DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 80     <-- 80 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI - (Znanstveni i stručni)


BOOKS AND MAGAZINES (Scientific and Professional)


Predstavljanje knjige:
FLOODPLAIN FORESTS OF THE TEMPERATE ZONE OF EUROPE
(POPLAVNE ŠUME UMJERENOG POJASA EUROPE)


U organizaciji Akademije šumarskih znanosti, u velikoj
dvorani Šumarskoga doma, 22. listopada 2008. godine
je predstavljena znanstvena knjiga Floodplain forests
of the temperate zone of Europe (Poplavne
šume umjerenog pojasa Europe). Riječ je o opsežnom
djelu koje s različitih znanstvenih pogleda analizira ove
vrijedne i ugrožene šumske ekosustave. Predstavljanje
su obavili članovi uredničkog tima i njezini suautori –
akademik Slavko M a t i ć i izv. prof. dr. sc. Igor A n i ć .


Knjiga Floodplain forests of the temperate zone
of Europe nastala je kao plod višegodišnje suradnje
šumarskih znanstvenika iz Češke, Austrije i Hrvatske.
Urednički tim radio je u sastavu: prof. dr. sc. Emil
K l i m o , prof. dr. sc. Jiri K u l h a v y (Mendelovo poljoprivredno-
šumarsko sveučilište, Brno), prof. dr. sc.


Herbert Hager (Sveučilište BOKU, Beč), akademik
Slavko Matić i izv. prof. dr. sc. Igor Anić (Akademija
šumarskih znanosti, Zagreb). Autorski tim broji ukupno
66 znanstvenika i specijalista koji se profesionalno
bave poplavnim šumskim ekosustavima.


Prof. Emil Klimo, glavni urednik knjige, koordinirao
je sve aktivnosti oko njezina nastajanja. Inicijativni
sastanak na kojem se rodila ideja o stvaranju ovakvog
djela dogodio se 2000. godine u Židlochovicama (Češka).
Od tada do danas urednički tim se sastajao u nekoliko
navrata. Na prvim je sastancima najviše vremena
potrošeno na definiranje naslova i sadržaja knjige.


Zašto ovakav naslov? Prva je trilema bila koji bi
engleski izraz najbolje izrazio koji se tip šuma u knjizi
obrađuje. Jesu li to nizinske (lowland), poplavne
(floodplain) ili ritske (riparian) šume? Izabran je termin
“floodplain”, iako je uredništvo bilo svjesno stanovitog
odstupanja njegova doslovnog značenja od
stvarnoga stanja na terenu. Naime, opsegom tog pojma
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 81     <-- 81 -->        PDF

u ovoj su knjizi obuhvaćene i šume izvan dohvata poplave,
dakle one koje rastu na gredama. Shvatilo se kako
je bolje svjesno učiniti ovu pogrešku, nego izostaviti
šume na gredama koje po prirodi stvari pripadaju
obrađivanim ekosustavima. S druge strane, nije se htjelo
odstupiti od pojma “floodplain” upravo iz razloga
što on u sebi sadrži temeljnu značajku obrađivanog
bioma – poplavu i vodu. Cilj je bio da čitatelj odmah
uoči pojam poplava (flood). U drugom dijelu naslova
definirano je zemljopisno područje. Dakle, ne poplavne
šume sredozemlja ili borealnih predjela već one koje
rastu u umjerenom pojasu Europe.


Sadržaj knjige podijeljen je na dva dijela. U prvom
dijelu se poplavne šume umjernog pojasa Europe pregledno
opisuju po znanstvenim područjima. U drugom
dijelu je načinjen pregled stanja poplavnih šuma u pojedinim
europskim zemljama.


