DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 41     <-- 41 -->        PDF

M. Ivanković, S. Bogdan, Gr. Božič: VARIJABILNOSTVISINSKOG RASTAOBIČNE BUKVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 529-541
viso ko značajan uzrok varijabilnosti, što je snažan argument
za postojanje genetskih posebnosti između analiziranih
provenijencija. Dakle, skloniji smo zaključku da
za svojstvo visinskog rasta postoje genetski uvjetovane
razlike između istraživanih provenijencija, usprkos re zul
tatima koji su dobiveni analizom hrvatskog testa i
kom binirane analize obaju testova.


Tukey-Kramer-ovim testom analizirana je statistička
značajnost razlika između prosječnih vrijednosti visina
provenijencija (u slovenskom testu u kojemu je analiza
varijance pokazala značajnu diferencijaciju iz me đu
prove nijencija), s ciljem utvrđivanja obrasca ge netske
raz no likosti. U dosadašnjim istraživanjima ne kih adap tivnih
svojstava i izoenzimskih sustava, ne ko liko je
autora utvrdilo klinalni obrazac (u smjeru sjeveroza padjugoistok)
genetske raznolikosti obične bukve (von


Wuehlischetal. 1995,NielsenandJor gensen
2003, Gomory et al. 2007). Naši rezultati više su u skladu
s nekim radovima koji ukazuju na ekotipski karakter
genetske raznolikosti (Compsetal. 1991, Paule
1995,Gomoryetal. 1998,ChmuraandRoz kow ski
2002, Jazbecetal. 2007). Razlozi mogućeg
”neot krivanja” klinalne varijabilnosti u našem radu
mogu biti u malom broju analiziranih provenijencija i
sistematskoj nepokrivenosti goegrafskog područja na
kojemu je obična bukva ras pro stranjena. S druge stra ne,
za definitivni zaključak o ekotipskoj genetskoj varijabilnosti
potrebno je provesti dodatna istraživanja koja bi
kombinirala rezultate analize testova s egzaktnim podacima
o ekološkim parametrima majčinskih sastojina iz
kojih potječu ana lizirane provenijencije.


Tablica 7.Analiza varijance za svojstvo visinskog rasta biljaka u dobi od 2 + 8 godina obične bukve u istraživanim pokusima
provenijencija – rezultati za fiksne izvore varijabilnosti.


Table 7ANOVA fixed effect results for height trait at age of 2 + 8 yrs in two studied beech provenance tests.


Test fiksnih izvora varijabilnosti (tip 3) – Type 3 Tests of Fixed Effects


izvorvarijabilnosti
effect
stupnjevi slobode u brojniku
Num DF
stupnjevi slobode u nazivniku
Den DF
Fvrijednost
F ValuePr> F


Hrvatski test –(Croatian trial)


blokovi -block
provenijencije
provenance
2
14
25.8
25.6
7.16
0.85
0.0033
0.6125


Slovenski test –(Slovenian trial)


blokovi -blocks
provenijencije
provenances
2
14
20.9
21.3
1.54
3.79
0.2376
0.0029


Kombinirana analiza –(Combined ANOVA)


test -(trial)
blok(test) -block(trial)
provenijencija
provenance
1
4
14
14
2286
13.9
78.13
23.26
1.48
<.0001
<.0001
0.2384


Tablica 8.Analiza varijance za svojstvo visinskog rasta biljaka u dobi od 2+8 godina obične bukve u istraživanim pokusima
provenijencija – rezultati za slučajne izvore varijabilnosti.


Table 8ANOVA random effect results for height trait at age of 2+8 yrs in two studied common beech provenance tests.


izvorvarijabilnosti
effect
komponenta varijance
variance component
standardna greška
stand. error
Z vrijednost
Z Value
PrZ
Hrvatski test –(Croatian trial)
blok × provenijencija
block × provenance
ostatak -residual
1106.96
4410.43
377.87
212.52
2.93
20.75
0.0017
<.0001
Slovenski test –(Slovenian trial)
blok × provenijencija
block × provenance
ostatak -residual
139.07
2445.19
64.5162
93.6904
2.16
26.10
0.0156
<.0001
Kombinirana analiza varijance –(Combined ANOVA)
test × provenijencija
trial × provenance
ostatak -residual
244.36
3507.40
111.97
104.02
2.18
33.72
0.0145
<.0001