DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Zahvati u šumarstvu trebaju primarno biti vođeni
specifičnim “uzgojnim planovima”, koji se često poistovjećuju
s uređajnim planovima. Zbog sve manje vrijednosti
drva (posebice u nacionalnoj proizvodnji), postepeno
se prestrukturiraju planovi, vodeći računa da
se ne naruši stabilnost, koju su u vremenu i prostoru
osiguravali prethodni uređajni planovi. Danas se u
mnogim talijanskim provincijama istražuju razne metode
šumskog planiranja, s novim obilježjima, uz očuvanje
povijesnih vrijednosti.


Drugi bitan i nezaobilazni čimbenik u šumskom
planiranju je usklađenje oprečne tendencije dviju važnih
grana šumarskih znanosti: uzgajanja i korištenja
šuma. U aktualnom šumarstvu zbog prirodnog funkcioniranja
šuma i važne uloge i koristi od šuma, mijenja
se bit zahvata. Povećani troškovi radne snage i uporaba
skupih strojeva, onemogućuje organizaciju sječina
sa malom količinom drveta, što je nekad bilo moguće
zbog veće vrijednosti drvnih sortimenata. U planiranju
se očekuje povezivanje suprotstavljenih tendencija,
što je u prošlosti često zanemarivano iz raznih razloga:u većem broju planova malo je naznaka o optimalnom
korištenju, koje je primjenjivo na pojedinim
parcelama,

predviđeni zahvati ne jamče uvijek njihovu ekonomičnost.
To se događa u slučajevima kada je neophodno
primjenjivati skupe strojeve (harvester, forwarder
i dr.) i

uređivači i uzgajivači obično su više skloni uzgojnim
zahtjevima šume, nego njenom korištenju. Tek
u novije vrijeme u nekim slučajevima uređivači trebaju
navesti optimalni način korištenja šume, što
čini kontinuitet između planiranja, gospodarenja i
korištenja. Moderno planiranje ne smije zanemariti
ove probleme, što autori u ovom članku posebno
naglašavaju.
U članku je dana definicija “najmanje dozvoljene
partije (lotto) kao one količine drveta koja jamči šumskom
poduzetniku pokrivanje uloženih fiksnih troškova
ili makar malu dobit”. Logično je, da niti jedan po


duzetnik ne želi ući u posao u kojemu prodajom drveta
ne može pokriti svoje troškove uz nekakvu zaradu.


Prikazani su fiksni financijski troškovi i produktivnost
strojeva koji su u primjeni na šumskim radilištima,
na primjer:motorna pila 0,46 €/h 2,5 m3/h

šumski traktor 6,09 €/h 10,0 m3/h

harvester 52,1 €/h 13,0 m3/h

forwarder 30,7 €/h 13,0 m3/h
Uz fiksne troškove ne treba zanemariti fiksne administrativne
i šumske troškove, koje poduzetnik treba
podmiriti bez obzira na veličinu zahvata. U fiksne administrativne
troškove spadaju certifikati, takse, komora,
dozvole za rad te ostali birokratski troškovi. U
fiksne šumarske troškove spadaju troškovi pripreme
radova i organizacije radilišta. U proračunu troškova
za najmanju dozvoljenu partiju (lotto), fiksni totalni
troškovi su zbroj fiksnih financijskih troškova i administrativnih
i šumskih troškova. Fiksni troškovi ovisni
su o količini mase, a administrativni i šumski su neovisni
o količini. Prilikom planiranja uređivač treba odlučiti,
na osnovi cijena tržišta drveta i iskustva, srednje
vrijednosti koje će koristiti prilikom odrađivanja najmanjeg
prihvatljivog lotta.
Nije cilj ovog planiranja umanjiti aktivnosti uzgajivača
reduciranjem uzgojnih radova kroz umanjenu sječu.
Ova metoda se ponajprije odnosi na javne uređene
šume, gdje je moguće planirati sječe i partije. Vrlo mali
zahvati u šumama s drugim funkcijama mogući su ukoliko
ih obavljaju lokalni žitelji s neprofesionalnom opremom,
eventualno potpomognuti lokalnim poticajima.
Na kraju, talijansko tržište drvetom oporavlja se zahvaljujući
smanjenom uvozu, povećanom interesu građevinskih
poduzetnika i sve većem korištenju drveta u
energetske svrhe.
Ovo će omogućiti šumskim poduzetnicima da lakše
podnesu teret skupih investicija u učinkovitu opremu.


