DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 20     <-- 20 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, M. Županić: FAUNALISNIH MINERANA HRASTOVIMA(Quercusspp.) ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 517-527
Dosadašnja istraživanja spominju samo jednu vrstu
lisnih minera na hrastu u Hrvatskoj, vrstuTischeria ekebladella
(Kovačević1956; Matošević2004).
Kako su istraživanja u susjednim zemljama pokazala
po stojanje izuzetno bogate faune lisnih minera drvenas tog
bilja (Maček1999;Dimić2003;Gregor,Pa


točka2001; Patočka, Turčani2005) može se
pret postaviti da takva fauna minera postoji i u Hrvat skoj.
Zbog toga je cilj ovog istraživanja bio istražiti fau nu lis nih
minera hrasta lužnjaka (Quercus robur L.),kitnja ka
(Quercus petraea (Matt.) Liebl.), medunca (Quercus
pubescensWilld.) i crnike (Quercus ilexL.).


MATERIJALI I METODE RADA– Material and methods


Lisni mineri na hrastovima istraživani su u sklopu
opsežnijeg istraživanja faune lisnih minera drvenastog
bilja u Hrvatskoj, koje se odvijalo tijekom 2004, 2005.
i 2006. godine (Matošević2007).


Područje istraživanja obuhvatilo je više lokaliteta u
kontinentalnom i nekoliko lokaliteta u submetiranskom
području Hrvatske. Intenzivan pregled biljaka domaćina
lisnih minera rađen je tijekom vegetacijskog perioda tih
godina, a tijekom jeseni je sakupljano otpalo lišće s
minama vrsta Tischeria ekebladella, T. dodonea,T.
decidua, Phyllonorycter roboris,P. quercifoliella.


Svi pronađeni mineri determinirani su prema va že ćim
entomološkim metodama za determinaciju lisnih
minera (Hering1957; Gregori Patočka2001;
Pa točkaiTurčani2005) i najvažnijim dija gnos


tič kim karakteristikama: biljci domaćinu, obliku mine,
ku ku ljici i imagu te korištenjem literature Hering
(1957);Csoka(2003);GregoriPatočka(2001);
PatočkaiTurčani(2005); Alford(1995); De
Prinsi De Prins(2005); www.leafmines.co.uk;
www.bladmineerders.nl.


Za svaki uzorak evidentiran je broj uzorka, datum
sakupljanja, lokalitet, vrsta biljke domaćina i vrsta
lisnog minera.


Mine nađenih vrsta minera spremljene su kao herbarijska
kolekcija kod autora članka u Šumarskom
institutu Jastrebarsko. Imaga lisnih minera koja su izašla
tijekom laboratorijskog uzgoja preparirana su i
pohranjena u entomološku zbirku Šumarskog instituta
Jastrebarsko.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Results


Tijekom istraživanja pronađeno je 14 vrsta lisnih mi nera
iz 3 reda (Hymenoptera, Coleoptera, Le pi dop tera)
na hrastu lužnjaku, 13 vrsta lisnih minera iz 3 reda
(Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera) na hrastu kitnjaku,
2 vrste lisnih minera iz reda Lepidoptera na hrastu
meduncu i 1 vrsta lisnog minera iz reda Le pi doptera
na hrastu crniki.


U opisu nađenih lisnih minera navedeno je sljedeće:
tak sonomska podjela i ime vrste, broj u zagradi iza ime na
reda i porodice je ukupan broj lisnih minera toga reda
ili porodice nađen tijekom istraživanja, biljka domaćin


Red: Hymenoptera (1 vrsta)


Porodica:Tenthredinidae (1 vrsta)


1.Profenusa pygmaea(Klug, 1816)


Istraživani materijal: 10/06/2005,
Zagreb, Maksimir, D. Matošević.
Biljka domaćin:hrast lužnjak, hrast kitnjak.


Biologija: jedna generacija godišnje (V–VII.). Mina
je gornjopovršinska, okruglasta, obrnuto stožastog oblika.
Počinje u pazušcu glavne i postranih žila uskim ka na
lom koji je zapunjen ekskrementima. Kasnije se širi,
ali ne prelazi glavne žile lista. Ekskrementi su razasuti
po mini. Na jednom listu se može naći nekoliko mina.
Ku kulji se izvan mine, u tlu.


je vrsta na kojoj je miner nađen tijekom istraživanja,
pod kategorijom istraživani materijal naveden je datum
prvog pronalaska mine/ličinke/imaga na temelju čega je
vrsta determinirana, mjesto sakupljanja i ime sakupljača,
biologija navodi broj generacija godišnje i osnovne
ka rakteristike mine, brojke u zagradi znače kada se
mine s ličinkama prve odnosno druge generacije mogu
naći na listu biljke domaćina, pod napomena navedeno
je da li je vrsta ovim istraživanjem prvi puta nađena u
fauni minera Hrvatske (novoutvrđena vrsta).


Napomena: novoutvrđena vrsta.
Slika 1:Profenusa pygmaea