DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 82     <-- 82 -->        PDF

me, ovisi razumijevanje cjelokupne problematike. Slijedi
potpoglavlje o načelima fitocenološke razdiobe
poplavnih šuma. Češki suautori su se pridržavali Zlatnikove
tipološke škole, a hrvatski srednjoeuropske fitocenološke
škole (Zurich – Montpelier). Tekst je dopunjen
lijepim fotografijama i detaljnim pregledom literature.
Zbog toga ovo poglavlje predstavlja temeljni
izvor informacija o vegetacijskim značajkama poplavnih
šuma.


Slijedi najopširnije poglavlje u knjizi – The fauna
of temperate European floodplain forests (Fauna poplavnih
šuma umjerenog europskog pojasa). Napisali
su ga Jiri S c h l a g h a m e r s k y i Karel H u d e c . Prva
stranica ovog poglavlja obogaćena je reprodukcijom
slike češkoga slikara Jana Dungela. Ovo poglavlje je
pravi udžbenik specijalne zoologije poplavnih šuma. U
ovom sažetom opisu ovdje je najbolje navesti podnaslove:
Poplavne šume kao staništa za životinje, Kralježnjaci
u poplavnim šumama, Fauna sloja drveća, Fauna slojeva
grmlja i prizemnoga rašća, Fauna na šumskom tlu,
Fauna u šumskom tlu i Fauna mrtvoga drva.


Poglavlje koje nosi naslov Forest management in
floodplain forests (Gospodarenje poplavnim šumama)
jedino je koje u potpunosti potpisuju hrvatski autori:
Slavko Matić, Igor Anić i Milan Oršanić. U prvom je
potpoglavlju obrađena problematika sjemenarstva, rasadničarstva,
osnivanja šumskih kultura i plantaža glavnih
vrsta drveća poplavnih šuma. U drugom je potpoglavlju
obrađena problematika uzgajanja poplavnih šuma
umjerenog europskog pojasa. U njemu je naglašeno
značenje prirodnog uzgajanja šuma (close to nature silviculture).
Dat je pregled šumskouzgojnih metoda u poplavnih
šumama meke i tvrde bjelogorice. Naglašen je
hrvatski pristup u gospodarenju poplavnim šumama.


Poglavlje koje nosi naslov The floodplain forest
ecosystem from the viewpoint of landscape ecology
(Poplavne šumski ekosustavi s gledišta krajobrazne
ekologije) napisao je Otakar Šterba. Autor je obradio
strukturu i funkcije rječnog krajobraza: geofizičku, klimatsku,
hidrološku, dinamičku, produkcijsku, biološku,
okolišnu, migracijsku, energetsku, rekreacijsku,
graničnu, poplavnu i druge.


Poglavlje Revitalization and protection of floodplain
forests (Revitalizacija i zaštita poplavnih šuma)
napisali su Emil Klimo, Herbert Hager, Ivo Machar,
Anonin Buček, Roland Schmalfuss, Gerhard Klasz i
Helmut Schume, svi odreda šumarski ekolozi i vrsni
poznavatelji ove problematike. Autori su u koncipiranju
teksta najprije pošli od analize koja iskazuje što poplavna
šuma treba: kakav rječni režim, kakve hidropedološke
prilike, kakav režim poplava i kakav način obnove?
Potom slijedi analiza karakterističnih primjera
revitalizacije iz europske prakse.


Posljednje poglavlje prvoga dijela knjige napisali
su Žarko Španiček i Emil Klimo. Ono nosi naslov Cultural
activities of man in relation to floodplain forests
(O kulturi življenja u okolišu poplavnih šuma). U
prvom potpoglavlju Oakwood in traditional Slavonian
arhitecture (Hrastovina u tradicijskoj slavonskoj
arhitekturi) nalaze se brojne fotografije i skice starih
posavskih hrastovih kuća. U drugom su dijelu poglavlja
spomenuti hrvatski slikari koji su svoje motive nalazili
u poplavnim šumama. Neka djela su reproducirana,
primjerice slika Jelen u šumi, klasika hrvatske naive
Ivana Generalića.


U drugom dijelu knjige dat je prikaz stanja poplavnih
šumskih ekosustava u pojedinim europskim zemljama:
Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj,
Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Nizozemskoj,
Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj,
Sloveniji, Švicarskoj i Ukrajini.


Za svaku državu obrađene su površine i areal poplavnih
šuma, povijest korištenja, ekološke, klimatske
i pedološke značajke, dat je prikaz potencijalne i stvarne
vegetacije, popisane su biljne i životinjske vrste,
analizirano je stanje invazivnih neofita, prikazane temeljne
gospodarske značajke (šumskouzgojni sustavi,
uzgojni oblici, način njege i pomlađivanja, ophodnje,
prirasti i sl.), popisani su zaštićeni objekti prirode,
znanstveni projekti koji se trenutno provode, te su navedeni
izvori informacija. Svaki prikaz obogaćen je fotografskim
i kartografskim prilozima.


Upravo ovaj dio knjige predstavlja njezinu posebnu
vrijednost. Naime, to je prvo djelo europske znanstvene
literature u kojemu se opsežno i detaljno iznose podaci
o stanju poplavnih šumskih ekosustava u većem
broju zemalja umjerenoga pojasa Europe. Zato ova
knjiga predstavlja dragocjeni izvor informacija svima
koji žele i trebaju znati nešto više o poplavnim šumskim
ekosutavima: znanstvenicima, studentima, praktičarima,
prostornim planerima, zaštitarima prirode i
okoliša, političarima i drugima.


Knjigu je izdala i distribuira izdavačka kuća LESNICKA
PRACE, s.r.o., Zamek 1, CZ – 28163 Kostelec


n. C. l., Czech Republic,
(e-mail: predplatneŽlesprace.cz).
Knjiga se po cijeni od 40 € (bez troškova dostave
koji iznose 15 – 25 € ) može kupiti kod izdavača.


Izv. prof. dr. sc. Igor Anić
(Foto: M. Mrkobrad)