Osim u uredničkom timu, hrvati su u stvaranju ove
knjige sudjelovali u pisanju četiri od ukupno devet poglavlja.
To su: prof. em. dr. h. c. Branimir P r p i ć kao
suautor poglavlja History of the relationship between
man and European floodplain forests (Povijest odnosa
čovjeka i europskih poplavnih šuma), prof. dr. sc. Jo-
so Vu k e l i ć i izv. prof. dr. sc. Dario B a r i č e v i ć kao
suautori poglavlja Floodplain forest plant communities
(Biljne zajednice poplavnih šuma), akademik Slavko
Matić, izv. prof. dr. sc. Igor Anić i izv. prof. dr. sc.
Milan Oršani ć kao autori poglavlja Forest management
in floodplain forests (Gospodarenje poplavnim
šumama) te dr. sc. Žarko Š p a n i č e k kao prvi suautor
u poglavlju Cultural activities of man in relation to
floodplain forests (o kulturi življenja u okolišu poplavnih
šuma). Autor fotografije na naslovnici knjige
je mr. sc. Pavle Vr a t a r i ć . Ona prikazuje kompleks
poplavnih šuma hrvatskoga podunavlja u šumskom
predjelu Porić, nedaleko Erduta. Osim svih spomenutih,
u knjigu su uvrštene i fotografije naših vrsnih šumarskih
fotografa – Darka P r o k e š a i Tomislava
S t a r č e v i ć a . Prof. dr. sc. Zvonko S e l e t k o v i ć bio
je jedan od recenzenata knjige.


Predgovor su napisali Emil Klimo i Herbert Hager.
U usporedbi s ostalim poglavljima, riječ je o relativno
kratkom tekstu. Međutim, on je itekako značajan za razumijevanje
ostatka knjige. U njemu je istaknuta njezina
svrha: “cilj autora i urednika knjige bio je prikupiti
znanje o stanju i značenju poplavnih šuma Europe i potaknuti
interes za istraživanje ovog jedinstvenog europskog
bioma”. U nastavku su spomenute do danas
tiskane knjige o poplavnim šumama u Europi. Možemo
ih smatrati temeljnim djelima europske znanstvene
literature o toj problematici. Među njima je i znanstvena
monografija “Poplavne šume u Hrvatskoj”.


U predgovoru je priložena pregledna karta poplavnih
šuma Europe. Autori navode kako je njihova povr


šina u umjerenom pojasu Europe oko 1,750.000 ha.
Međutim, ističu kako je riječ o procjeni, upravo zbog
različitog shvaćanja pojma poplavna šuma u pojedinim
zemljama. Najveće površine poplavnih šuma prostiru
se u europskom dijelu Rusije, Ukrajini i Hrvatskoj


(200.000 – 500.000 ha). Slijede Poljska, Rumunjska,
Mađarska, Slovačka i Srbija u kojima su površine poplavnih
šuma 50.000 – 100.000 ha. Ostale zemlje imaju
manje od 50.000 ha.
Prvo tematsko poglavlje knjige nosi naslov The
geology and geomorphology of floodplain (Geologija
i geomorfologija poplavnih područja). Napisali su ga
Jaromir Demek, Anton Drescher, Severin H o h
e n s i n n e r i Bernd S c h w a i g h o f e r. Riječ je o iznimno
zanimljivom štivu u kojemu se definira pojam
poplavnoga područja s različitih gledišta: topografskog,
geološkog, geomorfološkog, hidrološkog i s gledišta
krajobraza. Slijedi potpoglavlje u kojemu se opisuje
geomorfologija poplavnih područja i rječnih tokova.
Autori opisuju četiri temeljna oblika: pleteničaste,
meandrirajuće, pravocrtne i mrežaste. Tekst je obogaćen
fotografijama iz zraka. U nastavku se analiziraju
geološke značajke aluvijalnih nanosa te povijest i kronologija
poplavnih područja.


