DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 13     <-- 13 -->        PDF

I.Anić, S. Mikac: STRUKTURA, TEKSTURAI POMLAĐIVANJE DINARSKE BUKOVO-JELOVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 505-515
kako je najviše odumrlih jelovih stabala izmjereno u


deb ljinskom razredu 11–20 cm, među relativno tankim


stablima koja su u razvojnom stadiju letvika. Odumrlih
dubećih jelovih stabala prsnoga promjera iznad100 cm
nema, jer se počinju raspadati. Slično tomu, nisu izmje re
ne niti jedna odumrla dubeća bukva iznad 80 cm i
smre ka iznad 70 cm prsnoga promjera. Tikvići dr.
(2006) su za razdoblje 1957–2000. ustanovili prosječ no
godišnje odumiranje stabala obične bukve u iznosu od
1,8 %, obične smreke 1,3 %, obične jele 0,5 %. Usta no vili
su značajno smanjenje broja bukovih stabala u ni žim
debljinskim stupnjevima.


Struktura mladoga naraštaja


Structure of young growth


Četiri su vrste drveća ustanovljene prilikom izmjere
mla doga naraštaja. To su obična jela, obična bukva,
obič na smreka i gorski javor. Obična jela i obična buk va
klimatogene su vrste drveća, a obična smreka i gorski
javor prijelazne vrste drveća. Nije zabilježeno niti
jedno stablo tise, mliječa, običnog jasena, gorskog brijesta,
jarebike, lipe ili koje druge vrste drveća, a dolaze
od prirode u smjesi bukovo-jelovih sastojina.


Tablica 6 prikazuje strukturu mladoga naraštaja u
pra šumskoj sastojini Čorkova uvala. Izražene su pro


sječne vrijednosti po hektaru površine prašumske sas to
jine, bez obzira na njezinu teksturu. Od 7472 biljke
mladoga naraštaja po hektaru na jelu otpada 60 %,
buk vu 28 %, smreku 2 %, a na gorski javor 10 %. Izuz me
mo li ponik, po hektaru površine prašumske sastojine
u prosjeku nalazimo 6190 biljaka pomlatka, što je
manje od jedne biljke po četvornom metru. Dvije trećine
pomlatka je visine do 50 cm.


Jela dominira u visinskim klasama do 100 cm, učeš ćem
u iznosu od 74 % ukupnoga broja mladoga naraštaja.
Međutim, 7 % mladoga naraštaja obične jele je
po nik, a čak 56 % je u visinskoj klasi do 25 cm. Jednu
jelu višu od 50 cm nalazimo u prosjeku na svakih 12 m


2


po vršine, a višu od 100 cm na svakih 30 m. Bukva su djeluje
s 15 % od ukupnog broja mladoga naraštaja do
visine od 100 cm. Smreka je zastupljena 2 %, a javor
9 %.U visinskim klasama iznad 100 cm dominaciju
pre uzimaju bukva i javor. Iznad 300 cm visine nije za bi lježena
niti jedna jela, dok su bukva i javor zastupljeni u
svim visinskim klasama do 400 cm. Smrekov mla di na raš
taj ima sekundarnu ulogu i sporadično se po jav lju je
do visine od 175 cm.


Tablica 6.Prosječna struktura mladoga naraštaja u prašumskoj sastojini Čorkova uvala


Table 6Average structure of the young growth in the stand of Čorkova Uvala


Visina – HeightVrsta drveća – Tree species
Abies albaFagus sylvaticaPicea abiesAcer pseudoplatanus.
(cm)
kom/ha –pcs/ha
Ponik
One year old3428829491282
-2525131881023043107
-508272987511183
-75511181749748
-100156150968383
-1256073242177
-15031522462
-1752681218127
-200166822106
-2251827550
-25011371866
-275222428
-300415726
-3255712
-35018220
-375729
-400513586
.451721081407077472


Kako bi se dobio potpuniji uvid u značajke pom-uzorka je izračunata prosječna gustoća mladoga naralađivanja
obavljena je analiza strukture mladoga nara-štaja po visinskim klasama, koja je potom kumulirana
štaja po razvojnim fazama prašume (Tablica 7). Uu visinske razrede širine jedan metar.
analizu je uzet uzorak ploha svake razvojne faze. Iz