are assigned
to the most similar class
Prepoznavanje oblika
pokrovnosti zemljišta
Land cover feature


1. Pridruživanje po zadanom algoritmu
Wall to wall clasification
2. neklasificirano pridružuje
najsličnijoj klasi
Unclassified areas are assigned
to the most similar class


Ukupna točnost klasifikacije
Overall Classification Accuracy


56.63 %
56.63 %
Ukupna točnost klasifikacije
Overall Classification Accuracy


63.08 %
72.76 %
Ukupna točnost klasifikacije
Overall Classification Accuracy


55.56 %
52.69 %
Ukupni koeficijent Kappa statistike
Overall Kappa Statistics


0.4807


0.4804


Ukupni koeficijent Kappa statistike
Overall Kappa Statistics


0.5744


0.6786


Ukupni koeficijent Kappa statistike
Overall Kappa Statistics


0.5010


0.4705
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 14     <-- 14 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
Najtočnijom metodom digitalne interpretacije, pokazala
se klasifikacija pomoću prepoznavanja značajki(Feature extraction) s modulom prepoznavanja prirodnih
oblika (natural features), gdje se neklasificiranapodručja pridružuju najsličnijoj klasi (tablica 5).


Površinski najzastupljenije klase izdvojene na temelju
opisane metode su šesti i treći dobni razred unutar
uređajnog razreda hrasta lužnjaka, te sedmi i šesti
dobni razred za poljski jasen (tablica 6). Ukupna točnost
klasifikacije iznosi 72,76 % (tablica 7).


Slika 5. Rezultat klasifikacije metodom prepoznavanje prirodnih oblika gdje se neklasificirano pridružuje najsličnijoj klasi
Figure 5 Results of classification for feature extraction classification with natural features recognition module, in which


the unclassified areas are assigned to the most similar class.


Tablica 6. Površine klasa dobivene metodom prepoznavanja
prirodnih oblika gdje se neklasificirano pridružuje
najsličnijoj klasi


Table 6 Area of class for feature extraction classification
with natural features recognition module, in
which the unclassified areas are assigned to the
most similar class.


Dobni i uređajni razred
Age and management class


dlullOl


d2ull01


dSullOl


d4ull01


dSullOl


d6ull01
d7ull01


dlulll2


d2ulll2
d3ulll2
d4ulll2
d5ulll2
d6ulll2
d7ulll2


Površina
Area (ha)
1300,33
762,04
1884,45
904,64
496,66
3127,38
1452,16
95,80
109,68
168,73


69,22
152,87
986,45


1220,77
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 15     <-- 15 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
Tablica 7. Ocjena točnosti metode prepoznavanja prirodnih oblika, gdje se neklasificirano pridružuje najsličnijoj klasi
Table 7 Classification Accuracy for feature extraction classification with natural features recognition module,


in which the unclassified areas are assigned to the most similar class.


Klasificirano Proizvodna Korisnička
Naziv klase Referentne točke Ukupno Ispravno točnost
Class Name Reference Totals Classified Totals Number Correct Producers Users
Accuracy Accuracy
Neklasificirano
Unclassified 0 0 0 ----
d1u1101
57 60 49 85.96 % 81.67 %
d2u1101 19 25 17 89.47 % 68.00 %
d3u1101 5 9 3 60.00 % 33.33 %
d4u1101 4 7 2 50.00 % 28.57 %
d5u1101 16 2 1 6.25 % 50.00 %
d6u1101 82 79 79 96.34 % 100.00 %
d7u1101 20 24 20 100.00 % 83.33 %
d1u1112 11 5 3 27.27 % 60.00 %
d2u1112 19 18 12 63.16 % 66.67 %
d3u1112 12 7 4 33.33 % 57.14 %
d4u1112 6 6 1 16.67 % 16.67 %
d5u1112 11 8 4 36.36 % 50.00 %
d6u1112 14 20 7 50.00 % 35.00 %
d7u1112 3 9 1 33.33 % 11.11 %
Ukupno - Totals 279 279 203


