DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 103     <-- 103 -->        PDF

IN MEMORIAM
Mr. sc. JOSIPKARAVLA, dipl. ing. šum.(1933 – 2008)


U Zagrebu je 5. studenog 2008.
godine preminuo dugogodišnji djelatnik
Šumarskog Fakulteta Sve uči lišta
u Zagrebu, magistar Josip
Karavla.Našeg dragog profesora
i prijatelja ispratili smo na kre ma to riju,
10. studenog 2008. go dine.


Svoj životni put magistar Ka rav la
započeo je 3. ožujka 1929. go dine
u Zagrebu. Nakon osnovne ško le i
realne gimnazije upisao je Šu marski
odsjek Poljoprivredno-šu marskog
fa kulteta Sveučilišta u Zagrebu, na
ko jem je diplomirao 1952. godine.
Naj prije se zaposlio u Šumariji Slje me.
Nakon obavlje nog priprav nič kog
staža radio je u ra sadniku
ukras nog bilja Jankomir, kao tehnički
rukovoditelj. Osa mo sta ljenjem
poduzeća Mirkovec od ma tičnog
poduzećaJankomir, odožuj ka1955.
godine bio je tehnički ru kovoditelj
toga poduzeća, bavio se pro iz vod njom
biljaka te kreira njem i reali za ci
jom krajobraznih pro jekata. Od
svib nja 1958. do ruj na 1960. godine
ra dio je u Vo ćar sko-vinogradarskoj
za druzi na duž nosti rukovoditelja
po gonaHor tikultura.


1. listopada 1960. godine za po slio
se na Šumarskom fakultetu Sve uči
lišta u Zagrebu kao sveučilišni
asis tent na Katedri za šumarsku ge ne
tiku i dendrologiju. 1964. godine
upisao je poslijediplomski studij, a
1969. godine magistrirao, obranivši
rad pod naslovom “Dendrološka i
šum sko-uzgojna važnost starih par ko
va u Samoboru”. Početkom 1969.
go dine izabran je u zvanje pre da va ča,
a 1976. godine u zvanje vi šeg
sve učilišnog predavača iz predmeta
den drologija na biološkom i teh nič kom
smjeru Šumarskog fakulteta.
Magistar Karavla prijavio je diser ta ci
jupodnaslovom“Dendro geo graf sko
rasprostranjenje i morfološke
ka rakteristike srebrnolisne lipe (Ti
lia
tomentosaMoench) i njezinih
eko loških formi u Hrvatskoj”, ali je
zbog zdravstvenih razloga nije do vr
šio. 1974. godine doživio je prvi,
a na Božić 1978. godine drugi srčani
i moždani udar. Od 1979. godine pa
do odlaska u mirovinu 1. listopada
1993. godine radio je skraćeno rad no
vrijeme.


Za vrijeme službe bio je aktivan
član u mnogim organizacijama i
druš tvima, kao npr. u Hortikultur nom
udruženju Hrvatske, Sindi ka tu,
Savezu inženjera i tehničara
šu marstva i drvne industrije Hr vat ske,
Hrvatskom ekološkom društvu
i drugima. Magistar Karavla svojim
je znanstvenim, nastavnim, struč nim
i društvenim radom dao veliki
do prinos šumarskoj znanosti i struci,
kao i društvenoj zajednici u ko joj
je djelovao, za što je dobio i
priz nanja: Medalju za vojne zaslu ge
(1964. godine), Medalju za rad


(1970. godine), Orden za vojne za


slu ge sa srebrnim mačevima (1970.


go dine) i Orden rada sa zlatnim vi jen
cem (1978. godine).


