DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 38     <-- 38 -->        PDF

M. Ivanković, S. Bogdan, Gr. Božič: VARIJABILNOSTVISINSKOG RASTAOBIČNE BUKVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 529-541
Deskriptivna statistička analiza provedena je s ci ljem
utvrđivanja prosječnih vrijednosti za istraživano
svoj stvo, njihovih minimalnih i maksimalnih vrijednosti,
kao i pripadajućih standardnih devijacija. Des krip tivna
statistička analiza provedena je zasebno za svaki
pokus, kao i zasebno za svaku istraživanu provenijenciju
pomoću MEANS procedure u SAS statističkom
paketu (SAS 2000).


Analiza varijance povedena je pomoću MIXED
proce dure u SAS-u (SAS 2000), s ciljem utvrđivanja
sta tističke značajnosti različitih izvora varijabiliteta
(efe kata). Analizirani su efekti staništa (pokusne plo he),
provenijencija, blokova i interakcije provenijencija sa
staništima i blokovima.Analize su provedene za sebno
za svaki pokus, prema sljedećem lineranom modelu (1):


yijk= µ + P1+ Bj+ PBij+ eijk(1)


gdje su:yijk– izmjerena vrijednost svojstva na biljci
kunutar provenijencijeiiblokaj;
µ– ukupna sredina svih izmjera za promatrano
svojstvo u testu;


REZULTATI I RASPRAVAPreživljenje biljaka kao i prosječne visine biljaka bile
su veće u slovenskom pokusu (Slika 7 i 8,Tablica 5 i 6).
Belgijska provenijencija P-13 (Soignes) s preživljenjem
od 94 %, zabilježenom na slovenskom pokusu, po kazala
se kao najbolja. Slijedile su je provenijencije
P-14 (Aarnink) iz Nizozemske i P-23 (Torup) iz Švedske
sa preživljenjem biljaka od 92 %. Najmanji postotak


P1– fiksni efekt provenijencijei(i= 1,2,3....15);
Bj– fiksni efekt blokaj(j= 1,2,3);
PBij– slučajni efekt interakcije provenijencije ii


blokaj;


eijk– ostatak ili eksperimentalna greška.


Analiza varijance provedena je i kombinirano s po


da cima iz oba pokusa, prema linearnom modelu (2):


yijkl= µ + T1+ Pj+ Bk+ PTij +eijk(2)


gdje su:T1– fiksni efekt staništa (pokusne plohe)i
(i= 1,2);
PTij– slučajni efekt interakcije provenijencijeji staništai;

Ostali efekti su isti kao u lineranom modelu primijenjenom
u odvojenim analizama (model 1).


Ispitivanje signifikantnosti razlika najmanjih kva drat nih
sredina između istraživanih provenijencija pro ve deno
jeTukey-Kramer-ovim testom u SAS-u (SAS 2000).


– Results and Discussion
preživjelih biljaka u starosti od 8 godina na slo venskom
pokusu imale su provenijencije iz Češke: P-46 (Do maz lice
–Vyhl) od 53,0 % i provenijencija P-64 (Nizbor) s
pre življenjem 52,7 %. Međutim, navedene provenijencije
spadaju među prvih pet pro venijencija po redosljedu
prosječnih visina biljaka.


Tablica 5.
Deskriptivna statistika za svojstvo visine biljaka obične bukve u dobi od 2 + 8 godina u slovenskom
pokusu provenijencija


Table 5
Descriptive statistics for the plant heights at age of 2 + 8 yrs in the Slovenian beech provenance test


Provenijencija
ProvenanceNMinumum
Minimum
Artim. sredina
Mean
Maksimum
MaximumSt. Dev.CV
Preživljenje (%)
Survival (%)
P058475199.934048.924.484.0
P1314190211.536050.824.094.0
P14138129225.536548.521.592.0
P1713565194.332053.627.690.0
P216250178.128050.628.462.0
P2313845184.732049.927.092.0
P31117105196.032043.822.478.0
P358483210.435050.023.856.0
P4057126232.939061.726.557.0
P4653123215.537057.926.853.0
P486270205.134052.725.762.0
P5181132214.934041.019.154.0
P5310895242.836048.820.172.0
P6479108220.733050.723.052.7
P676380210.538051.824.663.0


Na slovenskom pokusu zabilježena je i provenijen-prosjekom visine u iznosu od 242,80 cm (Tablica 5).
cija s najvećim prosjekom visina biljaka.To je lokalnaSli jedile su provenijencija iz Poljske, P-40 (Tarnawa) s
slo venska provenijencija P-53 (Postojna – Mašun) spro sjekom visina od 232,90 cm. Najmanje prosječne