Ukupna točnost klasifikacije =


72.76 %
Overall Classification Accuracy


Ukupno i za svaku izdvojenu klasu izračunati su pa- pojedinu klasu potrebno je izdvojiti vrijednosti za šesti


rametri Kappa statistike (tablica 8). Ukupni Kappa ko- (1,00), sedmi (0,82) i prvi (0,77) dobni razred hrasta


eficijent od 0,68 svrstava ovu klasifikaciju u kategoriju lužnjaka, gdje možemo utvrditi da za šesti dobni razred


dobrog odabira interpretiranih klasa prema stvarnom nema razlike između interpretacije i stanja na terenu.


stanju (teren). Od izračunatih Kappa koeficijenata za


Tablica 8. Parametri Kappa statistike za metodu prepoznavanja prirodnih oblika
gdje se neklasificirano pridružuje najsličnijoj klasi


Table 8 Parameters of Kappa statistic for feature extraction classification with
natural features recognition module, in which the unclassified areas
are assigned to the most similar class.


Ukupni koeficijent Kappa statistike = 0.6786
Overall Kappa Statistics = 0.6786


Naziv klase – Class Name Kappa koeficijent – Kappa coefficient


Neklasificirano – Unclassified 0.0000
d1u1101 0.7696
d2u1101 0.6566
d3u1101 0.3212
d4u1101 0.2753
d5u1101 0.4696
d6u1101 1.0000
d7u1101 0.8205
d1u1112 0.5836
d2u1112 0.6423
d3u1112 0.5522
d4u1112 0.1484
d5u1112 0.4796
d6u1112 0.3157
d7u1112 0.1014
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 16     <-- 16 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
ZAKLJUČAK
Cilj ovog rada bio je istražiti, usporediti i pronaći
najbolji način interpretacije IKONOS satelitske snimke
visoke rezolucije, koji će biti jednostavan i prihvatljiv
za operativnu primjenu.
Najbolji rezultati svih provedenih interpretacija
(klasifikacija), dobiveni su vizualnom interpretacijom,
odnosno tom interpretacijom dobiveni su rezultati koji
najbolje odgovaraju stanju na terenu (terenska izmjera,
podaci iz Osnove gospodarenja). Ovime smo zapravo i
potvrdili činjenice koje u svojim istraživanjima navode
Mas i Ramirez (1996), a odnose se na tvrdnje da
osim što je najraširenija, metoda vizualne interpretacije
postiže i najtočnije i najpreciznije rezultate, ponajprije
zahvaljujući ljudskoj sposobnosti identificiranja
objekata/pojava od interesa. S druge strane, sam proces


LITERATURAB a n o v e c , T., M. H l a v a t y, T. K r a l j , M. M i k l i č ,


A. Tr e t j a k , 1985: Pokušaj ocene iskorištavanja
tla područja Savinjske doline satelitskom snimkom.
U Tretjak i dr. – Upotreba digitalno, satelitsko
prikupljenih podataka u SR Sloveniji, Zavod
SR Slovenije za statistiko, Ljubljana, 25–48.
B i r d , A. C., J. C. Ta y l o r , T. R. B r e w e r s , 2000:
Landscape Patterns and Landscape Change; Remote
sensing and Landscape Ecology, vol. 21,
13–14, pp. 2719-2736.


B o l s t a d , V. P., T. M. L i l l e s a n d , 1992: Improved
classification of forest vegetation in Northern
Wisconsin through a rule-based combination of
soils, terrain and Landsat Thematic Mapper data,
Forest Science 38 (1992) (1), pp. 5–20.


B r o n s v e l d , K., S. C h u t i r a t t a p a n , B. P a t t a n a kanok,
R. Suwanwerkamtorn & P. Trak
o o l d i t , 1994: The use of local knowledge in
land use/cover mapping from satelite images.
ITC Journal, Broj 4, 349–358.


