DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Ivanković, S. Bogdan, Gr. Božič: VARIJABILNOSTVISINSKOG RASTAOBIČNE BUKVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 529-541
Slovenski pokus osnovan je sa 38 provenijencija iz
16 europskih zemalja:Austrija, Belgija, Hrvatska,Ve li
ka Britanija, Njemačka, Nizozemska, Češka, Danska,
Francuska, Poljska, Švedska, Italije, Luxemburga,
Švi carske, Slovenije i Slovačke. Detalj slovenskog po ku
sa prikazan je na slici 5. Osnovni podaci o oba pokusa
provenijencija mogu se vidjeti u tablici 2.


Slika4.Karta Europe s ucrtanim lokalitetima majčinskih sastojina
iz kojih potječu istraživane provenijencije


Figure 4Map of the origin of studied common beech provenances


Tablica 2.Osnovni podaci o istraživanim pokusnim plohama obične bukve


Table 2Basic data on studied common beech provenance trials


Pokus provenijencija
Provenance trial
Zemlja
Country
geografske koordinate
geographic coordinates
srednja godišnja
količina oborina (mm)
mean annual
precipitation (mm)
srednja godišnja
temperatura (°C)
mean annual
temperature (°C)
Ellenberg-ov
koeficijent
Ellenberg
qoefficientxyz
Kutinska GarjevicaHR16.9745.92210757.410.226.6
StrazaSLO15.0545.85451259.79.415.3


Iz prikazanih osnovnih ekoloških parametara (tab lica
2) može se vidjeti da su stanišne prilike u slovenskom
pokusu povoljnije za uspijevanje i rast obične
buk ve. Stanište na kojemu se nalazi slovenski pokus
odli kuje se znatno većom prosječnom godišnjom ko li
činom oborina, kao i nižim prosječnim godišnjim
tem peraturama. Iz toga proizlazi da je vrijednost
Ellen berg-ova koeficijenta bitno niža u slovenskom
testu, što ukazuje na manji utjecaj kontinentalnosti i
time povoljnije uvjete za bukvu na tom lokalitetu.


Biljke su na oba pokusa posađene prema eksperimentalnom
dizajnu randomiziranog blok sustava sa tri
ponavljanja (Slika 6). Izmjere visina i registracija preživljenja
obavljane su svake jeseni, a u ovome su radu
obrađene izmjere visina iz jeseni 2005. godine, u dobi
bi ljaka od 2+8 godina (dvogodišnje sadnice nakon
osam godina rasta u terenskom pokusu).


Kao što je spomenuto u uvodnom dijelu, u navedeni
je projekt uključena 21 zemlja i važno je napomenuti
da je od početka istraživanja varijabilnosti obične


Slika 5.Detalj pokusa osnovanog u Sloveniji


Figure 5Detail from the Slovenian trial


(Foto: Gregor Božič)


bukve pa do proljeća 2007. godine, u sklopu ovoga
projekta diljem Europe osnovano 75 pokusa sa 450