DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Ivanković, S. Bogdan, Gr. Božič: VARIJABILNOSTVISINSKOG RASTAOBIČNE BUKVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 529-541
Slika 8.Srednje vrijednosti visina biljaka u dva testa provenijencija


Figure 8Provenances mean heights at two studied trials


Rezultati analize varijance pokazali su statistički sig ni
fikantne razlike uzrokovane efektima blokova i in terak
cije analiziranih provenijencija s blokovima u
hrvat skomtestu,zatimuzrokovaneefektimapro ve ni jen ci
ja i interakcije blok × provenijencije u slo vens kom
testu, kao i efektima testova i interakcije test × pro ve ni jen
cije u kombiniranoj analizi obaju testa (tab lice 7 i 8).


Ovi rezultati pokazuju da u hrvatskom testu nisu
utvr đene genetski uvjetovane razlike između analiziranih
provenijencija, već je varijabilnost visinskog rasta
bila dominantno uzrokovana razlikama između blokova
i različitog rangiranja analiziranih provenijencija u blokovima.
Ovo ukazuje na značajan utjecaj okoliša eksperimentalne
površine (u širem smislu) na visinski rast u
hrvatskom testu, koji je “maskirao“ genetski uvjetovane
raz like između istraživanih provenijencija obične buk ve.
Ovdje treba napomenuti da je hrvatski test osnovan
na padini, a eksperimentalni su blokovi postavljeni okomito
na slojnice.Takav način osnivanja testa vjerojatan
je uzrok značajnih razlika u rangiranju provenijencija u
raz ličitim blokovima tj. signifikantnom interakcijom
blok × provenijencije. Statistička zna čajnost efekta blokova
mogla bi se objasniti iznimno malim visinama provenijencije
P 64 u prvom bloku hr vatskog testa, što je
uzrokovalo da se prvi blok značajno razlikovao od ostalih.
Uzrok tako lošem visinskom rastu ove provenijencije
u prvom bloku nije nam poznat.


Analiza varijance provedena s podacima iz slovenskog
testa pokazala je bitno drukčije rezultate u odnosu
na hrvatski. Ovdje je efekt provenijencija bio statistički
visoko značajan (tablica 7), ukazujući na genetski uvjetovane
razlike u visinskom rastu između analiziranih
provenijencija. I u slovenskom je testu (kao i u hr vat skom),
utvrđena statistička značajnost efekta in terakcije
provenijencija s blokovima. U ovom bi se slu čaju ta
pojava mogla objasniti time što prilikom osni vanja nije
posađeno svih 15 provenijencija u sva tri bloka, već se u


prvom bloku nalazi 13, u drugom 12, a u trećem bloku
14 provenijencija.To je vrlo vjerojatno uzrokovalo različito
rangiranje provenijencija u različitim blokovima
tj. statističku značajnost efekta interakcije.


Kombinirana analiza podataka iz oba testa pokazala
je statističku značajnost efekata testova i interakcije
analiziranih provenijencija s testovima (tablica 8). Ovi
rezultati ukazuju na značajan utjecaj stanišnih prilika
na visinski rast istraživanih provenijencija, kao i različitu
sposobnost prilagodbe provenijencija na različite
stanišne uvjete analiziranih testova. Kako je prethodno
spomenuto, neke su provenijencije pokazale fenotipsku
stabilnost, dok su druge pozitivno reagirale na promjene
stanišnih prilika, ali različitim intenzitetom (slike 6 i
7). Kombiniranom analizom nisu utvrđene genetski
uvjetovane razlike između analiziranih provenijencija,
što se može objasniti snažnim utjecajem stanišnih prilika
koji su bitno različiti u dva istraživana testa. Me đu tim,
vrlo je vjerojatno da je efekt provenijencija znatno
potcijenjen uslijed prethodno spomenutih razloga koji
su doveli do visoke statističke zna čajnosti tzv. okolišnih
efekata (blokova, testova i in terakcije), a time i maskiranja
varijabilnosti uzrokovane efektom razlika između
provenijencija.


Ukupno gledajući, analiza varijance pokazala je da
je varijabilnost visinskog rasta istraživanih provenijencija
obične bukve, u promatranoj dobi na dva različita
testa, dominantno uzrokovana okolišnim čimbenicima
(statistička značajnost efekata testova, blokova i interakcija
– tablice 7 i 8). Na temelju toga moglo bi se za klju
čiti da se analizirane provenijencije obične bukve
genetski ne razlikuju s obzirom na svojstvo visinskog
ras ta. Međutim, zbog gore navedenih razloga, zbog ko jih
je prema našoj procjeni neobjektivno povećana
značajnost okolišnih efekata, ne bi smjeli donositi ta kav
zaključak. U prilog tomu ide i rezultat analize slovenskog
testa u kojemu su provenijencije bile sta tistički