DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 42     <-- 42 -->        PDF

M. Ivanković, S. Bogdan, Gr. Božič: VARIJABILNOSTVISINSKOG RASTAOBIČNE BUKVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 529-541
ZAKLJUČCI – Conclusions


Analizom visinskog rasta u dva istraživana testa,
dobiveni su kontrastni rezultati o postojanju genetskih
raz lika između uzorkovanih provenijencija obične buk ve.
Genetski uvjetovane razlike za analizirano svoj stvo
dokazane su u slovenskom testu, ali ne i u hrvatskom.


Utvrđene razlike u visinskom rastu između provenijencija
u slovenskom testu ukazuju na ekotipski ka rak
ter genetske diferencijacije obične bukve.


Postojanje genetskih razlika između provenijencija
u hrvatskom testu prikriveno je okolišnim utjecajima u
širem smislu.


Utvrđeno je da neke provenijencije obične bukve
po kazuju fenotipsku stabilnost u različitim stanišnim
uvjetima, dok s druge strane neke provenijencije poka zu
ju sposobnost specifične prilagodbe na testirane
oko lišne prilike jednog odnosno drugog pokusa.


ZAHVALA–Acknowledgement


Ovaj istraživački rad, a posebice vrlo složen i obiman
posao na osnivanju međunarodnog pokusa provenijencija
obične bukve ne bi bilo moguće napraviti bez pomoći
i dobre suradnje s djelatnicima Hrvatskih šuma d.o.o.
Zagreb, Uprave šuma Podružnice Zagreb i Šu ma rije
Kutina. Koristimo priliku zahvaliti im se ovim putem.


LITERATURA


Chmura,D.J., andRozkowski, R.2002.Va ria bi lity
of beech provenances in spring and autumn
phenology. Silvae Genetica 51(2–3): 123–127.


Comps,B., Thiebaut,B., Šugar,I., Trinaj stić,
I.,Plazibat, M.1991. Genetic variation
of the Croatian beech stands (Fagus sylvatica
L.): spatial differentiation in connection with the
environment.Ann. Sci. For. 48: 15–28.


Glavaš,M., M. Harapin, B. Hrašovec,1992:
Za štita šuma, Monografija: Šume u Hrvatskoj,
Šu marski fakultet, 171–179, Zagreb.


Gömöry,D.,Hynek,V.,Paule, L.1998.De li nea tion
of seed zones for European beech (Fagus
sylvaticaL.) in the Czech Republic based on isozyme
gene markers.Ann. Sci. For. 55: 425–436.


Gömöry,D.,Paule,L., Vysny, J.2007. Patterns
of allozyme variation in western Eurasian Fa gus.
Botanical Journal of Linnean Society154:
165–174.


Gračan, J.2003: Dostignuća na oplemenjivanju obi č ne
bukve u Hrvatskoj. U: Obična bukva u Hr vat skoj.
Matić, Slavko (ur.). Akademija šu mar skih
znanosti, Zagreb.


Gračan,J., M.Ivanković,2001: Prvi rezultati us pje
vanja provenijencija obične bukve (Fagus
syl vaticaL.) u Hrvatskoj. Znanost u potrajnom
gos podarenju Hrvatskim šumama 175–190.


Jazbec,A., K.Šegotić, M.Ivanković, H.Marjanović,
S.Perić,2007. Ranking of Eu ro pean
beech provenances in Croatia using sta tistical
analysis and analytical hierarchy process. Fo res try
80(2): 151–162.


Također, zahvaljujemo dr. sc. Josi Gračanu, znan stve
nom savjetniku koji je devedestetih godina uključio
Šu marski institut, Jastrebarsko u međunarodna is tra ži vanja
varijabilnosti obične bukve i vodio osnivanje
dvaju međunarodnih i jednog domaćeg pokusa pro ve ni jencija
obične bukve.


– References
Klepac,D., 1986: Uvodni referat na simpoziju o
buk vi, Kolokvij o bukvi, Šumarski fakultet,
11–15 Zagreb.


Nielsen,Ch. N. and F.V. Jorgensen,2003. Phe no
logy and diameter increment in seedlings of
Eu ropean beech (Fagus sylvaticaL.) as affected
by different soil water contents: vasriation between
and within provenances. Forest Ecology
and Management 174: 233–249.


NN 107/08. Narodne novine br. 107.
Paule, L.1995. Gene conservation in European be ech
(Fagus sylvaticaL.). Forest Genetics 2(3):
161–170.
Potočić,N., I. Seletković, 2000: Stanje oštećenosti
šu ma u Republici Hrvatskoj 1998. godine. Šum.
list 1–2 : 51-56, Zagreb.


®


SAS 2000. SAS Institute Inc. SAS OnlineDoc, Ver sion
8. http://v8doc.sas.com/sashtml


Vidaković,M., A. Krstinić,1985: Genetika i
ople menjivanje šumskog drveća, Šumarski fa kul
tet, 436–441 Zagreb.


Vukelić, J.i Đ.Rauš,1998: Šumarska fitocenolo gi
ja i šumske zajednice u Hrvatskoj. Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb


Wuehlisch, G.von, D. Krusche,H.-J. Muhs,
1995:Va ria tion in temperature sum requirement
for flushing of beech provenances. Silvae
Genetica 44(5–6): 343–-346.