Chiao, K., C. Chow, 1988: Comparison among selected
Landsat-5 TM dana for forestry surveys,
International archives of photogrammetry, Vol.
XXVII, Part B7, 77–89.


C o n g a l t o n , R. G., K. G r e e n , 1999: Assessing the
accuracy of remotely sensed data: Principles
and practices, Lewis Publishers, Boca Raton,
Florida.


Cook, M. K., B. A. Peterson, G. Dial, F. Ger lach
, K. Hutchins, R. Kudola, H. S. Bowen,
2001: IKONOS Technical Performance Assessment,
Proceedings of SPIE Vol. 4381–10,
16–20 April 2001, Orlando, Florida.


Davis,
C. H., X. Wa n g , 2002: Urban land cover
classification from high resolution multi-spec


– Conclusion
relativno dugo traje, jer se svaki dio snimke zasebno
analizira, pa ovisno o veličini područja koje je potrebno
klasificirati, može znatno povećati vrijeme i troškove
obrade. Budući da je digitalna interpretacija iznimno
pogodna za obradu većih područja, posebice kada
su potrebni brzi rezultati uz relativno niske troškove, u
ovom istraživanju provedena je i digitalna interpretacija
s nekoliko metoda klasifikacije.
Provedenim metodama nadgledane klasifikacije satelitske
snimke IKONOS utvrđeno je da se najtočnijom
metodom za operativnu primjenu, pokazala klasifikacija
pomoću prepoznavanja značajki (Feature extraction)
s modulom prepoznavanja prirodnih oblika (natural
features), gdje se neklasificirana područja pridružuju
najsličnijoj klasi.References
tral IKONOS imagery. Geoscience and Remote
Sensing Symposium, 2002. IGARSS ’02. 2002
IEEE International, Volume: 2, 1204–1206.
D i a l , G., H. B o w e n , F. G e r l a c h , J. G r o d e c k i ,


R. O l e s z c z u k , 2003: IKONOS satellite imagery,
and products. Remote Sensing of Environment
88 (2003), pp. 23–36.
F i n k , W., K. N i e m z , 1980: Eine Strategie der rechnergestützen
Landnutzungsklassifizierung. International
archives of photogrammetry, Vol.
XXIII, Part B7, 291–301.


F r a n k l i n , S. E., R. J. H a l l , G. S. G h i t t e r, 1995: Satellite
remote sensing of spruce understories in
deciduous and mixedwood stands. pp. 239–247 in
Proc. Resource Technology ’94 Symposium, Decision
Support 2001 – Sept 12–16, 1994, Toronto.


F r a n k l i n , S. E., R. J. H a l l , L. S m i t h , G. R. G e r y l
o , 2003. Discrimination of conifer height, age,
and crown closure classes using Landsat-5 TM
imagery near Fort Simpson, Northwest Territories.
Int. J. Remote Sensing 24(9): 1823–1834.


G e r y l o , G. R., R. J. H a l l , S. E. F r a n k l i n , L.
S m i t h , 2002. Empirical relations between
Landsat TM spectral response and forest stands
near Fort Simpson, Northwest Territories, Canada.
Can. J. Remote Sensing 28(1): 68–79.


G h a l e b , F., R. B. K h e i r , National Council for Scientific
Research Remote Sensing Center, Beirut,
Lebanon: Effectiveness of using very high resolution
imagery (IKONOS) for land use mapping,
preuzeto sa web stranice: http://www.gisdevelopment.
net/technology/ip/techip


G i l b e r t , D., J. P. L i l l e s , 1993: Spot satellite image
treatment and visual interpretation for forestry
and land use mapping: report of the training
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 17     <-- 17 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
course on remote sensing. Rome (ITA); Port-Vila:
FAO; ORSTOM, 1993, 157 p.


G i r a r d , C. M., M. C. G i r a r d , 1980: Analyse, description
et classement de paysagesruraux á partir
de données Landsat. International archives of
photogrammetry, Vol. XXIII, Part B7, 345–354.