Magistar Karavla objavio je 32
znan stvena i stručna rada te izradio
80 krajobraznih projekata i elaborata,
od kojih je 68 izvedeno.Tako
nam je ostavio brojne gradske par ko
ve u Zagrebu, Sesvetama, Sa mo bo
ru, Karlovcu, Zaboku, Zlatar
Bistrici, Bedekovčini, Krapinskim
To plicama, Jastrebarskom i Bosan skom
Brodu. Uredio je parkove
oko tvornica u Zagrebu, Kutini,
Kra pini, Zaboku i Zaprešiću, igrališta
oko ško la i dječjih vrtića u Za gre
bu, vr tove uz obiteljske kuće u
Zagrebu,Ve likojGorici,Cri kve ni ci,
Stu bič kim, KrapinskimiTu helj skimTo
pli cama, uređenikrajobraz
uz pro metnice u Gorskom kotaru,
uz Ja dransku magistralu i uz auto pu
tove. Osim toga, radio je na osnivanju
i uređenju arboretuma u
Li sičinama i u Karlovcu. Za Šu mar
sku enciklopediju vrlo je kva li tet
no obradio 15 biljnih vrsta. Uz
to, sudjelovao je na brojnim kon gre
sima i stručnim skupovima u
zem lji i inozemstvu.


Već iz ovog kratkog prikaza vi di
mo koliko je magistar Karavla
bio vrijedan stručnjak i plodan
znan stvenik, a svi ćemo ga posebno
pamtiti kao zaslužanog pedagoga
koji je odgojio i dendrologiju nau čio
brojne generacije naših stude na
ta. Upravo je dendrologija, kao
uža specijalnost i najveća profesionalna
ljubav obilježila život magistra
Karavle. Iako je već 15 godina
bio u mirovini, većina nas dobro se
sje ćanjegove sobe prepune herbarija,
grančica i bočica sa sjemenkama.
Sjećamo se i ranog ustajanja,
uče nja u šest i kolokvija u sedam
sati ujutro.Tko bi zaboravio engleski
čaj koji je bio ponuđen baš
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 104     <-- 104 -->        PDF

svima koji su k njemu dolazili… Čes to smo se pitali
koliko je bilježnica magistar Karavla ispisao i što se
sve krije u tim bilješkama koje je neprestano vodio,
točno u minutu, iz sata u sat i iz dana u dan, poput
dnevnika zapisujući sve događaje.Naši mlađi kolege,
kojima magistar Ka ravla nije držao nastavu, imali su
priliku učiti iz bogatog dendro loš kog materijala koji je
ostavio u fa kultetskoj zbirci i učionici.


Proživio je magistar Karavla i dobro i manje dobro, i
pravdu i neprav du, ali je uvijek bio velik čo vjek i uzor
kako treba biti otvoren, tolerantan i dobronamjeran,
kako pre ma studentima i kolegama treba biti korektan i


nesebično prenositi zna nje skupljano godinama upornog
rada. Upravo po tome iskrenom i dob rom, pamtit
ćemo ma gistra Ka rav lu. Zato smo svi koji smo ga poz na
vali ponosni što smo bili dijelom nje govog života.


Obitelji izražavamo duboku su ćut. Neka mu je
slava i hvala za sve što je učinio. Ostat će zauvijek u
na šim mislima i srcima.


Izv. prof. dr. sc. Marilena Idžojtić


Bibliografija:


