DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 46     <-- 46 -->        PDF

A. Frković: REINTRODUKCIJADIVOKOZE NASJEVERNI VELEBIT
Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 543-550
IZVORNO DJELO O BOSANSKO-HERCEGOVAČKOJ DIVOKOZI
Original work on the chamois in Bosnia and Herzegovina


Koristeći se poglavito vlastitim iskustvom koje je


stjecao tijekom svog četrdesetgodišnjeg rada u šu mar


stvu, posebno vršeći neko vrijeme dužnost referenta za
lov i ribolov pri Ravnateljstvu šuma u Sarajevu, Milan
Kne žević, “posjedujući ličnu sklonost za literarni rad”


(R. Knežević1956), smogao je hrabrosti da se lati
posla i da opiše tu našu antilopu nadajući se, kako je is ta kao
u Uvodu svoje knjige, “da će se za ovako ozbiljno
djelo naći jače pero koje će stvar temeljitije obra diti”. Na
žalost, prošlo je punih sedam desetljeća, a da se tak vo
pero nije našlo, niti smo takvu knjigu do bi li. I to ne samo
mi Hrvati, kojima je, uvjetno rečeno, di vokoza “spo redna
vrsta”, nego ni primjerice naši dru gi susjedi sa sjeverozapada
– Slovenci, kojima je zla torog – bijeli di vojarac
zlatnih rogova simbol njihova lovačkog obi ljež ja.
Obrazlažući značenje visokogorskih predjela koje
stane divokoze za razvitak kontinentalnog turizma, au tor
će se upitati: “Ašto bi značila ta mrtva ljepota bez
živog ukrasa – divokoze, orla, kamenjarke i druge div lja
či? Na teškom putu, često i po život opasnom, najednom
mu kao iz kamena niklo skoči stado divokoza,
koje kao da hoće da ga ohrabre i da mu pokažu s kak vom
se lakoćom savlađuju i najteži tereni”. Stoga,
Uvod nik zaključuje riječima: “Drago će mi biti ako
ovaj moj skromni opis domaće divokoze mogne poslužiti
kao podsjetnik stručnjaku, lovcima kao priručnik,
a struč nom osoblju kao uputstvo za uzgoj, čuvanje i
lov di vokoze. Ona je najljepši ures naših golih i kamenih
brda i ponos svih pravih lovaca, pa zato, daj Bože,


Balkanska i alpska podvrsta divokoze –


U prvom poglavlju, koje naslovljuje riječju His to ri jat,
pruža nam sažet povijesni prikaz lova na divokozu
u Bosni i Hercegovini.Tu su divljač od pamtivijeka lo vi
li “planinštaci”, gorštaci, nazivajući je bravom. Kao
što je za zimnicu klao domaćeg brava, tako je isto lovio
di vokozu, da prehrani obitelj. Onaj pak mali broj
građana, koji je ishodio dozvolu za držanje oružja i stekao
lov nu kartu, lovi “za ćeif”, iz pasije. Najbolji opis
di vo koze i lova na nju u bosansko-hercegovačkim
loviš ti ma dao je Fr. B. Laska1905. godine u svom
po z natom djelu “Das Waidwerk in Bosnien un der Her ce
govina”, kojim se služio i sam autor. U poglavlju
Opis divokoze dat je iscrpan prikaz vanjskog izgleda i
opisa životinje, njena razvoja, građe, rasta rogova i dr.,
kojim opisima nema većih zamjerki. Interesantni su
iznijeti podaci o težinama ustrijeljenih divokoza, koje
u “dobrih jaraca” redovno premašaju 40 i više kilograma.
Općenito, ustvrdit će autor, u hercegovačkim lovištima
u kojima su zime blage i s malo snijega, a hrana
obil na i sočna, divokoze su osobito krupne, pred


skazujući tako kasnije znanstveno lučenje balkanske
pod vrste divokoze (Rupicapra rupicapra balkanika,Slika1.
Milan Knežević na Prenju 1930. g., tada na dužnosti
refe renta za lov i ribolov Ravnateljstva šuma u Sarajevu


Figure 1Milan Knežević on Prenj in 1930, then in the post of


hunting and fishing manager within the Forest


Directorate in Sarajevo


da se namnoži i proširi svuda, gdje god joj to prilike i
okol nostidozvoljavaju…”.


Balkan and Alpine chamois subspecies
Bol kay), od vidno manje i lakše alpske podvrste (Ru pi capra
rupicapra alpina). Rutinom znalca dao je za nim
ljiv i vjerodostojan opis divokozje brade ili peraje
(Gamsbart), obradu trofeje, zubala i utvrđivanje starosti.
Ako iskusan lovni stručnjak poput Milana Kne že vi ća
ustvrdi da je dosta teško u lovištu sa sigurnošću
lu čiti jarca od koze, a posebno procijeniti starost, onda
to trebaju prihvatiti i novopečeni “gamsarji” s kojima
je i pisac ovih redaka znao odstrijeliti mlado umjesto
zrelo grlo, ženku umjesto mužjaka. Ovo poglavlje
sadr ži preglednu tablicu dimenzija (duljine, visine,
opsege i raspone) 15 kuka stečenih u raznim her ce go vač
kim lovištima, konkurente za jednu od medalja po
ta dašnjim međunarodnim mjerilima. Knežević će us tvr
diti da su pravi kapitalci vrlo rijetki, pa je, po njemu,
malo lovaca koji se mogu pohvaliti da su u svome
životu odstrijelili više kapitalaca nego prstiju na jednoj
ruci. Usput rečeno, Prenj planina, dobrano iza smrti au tora,
s kukama divojarca iz 1965. g., dala je prvaka biv še
države s ocjenom od 122,22 točke, 26-tog na ljes tvici
najboljih divojaraca svijeta.