DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 81     <-- 81 -->        PDF

u ovoj su knjizi obuhvaćene i šume izvan dohvata poplave,
dakle one koje rastu na gredama. Shvatilo se kako
je bolje svjesno učiniti ovu pogrešku, nego izostaviti
šume na gredama koje po prirodi stvari pripadaju
obrađivanim ekosustavima. S druge strane, nije se htjelo
odstupiti od pojma “floodplain” upravo iz razloga
što on u sebi sadrži temeljnu značajku obrađivanog
bioma – poplavu i vodu. Cilj je bio da čitatelj odmah
uoči pojam poplava (flood). U drugom dijelu naslova
definirano je zemljopisno područje. Dakle, ne poplavne
šume sredozemlja ili borealnih predjela već one koje
rastu u umjerenom pojasu Europe.


Sadržaj knjige podijeljen je na dva dijela. U prvom
dijelu se poplavne šume umjernog pojasa Europe pregledno
opisuju po znanstvenim područjima. U drugom
dijelu je načinjen pregled stanja poplavnih šuma u pojedinim
europskim zemljama.


Osim u uredničkom timu, hrvati su u stvaranju ove
knjige sudjelovali u pisanju četiri od ukupno devet poglavlja.
To su: prof. em. dr. h. c. Branimir P r p i ć kao
suautor poglavlja History of the relationship between
man and European floodplain forests (Povijest odnosa
čovjeka i europskih poplavnih šuma), prof. dr. sc. Jo-
so Vu k e l i ć i izv. prof. dr. sc. Dario B a r i č e v i ć kao
suautori poglavlja Floodplain forest plant communities
(Biljne zajednice poplavnih šuma), akademik Slavko
Matić, izv. prof. dr. sc. Igor Anić i izv. prof. dr. sc.
Milan Oršani ć kao autori poglavlja Forest management
in floodplain forests (Gospodarenje poplavnim
šumama) te dr. sc. Žarko Š p a n i č e k kao prvi suautor
u poglavlju Cultural activities of man in relation to
floodplain forests (o kulturi življenja u okolišu poplavnih
šuma). Autor fotografije na naslovnici knjige
je mr. sc. Pavle Vr a t a r i ć . Ona prikazuje kompleks
poplavnih šuma hrvatskoga podunavlja u šumskom
predjelu Porić, nedaleko Erduta. Osim svih spomenutih,
u knjigu su uvrštene i fotografije naših vrsnih šumarskih
fotografa – Darka P r o k e š a i Tomislava
S t a r č e v i ć a . Prof. dr. sc. Zvonko S e l e t k o v i ć bio
je jedan od recenzenata knjige.


Predgovor su napisali Emil Klimo i Herbert Hager.
U usporedbi s ostalim poglavljima, riječ je o relativno
kratkom tekstu. Međutim, on je itekako značajan za razumijevanje
ostatka knjige. U njemu je istaknuta njezina
svrha: “cilj autora i urednika knjige bio je prikupiti
znanje o stanju i značenju poplavnih šuma Europe i potaknuti
interes za istraživanje ovog jedinstvenog europskog
bioma”. U nastavku su spomenute do danas
tiskane knjige o poplavnim šumama u Europi. Možemo
ih smatrati temeljnim djelima europske znanstvene
literature o toj problematici. Među njima je i znanstvena
monografija “Poplavne šume u Hrvatskoj”.


U predgovoru je priložena pregledna karta poplavnih
šuma Europe. Autori navode kako je njihova povr


šina u umjerenom pojasu Europe oko 1,750.000 ha.
Međutim, ističu kako je riječ o procjeni, upravo zbog
različitog shvaćanja pojma poplavna šuma u pojedinim
zemljama. Najveće površine poplavnih šuma prostiru
se u europskom dijelu Rusije, Ukrajini i Hrvatskoj


(200.000 – 500.000 ha). Slijede Poljska, Rumunjska,
Mađarska, Slovačka i Srbija u kojima su površine poplavnih
šuma 50.000 – 100.000 ha. Ostale zemlje imaju
manje od 50.000 ha.
Prvo tematsko poglavlje knjige nosi naslov The
geology and geomorphology of floodplain (Geologija
i geomorfologija poplavnih područja). Napisali su ga
Jaromir Demek, Anton Drescher, Severin H o h
e n s i n n e r i Bernd S c h w a i g h o f e r. Riječ je o iznimno
zanimljivom štivu u kojemu se definira pojam
poplavnoga područja s različitih gledišta: topografskog,
geološkog, geomorfološkog, hidrološkog i s gledišta
krajobraza. Slijedi potpoglavlje u kojemu se opisuje
geomorfologija poplavnih područja i rječnih tokova.
Autori opisuju četiri temeljna oblika: pleteničaste,
meandrirajuće, pravocrtne i mrežaste. Tekst je obogaćen
fotografijama iz zraka. U nastavku se analiziraju
geološke značajke aluvijalnih nanosa te povijest i kronologija
poplavnih područja.


Drugo poglavlje nosi naslov History of the relationship
between man and European floodplain forests
(Povijest odnosa čovjeka i europskih poplavnih
šuma). S obzirom kako se civilizacija umjerenog pojasa
kontinentalne Europe razvijala uz rijeke, jasno je kako
je čovjekov utjecaj na poplavne šume dug i raznovrstan.
Zato je ovo poglavlje obrađeno na tri različita
primjera. Napisali su ga Otakar Š t e r b a , Branimir Prpić
i Herbert K i l l i a n . Prof. Prpić svoj je dio teksta
upotpunio brojnim prikazima iz kojih se vidi koji hidrotehnički
zahvati u okolišu i kako utječu na stabilnost
poplavnih šumskih ekosustava. Opširnije je obradio
karakteristične primjere odumiranja hrasta lužnjaka
u Posavini, Podravini i Pokuplju.


Treće poglavlje nosi naslov The hydrological and
moisture regime of soils in floodplain forests (Hidrološke
značajke te vodni režim tala u poplavnim šumama).
Autori teksta su Alois P r a x , Wilfred R i c h t e r ,
Jan Č e r m a k i Vitezslav H y b l e r. Hidrološki režim
obrađen je na primjerima velikih europskih rijeka –
Rajne, Dunava, Elbe i Visle. U potpoglavlju o utjecaju
mikroreljefa prikazana je zanimljiva analiza uloge
mikroreljefa u promjenama vegetacijskoga pokrova i
pedoloških značajki.


Slijedi poglavlje Floodplain forest plant communities
(Biljne zajednice poplavnih šuma) kojega su autori
Petr M a d e r a , Joso Vukelić, Antonin B u č e k i
Dario Baričević. Autori su najprije obradili pojam poplavnog
fenomena s gledišta znanosti o biljnim zajednicama
te sindinamiku poplavnih šuma. O tome, nai