1.Nasad okoTvornice ambalaže “Grafokarton”
Za greb,1954;
2.Elaborat za uređenje ceste od Severina na Kupi do
Rijeke, 1954/55;
3.Elaborat za uređenje dijela Jadranske magistrale
od Rijeke do Senja, 1955;
4.Hor tikulturni plan nasada ispred tvornice Kontakt
Zagreb, 1955;
5.Park oko Krapinske tekstilne industrije “Žutnica”,
upravne zgrade Krapinskih rudnika, 1956;
6.Park oko novog bazena i ispredTvornice sa go va
Krapinske Toplice, 1956;
7.Park oko zgrade Poš te, telegrafa i telefona u
Ludbregu, 1956;
8.Park ispredTvornice akumulatora i gumenih
proizvoda “Munja”, 1956;
9.Park okoTvornice parnih kotlova, 1956/57;
10.Park okoTekstilnoga kombinata Zagreb, 1956/57;
11.Plan parkovnih nasada oko zgrade Općine
Peš će nica,1956/57;
12.Park oko novih zgradaTvornice alat nih strojeva
“Prvomajska”, 1956/57;
13.Parkovni objekti u Zaboku: Zagorska industrija vu nenih
tkanina, park oko spomenika palim borcima,
Vatrogasnog doma, groblja i trafostanice, 1957;
14.Park oko zgrade “Jugokeramike”, Zaprešić, 1957;
15.Park oko tvornice “Gethaldus”, 1957;
16.Plan parka odmarališta “ZIVTA”, Krapinske
Toplice, 1957;
17.Plan središ njeg par ka u Zaboku, 1957;
18.Plan parka oko tvornice “In strumentaria”
Zagreb, 1957;
19.Park oko zgrade Skupštine općine Zlatar
Bistrica, 1957;
20.Park oko Skupštine općine Bedekovčina, 1957;
21.Plan parka oko Osmogodišnje škole na
Pešćenici, 1957/58;
22.Plan školskog igrališta “Polet” na Savi, 1957/58;
23.Plan parka Općinskoga komiteta i Doma zdravlja
Zabok, 1957/58;
24.Plan obnove parka u Jablanici na Neretvi, 1957;
25.Plan parka oko upravne zgrade “Cesta”,
Zagreb, 1958;
26.Plan nasada u skladištu Zagrebačke hladnjače,
1958/59;
27.Plan parka oko dječjih vrtića u Zadarskoj ulici,
“Marije Čavić” u Ljub ljanskoj ulici, u Badalićevoj
ulici, Zagreb, 1958/59;
28.Park oko zgradeTvornice zagrebačke trikotaže
“Nada Dimić”, 1958/59;
29.Park oko zgrade PTT u Sa moboru, 1958/60;
30.Park oko zgrade Skupštine op ćine i Vatrogasnog
doma u Sesvetama, 1958/60;
31.Plan vrta oko obiteljske kuće,Vijenac,
Tuškanac, 1958;
32.Plan parka oko Osmogodišnje škole u
Ret kovcu,1959;
33.UređenjeTržne ulice u Dubravi, 1959;
34.Uređenje parka oko tvornice “HIZ”, 1959;
35.Park okoTvornice konca “UNITAS”, 1959;
36.Plan parka oko Osmogodišnje škole i uređenje
spomen-izvora uTrnjanima, 1960;
37.Plan parka oko Doma kulture na Pešćenici, 1960;
38.Plan parka oko in dustrijske pekare, Donje
Svetice, 1960;
39.Idejni hor tikulturni plan dječjeg igrališta “Jakša
Duganđić”, Za greb, 1960;
40.Plan parka oko upravne zgrade “Porodica i
domaćinstvo”, Zagreb, 1960;
41.Plan parka oko projektnog biroa “Osnova”,
Zagreb, 1960;
42.Elaborat za uređenje parka oko dvorca Erdödy,
Jastrebarsko, 1960;
43.Idejno rješenjeTržne ulice na Volovčici, 1961/62;
44.Osnova parka oko stambenog naselja
naVolovčici, 1961/ 62;
45.Idejni i izvedbeni hortikulturni plan oko zgrade
Škole učenika u privredi u Zvonimirovoj ulici,
Zagreb, 1962/63;


ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 105     <-- 105 -->        PDF

46.Idejni hortikulturni plan oko Škole za zdravstvene
tehničare, Zagreb, 1962;