Frane Grospić


MEĐUNARODNA SURADNJA
INTERNATIONAL COOPERATION


STRUČNI SASTANAK ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
EUROPE 2008.


U četvrtak, 25. i petak, 26. rujna 2008. godine u djelovali su osim domaćina Austrije i delegacije HrvatBeču
i Gutensteinu, Donja Austrija, u organizaciji Aus- ske, Estonije, Finske, Islanda, Mađarske, Slovenije,
trijskog šumarskog društva, održan je stručni skup de- Škotske i Švedske. Delegaciju Hrvatskog šumarskog
vet šumarskih društava Europe. Na stručnom skupu su- društva činili su Damir D e 1 a č, dip. ing. šum., tainik
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 91     <-- 91 -->        PDF

HŠD-a, mr. sc. Josip D u n d o v i ć , predsjednik Hrvatske
udruge za biomasu i Hranislav J a k o v a c , dipl.
ing. šum., teh. urednik Šumarskog lista i predstavnik
Hrvatske u EFNS-u.


Prema programu, prvi dan održan je okrugli stol u
prostorijama Doma za poljoprivredu i šumarstvo,
Schauflergasse 6, Beč. Sastanak je otvorio i nazočne
pozdravio gosp. Bertram B l i n , predsjednik Austrijskog
šumarskog društva.


Zatim su se pod točkom 2. pojedinačno predstavili
sudionici skupa i podnijeli izvješća o aktivnostima i
radu svojih šumarskih društava, udruga za biomasu i
EFNS-a. U točki 3. u kojoj su predstavnici zemalja-sudionica
predstavili šumarstvo, neke probleme i predstojeće
im zadaće za Austrijsko šumarstvo i šumarski
dijalog, što ćemo posebno ukratko predstaviti, izvjestitelji
su bili dr. Johannes S c h i m a , dopredsjednik Austrijskog
šumarskog društva i dr. Georg R a p p o l d , obojica
zadužena za područje šumarske politike i šumarskog
informiranja u Saveznom ministarstvu poljoprivrede,
šumarstva, zaštite okoliša i vodnog gospodarstva.
Prezentaciju su započeli naglasivši da Austrija ima
devet saveznih zemalja: Vorarlberg, Tirol, Salzburg,
Koruška, Štajerska, Gornja Austrija, Gradišće, Donja
Austrija i Beč. Sa 47,2 % šumovitosti (3,96 mil. ha šuma
i šumskog zemljišta) treća je zemlja Europe po šumovitosti
nakon Skandinavskih zemalja i Slovenije, sa drvnom
zalihom od 1.095 mil. m3 ili 310 m3/ha, godišnjim
prirastom od 31 mil. m3 i godišnjim sječivim etatom od
19 mil m3. Udio u površini čini crnogorica sa 66,8 % (od
toga 53,6 % smreka), bjelogorica sa 23,9 % (od toga
bukva 9,6 %), a na čistine s grmljem otpada 9,3 %.


Prema vlasništvu od 3,58 mil. ha šuma otpada: na


169.000 malih šumovlasnika (do 200 ha) 50 %, na
1.400 velikih šumoposjednika (> 200 ha) 22 %, na austrijske
državne šuma 16 %, komunalne šume 9 %, općinske
šume 2 % i zemaljske šume 1 %. Prema šumskogospodarskoj
osnovi 64,5 % su gospodarske šume,
30,7 % zaštitne šume (s naglaskom da 2/3 površine
Austrije zauzimaju brdska i planinska područja), 3,6 %
šume s općekorisnim funkcijama i 1,1 % šume za odmor
i rekreaciju. Potreba drva (ogrjevnog drva, briketa,
peleta, drvene sječke s korom i biomasa za kogeneracijska
postrojenja) za energetsku uporabu u Austriji
porasla je sa 10,0 mil.m3 2000. godine na 18,0 mil. m3
2007. godine, s tendencijom planiranog rasta na
20,0 mil. m3 u 2010. godini. Energija iz biomase u Austriji
ima veliko značenje za ruralni razvoj, bioraznolikost,
smanjenje šumskih požara, Natura 2000, razvoj i
nove tehnologije, čime se uklapa u Šumarsku politiku
Europske unije.
Posebno je bila interesentna prezentacija naslovljena
kao Austrijski šumarski dijalog – nova saznanja i
instrumenti za novu šumarsku politiku i njenu imple


