DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 49     <-- 49 -->        PDF

A. Frković: REINTRODUKCIJADIVOKOZE NASJEVERNI VELEBITŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 543-550
uspio da se oporavi do te mjere da se kasnije godinamaje deset godina došao na svoje. Prirodu i njen najljepši
naizgled kretao i radio kao i drugi zdravi ljudi. Ustvari,ures – divljač, neobično je volio i uživao promatrajući
iza te bolesti on više nije nikada bio onaj snažni, vedri ije. Predmet toga promatranja, živa priroda, do te ga je
energičan čovjek…već nježan i osjetljiv, u pojedinim si -mjere zaokupljala, da je sve drugo pred tim iščezavalo
tua cijama razdražljiv ili padati u teška depresivna sta-sve dok ne bi ono što je upoznao i uzročno povezao
nja… Od tog vremena vodio je težak život, naporno se(Veseli 1944).Tih je godina Knežević i najviše pisao,
boreći sa materijalnim i drugim životnim teškoćama”. pre težito s područja lovstva. Bilježimo tako izdanje
nje gova prvijenca, simpatične knjižice “Vuk, medvjed


Nadvladavši sve te nedaće 1925.g. vraćen je u djei
divlja svinja” izdane u Novoj Gradiški 1926.g. te seri


latnu državnu službu i postavljen na dužnost referenta
jal članaka o vuku objavljenih u zagrebačkom “Lo vač


za lov i ribolov Ravnateljstva šuma u Sarajevu, na ko ko-
ribarskom vjesniku”.


joj dužnosti ostaje do 1935. g. do ponovnog prisilnog
umirovljenja! Baveći se lovom s najvećom strašću, tih


“Vuk – život, štetnost i tamanjenje” – najvrjednije mu djelo


His most valuable work “The Wolf – Life, Harmfulness and Extermination”


Nakon osnutka banskih uprava neko je vrijeme ra dio
kod banske uprave u Sarajevu, ali je ubrzo vraćen
na svoju raniju dužnost, predano i s velikim uspjehom
radeći i na području izrađivanja drvnih sortimenata u
dr žavnoj režiji. Ponovno umirovljen 1935. g. u djelat nu
službu vraćen je iza 10. travnja 1941. i to na radno
mjesto šumarskog savjetnika u Ravnateljstvu šuma u
Sa rajevu, da bi konačno na toj dužnosti bio umirovljen
1943. g. Iz tog proizlazi da je Milan Knežević u tim
kra jevima, uračunavši i prisilne prekide, radio punih
45 godina “odista dugi niz kojim se rijetko može
podičiti koji smrtnik” (Veseli 1944).Ali i tu nije stao.
Na vi kao na stalan rad ni nakon umirovljenja, nije se
odao odmaranju. Preminuvši na samu Novu godinu
1944., smrt ga je zatekla na mjestu upravitelja pogona
“Našičke” d.d. u Zavidovićima, presjekavši nit mnogih
već zasnovanih a nedovršenih radova. Jedno od njih je
Kne ževićevo zasigurno ponajbolje djelo “Vuk – život,
štet nost i tamanjenje”, koje je nakon nadopune njegova
sina Ratka Kneževića izdao Institut za šumarstvo i
drv nu industriju NR Bosne i Hercegovine u Sarajevu
1956. g. Oduživši se tako uspomeni na svoga oca “ko je
mu životna sudbina u mnogo čemu nije bila sklona”,
Rat ko Knežević (1956) iznosi da mu je otac imao na mje
ru napisati monografiju o srni i kuni zlatici te opisati
“neke interesantnije lovačke doživljaje”. Uz ime
Milana Kneževića vezana je organizacija Savezne lo vač
ke izložbe u Sarajevu 1937. g., kao svojevrsna ge


ne ralna proba pred nastup na čuvenoj Međunarodnoj
lovačkoj i ribolovnoj izložbi u Berlinu iste godine. Za
tu je izložbu Knežević prikupio dragocjene lovačke
izloške, među njima i vlastitu zbirku ponajboljih lovačkih
trofeja srnjaka, divokoza i veprova s područja


Slika5.U posjeti Prenj planini, danas devastiranom državnom lo vi
štu s preostalih 50 divokoza u fondu. Slijeva – From the
left: Marijan Grubešić, Boris Šabić, Vilim Filip Ša bić,
Kri sti jan Tomljanović, Vlatko Skorup, Vlado Soldo,
Živko Ra paić, lovočuvar Meho i Saša Kunovac. Bijela
voda 13. 11. 2007.


Figure 5A visit to Mt. Prenj, the currently devastated state hunting
ground with only 50 chamois left.


(Foto: AlojzijeFrković)


Bos ne i Hercegovine. Ni šumarstvo mu nije bilo strano,
posebno iskorištavanje šuma, sloveći kao vrsni
praktičar i organizator. “U javnom životu uživao je na klo
nost užih i širih slojeva, bio je čovjek jakog značaja,
a prije svega Hrvat” (Veseli 1944).


TRIDESET GODINAUSPJEŠNE REINTRODUKCIJE DIVOKOZE NAVELEBIT
Thirty Years Of Successful Reintroduction Of Chamois In Velebit


Uz izuzetak Gorskog kotara, posljednji ostaci iz -u prvoj dekadi 20. stoljeća na Velebitu. Još u rujnu
vor ne populacije divokoze u Hrvatskoj istrijebljeni su1907. g. krdo od nekoliko grla divokoza osmotreno je