DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 14     <-- 14 -->        PDF

I.Anić, S. Mikac: STRUKTURA, TEKSTURAI POMLAĐIVANJE DINARSKE BUKOVO-JELOVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 505-515
Tablica 7.Struktura mladoga naraštaja po fazama razvoja


Table 7Structure of the young growth by developmental stage


Visina
Height
(cm)
Razvojna faza prašume i broj ploha uzetih u analizu
Developmental stage of virgin forest and number of plots taken for analyses
inicijalna
initial
(9)
inicijalna/preborna
initial/selection
(5)
preborna
selection
(6)
optimalna
optimal
(10)
starenje
ageing
(14)
raspadanje
decomposition
(9)
kom/ha –pcs/ha
Ponik
Seedlings972625120811621321697
- 100
- 200
- 300
- 400
6459
1056
597
111
10075
1400
200
50
5082
667
208
0
4187
400
12
12
3804
125
0
0
3920
196
0
0
.9195123507165577352684867


Ukupna brojnost mladoga naraštaja najveća je na
plo hama na kojima je ustanovljeno prijelazno stanje iz među
inicijalne i preborne faze razvoja. Ukupna brojnost
mladoga naraštaja opada od inicijalne/preborne
prema podfazi raspadanja. Iste zakonitosti vrijede unu


ZAKLJUČCI
Istraživanjem je ustanovljeno stanje strukture, teks tu re
i pomlađivanja u prašumskoj sastojini Čorkova uva la,
koja se prostire na 80,50 ha u sklopu Nacionalnog parka
Plitvička jezera:


1.Prašumsku sastojinu u prosjeku tvori 440 stabala po
hek taru. Gotovo polovica stabala (49 %) pripada
običnojbukvi(Fagus sylvaticaL.) i ostaloj tvrdoj bje logorici
(OTB), 45 % je jelovih stabala (Abies alba
Mill.), a 6 % su stabla obične smreke (Picea abies
Karst.). Ukupni broj stabala opada s porastom prsnog
promjera. Koeficijent geometrijske progresije (q) distribucije
stabala po prsnim promjerima iznosi 1,20.
3


2.Volumen sastojine iznosi 671,23 m/ha, od čega je
52 % jele, 42 % otpada na bjelogoricu, a ostatak u
iznosu od 6 % pripada volumenu smreke. Među
tanjim stablima, čiji su prsni promjeri do 30 cm, ku mu
lirano je 7,55 % ukupnoga volumena. Na stab li ma
srednjih prsnih promjera između 31 i 50 cm ku mu li rano
je 19,92 % ukupnoga volumena sastojine.
Ostatak volumena u iznosu od 72,53 % kumuliran je
na stablima velikih prsnih promjera iznad 50 cm.
3.Ustanovljeno je postojanje razvojnih faza, ali na
malim površinama koje rijetko prelaze 0,1 ha. Zato
se može zaključiti o prosječno prebornom obliku
sastojinskog sklopa. U 9 % slučajeva determinirana
je inicijalna faza razvoja, 18 % slučajeva optimalna
faza, 65 % ter minalna faza (starenje i raspadanje), a
u 8 % slu ča jeva tipična preborna faza razvoja.
4.Kasna optimalna i podfaza starenja su naj za stu p lje ni je
zbog kotlinastog reljefa Čorkove uvale koji je štiti
od snažnih udara vjetra, pa se zrela i odumrla stabla
dugo održavaju u dubećem stanju. Podfaza ras pa da tar
svakog visinskog razreda. Mladoga naraštaja višeg
od 200 cm nema u podfazama starenja i raspadanja.
Isto tako, gustoća mu iznad te visine naglo opada u
opti malnojfazi.


– Conclusions
nja zastupljena je na malim površinama, a događa se
uslijed pada pojedinih stabala ili nekoliko sta bala u
skupini. Tipična inicijalna faza ima re la tivno mali
udjel u površini prašumske sastojine. Pojavljuje se u
progalama, ali i pod sklopom.Ti pič na prebornafaza
ustanovljena je u najmanjem broju slu čajeva. Ona
je najgušća (548 stabala/ha), s vo lu me nom od


3


434,70 m/ha i najvećim udjelom obične jele.


5.Po hektaru površine prašumske sastojine nalazi se u
prosjeku deset odumrlih (suhih i trulih) stabala, od
čega je sedam stabala obične jele. Najviše odumrlih
jelovih stabala izmjereno je u debljinskom razredu
11–20 cm.
6.Ukupna brojnost mladoga naraštaja najveća je na
lokalitetima na kojima je ustanovljena prijelazna
ini cijalna/preborna faza razvoja. Ti su lokaliteti najrjeđe
zastupljeni po njezinoj površini.
7.Po hektaru površine prašumske sastojine u prosjeku
nalazimo 6190 biljaka pomlatka. Na jelu otpada
60 %, bukvu 28 %, smreku 2 %, a na gorski javor
10 % ukupnoga broja mladoga naraštaja. Dvije tre ći
ne pomlatka je visine do 50 cm.
8.Po jednu jelu višu od 50 cm nalazimo u prosjeku na
2


svakih 12 mpovršine, a višu od 100 cm na svakih


2


30 m. Za razliku od bukve i javora, iznad 300 cm
visine do taksacijske granice nije zabilježena niti
jedna jela. Bukva sudjeluje s 15 % od ukupnog bro ja
mladoga naraštaja do visine od 100 cm. Smreka je
zastupljena 2 %, a javor 9 %. U visinskim klasama
iznad 100 cm dominaciju preuzimaju bukva i javor.
Smrekov mladi naraštaj ima sekundarnu ulogu i
sporadično se pojavljuje do visine od 175 cm.