mentaciju. Promjene u okruženju (klima, antropološki
utjecaji, gospodarstveni trendovi i dr.) sadrže i traže
odgovore na pitanja: zašto nova šumarska politika,
koje su to strukture i procesi, stečena iskustva te naposljetku
naučene lekcije. Zašto Nacionalni šumarski program
u Austriji? Resorno Ministarsvo putem svog
Odjela za šumarsku politiku i informacije o šumarstvu
pokreće ovaj dijalog da bi: pojačali šumarski sektor,
uravnotežili različite društvene i međustrukovne interese,
povećali svijest o šumama i šumarstvu, zadržali
vodeću ulugu u šumarstvu, dobili potporu za šumarske
mjere, kreirali nove partnerske odnose i kooprerativnost
i naposljetku da bi ispunili međunarodne obveze.
Dijalog se odvija u četri faze, počevši od sadašnjeg stanja,
procjene, određivanja ciljeva, donošenja mjera do
provedbe. Provodi ga resorno Ministarstvu uz 80 organizacija,
kroz 43 okrugla stola, koji su zapravo
središnje mjesto za formiranje odluka, uz koordinaciju
Šumarskog foruma i provedbu mnogobrojnih radionica
te potporu javnog sektora, interneta, medija i novinara.
Očekuju se rezultati koji će utvrditi: sadašnje stanje
i izazove za 7 tematskih područja (doprinos austrijskih
šuma zaštiti klime, zdravlju i vitalnosti, produktivnosti
i gospodarskom gledištu, biološkoj raznolikosti,
zaštitnoj ulozi šuma, bioenergetskom potencijalu,
socijalnom i ekonomskom gledišu), 28 načela, 52 cilja,
66 grupa mjera i 92 indikatora, a uz radni program koji
se odvija uz konkretne akcije, uz velik broj sudionika u
raspravi i zadanom vremenskom okviru, koristeći
primjere “najbolje prakse”, utvrđujući indikatore i ciljane
vrijednosti. Rezultati ovoga programa koji je u
tijeku, očekuju se krajem godine.


Upitajmo se, da li, kako, i s kime mi raspravljamo i
utvrđujemo šumarsku politiku?


Pod točkom 4. o Europskom šumarskom nordijskom
skijaškom natjecanju (EFNS), udruzi u kojoj je
uz još 21 zemlju i Hrvatska punopravna članica, izvijestio
je gosp. ing. Franz Z a n b a u e r (Austrija), član
Izvršnog odbora EFNS-a, a ispred HŠD-a Hranislav
Jakovac, član Komiteta EFNS-a.


Pod točkom 5. donešeni su zaključci o daljnjem
radu i aktivnostima, te odluka da će domaćin sastanka
2009. god. biti Island.


Isti dan navečer sudjelovali smo na zajedničkoj
večeri (u “Gösser Bierklinik”, Steindlgasse, 4) kao
gosti domaćina Austrijskog šumarskog društva.


Drugog dana, u petak, 26. studenoga 2008. zajedno
s predsjednikom gosp. Bertramom Blinom i Thomasom
Stembergerom, tajnikom Austrijskog šumarskog
društva, otputovali smo u Gutenstein, Donja Austrija
(100 km jugozapadno od Beča), gdje su nas predstavnici
Poljoprivrene komore Donje Austrije, Kotarske
poljoprivredne komore Bečkog Novog Mjesta i
Udruge malih šumovlasnika, upoznali s gospodare
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 92     <-- 92 -->        PDF

njem brdskim šumama (cilj prirodna obnova šuma,
mehanizirana sječa i izrada), šumskom kooperacijom,
uređivanjem šuma te proizvodnjom drvenog ugljena i
smole. Tom prigodom obišli smo sljedeća radilišta:


Sljeva: P. Wieser, B. Blin, T. Stemberger, J. Dundović i R.Leitner
(Foto: H. Jakovac)


Lokacija 1.