G o e t z , S. J., R. K Wr i g h t , A. J. S m i t h , E. Z i necker,
E. Schaub, 2003: IKONOS imagery
for resource management: Tree cover, impervious
surfaces, and riparian bufer analyses


Goossens, R., E. D, Haluin, G. Larnoe, 2004:
Satellite image interpretation (SPOT) for the
survey of the ecological infrastructure in a small
scaled landscape (Kempenland, Belgium). Landscape
Ecology Volume 5, Number 3, May, 1991,
175–182.


H a l l , R. J., D.R. P e d d l e , D. L. K l i t a , 2000: Mapping
conifer understory within Boreal mixed-
woods from Landsat TM satellite images. For.
Chron. 76(6): 75–90.


H a l l , R. J., R. V. D a m s , L. N. Ly s e n g , 1991: Forest
cutover mapping from SPOT satellite data.
Int. J. Remote Sensing 12(11): 2193–2204.


Helder, D., M. Coan, K. Patrick and P. Gaska,
2003: IKONOS geometric characterization. Remote
Sensing of Environment 88 (2003), pp.
68–78.


H o č e v a r, M., 1985: Upotreba satelitskih snimaka u
šumarstvu. U Tretjak i dr. – Upotreba digitalno,
satelitsko prikupljenih podataka u SR Sloveniji,
Zavod SR Slovenije za statistiko, Ljubljana,
59–62.


Jacobsen , K., 2002: Mapping with IKONOS images.
In: EARSeL Symposium “Geoinformation
for European-wideIntegration”, Prague, Czech
Republic, pp. 149–156.


J a k o b , J. A., 1980: Landnutzung und Parzellineirungmuster
auf Landsat Bildern – eine Hilfe zur
Bodenregionalisierung norddeutscher Landschaften.
International archives of photogrammetry,
Vol. XXIII, Part B7, 477–486.


K r i s t o f , D., E. C s a t o , D. R i t t e r , 2002: Application
of high-resolution satellite images in forestry
and habitat mapping-evaluation of ikonos
images through a Hungarian case study. Symposium
on Geospatial Theory, Processing and Applications,
ISPRS, Ottawa.


K u š a n , V. , I. L a m p e k , 1994: Prilog istraživanju povećanja
interpretabilnosti Landsat TM snimke
za potrebe kartiranja korištenja zemljišta. Bilten
Savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju
br. 13 (1994), str 41–51.


L a n t i e r i , D., J. F. D a l l e m a n d , R. B i s c a i a , S.
S o h n , R. O. P o t t e r , 1990: Erosion Mapping
Using High – Resolution Satellite Data and Geographic
Information System. FAO Remote Sensing
Centre Series, No. 56, FAO, Rome, 150 p.


Mäkelä, H, A. Pekkarinen, 2004: Estimation of
forest stand volumes by Landsat TM imagery
and stand-level field-inventory data. Forest Ecology
and Management, Volume 196, Issues
2–3, 26 July 2004, Pages 245–255.


Mas, J. F., I. Ramírez, 1996: Comparison of land
use classifications obtained by visual interpretation
and digital processing, ITC Journal,
1996–3/4, pp. 278–283.


Moore, M. M., M. E. Bauer, 1990: Classification of
forest vegetation in north-central Minnesota
using LANDSAT multispectral scanner and thematic
mapper data, Forest Sci. 36 (1990), pp.
330–342.


Plantier, T., M. Loureiro, P. Marques, M. Cae
t a n o , 2006: Spectral analyses and classification
of ikonos images for forest cover characterisation.
Proceedings of the 2nd Workshop of the
EARSeL SIG on Land Use and Land Cover,
Bonn.


Schneider, Th., B. Koch, U. Ammer, 1993: Beeinflussung
des Fernerkundungssignals im Sichtbaren
und Nahen Infrarotbeobachtungen anhand
des Vergleichs von Spektroradiometer Daten mit
Landsat TM und Dedalus ATM daten. Zbornik
referata simpozija: Aplikacia dialkoveho preiskumu
zeme v lesnictve, Zvolen, 60–66.


