DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 27     <-- 27 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, M. Županić: FAUNALISNIH MINERANA HRASTOVIMA(Quercusspp.) ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 517-527
ma Engleske, Nizozemske i Njemačke dvije ge neracije
go dišnje. Tijekom istraživanja nađene su još dvi je vrs te
rodaTischeria na hrastu lužnjaku i kitnjaku –T. de ci
duaiT. dodonea, a te vrste su imale jednu generaciju
godišnje, što navodi iCsoka(2003).Ti je kom istraživanja
zamijećeno je daT. ekebladella stvara mine na
po niku i pomlatku hrasta i na donjim granama mladih
sta bala, no 2004. godine javila se jačim intenzitetom
(do 50 % napadnute lisne mase) u 25 godišnjoj sastojini
hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Rečićki lu govi
na području Karlovca (DPS,2004). Jordan
(1995) je istraživanjem dobio signifikantno jači napad
i gustoću mina na listu u donjim dijelovima krošnje
(0–2,5 m visine), aPatočka(1980) navodi da ovaj
mi ner preferira pomladak hrasta, mlađe biljke i one na
sje novitim položajima. Biljke domaćini na kojima je
ovaj miner nađen tijekom istraživanja bili suQuercus
ro bur, Q. petraea iCastanea sativašto se poklapa sa
is traživanjima drugih autora (Hering1957; Patoč ka1989;
Jordan1995;Csoka2003).


Alford(1995) opisuje vrstuAcrocercops brong niar
dellakao minera koji napada listopadne i zimzelene
hrastove, koja je široko rasprostranjena u Europi i
koja u potpunosti deformira listove biljke domaćina, a
posebno je zamjetna u ukrasnim živicama hrasta crnike.
Ova je vrsta nađena tijekom istraživanja na pomlatku
hrasta lužnjaka i na mladim izbojcima hrasta
cr nike. Mine su bile samo pojedinačne na listovima, ali
osnovna karakteristika ovog minera su velike nabrekle
epidermalne gornjopovršinske mine, koje često prekri-


LITERATURA


Alford,D., 1995:AColourAtlas of Pests of Or na men
tal Trees, Shrubs and Flowers. Manson Pu bli
shing,London.


Androić,M., 1984: Problematika sušenja dominant
nih vrsta slavonskih nizinskih šuma. Glas nik
za šumske pokuse, Zagreb, Posebno izdanje


1:131–135.
Askew, R.R., 1980:The diversity of insect communities
in leaf-mines and plant galls. Journal of
Animal Ecology, 49, 817–29.
Csoka,G.,2001:Recent Invasions of Five Species of
Leafmining Lepidoptera in Hungary.Proceedings:
Integrated management and dynamics of forest
defoliating insects, 1999,Victoria, BC, 31–36.
Csoka,G.,2003: Leaf mines and leaf miners. Forest
Re search Institute. Matrafured, Hungary.
DePrins,W., J. DePrins,2005: Gracillariidae
(Lepidoptera). In: Word Catalogue of Insects


6:1–502.
vaju cijeli list. Ukoliko bi na pomlatku hrasta lužnjaka
došlo do većeg intenziteta pojave ovog minera, štete bi
se mogle odraziti na prirast mladih biljaka zbog bitnog
smanjenja asimilacijske površine.


Phyllonorycter lautellaje lisni miner koji je nađen
isključivo na pomlatku hrasta lužnjaka i kitnjaka, a os nov
na karakteristika ovog minera su dosta velike do njo
površinske, šatoraste mine između postranih žila
lista. Na listu se gotovo uvijek nalazi nekoliko mina
ove vrste. Kod povećane gustoće populacije ovog mi ne
ra moglo bi doći do smanjenja asimilacijske površine
biljčica hrasta, a time i smanjenog prirasta.


Orchestes quercus povremeno se javlja u lužnjakovim,
rjeđe kitnjakovim šumama. Do sada nisu zabilježene
masovne štete, ali je štetnik redovito prisutan u
šu mama(Kovačević1956; Schwenke 1974).


Rezultati ovog istraživanja pokazali su da na hrastu
lužnjaku, kitnjaku, meduncu i crniki postoji dosta bo gata
fauna lisnih minera.Tischeria ekebladella,Phyllo no ry c ter
roboris,P. quercifoliella, P. lautella i Acro cercops
brongniardellasu mineri redovito prisutni na hrastovim
stablima i pomlatku, ali niti jedna od ovih vrsta minera
nije tijekom istraživanja imala takav intenzitet pojave da
bi nanijela vidljive fiziološke ili ekonomske štete svom
domaćinu.Veća gustoća populacije ovih minera mogla
bi uzrokovati smanjenje asimilacijske površine i prerano
otpadanje listova, što bi nedvojbeno imalo negativan
utje caj na prirast i vitalitet hrastovog pomlatka.


– References
Dimić,N., 2003: Entomofauna minera ista na dendroflori
zelenih površina urbanih prostora Bosne
i Hercegovine.Works of the Faculty of Forestry,
University of Sarajevo, 1: 1–28


Gregor,F., J.Patočka,2001: Die Puppen der mitteleuropäichen
Lithocolletinae (Insecta: Lepi dop
tera: Gracillariidae). Mitt. internat. entomol.
Ver. Supplement VIII. Frankfurt.


Harapin,M., 1989: Utjecaj defoijacije na sušenje
hra stovih nizinskih šuma. Glasnik za šumske
po kuse 25: 155–160.


Hawkins, B.A., J. H.Lawton,1987: Species richness
for parasitoids of British polyphagous in sects.
Nature, 326, 417–423.


Hering, E.M., 1951: Biology of the Leaf Miners.
Uitegeverij drW. Junk Gravenhage.


Hering, E.M., 1957: Bestimmungstabellen der Blat tminen
von Europa einschliesslich des Mittel meerbeckens
und der Kanarischen Inseln. Band
I, II und III. Uitegeverij drW. Junk Gravenhage.