DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 32     <-- 32 -->        PDF

M. Ivanković, S. Bogdan, Gr. Božič: VARIJABILNOSTVISINSKOG RASTAOBIČNE BUKVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 529-541
no navedeni razlozi doveli do precjenjenjivanja interakcija kao izvora varijabilnosti,
a time istovremeno i do podcjenjivanja efekta provenijencija.


Tukey-Kramer-ov test signifikantnosti razlika između provenijencija nije
pokazao klinalni obrazac geografske varijabilnosti, pa bi se moglo zaključiti
da je genetska varijabilnost ekotipskoga karaktera. Međutim, buduća istraživanja,
koja bi uključila i ekološke varijable originalnih majčinskih sastojina,
trebala bi više razjasniti obrazac uočene genetske varijabilnosti u istraživanim
pokusima.


Rezultati ovih istraživanja svoju primjenu mogu imati u oplemenjivanju
kao i u očuvanju genetskog bogatstva obične bukve.


Ključne riječi:genetska raznolikost, ekotipska varijabilnost, kvantitativna
svojstva


UVOD – Introduction
Obična bukva (Fagus sylvaticaL.) prema svojojdnu strukturu. Na navedenom prostoru rasprostiru se na
ekološkoj, socijalnoj i ekonomskoj vrijednosti pripadapovršini većoj od 9 000 000 ha.Također, obična buk va
među najznačajnije vrste šumskog drveća u Europi.jedina je vrsta šumskog drveća u Europi koja od prirode
Preživjela je izrazito intenzivne klimatske i geološkedolazi na širokom rasponu nadmorskih visina (od 100 m
promjene tijekom kvartara, jer su neke populacije pre-pa sve do 2000 m n.v.).
živjele u tzv. glacijalnim pribježištima. Te su populaci


Izučavanja uspijevanja provenijencija obične bukve
je izvorno podrijetlo sadašnje bukve (Hazleri dr.


započela su osnivanjem prvog pokusa provenijencija u
1997,Gömöryi dr.1999). Obična bukva je najras


Njemačkoj (Klenitz1886), a nešto kasnije u Belgiji,
pro stranjenija vrsta drveća, kako u Europi tako i u


Danskoj, Francuskoj i nekim drugim europskim zemlja-
Hrvatskoj i Sloveniji. Prema Raušui Vukeliću


ma (Vidakovići Krstinić1985). Uočavanje po (
1998) u Hrvatskoj se rasprostire na 47 % šumske


jedinih morfoloških, fizioloških i gospodarski važnih
površine gdje čini 45 % drvne zalihe (Klepac1986).


karakteristika pojedinih bukovih provenijencija ima ve U
Sloveniji 70 % površina šuma zauzima bukva u čis


li ku važnost za izbor i priznavanje sjemenskih sastojina
tim ili mješovitim sastojinama.


i oplemenjivanje bukve (Gračan2003).
Ubraja se među naše najvitalnije vrste, jer čiste i


U Hrvatskoj su prva istraživanja uspijevanja razmješovite
sastojine nisu oštećene uslijed djelovanja


ličitih provenijencija obične bukve započela relativno
štet nika, bolesti i onećišćenja polutantima (Glavaši


kasno, odnosno početkom devedesetih godina dvadedr.
1992; PotočićiSeletković2000). Bukvu na la


setoga stoljeća.Točnije, 1993. godine, uključivanjem
zimo u svim vegetacijskim pojasima kontinentalne Hr


Šumarskog instituta, Jastrebarsko u međunarodni Pro vatske
u rasponu od 100 do1500 m nadmorske visine.


jekt “Procjena genetskih resursa obične bukve za ade-


Bukove šume jugoistočne Europe na prostoru odkvatnu primjenu u potrajnom gospodarenju šumama”
Grčke na jugu, Poljske na sjeveru, Slovenije na zapadu i(Gra čaniIvanković2001). U projekt je uklju če -
Rumunjske na istoku većinom su uspjele sačuvati priro-na 21 zemlja.


Sjemenska razdjelba i regulativa prometa šumskim reprodukcijskim
materijalom obične bukve u Hrvatskoj– Seed delineation and forest
reproductive material legislation for European beech in Croatia


Prvu razdjelbu šuma na sjemenske jedinice proveoDanas je prema Pravilniku o područjima provenije
Šafar (1958), a dopunio Zavod za kontrolu šumskogjencija svojti šumskog drveća od gospodarskog
sjemena u Rijeci 1963. (Gradečkii dr.1990). Deve -značaja napravljenog temeljem članka 19. stavak 1.
de setih godina razdjelbu šuma radila je grupa autoraZakona o šumskom reprodukcijskom materijalu
(Gra čanidr.1995 i 1999).(“Narodne no vi ne” br. 140/05.) važeća sljedeća raz


djelba šuma obič ne bukve (Slika 1):


2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)
2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)
2.2.1.Sjemenska regija Diljsko-psunjska
2.2.2.Sjemenska regija Zagorsko-bilogorska
2.2.3.Sjemenska regija Žumberačko-pokupsko-banovinska
2.3. Sjemenska zona šuma panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)