47.Izvedbeni hortikulturni plan oko tvor nice
“Fotokemika” Zagreb, 1962;
48.Idejni horti kul turni plan oko restauracije
“Volovčica”, Zagreb, 1962;
49.Hortikulturni plan oko društvenog doma SSHN Pešćenica,
1962/63;
50.Hortikulturni plan vojne stambene zgrade u
Ivanićgradskoj ulici, Zagreb, 1962/63;
51.Hortikulturni plan oko Dječjeg igrališta,
Kušlanova ulica, Zagreb, 1962/63;
52.Šum. list 7, 1962: Prilog opisu nalazišta egzota i
nekih forma naših autohtonih vrsta na području
nekih zagrebačkih parkova;
53.Glavni hortikulturni plan oko spomenika žrtava
fašizma, Bosanski Brod, 1963;
54.Idejni hortikulturni plan oko Butanske stanice,
Zagreb, 1963;
55.Idejni hor tikulturni plan dječjeg igrališta,
Mrazovićeva ulica, Za greb, 1963;
56.Penjačice (lijane). Šum. enc., 1963;
57.Izučavanje oblika i svojstava naših autohtonih lipa
(elaborat), 1966.
58.Idejno rješenje hortikulturnog pla na oko
trgovač kog centra u Karlovcu, 1966;
59.Hor tikulturni plan uređenja vile u ul. Banjsak,
Re me te,Zagreb,1966/67;
60.Hortikulturni plan oko obi telj ske kuće
Mandaličina 26, 1968;
61.Hortikulturni plan oko stambenih zgrada Zadruge
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Zagreb,
Ba ru tan skijarak,1969;
62.Hortikulturni plan oko obiteljske kuće Ul.A.
Cvet ko vića 14, Vel. Gorica, 1970/71;
63.Dendrološka i šum sko-uzgojna važnost starih
parkova u Samoboru. Ma gistarski rad,
Zagreb, 1969;
64.Hortikulturni plan oko obiteljske kuće, Dramalj,
Crikvenica, 1970;
65.Hor tikulturni plan oko obiteljske kuće Hudina l,
Zagreb, 1970;
66. Hortikulturni plan uređenja vrta oko obiteljske
kuće Mlinovi, Zagreb, 1970;
67.Hor ti kul tur ni plan uređenja vrta oko kuće u
Stubičkim To pli cama, 1972/73;
68.Prilog rasprostranjenosti obične pucaline (Colutea
arborescensL.) u SR Hrvatskoj. Sim pozij prof.
J.Pančić 1971;
69.Hortikulturni plan ure đenja vrta oko obiteljske
kuće Jurjevska 50, Zagreb, 1971;
70.Hortikulturni plan vrta oko obiteljske kuće Ul.
P.Miškine 169, Zagreb, 1972;
71.Hortikulturni plan vrta oko vikendice na Mrežnici,
Zagreb, 1971/72;
72.Šum. list 5-6, 1971: Neka opažanja o
samooplodnji, unutarvrsnoj i međuvrsnoj
hibridizaciji naših au toh tonih vrsta lipa.
73.Hortikulturni plan vrta oko ku će Jurjevska 41,
Zagreb, 1972;
74.Hortikulturni plan uređenja vrta oko obiteljske
kuće Jurjevska 52, Za greb, 1972;
75.Hortikulturni plan oko obiteljske ku će Jadranska
21, Zagreb, 1972;
76.Šum. list 1-2, 1972: Parkovi Samobora i njihova
dendrološka važnost.
77.Hortikulturni plan uređenja oko vikendice kod
Kra pin skihtoplica,1973;
78.Sjemenska plantaža malo lisne lipe (Tilia cordata
Mill.) na području Šumarije Otok
(elaborat). Zagreb, 1973;
79.Hortikulturni plan oko obiteljske kuće Pilat 148,
Zagreb, 1974;
80.Šum. list 1-3, 1975: EmilijaVukičević:
Dekorativna dendrologija;
81.Neke egzote drveća na području zagre bač kih
parkova (starog dijela). XVI IUFRO
World Congress, 1976;


