DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 529-541
UDK 630* 561 Fagus sylvatica L. (001)


VARIJABILNOSTVISINSKOG RASTAOBIČNE BUKVE (Fagus sylvaticaL.)
U TESTOVIMAPROVENIJENCIJA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI


EUROPEAN BEECH (Fagus sylvaticaL.) HEIGHT GROWTH VARIABILITY
IN CROATIANAND SLOVENIAN PROVENANCE TRIALS


Mladen IVANKOVIĆ*, Saša BOGDAN**, Gregor BOŽIČ***


SAŽETAK: Prikazani su rezultati istraživanja varijabilnosti visinskog ras ta
provenijencija obične bukve (Fagus sylvaticaL.) u dva terenska pokusa
smještena u Hrvatskoj i Sloveniji. Pokusi provenijencija osnovani su tijekom
proljeća 1998. godine s biljkama starosti 2 godine. U hrvatskom se pokusu
na lazi trideset i šest, a u slovenskom trideset i osam europskih provenijencija.
Biljke su posađene u eksperimentalnom dizajnu randomiziranog blok sustava
(RBD), u tri ponavljanja, a svaka je provenijencija zastupljena sa po 150 sad ni
ca. Hrvatski pokus čine provenijencije iz 13 europskih zemalja: Austrija,
Bel gija, Češka, Danska, Francuska, Hrvatska, Velika Britanija, Njemačka,
Ni zozemska, Poljska, Slovenija, Švedska i Ukrajina, a slovenski provenijencije
iz 16 europskih zemalja: Austrija, Belgija, Češka, Danska, Francuska, Hr vat
ska, Velika Britanija, Njemačka, Italija, Luxemburg, Nizozemska, Poljska,
Slo vačka, Slovenija, Švedska i Švicarska.


Rezultati rada odnose se na preživljenje i visine biljaka starosti 2+8 godina
(nakon 8 godina rasta u terenskom pokusu), izmjerenih u jesen 2005.
godine. Promatrajući oba istraživana pokusa, provenijencija P-13 (Soig nes-
Belgija) imala je najbolje preživljenje u slovenskom pokusu (94 %). Najveće
prosječne visine biljaka od 242,80 cm imala je lokalna provenijencija u slo ven
skom pokusu P- 53 (Postojna – Mašun).


Rezultati istraživanja uspijevanja provenijencija na različitim staništima
pokazuju kako su pojedine provenijencije (P-05 Bretagne F, P-31 Urach D,
P-17 Westfield GB) fenotipski stabilne, odnosno pokazuju opću adaptiranost,
za razliku od drugih koje su fenotipski nestabilne, odnosno pokazuju specifičnu
adaptiranost (P-64 Nizbor, CZ, P-51 Horni Plana-Ce CZ).


Rezultati analize varijance pokazali su da je efekt provenijencija bio statistički
značajan samo u slovenskom testu, dok u hrvatskom pokusu i u kombiniranoj
analizi nije bilo značajnih razlika između analiziranih pro ve nijencija. Efekt
interakcije provenijencija s blokovima bio je statistički značajan izvor varijabilnosti
u oba pokusa, ukazujući na snažne utjecaje mikrostanišnih razlika.


Međutim, u hrvatskom testu blokovi su postavljeni prema nagibu terena, a
ne paralelno sa slojnicama, što je vjerojatan uzrok visoke statističke značajnosti
interakcije provenijencija s blokovima. Nadalje, u slovenskom su pokusu
blokovi imali nejednak broj provenijencija, što je također vjerojatan uzrok statističke
značajnosti interakcije blok × provenijencija. Vjerujemo da su prethod


*


Dr. sc. Mladen Ivanković, Šumarski institut, Jastrebarsko, Cvjet no naselje 41,
10450 Jastrebarsko, Hrvatska. E-mail: mladeni@sumins.hr


**


Dr. sc. Saša Bogdan, Šumarski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska


***


Dr. sc. Gregor Božič, Slovenski gozdarski inštitut, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija