DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 15     <-- 15 -->        PDF

I.Anić, S. Mikac: STRUKTURA, TEKSTURAI POMLAĐIVANJE DINARSKE BUKOVO-JELOVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 505-515
LITERATURA– References


Anić,I., S.Mikac, M.Oršanić, D.Drvodelić,
2006: Structural relations between virgin and
ma nagement beech-fir stands (Omphalodo-Fa ge
tumMarinček et al. 1992) in forests of the
Cro atian Dinaric Karst. Periodicum Biologorum
108 (6): 663–669.


Anić,I., 2004: Prašumeinjihovoznačenjezagospo da
renješumamauHrvatskoj. Glasnikzaštite
bilja27 (6): 85–96.


Cestar,D., V. Hren, J. Martinović, Z. Kovačević,
Z.Pelcer, K.Bezak,V.Krejči,A.
Krznar,V. Lindić, J. Medvedović, B.
Vr bek,1983: Prirodni šumski rezervat Čorkova
uvala-Čudinka. Radovi, Šumarski institut,
Jas trebarsko, 53: 1–44, Jastrebarsko.


Klepac,D., 1997: Novi sistem uređivanja prebornih
šuma. Hrvatske šume d. o. o., Zagreb.


Korpel,Š., 1996: Razvoj i struktura bukovo-jelovih
pra šuma i njihova primjena kod gospodarenja
prebornom šumom. Šumarski list CXX (3–4):
203–209, Zagreb.


Kramarić,Ž., T. Iuculano,1989: O strukturi i
nor malitetu šume bukve i jele (Abieti-Fagetum
illyricum/Horv. 1938/) na primjeru prašume
Čor kova uvala. Šumarski list CXIII: 581–589.


Matić,S., 2007: Vezaizmeđuprirodnoggospoda renjai
životnihfazaurazvojuprašume. U: S.
Ma tić, I. Anić (ur.), Prašumski ekosustavi di nar skoga
krša i prirodno gospodarenje šumama u
Hrvatskoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
zbornik sažetaka, 5–6, Zagreb.


Mayer,H., M.Neumann,H.-G.Sommer,1980:
Bestandesaufbau undVerjüngungdynamik unter
dem Einfluss natürlicher Wilddichten im kro a tischen
Urwaldreservat Čorkova uvala/Plitvicer
Seen. Schwiz. Zeitschr. f. Forstwes. 131 (1):
45–70.


Mayer,H., 1976: Gebirgswaldbau – Schutz wald pfle ge.
Ein waldbaulicher Beitrag zum Umwelt schutz
und zur Landschaftspflege. Stuttgart.


Neumann,M., 1979: Bestandesstruktur und En twick lungsdynamik
im Urwald Rothwald (Nie der oesterreich)
und im Čorkova uvala (Kro atien).
Disertacija, BOKU, Beč.


ProgramgospodarenjazaGospodarskujedinicuČorkovauvala–
Kapela, 1987–1996.


Prpić,B., S.Matić, J. Vukelić, Z.Seletković,
2001: Bukovo-jelove prašume hrvatskih Di na ri da.
U: B. Prpić (ur.), Obična jela (Abies alba
Mill.) u Hrvatskoj,Akademija šumarskih znanosti,
479–494, Zagreb.


Prpić,B., Z. Seletković,1996: Istraživanja u
hrvat skim prašumama i korištenje rezultata u
pos tup ku s prirodnom šumom. U: B. Mayer
(ur.), Una pređenje proizvodnje biomase šumskih
ekosustava, 97–104, Šumarski fakultet
Sveuči lišta u Za grebu i Šumarski institut, Ja s trebarsko,
Za greb.


Prpić,B., Z.Seletković, J. Vukelić,1995: Der
Urwald Čorkova uvala – ein Modell fuer den
mul tifunktionalen Buchen-Tannen Plenterwald.
Ergebnisse d. 7. IUFRO Tanensymposiums,
250–253, Mainz.


Prpić,B., 1979: Strukturaifunkcioniranjeprašume
bukveijele(Abieti-Fagetum illyricum/Horv.
1938/) u Dinaridima SR Hrvatske. II. kongres
eko loga Jugoslavije, Zadar – Plitvice, 899–924.


Prpić,B., 1972: NekeznačajkeprašumeČorkova
uva la. Šumarski list XCVI (9–10): 325–333.


Roženbergar,D., S.Mikac, I.Anić, J.Diaci,
2007: Gap regeneration patterns in relationship
to light heterogenity in two old-growth beech-fir
forest reserves in South East Europe. Forestry
80 (4): 431–443.


Tikvić,I., Z. Seletković, D. Ugarković, N.
Mag dić,2006: Dinamika odumiranja stabala
u prašumi Čorkova uvala Nacionalnoga parka
Plitvička jezera. Glasnik za šumske pokuse, pos.
izd. 5, 105–116.


Tikvić,I., Z.Seletković, D.Ugarković,T.Katić,
2004: Prilog istraživanjima dinamike razvoja
prašume Čorkova uvala u Nacionalnom parku
Plitvička jezera. Plitvički bilten 6: 225–240,
Nacionalni park Plitvička jezera.


Vukelić,J., J. Tomljanović,2001: Fitocenološke
zna čajke prašume Štirovača na srednjem Ve le bi tu.
U: S. Matić,A. P. B. Krpan, J. Gračan(ur.),
Zna nostupotrajnomgospodarenjuhrvatskim
šu mama,ŠumarskifakultetSveučilištauZa gre bu,
Šumarskiinstitut, Jastrebarsko, 163–174,
Zagreb.