DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 10     <-- 10 -->        PDF

I.Anić, S. Mikac: STRUKTURA, TEKSTURAI POMLAĐIVANJE DINARSKE BUKOVO-JELOVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 505-515
su prsni promjeri između 21 i 70 cm. U tom rasponu
deb ljinskih stupnjeva dominaciju preuzima bukva.
Usporedbom stvarnih i izjednačenih distribucija stabala
po prsnim promjerima u prašumi Čorkova uvala i gos po
darskoj jelovo-bukovoj sastojini s normalom za pre borne
jelovo-bukove šume na istim bonitetimaAnići
dr. (2006) ustanovili su padajuće oblike krivulja u svim
analiziranim primjerima. Slične rezultate iz ni jelo je i
nekoliko ranije obavljenih istraživanja pra šumske strukture:
KramarićaiIuculana(1989),Mayerai dr.
(1980), Prpića(1979), PrpićaiSe let kovića
(1996) tePrpićai dr.(1995).


Međutim, padajuća krivulja ne znači automatski i
prebornustrukturusastojine.Anići dr.(2006)usta no vili
su manji broj stabala po hektaru u prašumskoj sastojini
u usporedbi s gospodarskom prebornom sastojinom
i normalom za isti bonitet staništa. Uzrok tomu je mali
broj stabala u prvom debljinskom razredu prašumske
sastojine. Sma njenje broja stabala jele i bukve u nižim
debljinskim stup njevima na trajnoj pokusnoj plohi u
prašumi Čorkova uvala također su ustanovili Tikvići
dr. (2006, 2004). To je utjecalo na iznos koeficijenta
geo metrijskepro gresije(q) distribucije stabala po prs nim
promjerima koji iznosi 1,20. Prema Klepcu
(1997) vrijednosti koe ficijenta (q) u prebornim sastojinama
su konstantne za određeni bonitet i kreću se od 1,3
na boljim staništima, do 1,5 na lošijim staništima. Kod
vri jednostikoeficijentaqvećih od 1,5 gube se obilježja
preborne struk ture.Vrijednost koeficijenta q = 1,33
odgovara nor malnom mo delu dinarske preborne jelovobukove
sastojine za tre ći bonitet.


Tekstura sastojine – Stand texture


Na pokusnim plohama je u 9 % slučajeva ustanovljena
inicijalna faza razvoja, 18 % slučajeva optimalna
faza, 65 % terminalna faza (podfaze starenja i raspadanja),
a u 8 % slučajeva tipična preborna faza razvoja. Iz
ovoga se može zaključiti kako u prašumi danas do mi niraju
optimalna i terminalna faza.Mayeri dr.(1980)
ustanovili su sljedeću zastupljenost pojedinih razvojnih
faza: inicijalna faza 3 %, optimalna faza 28 %, podfaza
sta renja 34 %, podfaza raspadanja 15 %. Ostatak pripada
prijelaznim strukturama na malim površinama, kao
što su inicijalna/preborna faza 9 %, preborna faza 5 % i
faza pomlađivanja unutar optimalne faze 6 %. Na trajnoj
pokusnoj plohi Tikvići dr.(2006) ustanovili su
kako ukupne vrijednosti temeljnice i volumena rastu do
1987. godine. Od tada započinje stadij raspadanja.


Kasna optimalna i podfaza starenja naj za stu p lje nije
su zbog kotlinastog reljefa Čorkove uvale koji je štiti
od snažnih udara vjetra, pa se zrela i odumrla stabla
dugo održavaju u dubećem stanju. Za podfazu starenja
karakteristična su krupna, vrlo visoka stabla s visinama
do 58 m, iz čega rezultira i visok udio debelog drva u
ukupnom volumenu sastojine. U toj se podfazi može


is traživati fizička zrelost vrsta drveća u uvjetima di narskoga
krša.


Podfaza raspadanja zastupljena je na malim po vr ši nama,
a događa se uslijed pada pojedinih stabala ili ne ko
liko stabala u skupini, na površini do 0,1 ha. Nije
zabilježeno raspadanje većih grupa stabala. Tipična
ini cijalna faza ima relativno mali udjel u površini pra šum
ske sastojine. Pojavljuje se u progalama, ali i pod
sklopom.


Tipična preborna faza ustanovljena je u najmanjem
broju slučajeva. PremaMayeru(1976) preborna faza
u prašumama smreke, jele i bukve nastaje na malim po vr
šinama i ona je samo prolazni razvojni stadij, jer stab la
uvi jek nastoje nivelirati sklop. Neumann(1979)
na vo di da se prašuma Čorkova uvala u prosjeku može
svr sta ti u terminalnu fazu. Predviđa kako će u bu duć no sti
njezina stabilnost nazadovati uslijed velikih visina i
pre zre losti pojedinih stabala, pa je moguće raspadanje
na ve ćim površinama. Na temelju toga može se oče ki va ti
po rast učešća inicijalne faze razvoja (Mayeri dr.
1980). Usporedimo li ove navode s našim rezultatima
može se zaključiti kako se u proteklih 30-tak godina te
na jave nisu ostvarile. Nasuprot ovome mišljenju, Kra ma
rićiIuculano(1989) su zaključili kako je struktura
cijele prašume preborna i strogo stablimičnoga
ras poreda stabala, a pojedine razvojne faze prostiru se
na malim površinama, koje u ukupnosti stvaraju pre borni
oblik sklopa. Prpić(1979, 1972), Prpići dr.
(2001) navode kako je ukupno uzevši struktura prašume
Čor kova uvala trajno preborna. To objašnjavaju kamenitim,
krškim reljefom kojega obilježavaju brojne škrape,
vrtače, strmine, pukotine s džepovima tla različite
du bine, pa prašuma ne može formirati horizontalan
oblik sklopa karakterističan primjerice za optimalnu
fazu, već trajno zadržava preborni oblik sklopa. Činjenica
je kako naše istraživanje potvrđuje postojanje razvojnih
faza, ali na malim površinama koje rijetko gdje
prelaze 0,1 ha. Usporedbe radi, u gospodarskim prebornim
šumama također se mogu pronaći manje površine
koje svojom strukturom podsjećaju na inicijalnu, optimalnu
i prebornu fazu prašume.To je posebice izraženo
u prebornim šumama grupimične strukture. Zato Matić
(2007) ustvrđuje kako prebornu fazu u kombinaciji
s inicijalnom fazom treba postići i trajno održavati u
gospodarskojprebornojšumi.


Usporedili smo distribucije stabala i volumena po
prs nim promjerima za svaku od razvojnih faza. U ana li zu
je uzet uzorak od pet ploha svake razvojne faze
(Slika 2). Iz podataka se može zaključiti kako su sve dis tri
bucije stabala padajućega oblika. Njihovu širo kom
op segu pridonosi spomenuta činjenica o du gotrajnom
odr žavanju zrelih i odumrlih dubećih stabala.