Skidmore, A. K. & B. J. Turner, 1988: Forest
mapping accuracies are improved usin a supervised
nonparametric classifier with SPOT data.
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing,
Vol. 54, Broj 10, 1415–1421.


To u t i n , T., P. C h e n g , 2000: Demystification of IKONOS.
Earth Observation Magazine, 9(7): 17–21.


Wu l d e r , M. A., J. D e c h k a , M. G i l l i s , J. L u t h e r,


R. J. H a l l , A. B e a u d o i n , S. E. F r a n k l i n ,
2003: Operational mapping of the land cover of
the forested area of Canada with Landsat data:
EOSD land cover program. The Forestry Chronicle
79(6): 1075–1083.
Wu l d e r, M. A., R. J. Hall, N. Coops, S.E. Frank
l i n , 2004: High spatial resolution remotely
sensed data for ecosystem characterization. Bioscience
54(6): 511–521.


Zanoni, V., T. Stanley, R. Ryan, M. Pagnutti,


B. Baldridge, S. Roylance, G. Snyder,
G. L e e , 2003: The Joint Agency Commercial
Imagery Evaluation (JACIE) team: Overview


ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 18     <-- 18 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
and IKONOS joint characterization approach. Gj Otočke šume
Remote Sensing of Environment, 88, 17–22. Gj Slavir


**** Osnove gospodarenja: Gj Vrbanjske šume


Gj Kragujna


SUMMARY: Satellite images as a source of information are becoming more
significant and more often used in Croatian forestry. Data in satellite images
can be obtained in two ways – by visual and digital interpretation. Choice
of adequate interpretation is dependant on set goals or, more precisely, on
getting enough quality information needed for certain task. Main objective of
this paper was to examine, compare and find the best way to interpret IKONOS
high spatial resolution satellite images, that would be simple and acceptable
for operational purposes. Research was conducted in Spačva forest basin
area, where largest integral pedunculate oak (Quercus robur L) forest is
situated. Interest array was defined with 1 IKONOS satellite image scene


(11.3 x 11.3 km) and it covers the central part of Spačva forest complex, with
four forest management units: Kragujna, Otočke šume, Slavir, Vrbanjske
šume. The above mentioned shooting produced IKONOS satellite image of
the Spačva basin area, 132 km2 large surface, in 5 spectral channels: PA N
(1 x 1 m) and 4 MS Bundle (4 x 4 m).
Visual interpretation was conducted on the created colorcomposit with
three chosen spectral channels (4, 3, 2), while digital interpretation was conducted
through six different algorithms, on the IKONOS satellite image. For
each algorithm of the supervised classification, as well as the visual interpretation,
Kappa statistics and accuracy parameters of the classification were
calculated. Reference data from field research was compared to results from
different satellite image classification methods to determine the level of accuracy
for each classification. From these comparisons, the error matrix, which
represents the base for accuracy verification, was created. Three accuracy indexes
were derived from the error matrix: total, producers and users index.
Last two refer to each class individually. Apart from the mentioned indexes,
error matrix was also used for calculating the parameters of Kappa statistics,
which enabled data generalization.


Of all the conducted interpretations (classifications), visual interpretation
produced best results – results obtained this way were the closest to the actual
situation in the field (field research, data from forest management plans). Conducted
methods of the IKONOS satellite image supervised classification determined
that the most accurate method for operational application was the feature
extraction classification with natural features recognition module, in
which the unclassified areas are assigned to the most similar class. This research
also confirmed the facts stated by Mas and Ramirez (1996) in their studies,
concerning the claims that, besides being the most used, visual interpretation
method also produced the most accurate results, primarily due to the human
ability to identify objects/events of interest. On the other hand, process itself
lasts relatively long, because each part of the image is analysed separately,
which can significantly increase the time and the costs of the analysis.


K e y w o rd s : IKONOS satellite image, visual and digital interpretation,
classification accuracy, Kappa statistics, accuracy index, Spačva.