Drugo poglavlje nosi naslov History of the relationship
between man and European floodplain forests
(Povijest odnosa čovjeka i europskih poplavnih
šuma). S obzirom kako se civilizacija umjerenog pojasa
kontinentalne Europe razvijala uz rijeke, jasno je kako
je čovjekov utjecaj na poplavne šume dug i raznovrstan.
Zato je ovo poglavlje obrađeno na tri različita
primjera. Napisali su ga Otakar Š t e r b a , Branimir Prpić
i Herbert K i l l i a n . Prof. Prpić svoj je dio teksta
upotpunio brojnim prikazima iz kojih se vidi koji hidrotehnički
zahvati u okolišu i kako utječu na stabilnost
poplavnih šumskih ekosustava. Opširnije je obradio
karakteristične primjere odumiranja hrasta lužnjaka
u Posavini, Podravini i Pokuplju.


Treće poglavlje nosi naslov The hydrological and
moisture regime of soils in floodplain forests (Hidrološke
značajke te vodni režim tala u poplavnim šumama).
Autori teksta su Alois P r a x , Wilfred R i c h t e r ,
Jan Č e r m a k i Vitezslav H y b l e r. Hidrološki režim
obrađen je na primjerima velikih europskih rijeka –
Rajne, Dunava, Elbe i Visle. U potpoglavlju o utjecaju
mikroreljefa prikazana je zanimljiva analiza uloge
mikroreljefa u promjenama vegetacijskoga pokrova i
pedoloških značajki.


Slijedi poglavlje Floodplain forest plant communities
(Biljne zajednice poplavnih šuma) kojega su autori
Petr M a d e r a , Joso Vukelić, Antonin B u č e k i
Dario Baričević. Autori su najprije obradili pojam poplavnog
fenomena s gledišta znanosti o biljnim zajednicama
te sindinamiku poplavnih šuma. O tome, nai
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 82     <-- 82 -->        PDF

me, ovisi razumijevanje cjelokupne problematike. Slijedi
potpoglavlje o načelima fitocenološke razdiobe
poplavnih šuma. Češki suautori su se pridržavali Zlatnikove
tipološke škole, a hrvatski srednjoeuropske fitocenološke
škole (Zurich – Montpelier). Tekst je dopunjen
lijepim fotografijama i detaljnim pregledom literature.
Zbog toga ovo poglavlje predstavlja temeljni
izvor informacija o vegetacijskim značajkama poplavnih
šuma.


Slijedi najopširnije poglavlje u knjizi – The fauna
of temperate European floodplain forests (Fauna poplavnih
šuma umjerenog europskog pojasa). Napisali
su ga Jiri S c h l a g h a m e r s k y i Karel H u d e c . Prva
stranica ovog poglavlja obogaćena je reprodukcijom
slike češkoga slikara Jana Dungela. Ovo poglavlje je
pravi udžbenik specijalne zoologije poplavnih šuma. U
ovom sažetom opisu ovdje je najbolje navesti podnaslove:
Poplavne šume kao staništa za životinje, Kralježnjaci
u poplavnim šumama, Fauna sloja drveća, Fauna slojeva
grmlja i prizemnoga rašća, Fauna na šumskom tlu,
Fauna u šumskom tlu i Fauna mrtvoga drva.


Poglavlje koje nosi naslov Forest management in
floodplain forests (Gospodarenje poplavnim šumama)
jedino je koje u potpunosti potpisuju hrvatski autori:
Slavko Matić, Igor Anić i Milan Oršanić. U prvom je
potpoglavlju obrađena problematika sjemenarstva, rasadničarstva,
osnivanja šumskih kultura i plantaža glavnih
vrsta drveća poplavnih šuma. U drugom je potpoglavlju
obrađena problematika uzgajanja poplavnih šuma
umjerenog europskog pojasa. U njemu je naglašeno
značenje prirodnog uzgajanja šuma (close to nature silviculture).
Dat je pregled šumskouzgojnih metoda u poplavnih
šumama meke i tvrde bjelogorice. Naglašen je
hrvatski pristup u gospodarenju poplavnim šumama.