82.Hortikulturni plan parka oko stam benog bloka
zgrada u Zagrebu, Miramarska 13A-D,
Za greb,1977;
83.HortikulturniplanuređenjaArbo re tu ma-parka
“Školskog centra za šumarstvo i drvodjelsku
djelatnost u Karlovcu” (s D. Pičmanom), 1978;
84.Šum. list 7-8, 1979: Sjemenska plantaža malolisne
lipe (Tilia cordataMill.) na području
Šumarije Otok;
85.Idejni plan uređenjaArboretuma Lisičine
(s M.Vi da kovićem i Ž. Borzanom), 1980;
86.Hortikultura 4, 1980:Vidikovac na
Tomislavovom trgu;
87.Bljušt, kuka (Tamus communisL), Šum. enc. 1;
88.Bršljan (He dera helixL.) Šum. enc. l;
89.CercidiphyllumSieb. et Zucc., Šum. enc. l;
90.ClematisL., Šum. enc. l;
91.Šum. list 10-12, 1981: Mishin Khalaf Mohamood:
Estetsko-rekreativna i socijalna funkcija parkova i
ze le nihpovršinaBagdada;
92.Šum. list 6-8, 1982:Au toh tona šumska
dendroflora kao mogući izvor hrane;
93.Kozokrvine (LoniceraL.), Šum. enc. 2;
94.Planovi za Parkovne klupeArboretuma Lisičine
(s D. Pič ma nom), 1985;
95.Hortikulturni elaborat uređenja oko liša oko SCBC
“Črnomerec” (s D. Pičmanom), 1985;
96.Plan Euroazijske kamenjareArboretuma
Lisičine, 1986;
97.Prirodne znamenitosti Jugoslavije. Parkovi
Za greba. Mladinska knjiga, Ljubljana;


ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 106     <-- 106 -->        PDF

98.Idejna stu di ja o pejzažno-hortikulturnom
oblikovanju SRC “Ja run”
(s D. Pičmanom), 1986;


99.Hortikulturni plan oko Zavoda za dijabetes
“Vuk Vrhovec”, Zagreb, 1987;
100.Hortikulturno uređenje slobodnih površina oko
IPD “Majur” - Kostanjevački Majur, 1987;
101.Hor ti kul turni plan oko obiteljske kuće


Bulatova 17, Zagreb, 1987;
102.Povijuše (penjačice, lijane). Šum. enc. 3;
103.PyracanthaHoem. Šum. enc. 3;
104.SchisandraMichx. Šum. enc. 3;
105.Tetivika (SmilaxL.). Šum. enc. 3;
106.Vajgela (WeigelaThunb.). Šum. enc. 3;
107.Zelenčić (zimoljub,ChimaphilaPursh.).


Šum. enc. 3;


108.Postojeće stanje dendroflore i smjernice u
par kovima užeg dijela općine Centar. JAZU,
Zbornik ra dova znanstvenog savjetovanja
Zelenilo grada Za gre ba, 1990;


109.Glas. šum. pokuse 26, 1990: Žuti koprivić (Celtis
tournefortiiLam.) u dendroflori SR Hr vatske;


110.Glas. šum. pokuse, pos. izd. 4, 1993:Au tohtona i
alohtona dendroflora nekih Brijunskih otoka
(s M. Idžojtić);


111.Hortikultura 1-4, 1994: Pe ri voj oko Kliničkopsihijatrijske
bolnice uVrapču;
112.Šum. list 7-8, 1994: Dendrološka i šumskouzgojna
važnost starih parkova u Samoboru;
113.Hor ti kul tur ni plan oko obiteljske kuće Zatišje 19,
Zagreb, 1972;
114.Hortikultura 1-4, 1995:Vrtlarska enciklo pe dija
biljaka i cvijeća (prikaz knjige, sa S. Ber to vi ćem);
115.Šum.list9-10,1996:Vrtlarskaenci klopedija
bi ljaka i cvijeća (prikaz knjige, sa S. Bertovićem);


116.Hortikultura 1-4, 1995: Priroda i perivoji u ri ječ koj
općini (sa S. Bertovićem, M. Generalovićem
iJ.Mar ti no vićem);


117.Šum. list 3-4, 1997: Priroda i par kov ni objekti u
općini Rijeka (sa S. Bertovićem, M.Ge ne ra lo vi-
ćem i J. Martinovićem);


118.Šum. list 1-2, 2006: Den drološke karakteristike
zelene potkove gra da Za gre ba s prijedlogom
obnove njezinoga istočnog dijela.