Šumsko poduzeće malih šumovlasnika s prosječno
100 ha šume, s omjerom 80 % crnogorica (smreka,
obični bor) i 20 % bjelogorica (bukva), koje se prostire
na 800 m n/m. Šumovlasnik Peter Wieser ujedno je i
poduzetnik koji sa svojom mehanizacijom i šumskim
radnicima putem ugovora izvodi uslugu sječe i izrade
motornom pilom (1 radnik) i privlačenje deblovine do
50 cm promjera, od panja do pomoćnog stovarišta, uz
šumsku cestu na prosječnu daljinu do 500 m žičarom
(2 radnika) niz padinu, kranom tip TST 800, proizvodnje
LIV Slovenija i harvesterskom glavom WOOD
F 50, po cijeni 25 – 28 €/m3. Prodajna cijena pilanskih
trupaca običnog bora je 70 €/m3 (dužine 2–3 m), a
energetskog drva 50 – 60 €/tona (ovisi o omjeru bukve
i običnog bora) fco. šumska cesta.


Drvna zaliha iznosi 300 – 400 m3/ha, a godišnji sječivi
etat 5–6 m3/ha ili prosječno godišnja sječa i izrada


15.000 m3 za cijelo šumsko poduzeće.
Cilj gospodarenja je, da se iz sastojine običnog bora
šumskouzgojnim mjerama dobije mješovita sastojina
običnog bora, bukve, javora i drugih bjelogoričnih
vrsta drveća. Sam Peter Wieser vlasnik je 180 ha šume
i 20 ha livada (a sa 30 krava proizvodi telad).
Lokacija 2.
Šumsko poduzeće malih šumovlasnika, površine


4.000 ha, ugovorilo je također s Peterom Wieserom
sječu i izradu harvesterom, tipa VALMET 911.3 te
izvoz forvarderom niz padinu na prosječnoj daljini od
panja do šumske ceste od 150 m i s prosječnim nagibom
do 70 %, po cijeni od 20 €/m3!


Na ovoj lokaciji zatekli smo Romana Leitnera, ing.
šumarstva, koji je revirnik na 3.300 ha površine revira,
a Dominic Bancalari dipl. ing. šum. je šef i ovlašteni
inženjer.


Zatim smo obišli dvije lokacije s nedrvnim proizvodima
(drveni ugalj i smola).


Lokacija 3.


Peter Wieser osim što je šumovlasnik, vlasnik strojeva
za rad u šumarstvu, bavi se i proizvodnjom drvenog
ugljena iz crnogoričnog (osim ariša koji zbog
smole nije pogodan za ugljen!) i bjelogoričnog drveta
(najbolji je omjer 50 % : 50 %). Drveni ugljen se proizvodi
u drvenom kvadru dimenzija 13 m x 3 m i 3–4 m
visine, u koji stane 100 prm ogrjevnog drva. Proces
proizvodnje ugljena traje 5 tjedana pri temperaturi od
400 do 500 °C. Pritom se od 100 prm ogrjevnog drva
dobije 12.000 kg drvenog ugljena. Cijena ogrjevnog
drva je 35 – 40 €/prm, a cijena drvenog ugljena u vreći
od 20 kg je 15 € tj. 0,75 €/kg!


P. Weiser ispred ugljenare
(Foto: H. Jakovac)
Lokacija 4.


U Donjoj Austriji između Mödlinga i Schneeberga
nalazi se 80.000 ha sastojina crnoga bora (Pinus nigra
austriaca), što je najveća srasla šuma crnoga bora na
svijetu. Ovaj puta posjetili smo u Pecherhofu kod
Hernsteina, šumovlasnika Richarda Schreiecka koji se