Poglavlje koje nosi naslov The floodplain forest
ecosystem from the viewpoint of landscape ecology
(Poplavne šumski ekosustavi s gledišta krajobrazne
ekologije) napisao je Otakar Šterba. Autor je obradio
strukturu i funkcije rječnog krajobraza: geofizičku, klimatsku,
hidrološku, dinamičku, produkcijsku, biološku,
okolišnu, migracijsku, energetsku, rekreacijsku,
graničnu, poplavnu i druge.


Poglavlje Revitalization and protection of floodplain
forests (Revitalizacija i zaštita poplavnih šuma)
napisali su Emil Klimo, Herbert Hager, Ivo Machar,
Anonin Buček, Roland Schmalfuss, Gerhard Klasz i
Helmut Schume, svi odreda šumarski ekolozi i vrsni
poznavatelji ove problematike. Autori su u koncipiranju
teksta najprije pošli od analize koja iskazuje što poplavna
šuma treba: kakav rječni režim, kakve hidropedološke
prilike, kakav režim poplava i kakav način obnove?
Potom slijedi analiza karakterističnih primjera
revitalizacije iz europske prakse.


Posljednje poglavlje prvoga dijela knjige napisali
su Žarko Španiček i Emil Klimo. Ono nosi naslov Cultural
activities of man in relation to floodplain forests
(O kulturi življenja u okolišu poplavnih šuma). U
prvom potpoglavlju Oakwood in traditional Slavonian
arhitecture (Hrastovina u tradicijskoj slavonskoj
arhitekturi) nalaze se brojne fotografije i skice starih
posavskih hrastovih kuća. U drugom su dijelu poglavlja
spomenuti hrvatski slikari koji su svoje motive nalazili
u poplavnim šumama. Neka djela su reproducirana,
primjerice slika Jelen u šumi, klasika hrvatske naive
Ivana Generalića.


U drugom dijelu knjige dat je prikaz stanja poplavnih
šumskih ekosustava u pojedinim europskim zemljama:
Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj,
Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Nizozemskoj,
Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj,
Sloveniji, Švicarskoj i Ukrajini.


Za svaku državu obrađene su površine i areal poplavnih
šuma, povijest korištenja, ekološke, klimatske
i pedološke značajke, dat je prikaz potencijalne i stvarne
vegetacije, popisane su biljne i životinjske vrste,
analizirano je stanje invazivnih neofita, prikazane temeljne
gospodarske značajke (šumskouzgojni sustavi,
uzgojni oblici, način njege i pomlađivanja, ophodnje,
prirasti i sl.), popisani su zaštićeni objekti prirode,
znanstveni projekti koji se trenutno provode, te su navedeni
izvori informacija. Svaki prikaz obogaćen je fotografskim
i kartografskim prilozima.


Upravo ovaj dio knjige predstavlja njezinu posebnu
vrijednost. Naime, to je prvo djelo europske znanstvene
literature u kojemu se opsežno i detaljno iznose podaci
o stanju poplavnih šumskih ekosustava u većem
broju zemalja umjerenoga pojasa Europe. Zato ova
knjiga predstavlja dragocjeni izvor informacija svima
koji žele i trebaju znati nešto više o poplavnim šumskim
ekosutavima: znanstvenicima, studentima, praktičarima,
prostornim planerima, zaštitarima prirode i
okoliša, političarima i drugima.


Knjigu je izdala i distribuira izdavačka kuća LESNICKA
PRACE, s.r.o., Zamek 1, CZ – 28163 Kostelec


n. C. l., Czech Republic,
(e-mail: predplatneŽlesprace.cz).
Knjiga se po cijeni od 40 € (bez troškova dostave
koji iznose 15 – 25 € ) može kupiti kod izdavača.


Izv. prof. dr. sc. Igor Anić
(Foto: M. Mrkobrad)