DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 8     <-- 8 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
Znanstvena istraživanja vezana uz IKONOS satelitske
snimke uglavnom su bila usmjerena na radiometrijsku
i geometrijsku točnost, preciznost, (D a v i s iWa ng 2002, Jacobsen 2002, Toutin 2003, Cooki dr. 2001, H e l d e r 2003, Z a n o n i et al 2003) te automatskom
otkrivanju oblika (značajki), prepoznavanju iobnavljanju. Također se istraživala uporabljivost satelitske
snimke IKONOS za interpretaciju, kartiranje i


fotogrametriju (D i a l , 2003).


Spektralnu analizu i klasifikaciju IKONOS satelitskih
snimaka za procjenu šumske pokrovnosti i kartiranje
načina korištenja zemljišta istraživali su P l a n t i e ri dr. 2006, proučavajući dvije metode nadgledane –
nadzirane klasifikacije, (Minimum Distance and Maximum
Likelihood). Kao najbolju metodu klasifikacijeističu Maximum likelihood, s ukupnom preciznošćuklasifikacije više od 60 %.


Analizirala se i efektivnost, učinkovitost IKONOSsnimaka za kartiranje pokrovnosti zemljišta, na 1 mPAN i 4 m multispektralnim snimkama, koristeći parallelepiped
supervised classification algoritam sa sedamodabranih klasa pokrovnosti. Najbolja preciznost klasifikacije
iznosila je 83 % (D a v i s 2002).


Potencijal i ograničenost IKONOS satelitske snim


ke pri kartiranju pokrova i korištenja zemljišta mjerila
1:5000, istražuje G h a l e b i dr. (2000) koristeći se vizualnom
interpretacijom pankromatskih IKONOS snimaka
metarske prostorne rezolucije. Vizualna interpretacija
provedena je sa 88,5 % preciznošću klasifikacije.


G o e t z i dr. (2003) zaključuju da je primjena IKONOS
satelitskih snimaka od velike pomoći pri praćenju
MATERIJAL I METODE


Osnovni cilj ovoga rada je istražiti, usporediti i pronaći
najbolji način interpretacije IKONOS satelitskesnimke visoke rezolucije, koji će biti jednostavan i prihvatljiv
za operativnu primjenu.


Glavni materijal za izradu ovoga rada bila je satelitska
snimka istraživanog područja visoke prostorne rezolucije
IKONOS. Prema definiranom području obuhvaća,
snimanje je obavljeno 18. listopada 2006. godine.
Iz navedenog snimanja isporučena je IKONOS satelitska
snimka područja Spačvanskog bazena, te je obuhvaćen
središnji dio šumskog kompleksa Spačva, povr


i upravljanju prirodnim resursima, parkovima, vlažnim
staništima i drugim zaštićenim površinama, za procjenu
djelovanja prirodnih katastrofa ili kompletnu zaštitnu
mjeru u podru?jima s velikom opasnošću od katastrofe
(požar, poplava), te koristeći decision tree classifier
metodu procjenjuju pokrovnost zemljišta šumom,
drvećem s preciznošću klasifikacije od 97,3 %.


K r i s t o f i dr. (2002.), za potrebe Mađarskog mi


nistarstva obrazovanja provode istraživanje o uporabi
satelitskih snimaka visoke rezolucije u šumarstvu i
kartiranje staništa na IKONOS satelitskim snimkama, i
zaključuju da snimci sa visokom prostornom i radiometrijskom
razlučivosti daju dobre mogućnosti i rezultate
kod vizualne interpretacije, te da se komparacijom
vizualne i digitalne interpretacije uspješno nadopunjuju
šumske karte.


Nasuprot tomu, u šumarstvu Hrvatske, dosadašnja
istraživanja provodila su se na satelitskim snimkama
malih prostornih rezolucija. Najčešća primjena takvih
satelitskih snimaka odnosila se na kartiranje vegetacijskog
pokrova, procjenu stanja šuma i novije za potrebe
nacionalne inventure šuma, te je potvrđeno da se za navedene
potrebe mogu s pouzdanošću koristiti multispektralne
satelitske snimke LANDSAT (30 x 30 m), IRS


(23 x 23 m), ASTER (15 x 15 m) i SPOT (10 x 10 m).


Upravo iz tih razloga, te praćenjem rezultata istraživanja
u Svijetu, nametnula se ideja o istraživanju mogućnosti
primjene satelitskih snimaka visoke rezolucije
(IKONOS) za potrebe šumarstva Hrvatske.


– Material and methods
šine 132 km2 u 5 spektralnih kanala: PAN (1 x 1 m) i
4 MS Bundle (4 x 4 m), kroz četiri gospodarska jedinice:
Kragujna, Slavir, Vrbanjske šume, Otočke šume
(slika 1). Cjelokupna obrada satelitske snimke za potrebe
istraživanja napravljena je pomoću programskog paketa
ERDAS IMAGINE 9.1.
Ortorektifikacija satelitske snimke IKONOS provedena
je pomoću digitalnog modela reljefa i Hrvatske
osnovne karte (HOK 1:5000), te digitalnog ortofota
(DOF 1:5000). izrađenog na temelju infracrvenih kolornih
(ICK) aerosnimaka područja Spačve.


Vizualna interpretacija –Visual interpretation


Vizualna interpretacija provedena je na čitavoj površini
satelitske snimke. Sam proces vizualne interpretacije
odvijao se na izrađenom kolorkompozitu, s odabrana
tri spektralna kanala. Kombinacijom kanala 4, 3,2, dobivena je snimka najsličnija klasičnim ICK aerosnimkama.
Upravo ta kombinacija kanala izabrana jezbog mogućnosti jasnog razlikovanja tipova vegetaci


je, fiziološkog stanja, dobnih razreda, itd. Na tako izrađenom
kolorkompozitu pažljivo su izlučeni stratumi
(poligoni) prema vidljivim razlikama u slikovnim pojedinostima
šumskih sastojina, kao što su: vrsta drveća,
omjer smjese, sklopljenost sastojina, veličina krošnje,
stupanj oštećenosti, itd. (slika 2).